Нямаше пречка Младен Маринов да бъде избран за министър
Наличието на несъвместимост не е пречка за извършване на съответния избор
 
14 септември 2018, 08:04 | Николай Николов, доктор по право | Видяна: 628
 

Младен Маринов, главен секретар на МВР и предложен за министър на вътрешните работи, снимка: БГНЕС

 

Не съществуваше пречка главният секретар на МВР Младен Маринов да бъде избран за министър на вътрешните работи на заседанието на Народното събрание на 13.09.2018г. Това е така, независимо от обстоятелството, че фактическият състав по освобождаването му като главен секретар чрез издаване на указ за президента, не е завършен. Този избор би довел до несъвместимост.

В теорията несъвместимостта се определя като предвидени в Конституцията или закон пречки за паралелно осъществяване на публична длъжност с определени професии или дейности. Нарушаването на тези правила е основание за освобождаване от съответната публична длъжност. Правилата за несъвместимост на министрите са определени в Закона за администрацията (ЗА). Чл.19, ал.7, т.1 от ЗА забранява на министър да заема друга държавна длъжност, каквато безспорно е позицията главен секретар на съответното министерство.

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), обаче, допуска лице, което е в несъвместимост с оглед изискванията за позицията, която ще заема, да бъде избрано на съответната висша публична длъжност независимо от това. ЗПКОНПИ регламентира редa за деклариране на несъвместимост и за нейното прекратяване.

В този случай, съгласно чл.36, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗПКОНПИ, в едномесечен срок от заемането на съответната длъжност/полагането на клетва избраният е длъжен да подаде пред органа по избор декларация за несъвместимост, в която да я декларира. От датата на подаване на тази декларация за избрания и встъпил в длъжност тече нов едномесечен срок, в който да предприеме зависимите само от него действия за прекратяване на несъвместимостта и да подаде нова декларация до органа по избор, с която да оповести, че е извършил тези действия и е прекратил  несъвместимостта /чл.36, ал.4/.

ЗПКОНПИ допуска, без вредни за избрания последици, в кратък буферен срок след заемането на длъжността паралелно осъществяване на функциите по-висшата публична длъжност и заемане на забранената от правилата за несъвместимост позиция.

Основното, обаче, е че наличието на несъвместимост не е пречка за извършване на съответния избор.

Николай Николов, доктор по право, и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2013-2018 г.)