ИВСС пусна нов образец на декларация за имущество и интереси
Задължените лица, които вече са подали декларации за имущество и интереси, не трябва да го правят отново
 
14 февруари 2020, 10:55 | | Видяна: 1310
 
 

Главният инспектор утвърди нов образец на декларация за имущество и интереси, съобщиха от Инспектората към ВСС.

С последните изменения на Закона за съдебната власт (ЗСВ) бяха изменени и допълнени разпоредби от глава девета, раздел І "а", отнасящи се до декларирането на имущество и интереси от съдии, прокурори и следователи, включително обстоятелствата, подлежащи на деклариране, момента, към който следва да се декларира имуществото, срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ и др.

Съгласно направените изменения и допълнения в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, считано от 11 февруари 2020 г. няма да се декларират:

1. Налични ценни книги, придобити чрез участие в бонова (масова) приватизация (т. 5);

2. Доходи извън тези за заеманата длъжност до 5000 лв. (т. 7);

3. Ползването на имущество на институцията, в която лицето заема длъжността (т. 8, изр. второ);

4. Служебното обучение (т. 9, б. "а", изр. второ);

5. Служебното пътуване (т. 9, б. "б", изр. второ);

6. Други плащания с единична цена над 1000 лв. (т. 9, б. "в" е отменена);

7. Разходи за обучения извън случаите по т. 9 с еднократна стойност до 5000 лв. (т. 10).

Изменена е разпоредбата на ал. 2 на чл. 175б ЗСВ, като за всеки отделен вид декларация е предвиден различен момент, към който следва да се декларира имуществото.

Създадена е нова ал. 3 на чл. 175в ЗСВ, според която декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ се подава при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно погасяване – ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.

Новата ал. 4 на чл. 175в ЗСВ предвижда, че при промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ (в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране) или по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ (в едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране).

Променен е и началният момент, от който започва да тече срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, а именно – в едномесечен срок от изтичането на една година от изгубване на качеството, което е основание за деклариране.

Задължените лица, които са подали декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ до 11 февруари 2020 г., не следва да ги подават отново по новия образец.