ВКС апелира за промени в ГПК с цел оптимизиране на процеса

ВКС апелира за промени в ГПК с цел оптимизиране на процеса

Статистика

22 % от касационните жалби се допускат до касация

През 2013 г. във ВКС са постъпили  7524 нови дела, свършени са 7895 дела. Един граждански съдия във ВКС е бил докладчик приблизително по 230 дела.

Допуснато е касационно обжалване по 22 % от касационните жалби. При останалите 78 % или не е имало годно основание за касация или пък съставът е преценил, че обжалваното въззивно решение е съобразено с установената съдебна практика. С увеличаването на броя на тълкувателните дела и тълкувателните решения и уеднаквяването на съдебната практика би следвало още да намалява броят на допуснатите до касация дела, коментира Красимир Влахов при представянето на отчета за работата на ГК на ВКС.

Като отчетлива тенденция той посочи и намаляването на броя на отменените въззивни решения за м.г., което е добър показател и за съда, и за гражданите.

Друга тенденция от статистиката за м.г. е намаляването на броя на определени дела за сметка на други. Намаляват делата за собственост и производствата за съдебна делба, което се дължи на поизчерпването на проблемите във връзка с процеса на възстановяване на собствеността. В същото време се увеличават делата за отмяна на незаконно уволнение, установителните искове за установяване на вземане - все като следствие на финансовата и инкономическата криза от предходните години. Увеличават се делата за отнемане на имущество от престъпна дейност - от 45 за 2012 г.  на 55 за 2013 г.

Предложения за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  и в някои други закони са подготвени във Върховния касационен съд (ВКС)  и изпратени в Народното събрание. Промените биха помогнали за подобряване на ефективността на процеса, като една част от тях са насочени към налагане на електронните инструменти в гражданския процес, заяви зам.-председателят на Върховния касационен съд Красимир Влахов пред журналисти в почивната база на съда в Лозенец.

На първо място се предлага промяна в редакцията на чл.47, ал.3 ГПК, като се предвиди, че съдът служебно проверява адресната регистрация на ответника, вместо да възлага това на ищеца. В момента текстът гласи, че когато след залепване на уведомление ответникът не се яви в съда, за да получи книжата, съдът указва на ищеца да представи справка за неговата адресна регистрация. Това обаче води до забавяне на производството, хората се разкарват по учреждения, плащат такси, докато в същото време съдът може на направи тази справка онлайн за пет минути, казва Влахов. Съдилищата вече разполагат с онлайн достъп до Национална база данни "Население" по силата на Наредба № 14 от 18.11.2009 г. Ползвайки този инструмент и сега много съдилища не изискват адресни справки от ищците, а ги извършват служебно, но има и такива съдии, които смятат, че не са длъжни "да вършат работата на страните". Идеята е с промяната в ГПК съдилищата да бъдат задължени винаги да правят справка, ползвайки този инструмент, винаги, когато трябва да се установи адресна регистрация или гражданско състояние на едно лице.

На второ място, предлага се промяна, която да оптимизира уредбата на местната подсъдност в заповедното производство, като в чл. 411, ал.1 ГПК се предвиди, че в деня на постъпване на заявлението (или най-късно на следващия присъствен ден) сезираният съд извършва служебна проверка за постоянния адрес или седалището на длъжника и при установяване, че е компетентен друг районен съд, делото му се изпраща по подсъдност. Служебната проверка за постоянния адрес на физическите лица ще се върши по реда на чл.385, ал.2 ЗСВ, а на търговците - в Търговския регистър. В момента текстът на чл. 411, ал. 1 гласи, че заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или седалището на длъжника, но, макар че тази норма е императивна,  няма как сезираният съд да провери дали посоченият в заявлението адрес на длъжника е верен - длъжникът не може да направи възражение за местна подсъдност преди да е издадена заповедта. Ако при връчването й се установи, че адресната регистрация на длъжника е в друг район, производството се прекратява (определението на общо основание подлежи на обжалване с частна жалба) и делото се изпраща на местно компетентния съд.

На трето място, предлага се допълнение на чл. 418, ал.5 ГПК, според което съдебният изпълнител е длъжен да изпраща на съда копие от връченото съобщение на длъжника за издадената заповед за изпълнение. Така съдът ще е наясно за датата на връчването и ще може да прецени допустимостта на възражението срещу заповедта или пък да извърши архивиране.

Четвърто, предлага се допълване на чл.210, ал.2, с което принципно да се забрани разделяне на производство по искове, които се намират във връзка на обусловеност, освен ако подлежат на разглеждане по различен съдопроизводствен ред. Сериозен проблем за гражданското съдопроизводство поставя възможността по чл.210 ГПК съдът да разделя производството по обективно съединени искове, които не са подсъдни на един и същ съд. Масови са случаите, при които на това основание окръжен съд разделя производството по главен и обусловен иск, понеже единият от тях е с цена под 25 000 лв., или разделя производството по искове, основаващи се на общи факти - например претенции за имуществени и неимуществени вреди от едно деяние. В резултат системата се задръства с излишно голям брой дела, чието гледане са забавя, поради необходимостта да се спре делото по разделения обусловен иск в изчакване на решението по другото дело, създава се риск от постановяване на противоречиви решения по едни и същи факти, а това вреди силно на авторитета на правораздаването. От друга страна, определенията за разделяне на производството са необжалваеми.

На следващо място, предлага се изменение, с което да се уеднакви размерът на държавната такса по исковете за собственост (чл. 71, ал. 2) и по облигационните искове по чл.69, ал.1, т.4 ГПК.

Предлага се и допълване на чл.245, ал.3 ГПК, така че когато искът на взискателя е бил отхвърлен,  но преди това е било допуснато предварително, респ. незабавно изпълнение, длъжникът да има право на обратен изпълнителен лист не само за връщане на сумите, но и за събраните от него такси и разноски в това производство. В момента за разноските длъжникът трябва да води отделен исков процес.

Освен тези промени в ГПК, от името на ВКС се предлагат и някои изменения в други закони, насочени главно към премахване на абсурдния бюрократичен подход при събиране на деловодни разноски и накърняване на бюджета на съда чрез т.нар. субсидирани такси по изпълнението.

От юли 2010 г. между съдебната власт и Министерство на финансите тече спор за това дали е публично или частно вземането за деловодни разноски, присъдени с влезли в сила съдебни актове в полза на държавата. Пррактическият ефект от този спор е, че НАП отказва да събира присъдените на съдилищата разноски, като приема, че тези вземания на съдилищата били частни. МФ и НАП тълкуват буквално чл.162, ал.2, т.2 ДОПК, според който публични държавни и общински вземания са само тези по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ. Съществува реален риск вземанията на съдилищата да бъдат погасени по давност, а става въпрос за хиляди върнати изпълнителни листове, които стоят по кашони в съдилищата, казва Красимир Влахов.

По същество позицията на МФ и НАП означава, че като частни вземания тези разноски трябва да се събират от съдилищата по общия ред на ГПК- т.е. чрез образуване на изпълнителни дела, заплащане на такси и разноски, издирване имущество на длъжника и пр., което ще натовари съдилищата с несвойствени функции, които нямат нищо общо с правораздаването. От друга страна, обаче, логично е, че когато съдът е извършил разноски във връзка с дейността си като правораздавателен орган, т.е. упражнявайки правораздавателна власт, която е изключително правомощие на държавата, вземанията за тези разноски да имат публичен характер и да се събират като такива. Истината е, че става въпрос за сравнително малки суми по всеки отделен изпълнителен лист, събирането на които ще изисква усилия, но въпросът е принципен. Затова ВКС предлага допълнение на чл.162, ал.2, т.6 ДОПК, като в приложното й поле се включат и присъдените съдебни разноски в полза на държавата.

ВКС иска и отмяна на чл.81 от Закона за частните съдебни изпълнители, който регламентира т.нар. "субсидирани такси по изпълнението". Според този текст, дължимите авансови такси по изпълнението на вземане за издръжка, за предаване на дете, както и на вземане на работник по трудово правоотношение се изплащат от бюджета на съответния окръжен съд, като субсидираната такса се възстановява по бюджета на съда, ако бъде събрана от длъжника по изпълнението. Тази разпоредба създава сериозен проблем за някои окръжни съдилища, в чийто съдебни райони по обективни икономически причини се налага да се събират принудително вземания на работници срещу работодатели в недобро финансово положение. Красимир Влахов даде пример с Окръжен съд- Кърджали, в чийто район се намира Оловно-цинковият комбинат със стотици работници, които имат проблем с получаването на възнагражденията си. На практика бюджетите на тези съдилища се изразходват предимно за покриване на субсидираните такси в полза на ЧСИ, което налага тяхното актуализиране още през първата половина на годината. Положението е абсурдно, коментира Влахов.

Още по темата

Еднакви такси за доброволно изпълнение пред държавни и частни изпълнители, предлага ВКС

Предишна новина

Екзекуторът на банкерката планирал и втори разстрел

Следваща новина

Коментари

75 Коментара

 1. 80
  разкарайте малката главичка | нерегистриран
  0
  -1

  Точно,макар и бледо копие на проф.Груев - коварния.

 2. 79
  Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу | нерегистриран
  4
  -7

  Какво сте ми го изтупали тоз измамник!  Направиха си ВКС и прие Тройната коалиция /търпян удобно от ГЕРБ/ поръчков ГПК, да не могат хората да жалят касационно.  Били много натоварени, сякаш останалите съдии са по-малко. Не ги е срам. Но не ги е еня да си взимат коледни бонуси по 10 бона за натовареност.  Махнете го този измекяр от снимката и Върховния съд. Той е срам и позор за гилдията - Красьо от Плевен.

 3. 78
  Скорпион Взривов | нерегистриран
  0
  -3

  Въпреки отказа на НАП да събира ДТ в полза на съдилищата, й при режим на правен спор и неприключила до сега полемика ,кой да ги събира,врачанските наповци по изпълнително дело 58/10г.,същата година принудително събират от мен сумата 4 бона представляващи 4% пропорционална ДТ по чл.10 ал.2 ЗОДВПГ в полза на съдилищата враца ,видин и монтана,въпреки твърденията на МФ и Нап ,че тези такси не са публично държавно вземане й следва да се събират по общия ред,като се възлага на ДСИ при съдилищата.Позовавам се на тълкуването на правната норма на Чл.162,ал.2,т.6 от ДОПК извършено с писмо изх.№61-00-1/11 от 2012г. на министъра на финансите позоввавайки се на становището на комисията по -правните въпроси към ВСС,съгласно протокол №2 от 26.3.2013г. с което ЕДВА 2013г. се изоставя първоначално изразеното становище,че съдебните такси/разноски/ в полза на съдилищата не

  са публично държавно вземане по смисъла на Чл.162 от ДОПК.

  Е,сега разбрахте ли как мафията/местна и национална/ се саморазправя с гражданин осъдил държавата в ЕСПЧ,осъдил съда Враца и ОСлС Враца/прокуратурата на РБ/ за различни протовоправно водени срещу мен наказателни процеси ,заради й което издадените срещу мен изпълнителни листа не са оставени само на хартия,не са скрити в кашони,както нападжийте са вършили за периода от 2010г.,а извършиха опис и възбрана ,а сумата дадоха на съдилищата.

 4. 77
  новия ГПК - великото постижение на магистратската мафия | нерегистриран
  3
  -2

  Този ГПК бе поръчан от кастата на върховните съдии, той не обслужва правосъдието, законността и гражданите, а техните кастови интереси! С него се "узакони" корупцията и то във ВКС, като въведе идиотията касационната жалба да подлежи на допускане от самия ВКС, чието определение дори не подлежи на обжалване! В България вече няма трета съдебна инстанция! Няма поне за нормалните хора, които не са преминали през цедката на върховните съдии! А тази цедка не само е без ясни критерии, но е и безконтролна. Зависи единствено от преценката на безотговорни и ненаказуеми магистрати! Така на практика по време на нечувана корупционна криза, когато магистратите станаха хотелиери и милионери и ортаци на мафиоти, когато в съда "правораздават" мекерета - бивши номенклатури на БКП и ДКМС, дори доносници на ДС и ортаци на мафиоти, тези именно съдии ще решават дали да има правосъдие или да направят отказ от него??!

 5. 76
  | нерегистриран
  3
  0

  Похвални са опитите за подобрения на уредбата на ГПК, но те трябва да засегнат по съществени разпоредби от нея, които имат пряко отношение към правилното приложение на закона и установяване на истината - като например отмяна на чл.280, ал.1, т.2 ГПК, която е източник на противоречива съдебна практика, създавана от самия ВКС , както и чл.269 ГПК, който според тълкуването дадено с ТР№1/13 г. изисква дори относно правилното прилагане на материалния закон и коригирането на необосноваността от въззивния съд на обжалваното решение на първата инстанция, наличие на изрични оплаквания в тази насока, въпреки че последният действа като съд по същество.

 6. 75
  има по-важни права | нерегистриран
  5
  0

  До коментар [#72] от "Прав си ":  Някой да каже задължително ли е изпълнението на съдебни решения, преди да задължава гласуването.

 7. 74
  дяволът | нерегистриран
  3
  0

  Истинският мъж трябва да бъде малко по-грозен и малко по-хитър от дявола.

 8. 73
  Прав си | нерегистриран
  2
  0

  До коментар [#71] от "до предходния":  Даже почти е направил парламентарна група, като гледам депутатите, вносители на Неговите Идеи и Промисли.

 9. 72
  до предходния | нерегистриран
  7
  -7

  Уважаеми, колега! Въпросният Влахов вместо да коментира работата на ГК на ВКС се прави на законодател. Вярно, че той е от типа "на всяка манджа мерудия", но започна да втръсва с популизма и лицемерието си.

 10. 71
  | нерегистриран
  8
  -6

  Уважаеми колеги магистрати,

  Коментирайте промените в ГПК, а не Влахов.Що за злоба.

 11. 70
  това е фундаментарният проблем на съдебната система днес | нерегистриран
  12
  -6

  Вместо конкуренти за този престижен пост в съдебната система да са уважавани хора с професионални и лични качества, които да будят в гилдията уважение и спорът да бъде кой от достойните, се пробутват зловредия хитрец Влахов и компромата бай Стефан.

 12. 69
  до 60 | нерегистриран
  10
  -9

  Браво, колега! Много добре казано. Красимирчо от влашките села винаги е успявал да пробива с едно характерно за него лицемерие и слагачество. разбира се тези свои качества ги и проявавал само опо отношение на подходящите хора, а надолу-мизерии и подлости на килограм. Съгласен съм, че на 30 май Груев му направи промоция, но негодна кранта не може да бъде избрана, защото друга негодна кранта я подкрепяла.

 13. 68
  халюцинациите на Груев и Влахов | нерегистриран
  10
  -7

  И за слепеца е нужно, че въпросната среща с журналисти е направена с единствена цел да лансира доскорошният районен съдия за кандидат-председател на ВКС. Вместо да говори по същество за работата на ГК на ВКС Влахов влиза в ролята на законодател. Лицемер и популист наистина от супер класа.

 14. 67
  | нерегистриран
  13
  -3

  Съдия Влахов би бил прекрасен председател на ВКС. Много съжалявам за начина, по който се качи във върховната инстанция, защото с това загуби доверието на колегите си. Като ръководител на СРС се ползваше с авторитет на балансиран и разумен шеф, готов да защити интересите на съдиите...При всичкиот системата случаи - на фона на огласените като вероятни кандидати, той би бил най-доброто за всички, носейки, обаче накърнената си морална репутация и търпейки основателните упреци. Наистина съжалявам - непремислена и глуповата постъпка, но неотделима вече от неговата личност.

 15. 65
  пиарчо | нерегистриран
  4
  -3

  Голям медиен шум, голяма работа.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.