ИВСС актуализира декларациите за имущество и интереси на магистратите
Главният съдебен инспектор утвърди и образци за съгласие за разкриване на банковата тайна на съдии, прокурори и следователи
 
07 януари 2019, 14:07 | | Видяна: 1652
 
 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) актуализира образеца на декларациите за имущество и интереси по чл. 175а ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Промяната е в образеца на декларацията по чл. 175а ал. 1 т. 2 от ЗСВ и касае обстоятелствата, подлежащи на деклариране в Част II, Таблица № 29- Произход на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити, съобщават от ИВСС.

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет утвърди и образци на Декларация-съгласие по чл. 62 ал. 5 т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във връзка с изменението на чл. 175д ал. 6 от ЗСВ (ДВ бр. 49 от 12. 06. 2018г.), с което е предвидена възможност за разкриване на банкова тайна, когато е дадено съгласие по чл. 62 ал. 5 т. 1 от ЗКИ. Образците са утвърдени след отправено запитване до всички банки и клонове на чуждестранни банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България за становища и бележки.

Въпреки липсата на изискване в чл. 62 ал. 5 т. 1 от ЗКИ за формата на съгласието, пет от банките - Централна кооперативна банка АД, Интернешънъл Асетбанк АД, Общинска банка АД, Инвестбанк АД и Райфайзенбанк България ЕАД са изразили становище съгласието за разкриване на банкова тайна да бъде с нотариална заверка на подписа на титуляра на сметката, в случай, че същото не се дава пред служител на банката. Останалите банки не са поставили изискване за нотариално удостоверяване на подписа на декларатора. Декларацията-съгласие по чл. 62 ал. 5 т. 1 от ЗКИ не е задължителна част от декларацията за имущество и интереси.

Целта на съгласието е да не сe иска от ИВСС по съдебен ред разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна за целите на проверката на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите. В случай, че лицето изрази съгласието си за разкриване на банкова тайна, декларацията- съгласие се подава едновременно с декларацията по чл. 175а ал. 1 т. 1 от ЗСВ.

Образците на декларациите са публикувани на интернет страницата на Инспектората.