Първо дело на интерсекс човек в България за промяна на "официалния" му пол

Първо дело на интерсекс човек в България за промяна на "официалния" му пол
Пол Найденов Снимка: Цветелина Белутова за Капитал Light. 

Ако изглежда като мъж, говори като мъж, действа като мъж, чувства се мъж, твърди, че е мъж и има гените на мъж, човек би трябвало да е мъж. По документи обаче Пол Найденов е жена, а всъщност не е роден с изявени белези на нито един от двата пола и точното определение за него е интерсекс.  

Казусът на Найденов вече е съдебен – защото миналата година той подава молба до Софийския районен съд (СРС) за промяна на пола, вписан в документите му за самоличност като женски. Той е първият известен случай на интерсекс човек в България, който води подобно дело по Закона за гражданската регистрация. И дали защото молбата му няма прецедент, или по други причини, получава отказ от първата инстанция. Сега Найденов и адвокатът му Наташа Добрева обжалват пред Софийския градски съд, който ще заседава по казуса през май.

Интерсекс всъщност е терминът, който вече се използва вместо познатия от миналото "хермафродит", което е само един от видовете интерсексуални състояния. Самият Пол (наричаме го така, въпреки че според и пред държавата той е вписан с женско име) има Синдром на Morris или още Синдром на андрогенна резистентност (виж карето). Това е една от многото вариации, наричани интерсекс състояние.

Софийският районен съд назначава сексологична експертиза, която установява, че Найденов има състояние "интерсексуалност" (ендокринно отклонение), а не "транссексуалност". Вещо лице потвърждава, че той има генетичен пол на мъж (XY полови хромозоми). И нещо повече – според експерта "проучените материали по делото и прегледът ... недвусмислено сочат за наличие на съзнание за принадлежност към пол, съответстващ на генетичния пол", т.е. мъжки.

СРС обаче пише в решението си, че не може да приеме "като абсолютно сигурно и достоверно обстоятелството, че молителката страда от Синдром на Morris, тъй като вещото лице констатира, че представеното изследване показва мъжки кариотип, но не съдържа информация за ДНК анализ, липсва гинекологичен преглед, вкл. ултразвукова диагностика на вътрешни полови органи, без които диагнозата се явява непълна". Остава неясно защо съдът сам не е изяснил тези въпроси, ако ги счита за важни. Производството за смяна на пола, както изрично е отбелязано в решението, е по Глава 49 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. охранително. В това едностранно и безспорно производство съдът има задължението да оказва съдействие на молителя и на основание чл. 533 ГПК, може по своя инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени в молбата.

Вместо това съдът заключава, че "молителката е лице от женски пол, което се намира в състояние на транссексуалност, изразяваща се в разминаване между телесния пол и усещането на лицето за принадлежност към противоположния пол". "По делото няма данни молителката да има външни полови белези, съответно органи, които да я определят като лице от мъжки пол", пише още в мотивите на решението. В него се заявява, че молбата на Найденов е преждевременно предявена. Защо? Защото "не се установи по никакъв начин, че молителката се е подложила на хирургична интервенция за коригиране на половите ѝ органи". "Промяната на данните в гражданското състояние относно пола на лицето не може да предхожда настъпването на едно бъдещо несигурно събитие, каквото е молителката да завърши успешно хирургическа интервенция, както между впрочем няма данни по настоящото дело молителката да има такова намерение", пише в решението.

И се казва, че няма пречка, ако се подложи на хормонална терапия и операция, Найденов отново да подаде молба за смяна на пола.

Всъщност той вече е бил обект на подобни терапии, на които е бил подложен като дете, без да е искано съгласието му. Това са т. нар. "нормализиращи" хирургически интервенции, които осакатяват интерсекс децата и отнемат правото им на информирано съгласие, както и правото им на самоопределяне на полова идентичност. При тях в ранна възраст родителите и лекарите избират дали детето, родено без ясно определен пол, да изживее живота си като мъж или жена.

Самият Найденов, който е единственият интерсекс човек в България, който публично коментира проблемите на хората като него, наскоро описа ситуацията пред "Капитал". "В повечето случаи, когато се роди интерсекс дете, лекарите и семейството решават на какво ще го направят – момче или момиче. Или по-скоро да приличаш на едно от двете, като бърз козметичен ремонт. Безумно е това да се прави, защото нямаш перфектните гениталии по нечия представа - все едно ще си ги показваш публично. И след този ремонт оттам нататък се оправяш сам, никой не носи отговорност какво ще стане с теб, какви хормони ще трябва или не трябва да взимаш, дори като част от храната си. Никой не те пита съгласен ли си, просто вярваш на по-възрастните. И след време си даваш сметка, че си бил брутално изпързалян. Никой не е обяснил на родителите ми, че няма да съм точно момиче, че няма да имам деца", разказва Пол.

След всичко това нежеланието му да се оперира, за да бъде признат от държавата за мъж, какъвто се чувства и като какъвто живее, е повече от обяснимо.

Самият Найденов определя изискването на съда да се подложи на операция като неморално. Ето какво каза той: "Становището на съда е крайно субективно и в пълно противоречие с предоставените доказателства. Базови понятия, разяснени в медицинската експертиза, се оказаха непознати за съда, което де факто я направи безсмислена. Предоставените доказателства не са взети под внимание, или още по-лошо – демонстрира се явно неразбиране на естеството им. Това става ясно с неразбирането на същността на проблема, започващо още с объркване на понятията "транссексуалност" и "интерсекс състояние", както и неразбирането на термини като "пол", "кариотип" и други. Бе пренебрегнато и това, че в случаите на "интерсекс състояние", медицинската практика е все още насилствено премахване на неотговарящите на представите за "нормалност" външни и/или вътрешни полови белези и органи (Въпросната практика е обект на Доклад на Специалния докладчик за мъчения и изтезания към ООН). Нормално е не всеки да е запознат с терминология, съкращения, диагнози и др., но е абсолютно неприемливо подобно поведение да бъде демонстрирано от съд, чието задължение е да взима осъзнати решения, базирани на предоставени доказателства. Неморално е да се очаква от човек, който е бил обект на доказани медицински експерименти, накърняващи правото му на физическа цялост, да изявява желание да се подложи на повторни такива."

Затова той обжалва решението на районния съд. Пред Софийския градски съд Найденов се позовава на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която предвижда, че "всеки човек има право на уважение на неговия личен живот". "Съгласно тази разпоредба, понятието личен живот е много широко и обхваща аспекти от социалната идентичност на индивида. Елементи като, например, полово идентифициране, име, образ, избор на прическа и на дрехи, сексуален живот спадат към личната сфера, защитена от чл. 8. Тази разпоредба защитава също правото на лично развитие или, алтернативно, правото на самоопределение и правото на установяване и развитие на взаимоотношения с други човешки същества и с външния свят. Чл. 8 защитава изрично правото на избор или смяна на собствено, бащино и фамилно име, тъй като тези елементи засягат личния живот на индивида. В настоящия случай, полът, който е бил определен при раждането на молителя е чиста фикция, която му е била наложена през целия му живот, без той да е имал възможност да изрази пред държавата личното си самоопределение. Ето защо, отказът на съда да уважи това негово право противоречи пряко на разпоредбата на чл. 8 от ЕКЗПЧОС", обяснява адвокатът му Наташа Добрева.

В жалбата си до СГС тя се позовава и на практиката на съдилищата у нас. Тя не е по казуси на интерсекс хора като Найденов, а на транссексуaлни, но с годините, с някои изключения, в нея все по-трайно се налага виждането, че водещият фактор е самоопределянето на лицето за принадлежност към единия или другия пол, а не физическите му белези. "Оперативната намеса е право на личен избор, ръководен от индивидуалното усещане на лицето за психологически комфорт. Всеки случай е индивидуален, поради което изискване за задължителна оперативна намеса е недопустимо и в нарушение на основни човешки права - правото на уважение на телесната неприкосновеност", пише адвокат Добрева.

"Най-голямата метаморфоза за лицето е смяната на социалната му роля в живота", постановява ВКС през 2004 г. в едно от решенията за смяна на пол у нас. А през 2014 г. по друг казус Софийският градски съд уважава молба за смяна пола само на базата на установеното самоопределяне и заявява: "Законът за гражданската регистрация не съдържа изисквания промяната на пола в гражданското състояние задължително да се предхожда от хирургическа интервенция за промяна на половите органи."

Какво представлява Синдромът на Morris

 

Състоянието Синдром на Morris, известен като Синдром на андрогенна нечувствителност (AISAndrogen insensitivity syndrome), представлява смущение в развитието на мъжките полови белези, което се дължи на частичен или пълен дефект в рецепторите за андроген (хормон, който стимулира активността на мъжките полови органи и подпомага развитието на вторичните мъжки полови белези; основните андрогени са тестостерон, дихидротестостерон и андростендион) и резистентност към действието на андрогена. Лицата с такова смущение са с неопределен физически пол.

Бебетата със Синдром на Morris имат тестиси, но те са „скрити” в коремната кухина. Липсата на стимулация от страна на андрогена още пренатално води до смущение в развитието на външните полови органи и те се оформят външно подобни на женски, когато е налице пълна резистентност. Едновременно с това, запазеното отделяне на друг хормон (т.н. антимюлеров хормон) от иначе наличните в коремната кухина тестиси не позволява развитието на вътрешни женски полови органи като матка, маточни тръби, яйчници, т.е. влагалището завършва сляпо. При частичните дефекти, според степента на резистентност към андрогена, смущенията варират от уголемени женски гениталии до дискретни нарушения в мъжки гениталии.

В случаите на крайни форми (абсолютна резистентност), при раждането обикновено няма съмнения относно пола на детето и то бива вписано в акта за раждане като пол „женски” и отглеждано като момиче. През пубертета гърдите се уголемяват, а ръстът израства по-висок от този на средностатистичеката жена. Установяването на формации в слабините е другият чест повод за диагностицирането на синдрома. То може да насочи към диагнозата още при раждането, но и на по-късен етап в живота.

Интерсекс състоянията са вродени аномалии, които в огромната им част не са опасни или животозастрашаващи и поради това, нямат нужда от лечение, което в подобни случаи е свързано с неоправдани и необратими хирургически и хормонални интервенции, в голямата им част извършвани без наличието на напълно информираното съгласие на интерсекс детето или родителите му за естеството и дългосрочните последствия от предлаганото „лечение“.

В световната практика има редица случаи, в които болници и лекари са осъдени за подобни операции (виж тук).

Маскирани пребиха майката на столичен прокурор

Предишна новина

Разследването за пране на пари срещу Христо Бисеров е прекратено

Следваща новина

Коментари

32 Коментара

 1. 32
  zoro | нерегистриран
  0
  -1

  А адвокатът му Наташа жена ли е?

 2. 31
  Кукуригу | нерегистриран
  1
  0

  "след като като хромозомният набор е подреден в типичен мъжки кариотип, има налиюно експертно мнение в подкрепа на това, и е отчетено наличието на синдром на морис би трябвало да е ясно за съда, че решението му да е само едно - полът на Пол Найденов трябва да се промени в документите му"  Не се изхвърляй толкова.

  Лицата с пълна андрогенна резистентност (какъвто този случай явно не е и не говоря за него) имат влагалище и външни полови органи на жена, единствено без матка и яйчници, фигура на жена и се самоопределят като жени. При положение, че също имат хромозомен набор XY и синдром на Морис, мъже ли са и те?

 3. 30
  Здравец | нерегистриран
  0
  -3
  До коментар #18 от "Виктория | нерегистриран":
  Колега ако зависеше от мен ти щеше да си в концлагер. Какво като се имаш за "нормален" и чукаш жена си по N пъти на седмица. За мен си с ограничен мозък, който не иска да проумее, че света е по-голям и шарен от колкото си го представяш. И за твое съжаление ти се налага да живееш в него.  Много е страшно да четеш фашизоидни полюции от лица, които ти говорят на "Колега". Виктория, този "колега" съм готова да се обзаложа на каквото кажеш, че единственото, което е чукал в живота си, встрани от клавишите на клавиатурата, е чесън в хаванчето.

 4. 29
  | нерегистриран
  2
  -4
  До коментар #25 от "blackbox | нерегистриран":
  от изложеното в материала става ясно, че съдът експлицитно проявява невежество — пренебрегва най-базисното доказателство, определящо пола при човека - генетичното детерминиране чрез половите хромозоми – ХХ при жената и ХY при мъжа. останалите полови проявления са следствие именно на тези хромозомни комбинации, включая вътрешни и външни полови органи, вторични полови белези, полови диморфизъм и пр. след като като хромозомният набор е подреден в типичен мъжки кариотип, има налиюно експертно мнение в подкрепа на това, и е отчетено наличието на синдром на морис би трябвало да е ясно за съда, че решението му да е само едно - полът на Пол Найденов трябва да се промени в документите му.  невежеството на съда е показателно и в намесването в разглеждания случай на термина "транссексуалност", видимо неотличавайки разликата между състоянието на интерсекс и несъответствието на джендъра (психическия пол) с физическия пол (при което кариотипът е противоположен на заявения джендър) каквото е при транссексуалността.  съдът видимо не е готов да се справи с подобен казус не само заради експертен дефицит, но и заради чисто логическа дисфункция, препоръчвайки операция за смяна на пола да предшества евентуална смяна на пола в документите. отрязването на съществуващи външни полови органи или пришиването на такива по никакъв начин не може да се отрази на генетично предопределения пол и не може да се полага като задължително условие за последваща документна промяна.  Накрая се питам: как един съдебен състав би трябвало да понесе отговорност (а и в какво да се изразява тя), когато с решението си, невежо и неморално, нанася мопрални, психологически, а и чисто практически вреди на ищеца?...

  Цепка има ли като се е родил/а? Жена е! Пък останалото са простотии...ако ще и десет листа да изпишеш с тях. край на СПОРА

 5. 28
  ць | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #20 от "Виктория | нерегистриран":


  Физическите полове сигурно са 2, но психологическите са доста повече.

  Даже има случаи по света, в които хората искат да си сменят вида. Чувстват се като котки или кучета. Обличат се по този начин. Хранят се от паничка. Имат и стопанин. Тях какво да ги правим? И тях ли на сапун?

  За тях си има специализирани заведения - наричат се лудница. Поздрави!

 6. 27
  muncho | нерегистриран
  8
  -2

  ужас.. уплашени некомпетентни съдии дават меродавните си становища.. уважаеми съдии и ваща не е лесна, посъветвайте се с психиатър.. има си терапии хапчета лошото е че хапчета против глупост няма .. четете обазовайет се.. длъжността извоювана с връзкие на мама и тати трябва да се оправде.. или сте недостойни не само за съдии ами и за на мама и тати милто идиотче

 7. 26
  до 25 | нерегистриран
  8
  -2

  Ето защо едва сега може да се види, че бързо постановеното некачествено решение носи дори по-големи вреди от забавенот, но правилно взето решение. Има много съдии, които пишат в срок, но дават 50% брак. Кеайно време е Инспекторатът да започне проверка на бързо пишещите съдии и да започне проверява какво ги мотивира да пишат бързо решенията си!

 8. 25
  blackbox | нерегистриран
  16
  -2

  от изложеното в материала става ясно, че съдът експлицитно проявява невежество — пренебрегва най-базисното доказателство, определящо пола при човека - генетичното детерминиране чрез половите хромозоми – ХХ при жената и ХY при мъжа. останалите полови проявления са следствие именно на тези хромозомни комбинации, включая вътрешни и външни полови органи, вторични полови белези, полови диморфизъм и пр. след като като хромозомният набор е подреден в типичен мъжки кариотип, има налиюно експертно мнение в подкрепа на това, и е отчетено наличието на синдром на морис би трябвало да е ясно за съда, че решението му да е само едно - полът на Пол Найденов трябва да се промени в документите му.  невежеството на съда е показателно и в намесването в разглеждания случай на термина "транссексуалност", видимо неотличавайки разликата между състоянието на интерсекс и несъответствието на джендъра (психическия пол) с физическия пол (при което кариотипът е противоположен на заявения джендър) каквото е при транссексуалността.  съдът видимо не е готов да се справи с подобен казус не само заради експертен дефицит, но и заради чисто логическа дисфункция, препоръчвайки операция за смяна на пола да предшества евентуална смяна на пола в документите. отрязването на съществуващи външни полови органи или пришиването на такива по никакъв начин не може да се отрази на генетично предопределения пол и не може да се полага като задължително условие за последваща документна промяна.  Накрая се питам: как един съдебен състав би трябвало да понесе отговорност (а и в какво да се изразява тя), когато с решението си, невежо и неморално, нанася мопрални, психологически, а и чисто практически вреди на ищеца?...

 9. 24
  Shell | нерегистриран
  12
  -5

  Не разбирам проблема на всички анонимни, нерегистрирани дами и господа!

  Защо говорите за неща, които не сте преживели, които не сте изпитали на гърба си и сте слушали само легенди и митове!

  До кога ще все врете в личния живот на хората и ще им казвате какво да бъдат, според вашата мярка - "мъж", "жена", "нормален"...

  Понятия измислени за да "е по-лесно", да има "някакъв ред" - привиден! Харесвате се такива, харесвате си вашият ред е дръжте си го у вас и престанете да мерите хората според ограничените си познания! Защото говорейки глупости / с извинение/, не изглеждате интелигентни!

  Дори в Бибилията няма точна дефиниция как са изглеждали мъжът и жената... Никъде не пише, че Адам е имал пенис и ХУ хромозоми, а Ева вагина и ХХ хромозоми! Което утвърждава теорията на приятелите ми атеисти, че Бог и Библията са създадени от Човека, защото са прекалено удобни за цитиране на страхливите и ограничени хора, които се крият зад децата и свети писани и търсят утеха в идеологии като фашизма!

  Което е жалко!

 10. 23
  Тихомир | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Интересни призиви - "да посочим името на съдията", "и аз бих искал да знам името на съдията", "и кой нещастник е постановил това решение" и т.н.

  За съжаление, все повече са случаите, в които виждаме как "обществеността" произнася присъда към магистрати, само затова, че според вижданията на някой постановените актове не са такива, каквито се иска (очаква) да бъдат. И без значение е какви са фактите в случая, какво предвиждат съответните правни норми, имат ли несъгласните юридическо образование и на какво се дължи самочувствието им да коментират съответните актове на магистратите. Жалко, тъжно, страшно...

  Човекът с липса на юридическо образование явно си ти, иначе щеше да знаеш, че назначаването на експертиза за изясняване на релевантни факти и служебно задължение на съда, което в случая не е спазено.

 11. 22
  ********* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 21
  Кемъни | нерегистриран
  19
  -4

  Начетох се на безобразни глупости - половете били два; или било мъж, или жена; това бил натиск на обратните.... Не просто цари невежество, но и мързел да се прочете статията, която се коментира. Първо, интерсекс е актуалното понятие за това, което медицината в миналото е наричала "хермафродитизъм" (а българската все още ползва това понятие). Второ, полът не се определя просто от външните полови органи. Човекът има седем вида пол: 1. хромозомен, 2. гонаден, 3. хормонален, 4. вътрешни репродуктивни структури, 5. външни полови органи, 6. социален пол, приписан от околните при раждането, 7. психичен пол (или полово самоопределение). Всички тези видове пол могат да бъдат разминати помежду си по различни начини. Толкова за "Господ ги сътвори мъж и жена". Образовайте се.

 13. 20
  Виктория | нерегистриран
  6
  -6
  До коментар #10 от " | нерегистриран":
  Половете са си два и винаги ще бъдат два - мъжки и женски. Дори и да са налице синдроми, хормонални отклонения и др. подобни, то това не променя фактът, посочен в изречение първо. Малко вероятно е при раждането на този човек, докторите да са се объркали или да са се чудили какъв пол да запишат детето. Което ти е дадено като пол, не може да се отмени със съдебно решение. Другото е Содом и Гомор и ще бъде последвано от тяхната съдба.  Физическите полове сигурно са 2, но психологическите са доста повече.

  Даже има случаи по света, в които хората искат да си сменят вида. Чувстват се като котки или кучета. Обличат се по този начин. Хранят се от паничка. Имат и стопанин. Тях какво да ги правим? И тях ли на сапун?

 14. 19
  Виктория | нерегистриран
  5
  -4
  До коментар #9 от "х | нерегистриран":
  То ако само от късата коса и самосъзнанието се прави извод, че това е мъж, с тези женски очи, то значи и че д-р Емилова е мъж. Друг е въпроса, че трябваше служебно да се назначат и прегледите, които са описани в решението. Не се знае обаче молителката дали е искала да си плати за масрафа. Освен това правилата на формалната логика сочат, че няма как това лице да е мъж, след като уж доказва, че е интерполов, т.е. колкото е мъж, толкова е и жена.

  И на теб ако са ти резнали топките като малък си щял да си с "женска" физика.

  В този ред на мисли...

  Евнусите кой пол са? Те нямат репродуктивни органи.

  Хора ли са?

 15. 18
  Виктория | нерегистриран
  8
  -4
  До коментар #6 от "колега | нерегистриран":
  Докъде я докарахме колеги.Да се занимава съдебната система с разни неопределени субекти-нито мъж , нито жена.В концлагер всички гейове и лесбийки и цялата тази паплач.Да им пикая на извратените еврогейски ценности.

  Колега ако зависеше от мен ти щеше да си в концлагер. Какво като се имаш за "нормален" и чукаш жена си по N пъти на седмица. За мен си с ограничен мозък, който не иска да проумее, че света е по-голям и шарен от колкото си го представяш. И за твое съжаление ти се налага да живееш в него.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.