Преимуществени проверки за последните инстанции и разум при разумните срокове, за да няма "копи-пейст" актове

Преимуществени проверки за последните инстанции и разум при разумните срокове, за да няма "копи-пейст" актове

Единствените две кандидатки за главен съдебен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – Теодора Точкова и Вера Чочкова, са представили вече пред парламентарната правна комисия своите концепции за работата на инспектората. От концепциите им, достъпни на сайта на Съюза на съдиите в България става ясно, че и двете кандидатки имат визия за начините, по които сериозно да се подобри работата на ИВСС, която включва и реформи в инспектората.

От концепцията на шефката на Административен съд-Хасково Теодора Точкова, впечатление прави желанието за промени в почти всяко поле на дейност на ИВСС, докато акцент при съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд е подобрение и яснота при основната дейност на инспектората по проверката и предлагането на наказания на магистратите.

Още по време на публичното изслушване на двете кандидатки, на тях им бе поставен въпрос за правомощията на ИВСС да проверява върховни съдии, на който те отговориха, че няма пречка и не знаят защо това не се е случвало. От концепцията на съдия Точкова пък става ясно, че занапред това ще са дори преимуществени проверки, ако тя заеме поста. Според нея в годишните програми на ИВСС не става ясно на база на какви критерии са включени за проверка през годината определени органи на съдебната власт.

"Следва да се предприемат преимуществено проверки - комплексни или тематични на органи на съдебната власт, оценени като високо рискови. Например на органи на съдебната власт, които правораздават като последна инстанция, поради което принципно са рискови. По този начин чрез преглед на делата, по които актовете са окончателни и обобщаване на практиката по тях на проверените например административни съдилища, ИВСС ще установи има ли противоречива практика по идентични казуси и ще сигнализира компетентните върховни съдилища за отстраняването ѝ чрез приемане на тълкувателни решения или постановления. Друг пример за високо рискови могат да бъдат преценени натоварените съдилища и прокуратури в град София и областните центрове. Като целта на преимущественото включване на такива органи на съдебната власт в годишните програми на ИВСС трябва да бъде идентифициране на причините, водещи до системност на слабостите в дейностите по образуването, движението и приключването на делата и преписките извън установените срокове, анализ на същите и предприемане на адекватни мерки за отстраняването им", пише в концепцията си съдия Точкова.

И двете кандидатки отделят много внимание на решаването на ключовия проблем с натовареността и отношението му към дисциплинарната дейност на инспектората. Теодора Точкова отново застъпва позицията си, че ИВСС не трябва да се възприема като "наказателен отряд", а като орган, притежаващ ръководна роля по оказване помощ на съдилищата и прокуратурите за решаване на проблемите им. Затова съдия Точкова смята, че дисциплинарните мерки трябва да почиват на "ясни и систематични критерии, позволяващи предвидимост на дисциплинарното наказание." По този повод тя акцентира в концепцията си, че при проверка на магистрат, ИВСС на първо място трябва да дава възможност на засегнатия да направи възражения по констатациите на проверяващия екип и след това на база обективните данни за установените факти при работата на проверявания, да прецени дали установеният пропуск действително се дължи на поведението на магистрата или е предизвикан от слабости на системата, прекомерна натовареност или друга обективна причина.

За да се случи това обаче, съдия Точкова смята, че е належащо и възприемането по еднакъв начин от Инспектората, ВСС и ВАС на деянията, окачествявани като дисциплинарни нарушения, процедурата по ангажирането на дисциплинарната отговорност и определянето на дисциплинарното наказание.

Тези проблеми са основен акцент в концепцията и на съдия Чочкова, която е на мнение, че на първо място, следва да се преодолее формалността при проверките и да се уеднакви практиката на инспекторите. Приложима рецепта според нея са критериите за разумен срок на движението и приключването на делата, установени в практиката на Съда по правата на човека

"Така ще се преодолее възникналият актуален проблем с подценяването на интелектуалното усилие на съдията и прокурора. Ефективното правосъдие е винаги качествено. Задължително трябва да се отчита, че правилното решаване на някои дела изисква повече процесуални и интелектуални усилия, правни познания и времетраене, отколкото други.", пише съдия Чочкова. В анализа си тя посочва още, че инструктивните и разумните срокове не са равнозначни по понятие и същност и не се припокриват –"инструктивните срокове всякога са разумни, но продължителността на разумния срок може да надхвърли инструктивния."

Съдия Чочкова дава пример с приетия подход, че след изтичането на инструктивните срокове магистратът автоматично попада в хипотезата на системно нарушение, в случай че забавените му дела са повече от две, но според нея този стандарт не е съобразен с натоварването по райони, не е аргументиран в нито един акт на ИВСС и не е публично оповестен.

Тя дава и пример с опасностите за правосъдието, до които такъв подход води - набързо разгледаното дело приключва с некачествен акт, по-горната инстанция, също може да следва единствено изискването за срочност и на свой ред да произведе некачествен акт, а той пък да се окаже окончателен.

"В такива случаи правораздаването се профанизира и не постига основната си цел. Наложително е подходът на осъществяване на формален контрол да бъде преустановен, защото той превръща магистрата в чиновник, за който е лесно да отговори на изискванията на ИВСС, щом като фокусът е върху срочността, без да се държи сметка за фактическата и правна сложност на делото, персоналната натовареност на конкретния магистрат и качеството на крайния акт.

Обществото не се нуждае от безлично и бездушно припряно правосъдие чрез съдебни актове със сбъркани имена на страните, нито от зачестилите напоследък "копи-пейст" актове, възпроизвеждащи грешките на предходната инстанция, нито от уплашени и стресирани съдии.", смята съдия Чочкова.

Конкретните промени, които съдия Чочкова предлага са да се извърши първоначална оценка на дисциплинарната дейност на ИВСС и да се идентифицират проблемните области, да се изгради система от ясни критерии и показатели при изготвяне предложения за дисциплинарни наказания, която да е с критерии, уеднаквени с практиката на ВСС и съобразени с практиката на ВАС. На следващо място тя предлага да се определи граница на оптималното натоварване, разумността на сроковете и баланс между бързина и качество при решаването на делата.

Сходни виждания има и в концепцията на съдия Точкова, която обаче поставя акцент и върху засилване активността на инспектората да сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления. Според нея е редно да се засили и ролята на ИВСС при атестиране на магистрати и при назначенията на административни ръководители. Съдия Точкова е обърнала внимание и на това, че проверяващите екипи, които извършват проверки по сигнали, не се определят на принципа на случайния подбор. От одитния доклад на Сметната палата пък става ясно, че в ИВСС има закупен модул към внедрен програмен продукт именно за тази цел, който обаче не е използван изобщо.

Съществено внимание в концепцията си съдия Точкова е обърнала на публичния образ на ИВСС и работата с медиите. Според нея е редно отчетните доклади на инспектората да се представят също и пред медии и неправителствени организации, а в ИВСС  да се въведе приемен ден за граждани от главния инспектор, в който да се изслушват проблемите с органите на съдебната власт, свързани с правомощията на ИВСС.

Съдия Точкова обръща внимание обаче на противоречие между изискването за публичност и разпоредбата на чл. 313 ал. 3 от ЗСВ, която предвижда забрана до влизане в сила на заповедта или на решението за налагане на дисциплинарно наказание, да се разгласяват факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство.

"Получава се противоречие и е необходимо да се намери баланс, така че Инспекторатът да може да съобщава за резултатите от свои проверки, включително и предложения за дисциплинарни наказания, но без да се уронва престижа на конкретния магистрат, доколкото по въпроса дали е извършил дисциплинарно нарушение и правилно ли му е наложено дисциплинарното наказание, компетентен да се произнесе в крайна сметка е съдът.", се казва в концепцията на съдия Точкова.

Още по темата

Секретарят на Международния наказателен съд (МНС) е получил от правителството на Украйна заявление, че признава юрисдикцията на МНС за престъпленията, които са били извършени на украинска територия в периода от 21 ноември 2013 г. до 22 февруари 2014 г., п

Предишна новина

Братът на Орешарски ще наблюдава изборите в затвора в Бобов дол

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 15
  Ана Караиванова Шекспир | нерегистриран
  7
  -5

  Мнозина смятат, че "има нещо гнило в Дания". Има нещо гнило... около сделката "Чочкова и Точкова". Странни концепции от странни хора. Именно за това ще си позволя да перифразирам Марцел от Шекспировата трагедия „Хамлет” и ще възкликна „ Има нещо гнило в Чочкова и Точкова”.

 2. 14
  изумен | нерегистриран
  11
  -1

  А,ама то всички акценти в концепцията на Точкова са от Одитния доклад-посочени са като препоръки-вижте точки 5,6,11,14,16,21 и 22 от препърките към доклада.А има и още "съвпадения"!На това се казва копи-пейст ,мили мой!

 3. 13
  чене | нерегистриран
  7
  -7

  До коментар [#5] от "зъбчо":  Високоуважаемий съдия /зъбчо/!Прав си!Прокурори,адвокати,полицаи и вся остальная сволач...излишни са!Трябват ни само и единствено СЪДИИ-пъпчиви,неориентирани коне и кобили с капаци...да съдят,да съдят наред.... и накрая да останат само Те,защото всички останали,ще са в затвора или пък без имущество.Хайде оставете хората да кажат кои от вас са достатъчно интелигентни и мъдри за да СЪДЯТ!Аз също съм юрист,познавам много съдии,но само двама-трима Истински!

 4. 12
  DreadKnight | нерегистриран
  16
  -6

  ИВСС е поръчкова, безхаберна, некадърна, скъпо струваща и т. н. институция. Единствената правилна концепция би била предложение за закриването му. А прокуратурата - да си правят прокурорска система и да си се управляват от висш /най-вероятно обаче, с оглед кадрите, ще е нисш/ прокурорски съвет. И да не си вре носа, където не й е работата. Също прокурорите да не си вирят носовете, че май и от разследване не разбират, както често се оказва в съда. :-))))))))))))))))

 5. 11
  наблюдател | нерегистриран
  6
  -3

  Добре,че излезе Одитния доклад,та да има откъде да препишат.То като гледам цели пасажи са преписани от него.И коя е преписвала става ясно,още повече като сравниш концепциите им с публичното изслушване.Жалко,жалко,не са правят така нещата.

 6. 10
  питане | нерегистриран
  6
  -2

  Трябва да се провери дали в концепциите на кандидатките не е преписван Одитния доклад на Сметната палата. Това ще даде много ясна индикация за какво става въпрос и има ли копи-пейст или няма.

 7. 9
  | нерегистриран
  7
  -7

  До коментар [#5] от "зъбчо":А обратното .Колкото ти разбираш от разследване на тежки престъпления-убийства , грабежи или каквото там се сетиш.Ей големи умници сте това съдиите!!!Те винаги всичко знаят.Да ама не , колкото и да се напъвате!!!Просто си гледайте работата и не си врете и вирете носовете. 8. 8
  Надя | нерегистриран
  7
  -1

  Мисля, че никоя няма да бъде избрана и ще продължи безхаберието и непукизма на народните представители по въпроса.

 9. 7
  IVAN | нерегистриран
  3
  -5

  4AKAM POVE4E OT GODINA ZA MOE DELO RAZUMEN SROK KAZVAT 4E SE GLEDAL I TO OT 6 MESECA BOJE

  KAKVO E TOVA

 10. 6
  SOS | нерегистриран
  2
  -2

  BRAVO HUBAVO NO DA SE PRILOJI DISCIPLINARNO NAKAZANIE NA TEZI KOITO NE SE SPAVIAT OT INSPEKTORATA PO RAZUMEN SROK ILI DA GI ZAMENIAT S PO KOMPETETNI JURISTI A NE DA UDULJAVAT SROKOVETE OSOBENNO PO VISIA6TITE DELA V STRASBOURG.DANO NAI POSLE SE VUVEDE RED V TOZI INSPEKTORAT KUM VSS

 11. 5
  зъбчо | нерегистриран
  25
  -5

  Добре звучащи идеи, но за съжаление неизпълними. Проблемът не е в концепцията на Главния инспектор, а в дървените глави на избраните от парламента прокурори, които се налага да проверяват граждански дела, от които и хабер си нямат. От всички инспектори само трима са били съдии. Какво ти разбира един прокурор от районна прокуратура от делба и от несъстоятелност, че да дават указания как да си изгледам делбата. Те едно заповед за изпълнение не могат написа. И тъй като нищо не разбират, за да прикриват некомпетентността си, се захващат със сроковете - това било просрочено с ден, друго с пет дена, тук липсват еди какъв си печат, на корицата на делото нещо не било дописано, на някое бързо производството секретарката забравила жълт етикет да сложи и т.н. Изобщо все едни такива смъртни грехове, за които на съдията и гилотината му е малко. Такива са проблемите на прокуроския испекторат, уважаеми кандидати, и колкото и да са стойности концепциите Ви, са само кухи фрази, защото Главният инспектор няма как да промени нагласата на прокурорите и няма как да ги ограмоти. Самият модел е сбъркан. Да не говорим пък за порочната практика проверките на място да се извършват основно от експерти, които са още по-велики от инспекторите и които пишат дори актовете след проверката вместо инспекторите. Някои от инспекторите, освен че са некомпетентни, са и удивително мързеливи. Това следва да се промени в инспектората и да се преустанови този порочен модел някоя бивша юрисконсултка, назначена от Анчето като политическо поръчение, да дава указания как да се гледат дела. Това е унизително и това е много меко казано. Хайде със здраве и весели празници на всички!

 12. 4
  Точки на чочки | нерегистриран
  10
  -3

  Много са милички тия, двечките, обаче освен добри пожелания, друго не предлагат. То не че и парламентът ще ги избере, де, ама поне концептуално да поддържат утопията.

 13. 3
  . | нерегистриран
  11
  -1

  Не разбирам какво толкова против имат копи пейст, това е постижение на науката и по никакъв начин няма да намали грешките, а напротив. Защо трябва да преписвам нещо като мога да го сканирам или пък да използвам така нежеланото копи. Това спестява и време и улеснява. Просто не разбирам. Грешки винаги могат да бъдат допуснати, ХОРА СМЕ, ЕЙ!

 14. 2
  lj | нерегистриран
  13
  -3

  Сега се сетихте, че административните съдилища са пълен битак- който наддаде!

 15. 1
  multi sunt vocati, pauci vero electi | нерегистриран
  9
  -4

  Из концепциите на кандидатите за главен съдебен инспектор...Теодора Точкова и Вера Чочкова са звани от Съюза на слепите в България, пардон, от Съюза на съдиите в България, но никога избрани.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.