Асоциацията на прокурорите настоява за еднакъв ръст на заплатите и увеличение на парите за ранг
Смесеният подход е този, който ще спомогне за балансиране на системата и ще коригира несправедливостите
 
29 януари 2020, 17:18 | | Видяна: 1326
 
 

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България настоява подходът за индексиране на възнагражденията на магистратите да бъде - еднакъв ръст на заплатите и увеличение на парите за ранг. Това става ясно от писмо на съсловната организация, изпратено до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

На практика от Асоциацията продължават да поддържат  своето становище от 21 януари 2019 г., в което обвинителите са предложили  и аргументирали "смесен подход" за изчисляване на увеличението на магистратските възнаграждения. Тоест - еднакво номинално увеличаване на размера на трудовото възнаграждение на всички магистрати, независимо от нивото на органа на съдебната власт, както и увеличаване възнаграждението за придобит ранг, като по този начин бъде разпределена разликата до размера на предвидените в бюджета средства за увеличаване на основните трудови възнаграждения за цялата система.

"Методът на еднакво процентно увеличение върху различна основа, възприет с отмененото решение на Пленума на ВСС от 14.09.2017 година,  доведе до съществени разлики в заплащането на магистратите, обусловени единствено от нивото на съответния орган на съдебната власт. Този модел обаче е абсолютно неаргументиран и несправедлив, тъй като не взима под внимание и по никакъв начин не отчита редица обективни показатели и критерии, а именно натовареност на съответния орган на съдебната власт, обем на работата, брой на актовете на магистратите, участия в съдебни заседания  и т.н.", написаха през 2019 година от Асоциацията на прокурорите до ВСС.

"Напълно съзнаваме, че подкрепеният от нас "смесен" модел за изчисляване на  трудовите възнаграждения, ще доведе до по- малко увеличение на заплатите на колегите магистрати от върховните инстанции, в сравнение с първоначално обсъждания от Висшия съдебен съвет вариант. Този подход обаче ще спомогне за балансиране на  системата и ще коригира посочените по-горе от нас несправедливости. Изразяваме нашето дълбоко уважение към качествата, труда, компетентността и авторитета на колегите съдии, прокурори и следователи от върховното ниво. Напълно нормално и безусловно необходимо е техният труд и опит да бъдат оценявани с по- високи възнаграждения спрямо тези на колегите от по-ниските  нива в системата. Считаме обаче, че съществуващата в момента разлика в заплащането има  известна аргументация, като не бива да бъде увеличавана повече, за да не се превърне в своеобразна "пропаст", която би създала чувство за несправедливост и недооцененост сред магистратите, най- вече на районно ниво", поддържат и сега от организацията.