ВСС ще проверява
Сигурна ли е системата за случайно разпределение на дела
В най-кратки срокове ще стартира обществена поръчка за избор на изпълнителя на одита, която ще е на стойност до 20 хил. лв.
 
18 април 2019, 13:08 | Правен свят | Видяна: 434
 
 

Да се извърши техническа експертиза на сигурността на Централизираната система за случайно разпределение на делата, която предстои да стане част от Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), каквото решение е взел Пленумът на ВСС още през 2014 година, предложиха кадровиците Боян Новански, Георги Кузманов, Боряна Димитрова, Огнян Дамянов, Стефан Гроздев и Пламена Цветанова. За целта ще се избере и външен одитор чрез обявяването на обществена поръчка с прогнозна стойност до 20 хил. лв.

Решението бе взето, но едва след разгорещен дебат, при който се разбра, че част от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) са резервирани към извършването на одит на случайното разпределение на делата. Веднага, след като Боян Новански докладва точката, Олга Керелска побърза да се възпротиви на предложението, като го определи като "меко казано" странно. В опит да попречи на решението за извършване на проверката, Керелска изрази мнение, че прогнозната стойност за разхода не била достатъчно добре обоснована. Керелска, която е сред малцината членове на ВСС, които плътно подкрепят председателя на ВКС, настоя да се извърши подробен опис на това - как точно ще бъдат изхарчени въпросните до 20 хил. лв. Друг от аргументите, с които Керелска се противопостави на предложението, бе, че през февруари месец Пленумът вече е решил да възложи на външна фирма да извърши проверка на сигурността на системата в рамките на извънгаранционната й поддръжка. 

"Това са две различни неща. Така проверка не е извършена от 2014 година. Не може толкова години да не се извършва одит на една толкова важна система. Тя действа от 5 години", възрази Боян Новански. Той настоя да не се губи повече време в безмислени дебати, още повече, че в проекта за изготвяне на ЕИСС е заложен модул за случайно разпределение на дела и въпросът за сигурността на системата трябва да бъде изчистен в най-кратки срокове. "Въпросът за извънгаранционната поддръжка, който обсъждахме на Пленума през февруари, се отнася до извънгаранционната поддръжка на системата. Това няма няма нищо общо с проверката на сигурността на самата система отвътре", посочи и друг от кадровиците - Пламена Цветанова.

Калина Чапкънова, която е ръководител на Комисията професионална квалификация и инфромационни технологии, не се съгласи с тази теза и сподели мнение, че предложението на колегите й ще доведе до дублиране на дейности и изразходване на ненужен ресурс. "Вие всички знаете, че няма система, която да е напълно сигурна. Такъв одит трябва да се извърши, но идеята е да не се дублират дейности", посочи Чапкънова.

Вероника Имова отново припомни на колегите си и постави акцент, че един от модулите, който ще бъде заложен в новата ЕИСС, при това един от най-важните, ще бъде именно този за случайното разпределение на делата. "Предложението, което правят колегите, може само да спомогне да се избегнат грешки и пропуски при изработването на бъдещата информационна система. Един тест, една проверка в съществуващите алгоритми само би надградил и би спомогнал да не се допускат съществуващи в момента опасности", подчерта Имова.

Освен Керелска, друг от традиционно защитаващите тезите на Лозан Панов кадровик - Атанаска Дишева, също поиска одит на системата за случайно разпределение на делата да не бъде извършван. "Трябва да има обосновка за това защо се предлага такъв разход", повтори още веднъж тезата си Керелска. "Не получих отговор на въпроса каква е полезността на тази проверка, след като ние сме в процедура за изработка на нов програмен продукт, който ще бъде изработен от изпълнителя на обществената поръчка. Това предложение ми се струва меко казано необосновано. Трябва да бъде изслушан ръководителят на проекта – г-жа Гергана Мутафова", наястоя и Дишева.

Предложението за отлагане обаче бе отхвърлено, а това за извършването на одит на сигурността на системата бе прието с 13 на 4 гласа "за". Против бяха Атанаска Дишева, Лозан Панов, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова.