Проектът на ВСС за оптимизация на съдебната карта и изграждане на ЕИСС е преполовен
Преди да се разработи модел за реформа на съдебната карта трябва да имаме подходи за нейното реорганизиране, заяви по време на информационен ден по пректа кадровикът Боряна Димитрова
 
18 септември 2019, 18:11 | Цветелина Янкова | Видяна: 1507
 

Кадровикът Боряна Димитрова: Преди да се разработи модел за реформа на съдебната карта трябва да имаме подходи за нейното реорганизиране

 

Във връзка с вече завършените етапи от проекта и с напредъка в работата по отделните дейности в четвъртък (19 септември)  в Зала "Роял", Конферентен център "Проджект Лаб" се проведе и информационен ден.

 

В тази връзка кадровикът Боряна Димитрова, която е координатор за оптимизиране на съдебната карта и съпътстващите анализи, отчете изпълненото до момента по отношение на анализа на състоянието на съдилищата и прокуратурите с оглед определяне на критерии за реформа на съдебната карта.

 

Тя подчерта, че преди да се разработи модел за реформа на съдебната карта трябва да бъдат определени подходите за нейното реорганизиране. В тази връзка тя припомни, че Съдийската колегия трябва да вземе решение само за посоките на реформиране на съдебната карта, след като тя и колежката й Даниела Марчева внесоха предложение да се определи дали да се приложи подход за преструктуриране или подход за оптимизиране чрез съкращаване, за да се очертаят конкретните посоки на реформата.

 

Един от най-важните и мащабни проекти, по които Висшият съдебен съвет (ВСС) е бенефициент - "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата" – е преполовен.  С неговото изпълнение са ангажирани десетки магистрати, в това число и административни ръководители, външни изпълнители, както и членове на ВСС. Ръководител на проекта е Гергана Мутафова от Прокурорската колегия.

Това е един от най-трудоемките и сериозни проекти, с които е ангажиран кадровият орган, тъй като след неговото изпълнение се очаква цялостна реорганизация и оптимизация на съдебната карта – и на съдилищата, и на прокуратурите - и най-вече разработването и внедряването на Единната информационна система (ЕИСС) в съдилищата, чийто резултат се очаква да даде възможност за качествено управление на дела по електронен път, значително оптимизиране работата на съдилищата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие. Неминуемо очакванията както на магистратите, така и на гражданите, за ефекта от внедряването на тази система е да се създаде по-голяма достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.

Най-общо в рамките на проекта са включени 7 дейности - разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури; на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите; разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата; анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация; създаване на специализирана информационна система за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата (СИСМА); осигуряване на публичност и визуализация; доставка на хардуерно оборудване.

Всички дейности по проекта се изпълняват от външни за съдебната система изпълнители, като в дейностите  – 1, 2, 3 и 5 участват и представители на съдебната система. Към момента изцяло приключена е Дейност 2, а в изпълнение са Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 6. За Дейност 4 работи оценителна комисия със срок за работа до 15 октомври 2019 г., която да класира участниците в процедурата за избор на изпълнител. За Дейностите 5 и 7 към момента се работи по актуализиране на техническите спецификации, след което ще се пристъпи към откриване на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители. За Дейност 6 са сключени договори с двама изпълнители.

За целите на проекта в процес е изготвянето на общо шест анализа, които се изпълняват на ниво районен съд, окръжен съд, апелативен съд, районна прокуратура, окръжна прокуратура, апелативна прокуратура. След тези анализи, ВСС ще направи избор на 10 районни съдилища и 10 районни прокуратури - по една група от две РС и две РП за всеки апелативен район. Ще бъдат изготвени доклади за функционирането на съответните структури след извършените промени и реорганизация на работата им, включително възможността за създаване на т. нар. "обединен съд" или "обединена прокуратура". Разработването на същинските предложения за оптимизация на съдебната карта ще бъде изпълнено от външния изпълнител, въз основа на резултатите от предходните дейности. Ще бъдат съобразени и финансовите, времевите и човешките ресурси; финансовият анализ и прогнозната оценка за влиянието на предложения модел върху бюджета и ефикасността на съдебната система в дългосрочен план; оценката на въздействието на предложената промяна върху дейността на структурите на местно ниво.

Накрая, преди избора на подходящия модел за оптимизация на съдебната карта, ще бъдат проведени и 10 публични обсъждания, в които ще вземат участие представители на районни, окръжни и апелативни съдилища, респективно районни, окръжни и апелативни прокуратури, регионални и местни власти, нотариални камари, съдебни изпълнители, юристи, граждани.

В процес на разработка към момента е и ЕИСС. Следващият етап ще бъде пилотното внедряване на системата, като идеята е първоначално в него да се включат минимум 2 апелативни, 5 окръжни и 10 районни съдилища, преди тя да бъде разпространена във всички органи. Предвидено е архитектурата на ЕИСС да е изградена от логически обособени модули като всеки от тях ще изпълнява специфични задачи и ще работи в тясна връзка с други релевантни модули. По този начин системата ще позволява модификация, допълване на нови модули без необходимост от внасяне на изменения в останалите. ЕИСС ще бъде достъпна и за гражданите чрез Единния портал за електронно правосъдие.

Финалът на целия проект се очаква най-късно до края на декември 2020 година.