Правосъдното ведомство пусна за обществено обсъждане мащабните промени в ЗСВ
Проектът предвижда усъвършенстване на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства
 
09 септември 2019, 16:17 | | Видяна: 1341
 
 

Министерството на правосъдието пусна за обществено обсъждане мащабните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се предвижда усъвършенстване на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства.

Законопроектът е изработен от междуведомствена работна група от широк кръг експерти, в това число и членове на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, както и действащи магистрати.

Основополагащото в законопроекта е това, че се предвижда връщането на старото законово положение, преди промените в ЗСВ от 2016 година, според което наново ще бъдат създадени помощни атестационни комисии при съдилищата, които да бъдат избирани ad hoc и да помагат на ВСС при оценяването на съответните магистрати. Предлага се помощните атестационни комисии да бъдат структурирани от атестиращи съдии, познаващи работата на атестираните магистрати. Предвидено е атестиращите съдии да се избират в съответните съдилища, като от всяко по-високо ниво се излъчват магистрати на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране на магистрат от по-ниското ниво. Проектът за промени в ЗСВ предвижда и редуциране на правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите само до атестирането.

"Прилагането на действащата нормативна уредба и по-специално регулацията в ЗСВ относно състава и правомощията на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС не предлага убедителни резултати в постигането на целите, за които бе създадена. Във връзка с атестирането на съдиите не е предвидено да се формират помощни атестационни комисии. Очертават се сериозни проблеми, главно произтичащи от колизията между ограничения човешки ресурс на комисията (не е възможно да расте неограничено по числен състав), свръхобема от оперативната работа по изготвянето на комплексните оценки за стотици магистрати и ограничените времеви рамки поради изискването за срочност. За едногодишния период, в който работи комисията, човешкият ресурс е твърде недостатъчен, за да се справи със стотиците планирани атестации и отделно от тях – извънредните атестации за нуждите на конкурсните процедури", пише в мотивите към законопроекта.

С предложените промени се цели и внасяне на яснота относно критериите за определяне на наказания във връзка с дисциплинарните производства. "При определяне на вида и размера на наказание за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, съответно действие или бездействие, което неоправдано забавя производството, следва да се вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат както и натовареността на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението", гласят мотивите към проекта.

С промените в ЗСВ се цели още и прецизиране на разпоредбите относно давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство, както и сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи. Предлага се при изтичане на съответните давностни срокове, дисциплинарно производство да не се образува, а образуваното да се прекратява.

Оптимизира се и регламентът за разглеждането на заявления срещу забавено правосъдие, както и дейността по извършването на проверки на имуществените декларации и на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи.

Измененията касаят още и разпоредбата на чл. 230 от ЗСВ. Според предложената редакция на чл. 230 се предвижда във всички случаи да се прави преценка от съответната колегия за допускане на отстраняването от длъжност и задължително да се предостави възможност за изслушване или депозиране на писмено становище от съответния обвинен магистрат, като по този начин се въвежда елемент на състезателност. Предвижда се срокът за отстраняване в досъдебната фаза на наказателното производство да не е по-дълъг от този по чл. 234, ал. 8 от НПК, като при промяна на обстоятелствата, както по време на досъдебното, така и на съдебното производство, отстраненият магистрат да може да иска възстановяване на заеманата длъжност.

Проектът предвижда още и отпадане на задължението за магистрати да декларират членството си в съсловни организации.