Съдебното обжалване по административни дела може да стане много по-бързо

Съдебното обжалване по административни дела може да стане много по-бързо

Прикачени файлове

Реформата изисква 4.19 млн. лева за АССГ


Към проекта е приложена и подробна финансова обосновка за икономическото и финансово въздействие и оценка на последиците от предлаганите промени.

Въвеждането на пропорционалната такса върху материалния интерес по административни дела ще доведе до значителни приходи в бюджета на ВАС и административните съдилища, изтъкват авторите. Добавят, че в момента административното правосъдие се осъществява „при заплащане на символични такси, което води да злоупотреба с правото на жалба”. Не само това, но и приходите от съдебни такси от административните съдилища са несравнимо ниски с тези на гражданските съдилища.

Те предвиждат следното: „С оглед въвеждането на 4% пропорционална такса по данъчни дела и делата по ЗЗК, се остойностяват приходите от съдебни такси, като се отчита намаляването на постъпленията по тези дела с около 20%. Предвиждането е извършено на база на запитване към 15 адвокатски кантори с оглед тяхното професионално мнение за отлив на клиенти по обжалвания на ревизионни катове и актове на КЗК.”

Според годишния доклад на НАП за 2014 г. са издадени 11 327 ревизионни акта, по които допълнително разкрити приходи са 1 716 905 000 лева. Според данните в същия доклад 35% от издадените ревизионни акта се обжалват.

При предвиждане за намаляване на данъчните дела с 20% ще се достигне до обжалване на 28% от издаваните ревизионни актове. При материален интерес по обжалваните актове в размер на 28% от допълнително разкрити приходи за 2014 г., а именно в размер на 480 735 000 лв., остойностяването на допълнителния приход от съдебни такси е 19 229 000 лв. (4% върху обжалваемия интерес)”, казват авторите.

Те цитират и отчета за дейността на КЗК през 2013 г., според който комисията е наложила имуществени санкции и глоби в общ размер на 8 587 877 лева за извършени нарушения по ЗОП и ЗЗК, за недаване или непълно предоставяне на информация и глоби на физически лица за осъществено от тях съдействие за извършване на нарушения по ЗЗК. Подадените през 2013 г. жалби до ВАС са 96. Няма данни за материален интерес по делата с предмет имуществени санкции и глоби за извършени нарушения по ЗОП и ЗЗК.

Ако се приеме, че се обжалват 50% от решенията на КЗК, то материалният интерес по постъпващите дела, би бил 4 294 000 лева. Оттам приходите от държавни такси се остойностяват в размер на 171 757 лева на база на отчетната статистическа информация за дейността на КЗК за 2013 г. Този размер е приблизително равен на всички годишни приходи от държавни такси на АССГ съгласно доклада му за 2013 г., което демонстрира значителността на увеличението от постъпления от държавни такси в бюджета на съдебната власт, и в случай в бюджета на ВАС и административните съдилища”, сочат авторите на проекта. Те уточняват, че това са минималните прогнозируеми ефекти от увеличаване на приходите от държавни такси. Добавят, че не могат да се изчислят допълнителните приходи по административните дела, за които се предвижда 2% пропорционална такса, защото липсват статистически данни за обжалваемия материален интерес по тях.

Същевременно авторите очакват промяната на подсъдността, заложена в проекта, да доведе до намаляване на постъпленията на дела във ВАС и увеличаване на такива в административните съдилища. Но единствено в Административен съд София-град се очаква натовареността да скочи значително, защото в столицата са седалищата на КЗК, КРС, БНБ и др.

Това, от своя страна, ще предизвика необходимостта от увеличаване на щатната численост на АССГ, а от там и проблеми със сградния фонд. Тези въпроси могат да бъдат решени с допълнителни финансови средства, с които да се обезпечат заплатите на съдиите и съдебните служители, които трябва да бъдат назначени, по думите на авторите, както и включване на перо за наем на офисни помещения. Прогнозите са за допълнителни 4.19 млн. лева – 2.69 млн. лева за заплати и 1.5 млн. лева за наем (8 евро/кв.м. – съгласно Imot.bg). Естествено тези разходи могат да паднат при оптимално използване на държавния и общински сграден фонд, за което има и конкретни обсъждани идеи.

 
 • Разтоварване на ВАС от десетки първоинстанционни производства;
 • Премахване във ВАС на седемчленните състави, редуциране в голямата част от случаите на петчленните състави в тричленни, а на тричленните – в едночленни;
 • Много по-бързи и ефективни електронни съобщения и призоваване със запазване правата на гражданите;
 • Опростена и лесна за реализация процедура за уеднаквяване на практиката в отделенията на ВАС по искане на граждани и организации без пререшаване на делата;
 • Принципно съсредоточаване на цялото доказване в първата инстанция;
 • Ограничения на практика в безусловното касационно обжалване, водещо до масовото подаване на касационни жалби без да се държи сметка на основателността им от подателите. Едновременно с това запазване на практически безплатното първоинстанционно производство;
 • Съобразяване с редица сполучливи предложения на съдебната практика и доктрината;
 • Въвеждане на по-точни критерии за процесуални нарушения;
 • Поредица реализации на принципа за процесуална икономия и разтоварване на съдиите.

Това са само част от мащабните изменения в 144 параграфа в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от които и в над 30 закона, които предлагат 11 депутати от Реформаторския блок.

Промените се налагат, защото след близо 10 години прилагане на кодекса трябва да се прецизират текстовете, по които има противоречива практика, да се попълнят празноти в регулацията, да се отрази актуалният етап на електронизация на съобщенията, да се въведат конкретни срокове за все по-съществено прилагане на електронната идентификация и не на последно място – да се облекчи работата на Върховния административен съд (ВАС), защото неговата претовареност пречи за реализиране на основната му цел – осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване, обясняват вносителите. Те са народните представители Найден Зеленогорски, Борислав Миланов, Борислав Великов, Румен Христов, Корман Исмаилов, Антони Тренчев, Бойка Маринска, Настимир Ананиев, Никола Хаджийски, Борис Станимиров и Димитър Шишков.

Законопроектът е предложен на реформаторите от организациите с нестопанска цел "Асоциация за хармонизация на правото" и "Българско юридическо дружество", като в работната група по изготвянето му влизат: председател -  проф. Кино Лазаров, доайен на българското административно право и председател на комисията по изготвяне на АПК, автор и на първите административнопроцесуални закони; зам.-председателят на ВАС Боян Магдалинчев – член на комисията по изготвяне на АПК; проф. д-р Иван Тодоров – един от говорителите на комисията по изготвяне на АПК; д-р Цветослав Митев, адв. Николай Лазаров и адв. Мария Дерелиева. Проектът е обсъждан и с много широк кръг практикуващи юристи и научни работници. Взети са предвид и предложенията на предходна работна група към ВАС за промени в АПК. Изключително внимателно е отразена цялостната практика на ВАС и на някои от административните съдилища, казват авторите.

Една от основните цели и на вносителите, и на изготвилите проекта е промените да бъдат подложени на широко и критично обсъждане, особено от административните съдии и всички, които се занимават с административно право. АПК е първият в българската история и поради това, съвсем естествено е да се нуждае от усъвършенствуване. И без помощта на практикуващите юристи и научни работници не може да се получи  кодекс, който да е един от стълбовете в съдебната реформа. А без реформи в трите основни процесуални закона е невъзможна и реална съдебна реформа.

Една от най-важните цели, които си поставят авторите на проекта е гарантиране на ефективен съдебен надзор за еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Основният подход, на който се залага за осъществяването ѝ, е свързан с разтоварването на ВАС. Първо с промени в над 30 закона се премахват разпоредбите, с които ВАС е определен като първа инстанция по дадени спорове. Освен това в чл.132 АПК се премахва общата и насочваща делегация, че на ВАС са подсъдни и делата срещу други актове, посочени в закон, която сега позволява да му се вменяват нови и нови дела с изменения в най-различни закони. Вместо нея се записва: "В специален закон само в изключителни случаи пред Върховния административен съд може да се допусне обжалване и на други актове, когато особено важни обстоятелства налагат това".

С промените се предвижда, че върховните съдии няма да се произнасят по оспорванията на всички подзаконови нормативни актове, с изключение на тези на общинските съвети, както е сега, а само по тези на Министерския съвет и министрите. ВАС ще продължи да е първа инстанция по делата срещу административните актове на кабинета и министрите, но ако те са делегирали правомощието си по издаването им на други длъжностни лица, компетентен ще е съответният административен съд. ВАС няма да е първа инстанция и по оспорванията срещу актове на БНБ. Актовете по прекратяване на служебни правоотношения са вътрешнослужебни актове. Те са насочени вътре към администрацията, не засягат граждани или организации и поради това нямат качеството на индивидуални административни актове. Поради това дори когато се издават примерно от министри, няма конституционно задължение тези актове да се обжалват пред ВАС, сочат авторите.

В немалко случаи се предвижда, че делата въобще няма да стигат до върховните съдии. Например в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се записва, че "решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания до 5000 лв., когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и до 25 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно". В мотивите се посочва, че"разглеждането на жалбите срещу актове с малък материален интерес от две инстанции е достатъчна гаранция за законосъобразността и правилността на решенията."

За някои по-маловажни актове се предвижда обжалване само пред една съдебна инстанция.

Към тези изменения се добавя и друго - когато върховният съд се произнася като първа инстанция, делото ще се разглежда в състав от един съдия, а касационните състави ще са от по трима магистрати. Делото ще се гледа от трима върховни съдии като първа инстанция само когато се разглеждат жалби срещу актове на колективни органи или подзаконови нормативни актове или когато тричленката се явява единствена съдебна инстанция. "Това значително ще облекчи натоварването на съдиите от Върховния административен съд. Съставът от трима съдии при касационното обжалване дава достатъчно гаранции за компетентност при разглеждане на делото. На практика при петчленните състави в повечето случаи съдиите само подписват вече изготвеното решение, без да имат време да вникнат в него. Премахва се седемчленният състав при производствата за отмяна, който показа редица несъвършенства при функционирането си, включително трудности при формирането му", обясняват вносителите в мотивите си.

Твърда такса за първата инстанция, но процент от интереса за втората

С проекта се предлага регламентиране на съдебните такси по някои административни дела на законово ниво, а не с тарифа. За първата инстанция, която в момента струва 10 лв. за граждани и 50 лв. за фирми, в проектозакона не е предвиден специален текст. За касацията обаче е разписан нов чл. 227а. От него става ясно, че за граждани последната инстанция, без значение дали тя е местният административен съд или ВАС, ще струва 250 лв., а за организациите и държавните органи – 5000 лв. Тези суми се отнасят до делата, по които материалният интерес не може да бъде определен. Те ще се внасят предварително – преди началото на процеса. Предвидена е възможност материално затруднените хора да бъдат освобождавани от държавна такса. Тези такси съвсем не са високи и са по-ниски от средния размер на таксите съответно по граждански и търговски дела. Практически безплатното подаване на касационни жалби към настоящия момент стимулира всеки да пуска такива жалби без да се интересува дали жалбите са основателни. Така се задръства ВАС и на върховните съдии не им остава време да се занимаят с едно от основополагащите си задължения – да уеднаквяват съдебната практика, изтъкват авторите.

Проектът за изменение на АПК обаче променя изцяло подхода от твърди такси към пропорционални, когато материалният интерес по делото може да бъде определен. По тези дела отначало жалбоподателят ще внася 250 лв. или 5000 лв. според качеството си, а с крайния акт съдът ще задължава загубилата страна да плати такса от 2% върху интереса. "В кодекса се предвижда увеличаване на таксите при касационното обжалване. На първо място има една практически безплатна съдебна инстанция, която гарантира достъп до съд като защита срещу администрацията… В големия брой случаи по света касационната жалба не е масово използван случай при административни обжалвания. В съответствие с принципа на равенство, таксите при касационно обжалване се отнасят за всички страни в производството, като същевременно се отчитат и различията във финансовите възможности на гражданите и останалите страни", обясняват вносителите. За разлика от гражданския процес пропорционалните такси ще се внасят след приключване на делото. По този начин няма да се пряпятства материално затруднената страна да защити интереса си, ако е убедена в правотата си. Популистките решения за практически безплатно касационно производство довеждат до задръстване на съда и често забавяне на делата в степен, граничеща с отказ от правосъдие. А не това е целта на която и да е правна система, казват авторите.

Касацията за обществени поръчки, ревизионни актове и решения на КЗК ще е по-скъпа

По делата срещу ревизионни актове, обществени поръчки и актове на КЗК обаче се предлага таксата за касационно обжалване да е 4 на сто от материалния интерес. Ето как е мотивирана тази промяна: "Въвеждането в ДОПК и някои специални закони на 4% държавна такса за подаване на касационни жалби ще ограничи злоупотребата с правото на жалба. В момента таксата за касационно обжалване на ревизионни актове е 25 лв., което не отговаря на пазарните условия, нито е достатъчно да покрие разходите на съда. При обжалване на ревизионните актове е налице ясен материален интерес. В тези случаи повдигнатият пред съда спор е с изключително имуществен характер, което предполага и въвеждането на пропорционална такса по подобие на гражданските имуществени спорове. Имайки предвид риска от понасяне на разноските по делото съразмерно на отхвърлената част от жалбата, страните ще се въздържат да подават касационни жалби в случаите, в които ясно разбират, че нямат основателни аргументи. По този начин ще намалеят данъчните дела, гледани от ВАС, който в момента е изключително претоварен. Това ще позволи делата да се насрочват и решават в по-кратки срокове - както в интерес на страните в процеса, така и в обществен интерес. Същите доводи аргументират и въвеждането на държавна такса за касационно обжалване във връзка с редица други закони, като ЗОП, ЗК, ЗЗК, ЗМ, ЗПБ и други".

Касационната жалба при данъчни дела идва след едно административно производство, едно административно обжалване, което съдържа редица белези на юрисдикционно производство и след първоинстанционно съдебно решение. Всичко това са съществени гаранции за сериозна и практически безплатна защита на правата на гражданите и организациите. Четвъртото производство – а именно касационното производство, не бива също да е практически безплатно, за да не се злоупотребява с него. Не са прекалено много държавите с толкова инстанции за обжалване, е коментарът на авторите.

ВАС вече имаше възможност да намали таксите за обжалване на обществени поръчки пред КЗК. Така гражданите имат гарантирано право на евтина защита пред един административен орган, който действа практически до голяма степен като особена юрисдикция.

В проекта специално се отбелязва, че макар таксите за касация да са значително по-високи, самото завеждане на делото няма да води до задържане на прекомерни суми на жалбоподателите, които те могат да използват в търговската си дейност. Защото ще се плащат едва след края на делото и то от страната, чиято претенция е отхвърлена.

С измененията в АПК се предлага и друга "революция", която проличава от новия чл. 227а за таксите за касация. Текстът превижда, че държавните органи също ще плащат такси за касационно обжалване, докато в момента те, по силата на чл. 84 ГПК, са освободени от такива. Чл.8 АПК въвежда принципа за равнопоставеност на страните в процеса и изисква те да имат равни процесуални възможности. Чл.121, ал.1 от Конституцията изисква съдилищата да осигуряват равенство на страните в съдебния процес. Поради това е недопустимо таксите да са различни и да облагодетелстват една от страните. По този начин и държавните органи няма да злоупотребяват с касационното обжалване.

Закрити заседания по правило

Друго важно изменение при касационното производство е, че се предвижда делата по правило да се разглеждат в закрито заседание. Това е изрично допустимо съгласно чл.121, ал.3 от Конституцията, изтъкват авторите. Когато обаче по закон делото се гледа само на една съдебна инстанция, тя задължително провежда открито заседание. Освен това правилото за закритото заседание при касация е формулирано така, че позволява на съда по собствена преценка да насрочи разглеждане в зала. "Възприетото разрешение не противоречи на чл.6, ал.1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Всички лица в България имат право на публично гледане на административните им дела пред първоинстанционния съд. Никъде в Конвенцията не се изисква всички съдебни инстанции да провеждат публични заседания. Конвенцията даже не изисква да има касационно обжалване на съдебните решения (В този смисъл Monnell and Morris v. United Kingdom (1988) 10 E.H.R.R. 205; [1987] E.H.R.C. 9562/81 и Ekbatani v. Sweden 10465/83; (1991) 13 E.H.R.R. 504; [1988] E.C.H.R. 10563/83)", заявяват вносителите. И обясняват, че в първоинстанционното производство страните са имали възможност да пледират. Протоколите са налични в делото. В сегашния си вид касационното производство на практика се провежда с формални устни състезания, които са кратки и по които не се казва нищо съществено. Поради претовареност съдиите нямат възможност да толерират реални устни прения, е тяхното мнение.

Проектът въвежда тримесечен срок от постъпването на касационната жалба, в който съдът трябва да насрочи открито заседание, ако реши да не я гледа на закрито. Предвидено е, че при отлагане на делото, следващото заседание се насрочва в срок до един месец.

Въвеждането на голямата част от съкратените срокове е разсрочено във времето, за да не се получи претоварване на съдилищата.

Бързо уеднаквяване на практиката в отделенията на ВАС

Вносителите предлагат "опростен, не губещ време, но ефективен механизъм за уеднаквяване на съдебната практика в отделенията на Върховния административен съд". Той е регламентиран в нов чл. 257а в АПК. В него е записано, че всеки гражданин или организация, които са били страна по дело пред състав от дадено отделение на ВАС, приключило с влязло в сила решение или определение, има право да направи искане пред председателя на отделението, с което да посочи, че има практика на отделението, която противоречи на крайния акт на съда по неговия казус.   

Председателят на отделението ще има един месец, за да прецени дали е налице противоречива практика. Ако установи, че е налице такава, ще трябва в двумесечен срок да поиска от отделението да определи приетото по кои дела следва да се прилага занапред от отделението. Решението на отделението по този въпрос може да бъде присъствено или неприсъствено и се взема с мнозинство от повече от половината съдии. То не се мотивира, но е задължително за съставите на отделението, доколкото не противоречи на тълкувателни решения или тълкувателни постановления на ВАС и ВКС.

"Не е тайна, че противоречивата практика в някои от отделенията на ВАС надхвърля допустимото. А без уеднаквена съдебна практика няма справедливо правосъдие. Именно специализираните в дадена материя съдии най-бързо могат да уеднаквят практиката си. Това ще е и механизъм съдиите да не се отклоняват от приетата от отделенията си практика. Кратката процедура по уеднаквяване се задейства от граждани или организации, които са били страни в приключили с влезли в сила решения или определения дела и не води до отмяна на тези решения или определения", подчертават авторите на проекта.

Неограничена имуществена отговорност за бездействащи чиновници

Проектът предлага и серия от важни изменения във връзка с института на мълчаливото съгласие. Създава се обща уредба на института на мълчаливото съгласие. Това дава възможност при въвеждането му чрез специални закони да не се прави специална правна уредба, което улеснява въвеждането му в подходящите за това случаи. "Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията", заявяват авторите. И добавят, че практиката в някои държави е показала, че въвеждането на мълчаливото съгласие като общо положение вместо мълчалив отказ съдържа твърде много несъвършенства и води до застрашаване на важни държавни интереси. Това с особена сила важи при една все още недостатъчно ефективно функционираща администрация.

В случаите, когато законодателят прецени, че е необходимо мълчаливо съгласие, за държавата могат да възникнат осезаеми вредни последици. Поради това законодателят изисква в тези случаи, които не са общо правило, длъжностните лица да са особено внимателни.

Авторите предлагат съответните длъжностни лица  да носят неограничена имуществена отговорност за вреди, причинени от мълчаливо съгласие, което е резултат от незаконосъобразно бездействие.

За да се гарантира, че няма да остане несанкционирано бездействие на чиновниците, довело до мълчаливо съгласие или мълчалив отказ, проектът създава ново задължение за председателите на административните съдилища и ВАС. В тридневен срок от влизането в сила на съдебен акт, с който се установява наличието на мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, те или овластен от тях съдебен служител, ще трябва да изпратят копие от съдебния акт на длъжностно лице във всяка администрация, което издава актовете за установяване на нарушения на чиновниците. На практика към настоящия момент административнонаказателната отговорност по АПК просто не се прилага, тъй като няма механизъм за това. По този начин много процесуални и други нарушения остават без санкция и се превръщат в пожелания.

Чрез санкционирането на мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие, за пръв път реално се санкционират длъжностните лица, които не изискват служебно необходимите документи от съответните държавни и общински органи и така не се стига до произнасяне в срок. Това задължение на административния орган досега беше по-скоро декларативно, аргументират се авторите.

Промени в режима на съобщенията

Коренно се променя режимът на съобщенията. На първо място се предвижда много по-съществено въвеждане на електронната идентификация и електронните съобщения. Едновременно с това се зачитат и правата на гражданите, които нямат достъп до Интернет. Съобщенията се уреждат отделно, като призоваването се третира само като специфичен вид съобщения. Уведомяването пък за вече постановени актове на решаващите органи става чрез връчването им, когато това е възможно и практически обосновано, а не чрез съобщения за изготвянето им. Въвежда се задължение за всички органи да публикуват максимално бързо постановените от тях актове на Интернет страниците си.

За държавните органи, адвокатите и организациите се предвижда да имат електронен адрес с електронен подпис, на който да се получават съобщенията. Предвидени са и специално разписани процедури, които да улесняват това. Живеем в ерата на Интернет и не бива да пропускаме огромните й предимства.

Все пак в АПК е предвидено, че ако страната е с неизвестен адрес или изначално не може да бъде намерена на адреса си, тя се призовава чрез Държавен вестник. Предвидени са и други специални случаи на призоваване чрез Държавен вестник.

Заложено е повечето от новите правила да влязат в сила през 2017 г. Част от правилата, относно електронните съобщения и текстът, с който изрично се възлага на Инспектората към ВСС "да контролира в еднаква степен спазването на всички срокове по АПК, както преклузивните, така и инструктивните" влизат в сила от 2019 г. А едва през 2021 г. е предвидено да влезе в сила разпоредбата, която задължава всички граждани по административни производства да посочват адрес на електронна поща или мобилен телефон за призоваване и получаване на документи и съобщения. Все пак даже и възрастните граждани през 2021 г. ще са били в достатъчно активна възраст при навлизането на Интернет, за да могат да ползват най-елементарните й придобивки.

С оглед обществения интерес "Правен свят" е готов да публикува както положителните, така и отрицателните аргументирани коментари и отзиви по законопроекта за изменения на АПК. Колкото са повече обоснованите предложения и критики, толкова това ще е по-полезно за усъвършенстване на промените и оптимизиране на административния процес.

 

Още по темата

Нови обвинения срещу ген. Шивиков за злоупотреба в други 9 случая

Предишна новина

Автокрадецът, ядосал премиера, ще лежи 10 месеца в български затвор

Следваща новина

Коментари

130 Коментара

 1. 100
  ***************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 99
  Може и другояче да се каже - Fine Young Cannibals | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #97 от "експерт | нерегистриран":
  Айде да си го кажем направо - съдебното обжалване ще стане невъзможно за обикновения човечец и направо комай за всички, без "богоизбраните" около великия експредседател на РС - Гоце Делчев, навлякъл обувките на В.Марковска!  Тази долна гнусотия надминава всичко сервирано досега от лобистката управляваща коалиция ГЕРБ+РБ=ЦРУ. Било така в САЩ, Англия, ало вие къде се намирате бе цървули такива - ходете при краварите ако ви изнася! Ще променяте концепцията на правото заради прищявки ли? Или за да угодите на собствения си мързел и духовна нищета?  Искате само да прибирате, без да давате?! Къде го има това? Ако може да не работите, да взимате двойни заплати, а да ... и да изпълнявате поръчки и прибирате рушвети /откъдето става, разбира се/.  Бог да ги накаже тези неверници! Достъпът до правосъдие е свещен! След ГПК-то на Манолова и с-ие, НПК-то на Цв.Цв. и група спонсори с една фондация, сега и единствения свястен процесуален кодекс гледайте да оклепате!  Чумата да ви тръшне, разбойници! Искам ги всички съдии от ВАС с три имена и ЕГН, подкрепящи тона канибалско законодателно предложение!  ПО РЕФОРМАТОРСКИ - СЛЕД ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА АКТИВНИЯ ПОДКУП И ТЕ ТОВА! БОКЛУЦИ!

  Реформаторите надминаха себе си!  КОНСУМАЦИЯТА НА ЧОВЕШКО МЕСО Е ЗАБРАНЕНА! ЗАБРАНЕНА!

 3. 98
  #96 | нерегистриран
  2
  -2

  И защо пример винаги взимаме от по-посретсвените държави . Защо за пример не се вземе Англия , Дания , Швеция , Норвегия , Германия или дори Щатите ???

 4. 97
  *************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 96
  създаването на Централен административен съд | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #92 от "съдия в АССГ | нерегистриран":
  Много добре изпипани промени! Аз не виждам нищо, което да противоречи и на принципите на кодекса, и на най-добрата съдебна практика. Само дано се спази изискването в промените на АПК, на АССГ да се осигурят съдии и сграден фонд. Защото АССГ частично ще изпълнява функциите на Централен административен съд.

  Идеята за този централен административен съд е на Магдалинчев. Декември 2013 г. зам.председателят на Върховния административен съд (ВАС) Боян Магдалинчев заедно с други свои колеги от съда, бе на посещение в Португалия в рамките на проект на "Повишаване на прозрачността и ефективността на ВАС", финансиран по линия на ОПАК. При срещите с ръководството на португалския Върховен административен съд, със съдии и съдебни служители, е обменен опит за дейността на двата върховни съда. В рамките на този проект съдии от българския ВАС посетиха няколко европейски държави. В Португалия работната група се е запознала с организацията на работата в португалския ВАС, както и с Южния централен административен съд (междинно звено между първоинстанционните съдилища и ВАС).

  Според съдия Магдалинчев португалският пример е особено ценен за България.

  Отделно от това, в Португалия едно дело преди да стигне до разглеждане по същество пред върховния съд минава през много филтри, разказва още съдия Магдалинчев.

  На първо място, пред административното правосъдие на Португалия на всички нива, включително и на първа инстанция, страните по делата задължително се представляват от адвокат или щатен юрист (за юридически лица и търговци). Нещо повече – административните съдилища от всички инстанции не приемат жалби, които не са изготвени от адвокат.

  На второ място, средният размер на държавната такса за едно дело е по 102 евро на инстанция. В България държавната такса за физически лица на първа инстанция е 10 лв., а за юридически лица - 50 лв. При обжалване на решението на административния съд пред ВАС тези суми се намаляват наполовина - 5 лв. за физическо лице и 25 лв. за юридическо лице, независимо от финансовия интерес, който в някои случаи може да стигне и стотици милиони.  Трето – процедурата пред Централния и Върховния административен съд на Португалия не предвижда открити съдебни заседания. Всички дела пред тях се разглеждат в закрити заседания, без призоваване и присъствие на страните по делото. Това предотвратява рисковете в някои случаи страните да се опитват да бавят съдебния процес чрез представяне на болнични листове, командировъчни заповеди, отсъствие от страната и други подобни причини. Има и още една особеност, която на практика прави производството двуинстанционно - актовете на АС могат да бъдат обжалвани направо пред ВАС, когато са за интерес над 3 млн. евро (т.е. да не минават пред ЦАС).

  На четвърто място, пред Върховния административен съд на Португалия се допускат за разглеждане жалби само когато спорът е съществено значение за правото или при наличие на противоречие в съдебната практика. В останалите случаи върховният съд не допуска за разглеждане касационни жалби пред него. Въпросът за допустимостта на жалбата се решава от един пленум, който се състои от председателя на съда, двамата му заместници и тримата най-старши по стаж съдии от съответното отделение, като съдът има две отделения – административно и данъчно. По тази причина, само около 30 % от всички постъпили жалби се приемат за разглеждане, като останалите 70 % се отхвърлят от този пленум като недопустими. За разлика от португалския, българският ВАС е длъжен да постави за разглеждане в открито съдебно заседание всеки спор, който постъпи, прави паралел съдия Магдалинчев.

  Друг е въпросът, че нашият ВАС не е касационна инстанция в типичния смисъл на думата, а е нещо средно между възивна и касационна инстанция.

 6. 95
  До 92 | нерегистриран
  5
  0

  А вие от АССГ , готови ли сте да носите службата с чест ? И да осъждате действията на стотиците корумпирани и безсрамни държавни агенцийки и комисии (не ставащи за нищо ) ?!

 7. 94
  Чудесен законопроект - пипнат отвсякъде. | нерегистриран
  2
  -5

  Дано го приемат - това ще отпуши административното правосъдие. Всяко нещо, което имаше нужда от положителна промяна е пипнато. Всички препоръки на най-читавите съдии в съдебната им практика са отразени.

 8. 93
  информирания | нерегистриран
  4
  -2

  Малоумието и липсата на практически опит са водещи при изготвянето на проектите за законови промени.

  Явно се правят луди пари от това щом го правят откровенни правни неграмотници...

  В тази държава не остана един читав и грамотен правник,който да спре всичките тези глупости.

  Царят не е цар и е гол с краставица някъде!

 9. 92
  съдия в АССГ | нерегистриран
  3
  -6

  Много добре изпипани промени! Аз не виждам нищо, което да противоречи и на принципите на кодекса, и на най-добрата съдебна практика. Само дано се спази изискването в промените на АПК, на АССГ да се осигурят съдии и сграден фонд. Защото АССГ частично ще изпълнява функциите на Централен административен съд.

 10. 91
  оплели сте се като свински черва и сте зависими | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #89 от "Много е тъжно, когато хора, които не са прочели предложенията за промени в АПК коментират. | нерегистриран":
  Още по-лошо е, когато се коментира не по същество, а се разказва кой какъв бил. Вземете прочетете проекта и ще видите едни изключително разумни предложения. Вижте, че са отразени десетки предложения на съдебната практика. Отразени са и предложенията на работната група към ВАС, създадена от преди няколко години, в която участваха над 10 съдии и почти всички хабилитирани преподаватели по право. Кино Лазаров е в отлична кондиция - стига kякой да го познава. Боян Магдалинчев е отличен дългогодишен съдия от кариерата. Човек ахва от глупости, че Кино Лазаров работел за Иван Тодоров. Общоизвестно е, че във въпросната фирма са работили за кратко - между две важни обществени длъжности - Александър Арабаджиев - един от най-добрите съдии в съда на ЕС, проф. Теодор Чипев - бивш съдия в Общия съд на ЕС. Даже за кратко е работил и Филип Димитров. И никой от тях не е излагал страната си в чужбина, а точно обратното. Между другото въпросната фирма не е губила нито едно международно арбитражно дело, а арбитрите там няма как да се подкупят. Но както е известно злобицата граници няма и за съжаление това става характеристика на България. Толкова по-зле за злобеещите - това са нещастни хора и ще си останат такива.

  И само един елементарен извод - никой адвокат няма полза от вдигане на таксите, защото така му намаляват делата. Така че в проекта няма и капчица лобизъм. Но за това човек трябва да помисли преди да пише.  До коментар [#90 #246433] от "Промяната на таксите в касационното производство е само една от десетките промени и е фрапиращо наложителна.":

  Реформаторите от организациите с нестопанска цел "Асоциация за хармонизация на правото" и "Българско юридическо дружество" разполагат с доста добре платени форумни клакьори. Все пак форума на "Правен свят" чрез фондация ЮСТИЦИЯ - едноличен собственик на капитала на "Правен свят" ЕАД е ваш, но избора какво да харесваме и какво не, си е наш. Оплели сте се в юриспруденцията като пилета в кълчища, и като свински черва в корупцията, лобизма, далаверата, грабежа, ...Меглена Кунева обмисля закон за лобизма - Обмисля се специален закон да урежда инкриминираната лобиска дейност. Това съобщи вицепремиерът ..., но търговията с влияние е престъпление по НК. „Лобизъм „lobbying” – е опит за убеждаване на политик, на правителство или на друга официална група, че определено нещо трябва или не трябва да бъде направено, или че трябва да бъде променен определен закон. „Лобистка цел: въздействие, целящо приемане, отхвърляне, изменение, допълване, или отмяна на закон, поздаконов нормативен акт, административен акт, или официален документ, определящ поликата на държавата в определени области, приеман или утвърждаван от Министерски съвет, Народното събрание или органите на местно самоуправление и местна администрация. „Поискване или приемане на дар или каквато и да е облага, която не се следва, или приемане на предложение или обещание за дар или облага за упражняване на влияние при вземане на решение от длъжностно лице или от чуждо длъжностно лице във връзка със службата му.” Предлагане, обещаване или даване на дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му.” Предложеният е от категорията на т.н. „Златни законопроекти“, т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси.

 11. 90
  Промяната на таксите в касационното производство е само една от десетките промени и е фрапиращо наложителна. | нерегистриран
  3
  -3

  България е единствената държава без ограничения в достъпа до касационно обжалване. Съответно съдиите имат време по 3-4 часа да решат примерно едно данъчно дело, по което има десетки томове. Трябва да си доста ограничен, за да не разбереш, че така делото трудно може да се реши справедливо и най-вероятно се върви по лесния начин като данъчните актове се потвърждават. А на затрупаните с работа съдии последната грижа им е да уеднаквяват съдебната практика. А сега си задайте въпроса - ами ако гражданинът е спечелил на първа инстанция данъчното дело и е прав, дали не е в негова полза, че според предлаганите промени данъчният орган трябва да плати за да обжалва. И дали това няма да го спре. И така гражданинът да си спести много нерви и средства и при това да има бърз резултат. Ако пък гражданинът е загубил делото и смята, че е прав - таксата се плаща едва след края на делото от изгубилата страна и за гражданина няма затруднение да обжалва. Това са очевидни предимства на промените. Стига някой да го прочете и да помисли.

 12. 89
  Много е тъжно, когато хора, които не са прочели предложенията за промени в АПК коментират. | нерегистриран
  1
  -4

  Още по-лошо е, когато се коментира не по същество, а се разказва кой какъв бил. Вземете прочетете проекта и ще видите едни изключително разумни предложения. Вижте, че са отразени десетки предложения на съдебната практика. Отразени са и предложенията на работната група към ВАС, създадена от преди няколко години, в която участваха над 10 съдии и почти всички хабилитирани преподаватели по право. Кино Лазаров е в отлична кондиция - стига kякой да го познава. Боян Магдалинчев е отличен дългогодишен съдия от кариерата. Човек ахва от глупости, че Кино Лазаров работел за Иван Тодоров. Общоизвестно е, че във въпросната фирма са работили за кратко - между две важни обществени длъжности - Александър Арабаджиев - един от най-добрите съдии в съда на ЕС, проф. Теодор Чипев - бивш съдия в Общия съд на ЕС. Даже за кратко е работил и Филип Димитров. И никой от тях не е излагал страната си в чужбина, а точно обратното. Между другото въпросната фирма не е губила нито едно международно арбитражно дело, а арбитрите там няма как да се подкупят. Но както е известно злобицата граници няма и за съжаление това става характеристика на България. Толкова по-зле за злобеещите - това са нещастни хора и ще си останат такива.

  И само един елементарен извод - никой адвокат няма полза от вдигане на таксите, защото така му намаляват делата. Така че в проекта няма и капчица лобизъм. Но за това човек трябва да помисли преди да пише.

 13. 88
  информирания | нерегистриран
  5
  -2

  Само АПК не са досъсипали тези малоумници та и до него опряха...

 14. 87
  Все по-голяма ножица между бедни и богати в България | нерегистриран
  6
  -2

  увеличение от постъпления от държавни такси в бюджета на съдебната власт -Това са само част от мащабните изменения в 144 параграфа в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от които и в над 30 закона, които предлагат 11 депутати от Реформаторския блок.Законопроектът е предложен на реформаторите от организациите с нестопанска цел "Асоциация за хармонизация на правото" и "Българско юридическо дружество", като в работната група по изготвянето му влизат: председател - проф. Кино Лазаров, доайен на българското административно право и председател на комисията по изготвяне на АПК, автор и на първите административнопроцесуални закони; зам.-председателят на ВАС Боян Магдалинчев – член на комисията по изготвяне на АПК; проф. д-р Иван Тодоров – един от говорителите на комисията по изготвяне на АПК; адв. Росица Балтаджиева, д-р Цветослав Митев, адв. Николай Лазаров и адв. Мария Дерелиева. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Доходите на българите замръзнаха, разходите им се увеличават, сметки им бъркат все по-дълбо в джобовете, сочат данните на НСИ. Доходите на българина намаляват. Всеки пети българин е потънал в крайна бедност. Съгласно официалните данни на Националния статистически институт българите мизерстват, а увеличението на данъци и таксите е в пъти, с което по същество се нарушават правата и се засягат законните интереси на гражданите и юридическите лица на съдебна защита, признати и гарантирани от чл. 6, 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България. Един американски посланик заяви, че в България има две правосъдни системи - за бедни и богати. Матиас Хьопфнер, германски посланик в България от 9 септември 2009 до 8 август 2014 г., на въпрос - Има ли в България "недосегаеми"? - заяви следното;Към Вашия въпрос: правосъдие. Бих искал по-скоро да променя насоката на Вашия въпрос дали има една правосъдна система за бедни, и една за богати така: дали няма диференциране между нормалните български граждани и т.нар. „Untouchables“ или недосегаемите, членовете на определени кръгове от интереси, които частично действат олигархично. Това са случаите, когато българската общественост предполага, че става въпрос за общоизвестни престъпници, които независимо от това получават само оправдателни присъди или изобщо не им се повдига обвинение или получават условни присъди. Корупция има не само в България, но и навсякъде по света, да се отрича това би било глупаво. Още министърът на полицията на Наполеон Бонапарт, Фуше, навремето е казал, че всеки е подкупен, това е само въпрос на цената. Но това не бива да оправдава корупцията; решаващ е въпросът доколко правовата държава може да налага принципите си. Естествено има – и това е Вашият въпрос за бедните и богатите – определена зависимост от финансовите възможности при юридическата защита. В Германия има една поговорка: да имаш право е различно от това да получиш право. Тук се има предвид, че добрите адвокати естествено са скъпи и не всеки може да си ги позволи. По тази причина ние в Германия имаме сравнително добре развита система за финансова юридическа помощ. Що се касае до правосъдието, има добро обяснение защо в правораздавателната система има няколко инстанции; и съдиите могат да направят грешка, и тогава следващата инстанция я коригира. И сигурно често не само подкупите са причината, когато нещата не вървят правилно в правосъдието, но и страхът. Обаче когато съдиите се страхуват да осъждат престъпници, тогава е налице сериозна грешка в структурата на системата. И по мое мнение от правна гледна точка има нарушение на принципа „ordre public“ (обществен ред), действащ в националното и международно право юридически термин, който в крайна сметка се базира на висшестоящата основна ценностна система. Но е важно в този контекст да не говорим само за наказателните дела. Демокрацията се клати, защото управляващите непрекъснато нарушават принципите на правовата държава. А в резултат хората все по-малко вярват в демокрацията. Проблем е нарастващата ножица между бедни и богати, мизерията заплашва все повече хора.

 15. 86
  в частна полза са създадени | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #83 от "Мнооого страшно - известни български юристи участват в асоциации, които безплатгно предлагат доста читави промени. | нерегистриран":
  Мале каква корупция. При това същите хора са участвали в изработването на АПК - единственият кодекс, който никога те е критикуван от ЕК. Само мога да кажа - промените са много читави и желязно юридически обосновани. Сигурно имат и недостатъци - както всяко нещо, създадено от човек. А злобицата няма граници - особено в България. Злобейте си - то си е за сметка на всеки човек. Или напишете градивни критики и предложения - което се прави в нормалните държави.

  Реформаторите от организациите с нестопанска цел "Асоциация за хармонизация на правото" и "Българско юридическо дружество" разполага с платени форумни клакьори. Тези юридически лица с нестопанска цел защо не са определили целите си - като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза са създадени - Чл. 2. (1) ЗЮЛНЦ.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.