Могат ли кандидатите за повишение във ВКС Мария Лалова и Петя Колева – Рушанова да участват в КАК?
Съдийската колегия пак се обърка какво е конфликт на интереси
Съдебните кадровици не излязоха с решение и отложиха взимането му за "друг път"
 
30 октомври 2018, 13:24 | Цветелина Янкова | Видяна: 924
 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) влезе отново в близо едночасов дебат по въпрос, който изглеждаше напълно изгладен. Този за наличието или отсъствието на конфликт на интереси при положение, че член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) участва и в конкурсна процедура.

Конкретен повод за новото объркване в разбирането на понятието "конфликт на интереси" от страна на съдебните кадровици стана участието на членовете на новоконституираната КАК Мария Лалова и Петя Колева – Рушанова в конкурса за повишаване и назначаване в Наказателна колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Дали при хипотеза на излязло класиране, в което те не попадат на челните места, двете съдийки са в конфликт на интереси, постави пред колегите си за обсъждане Красимир Шекерджиев. "В момента 10-11 гласа са нужни, за да бъде взето изобщо някакво решение от Комисията по атестирането и конкурсите, има обаче също така много отводи, а самата Комисия работи и в крайно съкратен състав", обясни Шекерджиев и допълни, че този въпрос не може да стои повече отворен. "Нека решим този въпрос, за да може КАК да функционира нормално", призова кадровикът, като изрично уточни, че в случая за него няма конфликт на интереси.

Даниела Марчева попита каква точно трябва да е формата, под която Колегията трябва да изрази становище, тъй като диспозитив не е предложен, и напомни, че двете съдийки са участници в процедура, която не е приключила, тъй като класирането за Наказателна колегия на ВКС е обжалвано от двама съдии във Върховния административен съд (ВАС). Председателят на ВАС Георги Чолаков също сподели тезата, че в случая е конфликт на интереси фактът, че съдиите Лалова и Колева – Рушанова участват в неприключила процедура за назначаване в Наказателна колегия на ВКС и междувременно са участници в конкурсни комисии към КАК.

Вероника Имова, която преди две седмици изготви специален анализ и дефиниция на понятието "конфликт на интереси" именно, за да се изглади спорът относно разнопосочното разбиране, сподели точно обратната теза. Двете съдийки, членове на КАК, не са в конфликт на интереси, тъй като не може да се гадае какъв ще е изходът от делото по обжалването на резултатите от конкурса, освен това те не са били в състава на Комисията когато са взели участие в процедурата за повишаване във ВКС. "Процeдурата по атестиране и оценяване при участието в конкурса за Наказателна колегия на ВКС на колегите Рушанова и Лалова е приключила. Тя е проведена от друг състав на КАК, а не от състава, в който те са конституирани и участват. Съдийската колегия се е произнесла с решение по чл. 193 ал. 3 от ЗСВ, съгласно което са назначени класираните на конкурсните места кандидати, сред които споменатите две колежки не са. Едната е класирана на 6-то място, а другата на 11-то, извън конкурсните места", заяви Имова и специално постави акцент, че възнаможността за упражняването на права по чл. 193 ал. 6 от ЗСВ при приключил конкурс не ги поставя в конфликт на итнереси, тъй като не са участвали в органа, от който са оценени.

Драгомир Кояджиков напомни, че Съдийската колегия вече прие правила и критерии, спрямо които един съдия може да стане член на КАК и в случая е необходимо съдии Лалова и Колева-Рушанова да бъдат отзовани от Комисията, а от своя страна ВКС да направи нови предложения за нейни членове, които да не се намират в конфликт на интереси. "Не може всеки път да обсъждаме нюанси, при положение, че принципно сме решили кое е конфликт на интереси", заяви Кояджиков. Тук Вероника Имова отговори, че е точно обратното - че тъй като не могат да се изчерпят всички хипотези в една единстверна дефиниция се налага при всеки конкретен казус да се преценява налице ли е частен интерес от облага при упражняване на публични функции, в частност при упражняване на функции и правомощия на КАК от нейни членове, които са и участници в конкурси.

Красимир Шекерджиев помоли в крайна сметка правилата да се прецизират, тъй като явно проблем има, а ако той не бъде решен, има опасност да бъдат минирани редица процедури, относими към дейността на КАК. В тази връзка поиска точката да бъде отложена, а той се ангажира с уточняване на спорните моменти. Георги Чолаков се противопостови и напомни, че още миналата седмица въпросът е бил пространно обсъден.

Изненадващо Съдийската колегия гласува прекратяване на дебата, не взе никакво решение и отложи взимането му за "друг път", в който ще има конкретен диспозитив за обсъждане.