Комисията по правни въпроси към ВСС обобщи:
ВКС и ВАС против реформа във военното правораздаване
Становищата на двете върховни съдилища и на прокуратурата отиват направо в Министерството на правосъдието, без позиция на Колегиите на кадровия орган по тях
 
01 ноември 2018, 12:46 | | Видяна: 741
 
 

Върховният касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) са "против" реформата във военното правораздаване, предложена през лятото от военните съдии, стана ясно от обобщен докалад на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет (ВСС), представен от Цветинка Пашкунова.

През юли Пленумът на кадровия орган възложи на Комисията по правни въпроси да събере становищата на прокуратурата, председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) относно предложенията на военните съдии.

Промени военните магистрати предложиха в три основни закона, така че към тях да постъпят повече дела - в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за административните нарушения.

Според ВКС направените предложения за промени в НПК са неприемливи, тъй като в мирно време Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Държавната агенция "Национална сигурност", Държавната агенция "Разузнаване" и Националната служба за охрана не са военни субекти.

По отношение на предложението на военните съдилища да са подсъдни дела за престъпления, извършени от граждански лица, когато обект на посегателството е личността на лице, служещо в органи на силите от системата за национална сигурност при изпълнение на служебните му задължения, ВКС също смята, че няма резон в такава промяна.

И според ВКС, и според ВАС по отношение на предложенията за изменения в АПК и в частност уволненията на военнослужещи, жалбите срещу наложени дисциплинарни наказания, с изключение на жалбите срещу актовете на министъра на отбраната, да са от компетентност на военните съдилища – такава промяна не е необходима.

По отношение на Закона за административните нарушения, като според военните магистрати, наказателното постановление и електронният фиш срещу военнослужещите също трябва да се обжалват пред тях, ВАС се опасява от противоречива практика, ако това предложение бъде реализирано. Прокуратурата също не подкрепя промените в АПК и Закона за административните нарушения.

Обратно е становището на прокурата по отношение на предложените от военните съдии изменения в НПК, отчете Пашкунова и припомни, че според държавното обвинение на военните съдилища трябва да бъдат възложени функциите на специализирани съдилища за системата за национална сигурност, но с някои определени забележки. Прокуратурата подкрепя идеите на военните магистрати, в това число и граждански лица също да може да се изправят пред военен съд, ако са подсъдими по дела, които са от компетенцията именно на военното правосъдие, но не споделя мнението, че служителите на търговски дружества, които са под шапката на Министерството на отбраната, не следва да бъдат обект на военното правораздаване, защото те са регистрирани по Търговския закон. Против промяната на подсъдността от прокуратурата се обявяват и спрямо служителите от Държавния резерв, които никога не са били от системата на Министерството на отбраната.

"Категорично съм против тези промени. Има и международни решения по дела в тази насока, така че моята позиция и на колегите от ВКС е категорично против такива промени", заяви Лозан Панов, който отдавна не крие, че е върл привържаник на идеята не за увеличаване на натовареността на военните съдилища, чието съществуване е гарантирано от Конституцията, а за директното закриване на голяма част от тях.

Даниела Марчева подчерта, че преди да се приемат становищата на ВКС, ВАС и прокуратурата по предложенията на военните съдии трябва да бъдат изпратени на Съдийската колегия, която да проведе дебат по тях и в последствие да ги съгласува с министъра на правосъдието и минстъра на отбраната, по аналогия на действията на Прокуроската колегия, вследстиве на решението за закриване на 11 районни прокуратури в страната. Тя допълни още, че в случая е изключително важно да се разбере дали има законодателна воля за такива промени, според нейните проучвания такава няма. "Тяхната натовареност е традиционно изключително ниска. Има и други начини колегите да бъдат натоварени допълнително, ако тези промени не се приемат, но нека остане процесуална изненада. Моята молба е този дебат да се проведе", заяви Марчева.

Олга Керелска се застъпи за тезата становищата да бъдат изпратени директно на правосъдното ведомство и да се задвижи процедурата. Тя подчерта, че подкрепя идеите на военните съдии по същество и, че те в никакъв случай не правят своите предложения за промени само и единствено, за да спясят структурите, в които правораздават. "Познавам колеги военни съдии и ви казвам, че те не правят тези предложения, за да си спасят структурите. На тях им е омръзнало да ги критикуват, че не работят. На тях им взеха делата, това съответства на истината", заяви Олга Керелска.

Цветинка Пашкунова се намеси, за да прекрати дебата и предложи обобщените становища на ВКС, ВАС и прокуратурата да бъдат изпратени на Министерствата на правосъдето и отбраната, едва след като Съдийската и Прокурорската колегии изразят мнението си по тях. Предложението не се прие.