ВАС не може да игнорира въпроса за мотивирането на решенията на ВСС

ВАС не може да игнорира въпроса за мотивирането на решенията на ВСС

Отказът на тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС) да обсъди по същество възраженията срещу избора на съдия Владимира Янева за председател на Софийския градски съд (СГС) с аргумент, че решенията на Висшия съдебен съвет (ВСС) подлежат на съдебен контрол единствено за законосъобразност, но не и за правилност и целесъобразност, по същество представлява нарушение на правото на справедлив процес по чл. 6 от Европейската конвенция по правата на човека. Нещо повече – това решение, а и цялата практика на съда по делата срещу ВСС, е в противоречие с постоянната практика на ВАС по сходни казуси. Това отклонение на ВАС от трайната му практика създава впечатление, че отказът да се контролира упражняването на оперативната самостоятелност е свързан със статута на ВСС като орган, който кадрува в съдебната власт, включително и във ВАС.
Това заявява адвокат Ина Лулчева пред петчленния състав на ВАС по делото срещу избора на Янева, заседанието по което бе днес. Интересно е, че на заседанието на съда (единствено дело в тази зала за днес) не дойдоха нито жалбоподателите – ВСС и Владимира Янева, нито техни представители. Наблюдател коментира: "Вероятно са решили, че това дело не им е толкова важно!" Техните жалби срещу решението на тричленката, публикувани на сайта на съда, са доста постни, за разлика от защитата на адвокат Лулчева, която е един сериозен критичен анализ на практиката на ВАС по делата срещу кадровите решения на ВСС - през призмата на практиката на Страсбург и на самия Върховен административен съд.
Адвокат Лулчева е съгласна с диспозитива на решението на тричленния състав, който отмени избора на Янева като незаконосъобразен. Но от името на клиентката си Величка Цанова (също кандидат за поста председател на СГС с много по-добри показатели) тя иска от съда да коригира мотивите на решението – според Лулчева същественият въпрос в случая е защо ВАС трайно отказва да се произнася по въпроса за мотивирането на решенията на ВСС. (Този въпрос стои и пред Съда в Страсбург по няколко дела срещу България именно във връзка с предходни решения на ВАС.)
В началото на ноември тричленният състав обяви решението си по избора на Владимира Янева при странни обстоятелства – един от съдиите – Иван Раденков, обяви отвод едва след като решението бе произнесено и написано и при положение, че е участвал в произнасянето. Тричленният състав обяви избора на Владимира Янева за незаконосъобразен, защото е извършен при нарушение на процедурата – гласуването е проведено тайно, а не явно, както изискват промените в Закона за съдебната власт(ЗСВ). Съдиите от тричленката обаче намират за неоснователни доводите на Цанова за немотивираност на решението на ВСС. Съдът отказва въобще да обсъжда дори и един от доводите за разликата в професионалните качества на двете кандидатки, като приема, че резултатът от избора е израз на свободната преценка на ВСС, която не подлежи на съдебен контрол. Единствено от компетентността на ВСС е да направи по време на обсъжданията "преценка по критериите на чл. 162, ал. 3 от ЗСВ за притежаване на необходимите професионални и нравствени качества на участниците в избора", пише в мотивите на решението. Щом и двете кандидатури отговарят на законовите изисквания за шеф на СГС, ВСС е свободен да избере която и да е от тях - по целесъобразност, без съдебен контрол.
В защитата си адвокат Лулчева излага редица съображения защо подобен подход на ВАС по същество е отказ от правосъдие, като се аргументира подробно както с практиката на самия ВАС по сходни казуси, така и с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по дела за нарушение на правото на справедлив съдебен процес. Цитира решения на Евросъда по редица дела, според които правото да се заеме определена длъжност е "гражданско право" по смисъла на чл. 6 ЕКПЧ и щом националното законодателство предвижда съдебен контрол върху решението за избор измежду кандидатите за съответната длъжност, то при постановяването на това решение следва да се спазват изискванията на чл. 6 от Конвенцията по правата на човека. Евросъдът изрично сочи, че "не отговаря на изискванията на чл. 6, т.1 от Конвенцията производство, в което съдът може само да проверява дали дискрецията, с която разполага административният орган е била упражнена по начин, съвместим с предмета на закона, без да разгледа самостоятелно поставения пред него въпрос... Отказът на вътрешните съдилища да разгледат самостоятелно фактите, от значение за изхода на делото, като се възприемат заключенията на административния орган, представлява нарушение на чл. 6, т.1 от Конвенцията. В тези случай съдът се е лишил от юрисдикцията да разгледа всички фактически и правни въпроси, свързани с разглеждания спор, както изисква чл. 6, т. 1 от Конвенцията", твърди Лулчева пред петчленния състав на съда.
Тя цитира и решението по делото "Капиталбанк срещу България", според което приемането на констатациите на административния орган, без да се подложат на някаква критика или обсъждане, предвид и изключителното значение на правото на справедлив процес в демократичните общества, винаги представлява нарушение на чл. 6, т. 1.
Според приетата от ВСС през февруари 2009 г. Процедура за назначаване на административни ръководители и техни заместници съветът следва да преценява кандидатите по 13 критерия. "Тези предварително обявени критерии обвързват както органа, така и кандидатите - те фиксират условията, на които трябва да отговарят кандидатите и  с които съответно следва да е съобразен изборът", твърди Лулчева. Няма обаче мотиви с ясни обсъждания, съображения и съпоставяне за всеки от кандидатите по тези критерии, което би направило избора наистина прозрачен. Практически не става ясно защо ВСС е избрал точно Янева, като самите членове на съвета в публичните си изяви не успяха да дадат убедителен отговор на това. За съпоставяне по 13-те критерия и дума не може да става. Още по-неясно е защо при втория избор - на балотажа четирима от членовете на съвета, които преди това са гласували за Цанова, после дават гласа си за Янева (това става ясно от съпоставянето на гласовете межу първия и втория тур), но без да има каквито и да е допълнително обсъждания. 
Всички тези съображения изобщо не са обсъдени в решението на тричленния състав на ВАС, а необсъждането на съществени възражения на защитата води до немотивираност на съдебния акт. Това води до нарушаване на правото на справедлив процес по смисъла на чл. 6 от Конвенцията, заявява Лулчева и сочи, че Съдът в Страсбург нееднократно е посочвал, че задължението за постановяване на мотиви произтича от интереса на всеки участник в производството да е убеден, че неговите аргументи са пълноценно обсъдени, както и от интереса на обществото да знае мотивите на съдебното решение, постановено в името на народа. Щом дадено възражение или довод могат да са решаващи за делото (ако бъдат приети), то тези доводи "изискват изричен и конкретен отговор".
Отказът на тричленния състав да извърши контрол върху акта на ВСС, като постановен в рамките на оперативната самостоятелност на този орган, противоречи и на постоянната практика на ВАС по сходни казуси, твърди Лулчева, като в подкрепа сочи близо 40 решения на ВАС само от тази година. Действително в тези решения, по един или друг начин, се казва, че "след като органът по назначаването е приел свои правила, при които да упражни преценката си…тези правила стават част от нормативно установените граници на оперативната му самостоятелност".  
Според прокурора по делото - Михаил Кожарев от Върховната административна прокуратура, решението на тричленния състав в никъкав случай не е нищожно или недопустимо, както претендира в жалбата си до петчленния състав самата Янева. Липсват доказателства, че при произнасянето на тричленния състав не е спазена тайната на гласуването, липсват доказателства също така, че при произнасянето не е присъствал единият от тримата съдии – напротив, всички данни сочат, че тримата съдии са присъствали и са гласували за решението. В съдбната практика такива случаи са познати, заяви той.
По същество обаче решението на тричленния състав е неправилно, доколкото ВСС правилно е гласувал тайно за Янева, смята прокурор Кожарев. Според него, спазвайки преходната разпоредба при промените в ЗСВ, която изисква при висящите случаи на кадрови процедури да се действа по "досегашния ред", ВСС правилно се е ориентирал, че досегашният ред е тайното гласуване. При липсата на изричен текст дотогава в закона за вида на гласуването, т.е. наличие на законова празнота, следва да се прилага директно Конституцията, която предвижда таен вот, твърди прокурорът. Той смята, че трябва да се вземе предвид и решението на Конституционния съд, с което бе отменено тайното гласуване. На журналистически въпрос навън Ина Лулчева припомни, че решенията на КС действат занапред.

 


Авиопревозвачите ще заплащат за замърсяване на въздуха при полети над ЕС

Предишна новина

Търсещите убежище в ЕС не може да бъдат прехвърляни в държава, където ги грози нечовешко отношение

Следваща новина

Коментари

31 Коментара

 1. 31
  Фипс | нерегистриран
  0
  0

  Оказва се, че съм се объркал - визираните в предишното ми мнение се отнасяли не до Лулчева, а до неин колега.

 2. 30
  Фипс | нерегистриран
  0
  0

  "На журналистически въпрос навън Ина Лулчева припомни, че решенията на КС действат занапред." Само дето теорията (Сталев, Ненов), тълкувайки КРБ, приема, че решението на КС се прилага по пендентните процеси (подобно и, според зависи, решенията на СЕС).

  И аз се учудвам малко от административноправната изява и каузата на Лулчева, още повече, че имам причини (случаи, в които се гаврим със служители, нарушаваме закончетата) да не я мисля за особена "дама".

  Аргументите иначе са хубави - както за целесъобразност, така и за отговаряне на съображенията в жалбата. Но споделям скепсиса на "магистрат".

 3. 29
  Спомен за Луканов | нерегистриран
  1
  0

  Голяма тъпня тука, бе! Що простотия сте изръсили. Четете Инчето и я цитирайте като Мао. Той и покойния Луканов така правеше, но пък виж на кво му се случи;}}}

 4. 28
  не си измисляйте | нерегистриран
  0
  0

  Ина Лулчева е родена преди 51 години.

  Действително за годините си изглежда чудесно.

 5. 27
  Бре хора, бре колеги! | нерегистриран
  0
  0

  Пак се отцепихте глупости да ръсите.

  Рошава била, гладко избръсната била, не знам каква била.

  На всички като че ни убягва леко отговора на въпроса как пък така, между другото, почти неофициално и по неизвестно какъв начин, човек с толкова малко съдийски стаж, равен на майчинството за две деца, ще се намърда в най-сериозния и зает съд в страната, без да настъпи някого и без никой да писне. От това трябва да се започне. После да се види кой ВСС и кои членове и членки са гласували за преместването и т.н. Тогава ще лъсне всичко.

 6. 26
  възмутен | нерегистриран
  1
  0

  Как може по такъв нагъл начин да се изнудва съда от тази .......? Адвокатите са много интересни хора - ако не стане по тяхната,вой до небето,притеснявам се в един момент в знак на протест срещу съда да не започнат да се самоубиват ритуално. Но лошото тук е ,че по много гаден и изнудвачески начин ,със съдействието на "Правен свят"(господ знае срещу какво в замяна и от кого) се прави опит да се извият ръцете на ВАС. Дано не се поддат на това перфидно изнудване.

 7. 25
  Магистрат | нерегистриран
  0
  0

  "Умнико" научи се първо на правопис пък после давай квалификации.Това , че нещо не ти харесва не значи , че си прав.Опиткай се да го осмислиш ако въобще нивото ти позволява, но едва ли ще стане.

 8. 24
  До долния ? | нерегистриран
  0
  0

  До по-долния и най-долния самозванец - магистрат. Родна реч омайна, сладка...

  Далеч съм от мисълта, това писание ще причини прелом в мисленето и употребата на езика у обикновения българин и магистрат. 9. 23
  Европейската харта за статута на съдиите, 1998 | нерегистриран
  0
  0

  Според Хартата, независимостта на съдебната власт е "необходимо за укрепването на върховенството на закона и за защита на личните свободи в рамките на демократичните държави" В този дух, документът съдържа "резерви, изчислени за да се гарантира най-добрия гаранции за компетентност, независимост и безпристрастност на съдиите. "Хартата е", насочени към съдии, адвокати, политици и по-общо за всеки човек, който има интерес в областта на върховенството на закона и демокрацията. "Съдържанието на Хартата е предназначен за всички европейски държави.

  Насоки за добри практики, регулиращи отношенията между изпълнителната власт, парламент и на съдебната власт в насърчаването на доброто управление, върховенството на закона и човешките права, за да се гарантира ефективното прилагане на принципите на Хараре, 1998. Декларацията съдържа препоръки за защита на съдебната власт, избор и назначаване на съдии, квалификация и обучение на съдии, съдебен контрол за установяване на противоконституционност на законите, гаранции за правата на справедлив процес, позицията на съдия.

  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС)

  СТАНОВИЩЕ № 1 (2001) НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС) НА ВНИМАНИЕТО НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И НЕСМЕНЯЕМОСТТА НА СЪДИИТЕ

 10. 22
  Магистрат | нерегистриран
  0
  0

  Какво да го чета като го знам.И да си пишем тук изхода по делото Янева е ясен и всички го знаят-отмяна на решението на тричленката.Просто ще приемат, че процедурата по издаването на акта за избора може и да е приключена , но той не е влязъл в сила предвид обжалването му , през това време има решение на КС което отменя явното гласуване т.е.избора е проведен съобразно Конституционния ред действал и преди самия избор и от момента на влизане в сила на решението на КС и край.Никой от ВАС няма да се занимава с доводите за нецелесъобразност , макар очевидно там да е проблема при кадруването защото така е удобно на всички/не само на тези/ управляващи.

 11. 21
  до предния | нерегистриран
  0
  0

  прочети решението по делото "Капиталбанк" с/у България и ще видиш какви са стандартите за справедлив процес - по специално за достъп до съд - правото е гарантирано, когато преценката на съда не е ограничена от преценката на административен орган.

 12. 20
  До долния | нерегистриран
  0
  0

  Нещо си се превъзбудил/а/ уважаеми/ма/.Хайде моля ти се без поучения.Тъкмо това казах , а именно , че аргументите на госпожата не са нищо ново за всеки средно интелигентен юрист , който е наясно и със законите в страна ни които очевидно не са в никой случай дори елементарно справедливи , а като последица и с практиката на ВАС която е меко казано смешна по такива казуси и по-специално по въпроса за съдебния контрол върху целесъобразността на решенията на административните органи.

 13. 19
  до "магистрат" | нерегистриран
  0
  0

  Нищо ново или изключително оригинално ....Правото е мислене. Мислене в рамките на една система, а не в хаоса на някаква проста съвкупност от норми. При това- не чисто откривателско мислене. То е мислене въз основа на установени от законодателя норми. За да се стигне до истинския правов резултат, до волята на закона, е необходима както тази способност за съждение, така и познаване на онова, върху което се мисли. Дай ми фактите и ще ти дам правото. " Da mihi factum, dabo tibi ius". При това правото е особена наука. При нея гениалното обикновено не е просто, а простото най- често не е вярно. Както казват, то действа "non ratione imperii sed imperio rationis" (не с аргументите на властта, а с властта на аргументите)... и не заради властта на държавата, а по повелята на разума.Ut puto, Deus fio

 14. 18
  магистрат | нерегистриран
  0
  0

  Нищо ново или изключително оригинално в аргументацията на Лулчева.Далеч по-малкоизвестни адвокати и други колеги вероятно са открили отдавна топлата вода с тези аргументи така , че моля не я превъзнасяйте.Странното в случая е , че просто този път играе за кауза различна от парите в брой.

 15. 17
  до добър но не "съдия" | нерегистриран
  0
  0

  ...пък като добър съдия бих ги прочела САМО от уважение към колегата?... но и му се дължи съдействие като на съдия. Намери и прочети -Легитимна ли е съдебната власт в България? - от Соня Младенова, за разлика от теб Народен представител в Седмо Велико народно събрание. В „съдебната система” работят нелегитимни, неовластени, неоправомощени, неоторизирани от съобразени с Конституцията закони, лица.

  След като делата в съдебната система са образувани от неоторизирани, неовластени, неоправомощени от закона, нелегитимни лица , то те са нищожни,а решенията по тях не могат да пораждат присъщите на легитимните съдебни актове правни последици.

  Този извод следва от факта,че Конституцията на Република България, с прякото си действие обявява нищожността на тези съдебните актове. Включително образуването, издаването на заповедите и решенията по всичките десетки хиляди дела, заведени незаконно съдилищата по изцяло противоречащ на Конституцията нищожен Гражданско процесуален кодекс.  ЗАКОН за адвокатурата

  Чл. 29. (1) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

  (2) Ако на адвокат при или по повод упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие, адвокатският съвет по негово искане или по свой почин оправомощава един от членовете на колегията да извърши проверка по случая заедно с представител на съда, органа на досъдебното производство, административния орган или служба.Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.