Проверка на САС потвърди:
Катя Бельова не се е отнесла тенденциозно към наказателните съдии в ОС-Благоевград
Комисията, извършила одита, предлага и промени в ЗСВ
 
13 май 2019, 10:46 | | Видяна: 677
 

Катя Бельова

 

Председателят на Окръжен съд-Благоевград Катя Бельова не се е отнесла тенденциозно към наказателните съдии в институцията, за сметка на магистратите в Гражданското отделение. Това установи проверка на Комисия от трима съдии от Софийски апелативен съд (САС). Писмото на председателя на съда Даниела Дончева за резултатите от проверката е включено като точка 26 в дневния ред на Съдийската колегия за идния вторник (14.05.2019г.).

Одитът бе възложен на САС от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) през март т.г., след като наказателните съдии Росица Бункова, Красимир Аршинков, Маргарита Коцева, Атанас Маскръчки, Атанаска Китипова, Петър Пандев, Диана Узунова и Иво Харамлийски се оплакаха от ръководството на ОС-Благоевград и изразиха желание да се явят пред ресорната колегия към кадровия орган, за да изложат недоволството си. Кадровиците обаче прецениха, че е по-удачно ръководителят на горестоящия съд да извърши проверка и да направи преценката извършила ли е нарушения съдия Бельова. Неравномерно разпределение на дежурствата между наказателните съдии и колегите им от Гражданско отделение, предубеденост от страна на председателя и липсата на ръководител на Наказателното отделение бяха сред основните причини за своеобразния бунт на осемте магистрати.

Проверката на апелативните съдии Бистра Николова, Снежана Душкова и Иван Стойчев обаче е показала, че Бельова не е извършила никакви нарушения като административен ръководител. "При извършената проверка комисията не констатира, каквато и да е предубеденост в поведението на Административния Ръководител спрямо съдиите от наказателното отделение, както и поставянето им в неравностойно положение със съдиите от гражданско отделение", пише в писмото на Даниела Дончева до Съдийската колегия на ВСС.

Според резултатите от проверката решението за разпределението на дежурствата е било взето на Общо събрание на съдиите от ОС-Благоевград, на което  ръководителят на наказателно отделение е изразил становище, че " ... има капацитет дежурствата да се поемат само от наказателните съдии и подкрепям становището на гражданските съдии да не дават дежурства през почивните дни...".

Комисията от апелативни съдии прави и извода, че "взаимоотношенията в колектива зависят от добрата воля на всички, а не на част от него и конфликтите трябва да се разрешават чрез колегиална дискусия вътре в съда, а не да се търси арбитраж на други органи, за който по същество няма законово основание".

Проверяващите констатират и законова празнота по отношение на това кой би трябвало да е компетентен да определя броя на отделенията в един орган на съдебната власт, особено на окръжно ниво, както и тяхната специализация по материя. "Извън личните конфликтни взаимоотношения, които веднъж възникнали, очевидно се самовъзпроизвеждат и задълбочават с всеки следващ епизод на конфликта, комисията констатира, че в неговата основа всъщност стои известна законова неяснота или по скоро неудачното законодателно решение на нормата на чл. 85 ал.З т.1 от ЗСВ, която възлага на Общото събрание не само да определя броя на отделенията и тяхната специализация по материя, но и техните "състави"".

Според Комисия възможността Общото събрание, в което винаги могат да се формират мнозинства по материя, да променя баланса между специализираните отделения е "крайно неудачно разрешение и залага възможност за тежки и непрекъснати конфликти между съдиите с различна специализация". "По начало такава възможност, особено на ниво ОС и по-високо, следва да е изключение, защото освен описания дотук конфликт, би могла да доведе и до принудителна "преквалификация" на съдии, специализирали продължително във времето определена материя и спечелили конкурс за длъжност в съответното специализирано отделение. Нещо, което освен крайно нецелесъобразно, би било несправедливо и дискриминационно по отношение на конкретните магистрати", констатират проверяващите.

"Както с оглед нуждата от обективност и безпристрастност, така и за избягване на залагането на продължителни конфликти между съдиите с различна специализация, целесъобразно е думите "и съставите" да отпаднат от редакцията на чл. 85 ал.З т.1 от ЗСВ. Конкретно за съдилищата СК на ВСС е този орган, който след обективен анализ на конкретната натовареност на специализираните отделения в определен съд и съответно становище на КАК при СК на ВСС, може да вземе обективно и безпристрастно решение за промяна във вътрешното съотношение на броя на съдиите от специализираните отделения в конкретния съд. Това следва да бъде добавено в подходяща редакционна форма към правомощията на СК при ВСС, регламентирани в ЗСВ. Като по този въпрос би могло да се предвиди и незадължително за СК на ВВС становище на ОС", предлага Комисията от САС.