МОН с нов проект:
ВУЗ-овете ще могат да извършват търговска дейност
Предлаганата възможност следва да повиши мотивацията на висшите училища за развитие на изследователската дейност, тъй като съгласно проучванията към момента регистрираните патенти са резултат основно от дейността на БАН, Селскостопанската академия и на индустрията
 
14 август 2019, 13:06 | | Видяна: 165
 
 

Правителството предлага проект за уредба на условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища. В доклада си министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пише, че необходимостта за разработването на проекта е продиктувано от настоящата уредба. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за висшето образование (ЗВО) висши училища имат право да създават търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост. ВУЗ-овете обаче имат ограничение да реализират тази дейност само със собствени средства и при условия, определени с акт на Министерски съвет, какъвто към момента няма.

Именно поради това ограничение проектът предвижда висшите училища да може да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност. Правата на собственост върху капитала на едноличните търговски дружества, както и върху дяловете и акциите на висшето училище в търговските дружества, в които то участва, са предоставени в компетентността на академичния съвет като специализиран орган на управление. Последният ще приема отчитането на резултатите от дейността и на финансовите и натуралните показатели на висшето училище.

На следващо място в проекта е определено, че механизмът за отчисления от печалбата на въпросните търговски дружества в полза на висшите училища ще се определя съответно в уставите или в дружествените им договори при условията и по реда на Търговския закон. Висшите училища ще са задължени да водят обособена аналитична отчетност. Също така ще бъдат ограничени възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества. 

Реализацията на резултатите от научните изследвания се налага и от необходимостта за повишаване ефективността на вложените публични средства в научни изследвания и от повишаване на нематериалните активи на българската икономика.

Предлаганата възможност следва да повиши мотивацията на висшите училища за развитие на изледователската дейност, тъй като съгласно проучванията към момента регистрираните патенти не се резултат от дейността на висшите училища, а основно на БАН, Селскостопанската академия и на индустрията.

Възможността за сдружаване с други лица ще се използва за мотивация на авторите на патенти като съдружници или акционери в тези търговски дружества, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти. Това е и практиката на световните лидери в областта на иновациите Южна Корея, Германия, САЩ и др.

От изложените мотиви се открива, че са насочени към постигане на специфични цели, свързани с подобряване на условията за повишаване на качеството на висшето образование в държавните висши училища. Освен това се цели стимулиране на научноизследователската дейност в държавните висши училища и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика. По този начин се очаква да се изградят по-интензивни връзки на висшето образование с бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.

Приемането на постановлението прогнозира, че с него ще се окаже въздействие върху широк кръг заинтересовани страни. Освен държавните висши училища (към момента 37 на брой) преки заинтересовани старни са преподавателите (14 858 на брой), но също така студентите и докторантите (към настоящия момент те са 166 594, а броят на докторантите в тях е 53 547). Няма да останат незасегнати, обаче, и бизнесът и институциите, в които ще се реализират резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост.

Предвижда се контролът по прилагането на постановлението да се осъществява от министъра на образованието и науката.

Обществените консултации следва да приключат до 11 септември 2019г.