В първото си заседание след ваканцията
Съдийската колегия се заема с отложени кадрови рокади в СРС, СГС и Спецсъда
Съдебните кадровици ще се произнесат и по две дисциплинарни производства
 
14 септември 2018, 10:22 | | Видяна: 1169
 
 

В първото си насрочено заседание, след саморазпускането на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) в лятна ваканция, съдебните кадровици ще се заемат с няколко важни кадрови рокади, решенията, по които се наложи да бъдат отложени с близо 2 месеца заради липсата на кворум сред членовете на Колегията в последното й заседание през юли.

Тогава се оказа, че 50% от съдебните кадровици са излезли в преждевременен отпуск или не са се явили на работа по лични причини, което наложи въпросите за закриването, разкриването и местенето на щатове в Софийски районен съд (СРС), Софийски градски съд (СГС) и Специализирания наказателен съд, с цел намаляване на неравномерното натоварване във въпросните органи на съдебната власт, да бъдат оставени за разглеждане през септември.

От публикувания дневен ред на съдийската колегия за идния вторник (18 септември) става ясно, че на първо място кадровиците ще обсъдят предложението на Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"  за откриване на процедура за преместване на 16 съдии от районни съдилища, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в Софийския районен съд – Гражданско отделение. По данни на ВСС, Комисията е уведомила писмено административните ръководители на всички районни съдилища в страната, чиято щатна численост надхвърля две длъжности "съдия", за възможността и нуждата от преместване на съдии от ръководената от тях институция в СРС.

На второ място съдийската колегия ще се опита този път да реши въпроса и за това дали да бъдат съкратени 11 свободни щата за съдии в окръжните съдилища в страна, като осем от тях да бъдат преместени в Софийски градски съд (СГС), а три в Специализирания наказателен съд. Според Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", тази процедура се налага във връзка с високата натовареност на магистратите в двете съдилища, наред с предприетите мерки за увеличаване на щатната численост чрез разкриване на нови щатни длъжности "съдия" в тези съдилища.

Обосновката на Комисията за предложението е фактът, че СГС разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски дела. Общо натовареността на съда е повече от 2,5 пъти над средната за страната. Средната натовареност на един съдия в Специализирания наказателен съд по брой наказателни дела от общ характер пък е 1,44 броя месечно, при средно за страната 1,1 броя дела. Съответно месечната натовареност на един съдия в СНС е 31,14 броя дела за разглеждане.

На заседанието си във вторник съдебните кадровици ще се произнесат и относно две дисциплинарни производства - по решение на дисциплинарния състав по дело № 46/2017 г. по описа на ВСС, както и относно това дали да бъдат обединени производствата по д.д. № 22/2018 г. и д.д. № 23/2018 г. по описа на ВСС.