За решаването и на проблемите в СРС и САС
Комисията по натовареност на Съдийската колегия иска оптимизиране на щатовете за младши съдии в СГС
Предложението е за съкращаване на три свободни бройки в Окръжните съдилища в Шумен, Перник и Враца и трансформирането им в столицата, както и за разкриването на едно напълно ново място
 
02 декември 2019, 13:53 | | Видяна: 579
 
 

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще направи пореден опит във вторник да подпомогне решаването на проблема със свръхнатовареността на столичните съдилища.

Проблемът с прекалената натовареност на Софийски районен съд (СРС), а оттам и на Софийски градски и Софийски апелативен съд е добре известен отдавна. За последно до Съдийската колегия за това са алармирали председателите на СРС и СГС Александър Ангелов и Алексей Трифонов с писмо, в което е посочено, че "липсата на достатъчно съдии, които да правораздават в Софийски районен съд директно се отразява на кадровата обезпеченост на Софийски градски съд, а оттам и на Софийски апелативен съд".

"Софийски градски съд е най-големият окръжен съд в страната, като натовареността му многократно надвишава тази на всички останали окръжни съдилища. Жизненоважно за нормалното му функциониране е щатът да бъде винаги запълнен напълно /т.е. в съда реално да правораздават толкова съдии, колкото следва да работят по щат/ или на мястото на незаетите бройки за съдии или отсъстващи такива да бъда командировани идентичен брой съдии от по-долната инстанция. В момента това не се случва поради тежката кадрова криза в СРС, което причинява и сериозни проблеми в работата на СГС - пренатоварване на работещите съдии, нуждата от непрестанно заместване на отсъстващи съдии, което води до изключително повишаване на и без това огромната индивидуална натовареност на съдиите в СГС. Проблемите в СГС пряко рефлектират и върху работата на Софийски апелативен съд, който е най-големият и най-натовареният апелативен съд в страната. Забавянето в провеждането и приключването на конкурсите води до необходимост от постоянно командироване на съдии в САС. Отделно от това, съдии от САС в момента са командировани във ВКС, което повишава кадровия дефицит в съда и нуждата от компенсиране на липсващите съдии чрез командироване на съдии от окръжните съдилища", пишат в съвместно писмо до кадровиците съдиите Ангелов и Трифонов.

В резултат на проблема, оповестен от председателите на СРС и СГС, Комисията по натовареност към Съдийската колегия предприе редица мерки, като последната от тях ще бъде обсъдена на заседанието на кадровиците във вторник.

Става дума за оптимизацията на щатната численост на младши съдиите в СГС, с което се очаква отражение и върху дейността на СРС и САС. В случая се цели разкриването на четири бройки за младши съдии, като три от тях да бъдат закрити в Окръжните съдилища в Шумен, Перник и Враца, тъй като са незаети, а последната да бъде чисто нова.

Ако кадровиците одобрят така предложената оптимизация на щатовете в СГС, ще трябва решението им да мине през съгласието на административните ръководители на съдилищата, от които се предлага да бъдат съкратени бройките, а накрая – и през Пленума на ВСС.