Статии от Николай Николов, доктор по право
Наличието на несъвместимост не е пречка за извършване на съответния избор
14 септември 2018
647
Не съществуваше пречка главният секретар на МВР Младен Маринов да бъде избран за министър на вътрешните работи на заседанието на Народното събрание на 13.09.2018г. Това е така, независимо от обстоятелството, че фактическият състав по...
130 000 от властта си казват всичко до 8 юни
Всеки подал декларация има право до месец да я изтегли и да поправи грешки и несъответствия, които е открил сам
17 май 2018
Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ, в сила от 23.01.2018 г.) предвиди нов режим на подаване и проверка на декларациите за имущество и интереси на около 130 000 души,...
Ако двама роднини работят в едно ведомство това, само по себе си, не е конфликт на интереси, а несъвместимост и то ако единият е пряко подчинен на другия
07 ноември 2017
Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. За тези девет години се натрупа огромна...
Сега само депутати номинират кандидати за политическата квота в съвета
10 февруари 2017
Съдебната власт в България има проблем с доверието на гражданите. Това е обективен факт, причините за който са различни. Нуждаем се от мостове между третата власт и обществото, чрез които съдебната система да даде повече прозрачност...
Сравнителен анализ на основанията за самоотвод по процесуалните закони и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
14 август 2014
Институтът на самоотвода е познат отдавна на българското процесуално право. Той цели осигуряване на безпристрастност и обективност на съответната процедура. При наличие на определени факти съответният решаващ орган е длъжен доброволно и...
19 декември 2013
548
В националното законодателство за конфликт на интереси усвояването на фондовете на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава е специален предмет на защита. Например, чл. 9, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на...