Пешеходецът има предимство на пътека само ако я е заел правомерно

Пешеходецът има предимство на пътека само ако я е заел правомерно

Прикачени файлове

Из Закона за движение по пътищата


Факторите, които трябва да съобрази пешеходецът преди да пресече

 

Чл. 32. (1) Преди да навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират за намерението си чрез подаване на сигнал с ръка -лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя.

(2) Сигналът по ал. 1 не освобождава пешеходците от задължението, преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;

2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;

3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;

4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

(2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Чл. 114. На пешеходците е забранено:

1. да навлизат внезапно на платното за движение;

2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;

3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

Чл. 120. (1) Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:

1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването - да спре пред пешеходната пътека;

2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването - да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека;

3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.

(2) Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропусне пешеходеца.

 

Правото на пешеходеца да пресича на пътека или на което и да е място не е абсолютно. Той би имал предимство само ако е заел пътеката правомерно - да се е съобразил със скоростта, посоката на движение и отстоянието на приближаващите коли и да е сигнализирал водача с ръка за намерението си да пресича.

Това становище застъпва Висшият адвокатски съвет (ВАдС) по тълкувателно дело №2/2016 г. на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която ще го обсъжда на 6 октомври. 

То беше образувано по въпроси на председателя на ВКС Лозан Панов, на главния прокурор Сотир Цацаров и на министъра на правосъдието Екатерина Захариева. Повод тримата да поискат уеднаквяване на практиката по някои въпроси за престъпленията на пътя стана делото за смъртта на Лора Казанлиева от Варна, която беше прегазена от моторист на пешеходна пътека. В края на март ВКС намали наказанието на Диян Станчев на 2 години затвор, но това, което предизвика гневни реакции на близките на загиналото момиче, беше решението на мнозинството от състава на съда, че Лора Казанлиева е съпричинила инцидента.

Това превърна в един от централните въпроси по тълкувателното дело този за характера на правото на пешеходеца да пресече платното, ако е на пътека, на светофар или на място, което е продължение на тротоара или бордюра.

Висшият адвокатски съвет започва коментара си със забележката, че абсолютността като правна категория се отнася само и единствено до правото на предимство и не е свързана нито с пешеходеца, нито с мястото на пресичане на платното. "Абсолютното право не е законов термин, а правна категория", посочват адвокатите.

И заявяват, че след като предимството е "правото на един участник в движението да премине преди друг през дадено място на пътното платно", то неговото съдържание, винаги предполага правомерно поведение на всички участници в движението. (Изключения от това правило са постановките на чл. 65, 117, 122 ЗДП, които задължават водачите за съобразяване с евентуално възможно неправомерно поведение на други участници в движението.)

В становището се отбелязва, че предимството не може да бъде отнето, отнася се за целия пътен участък, с който е свързана конкретната регулация и за всички участници в движението.

Според ВАдС тези характеристики определят абсолютния характер на правото на предимство. И подчертава: "Предимството е субективно право и то винаги се свързва с конкретен субект, а не с конкретен обект - мястото и условията където се реализира. Кой субект, кой участник в движението, има право да премине през определена част от пътното платно с предимство пред друг участник в движението, е въпрос на нормативна регулация, спазване на конкретни задължения, като условие и предпоставка за правомерното му упражняване".

Адвокатите посочват, че по правило пешеходците са длъжни да пресичат платното само на пътеки. Но законодателят не е извел правило, че те винаги имат право на предимство пред другите участници в движението, ако преминават по такива.

Така стигат до извода, че пешеходецът би имал предимство само ако е заел пътеката правомерно. "Това означава, той да се е съобразил със скоростта, посоката на движение и отстоянието на приближаващите към нея МПС, да сигнализира водача с ръка за намерението си да пресича, т.е. да е изпълнил задълженията си по чл. 32, чл. 113, чл. 114, чл. 120, ал. 2 от ЗДП. В случая са без значение възрастовите особености, житейската зрялост, умствената недоразвитост, болестното състояние, умората и разсеяността на пешеходците. Законодателят е категоричен и вменява задължение на всеки един пешеходец да спазва тези правила. Само при тяхното кумулативно изпълнение, пешеходецът има право да предприеме пресичане, да заеме правомерно пешеходната пътека и да премине по нея с предимство пред другите участници в движението. В тази хипотеза, за водача възниква реципрочното задължение да отдаде предимство на правомерно заелия пешеходната пътека пешеходец, като по своя преценка намали величината на скоростта, а в други да спре", пише ВАдС. И допълва: "Недопустимо е пешеходците да предприемат внезапно и необмислено пресичане по пешеходна пътека без да сигнализират за намерението, без да се съобразяват с отстоянието на приближаващите МПС, тяхната скорост на движение или в непосредствена близост пред МПС, без да вземат мерки за собствената си безопасност. Затова, ако пешеходецът предприел пресичане по пешеходна пътека в нарушение на изискванията по чл. 32, чл. 113, чл. 114 и чл. 120, ал. 2 от ЗДвП не може да се позовава на предимство. Това негово поведение ще се преценява като възникнала опасност за водача и казусът следва да бъде решаван на плоскостта на чл. 20, ал. 2, изр. 2 ЗДвП, а не по чл. 119, ал. 1 ЗДвП."

Адвокатурата подчертава, че законодателят не е предвидил изискване към шофьорите при приближаване към пътека да намалят скоростта си, да се движат бавно или да пропуснат винаги и във всеки момент или случай, независимо от скоростта си на движение, пешеходец, който предприема пресичане по нея.

В становището се отбелязва, че действащият Закон за движението по пътищата (ЗДвП), за разлика от този отпреди 1999 г., не дели пътеките на "зебра" и обикновена и не дава предимство на пешеходците на първата, нито пък дава указание на шофьорите да минават бавно през пътека. Той предвижда (чл. 119, ал. 1) следното: "При приближаване към пешеходна пътека, водачът на нерелсовото ППС е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре." "Нормата на чл. 119 ЗДвП има принципно нов смисъл и съдържание, тя касае правото на предимство и то е определящо, а не величината на скоростта. Намалението на скоростта или спирането е предоставено на преценката на водача, с оглед осигуряване на предимството", пише ВАдС.

И подчертава, че подходът на законодателя е различен за случаите, в които на пътя или до него има деца. От тях може да се очаква неправомерно поведение и затова шофьорът е длъжен да намали, а при необходимост и да спре.  

ВАдС посочва и кои са факторите, с които трябва да се съобразява пешеходецът при пресичане на пътното платно (виж карето).

В становището се застъпва тезата, че, ако при инцидент на пътя (завършил с телесна повреда или смърт) и пострадалият пешеходец също е нарушил правилата, това трябва да се отчита при определянето на наказанието на шофьора. "Противното разбиране означава поведението на определени участници в движението да се поставят извън приложното поле на закона, което е немислим правен резултат", пише в него. И се подчертава, че съпричиняването на вредоносния резултат от страна на пострадалия (извън случаите когато е елемент от състава на престъплението) винаги е смекчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелство и следва да бъде отчетено при индивидуализация на наказанието. А неспазването на това правило води до явна несправедливост на санкцията.

"При индивидуализиране на наказанието на извършител на престъпление по чл. 343 НК, следва ли да се отчита поведението на пострадалия пешеходец, респективно съпричиняването на вредоносния резултат, при определяне начина на изтърпяване на наказанието, с оглед общопревантивния му ефект?", е друг от въпросите, на които се очаква да даде с тълкувателно решение Наказателната колегия на ВКС.

Ето и становището на адвокатурата по него: "Няма зависимост между поведението на пострадалия пешеходец и начина на изтърпяване на наложеното наказание. Съпричиняването на престъпния резултат от страна на пешеходеца следва да бъде отчетено при индивидуализация на наказанието в контекста на смекчаващи отговорността обстоятелства, но то не може да детерминира по категоричен начин или да изключи приложението на чл. 66 НК."

А за въпроса на главния прокурор най-общо за това дали при престъпление по чл. 343 от Наказателния кодекс определена концентрация на алкохол, може да изключи условна присъда и ще трябва да е винаги основание за ефективно осъждане, ВАдС казва, че трябва да бъде отклонен. "Институтът на условното осъждане е залегнал в Общата част на Наказателния кодекс и е приложим по отношение на всички престъпления. Наказанието, наложено за престъпление по транспорта в пияно състояние, може да бъде отложено, стига съдът с оглед конкретиката на случая да направи извод, че са налице законовите условия и предпоставки, визирани в чл. 66 НК, вкл. и по когато случаят е особено тежък по смисъла на чл. 93, т. 8 НК. Преценката е винаги конкретна, изводима от доказателствата по делото, данните за личността на дееца и не може да бъде изведено общовалидно правило каква степен на алкохолно повлияване установена по надлежния ред би обусловило приложение нормата на чл. 93 т. 8 НК или налагане на ефективно наказание", се посочва в становището.

ВСС разказа на евроекспертите как изпълнява измененията в ЗСВ

Предишна новина

Доставката на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост представлява ли непоискана услуга?*

Следваща новина

Коментари

37 Коментара

 1. 37
  Преминаващ | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #34 от " | нерегистриран":
  Мислех, че вече няма разумни хора тук.  [quote]За жалост нашата адвокатура никога не се е славила с висок морал и отговорност.[/quote]

  Затова е и приказакат:

  "Като гледам хонорарите на адвоката, по-добре да си купя съдията"

 2. 36
  Фифи | нерегистриран
  0
  -1
  До коментар #16 от " | нерегистриран":
  Във всеки случай, ако видя лице на улицата с мощно изпъната напред дясна ръка(както съветва чл 32 ЗДвП), това леко ще навее асоциации за 30-те г в Берлин, и е възможно пешеходецът да бъде погрешно разбран .

  значи на всеки катаджия вместо измервателна техника му се зачислява по един пешеходец който безпогрешно ще преценява и анализира пътната обстановка ....

 3. 35
  Калеко Алеко | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #34 от " | нерегистриран":
  Мислех, че вече няма разумни хора тук.  Напълно подкрепям!

  След публичното оповестяване на позицията на адвокатския съвет, в София е невъзможно да се пресече спокойно. Много шофьори подведени от широко отразената позиция за липса на предимство на пешеходеца се държат арогантно и не зачитат пешеходната пътека.

  Определям начина на водене на дискусията по повод образуваното тълкувателно дело от страна на ВАдС за изключително не професионален и в разрез с основните принципи:

  -да не си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика;

  - да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.  За жалост нашата адвокатура никога не се е славила с висок морал и отговорност.

 4. 34
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #6 от "anonimenchitatel | нерегистриран":
  Целта на правилата за движение по пътищата е безопасността. Пешеходците са изключително уязвими участници в движението и за тяхната защита е измислена пешеходната пътека. За да може да изпълняват ролята си, правилата за пресичане на пешеходна пътека трябва да са еднозначно ясни и очевидни без да изискват слежни преценки за правомерност. Правна безмислица е предимството да се обуславя от преценка за правомерността на начина, по който пешеходецът е стъпил на пътеката, щом като той вче е там. Щом е там, той има предимство. Съвсем отделен е въпрсът за съпричинителство, който естествено може да се постави в случаи, когато се докаже по несъмнен начин, че пешеходецът е имал такова поведение, което не е позволило на водача да предвиди сблъсъка и да го предотврати.

  Мислех, че вече няма разумни хора тук.

 5. 33
  Дръвчо | нерегистриран
  2
  0

  Не ръка, а среден пръст трябва вдига пешака

 6. 32
  Предаване абсурди 01.10.2016 г. БНТ 2 | нерегистриран
  6
  -1

  Конкретен случай , неспрял на пешеходна пътека в Румъния при пресичащи пешеходциc . Глоба 30 леи , която трябва да се плати веднага . Отнето свидетелство за 30 дни . При обжалване и потвърждаване на акта 20 пъти по голяма глоба и задържан автомобил . Така процедират в нормалните страни . Румъния , Гърция . Ние тука се питаме още кой има повече права на пешеходна пътека включително и във ВКС . Господа и госпожи четящи и коментиращи , не се чудете защо децата ни си събират куфарите . Справедливостта има една страна тя не е пластелин да се формува спрямо човека адвоката му или тълкуващият правоприлагател

 7. 31
  Бравос | нерегистриран
  4
  0

  Няма какво само да си дига едната ръка пешеходеца, след като се е съобразил колите тяхната скорост, вид, цена и др. Ами направо да си вдига двете ръце и да вика силно "пайййй се, ще пресичааам", като повика така и ръкомаха около 1 минута може да се пробва да пресече на пешеходна пътека, ама пак да внимава.

 8. 30
  . | нерегистриран
  5
  0

  Агресията на пътя е отчайващо постоянна, за съжаление и от страна на шофьорите и от страна на пешеходците, и това мисля, че вече се е превърнало в неофициално обявена война. Има шофьори, които карат с "мръсна газ" и на тях трябва да им се отнемат правата да карат МПС, ППС за цял живот, а не да се чака някой да пострада. Има пешеходци, които както си вървят направо и изведнъж вземат че стъпят на пътя, даже не се обръщат да погледнат движението на МПС, което е абсурдно, защото колата все пак е машина. Моето мнение е, че не закона трябва да ни предпазва, а ние самите трябва да мислим с главата си и да се уважаваме навсякъде и във всяко едно отношение.

 9. 29
  шифиор | нерегистриран
  2
  -5

  Ми ако пешеходеца си стои кротко на тротоара до пешеходната пътека и с едната ръка си бърка в носа, с другата си бърка в гъ..а и си говори по телефона, аз какво да направя. Да спра и да го подканя да пресече ли, или да спра, да слеза, да го хвана за ръката / която му е свободна/ и да го преведа през пешеходната пътека. Така ли? Всички караме коли и знаем какви олигофрени пресичат пътното платно и то като пълни идиоти. Тогава какво да правим. Дайте ми съвет, защото аз съм само един шифиор.

 10. 28
  адвокат | нерегистриран
  14
  -5

  А ако се задава велосипед, а не кола, трябва ли пешеходецът да му вдигне ръка? А ако е мотоциклет?

  В закона пише, че пешеходецът "може" да сигнализира, но не е "длъжен". Малка, но много съществена разлика. За да получи предимство, пешеходецът не е необходимо да ръкомаха /но може да го направи, ако желае/.

  Тези от ВАдС явно само с коли се возят, щом са стигнали такова дъно на правната си мисъл...

  В Швейцария ми се е случвало - аз си вървя УСПОРЕДНО на платното, но наближавам пешеходна пътека - колата забива незабавно спирачки, независимо че нямам никакво намерение да пресичам и с никакво невербално поведение не съм показал и най-малкия намек за това. Имаше доста конфузни ситуации - аз стоя и чакам шоифьорът да мине, защото за никъде не бързам, но той упорито стои и ме чака да пресека - и накрая бях принуден да пресека.

  Това в България скоро няма да стане, разбира се, при такива "разбирачи" от ВАдС и ИВСС...

  Не ви е срам, следващия път ще взема и аз да се самоиздигна за адвокатски орган.

 11. 27
  аман от пишман тълкувания | нерегистриран
  22
  -4

  По-безумно тълкувателно дело едва ли има по света. Не може в цяла Европа още на тротоара да ти спират колите, а при нас пак вратички да се отварят за безотговорни шофьори и забележете всички становища и на инспектората и на адвокатския съвет са все в този дух - че пешеходеца трябва да се съобрази, а как ще докаже мъртвият пешеходец, че се е съобразил с ред неща, като е решил да пресича, като няма и камери дори. Не може заради бълхата да се гори юргана. Като има несъобразителни пешеходци, не може да се отварят вратички за безотговорни шофьори. Горко и тежко на народа ни. С такова тълкуване ще си мре на воля по пътищата.

 12. 26
  ************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 25
  112 | нерегистриран
  11
  -2
  До коментар #24 от "Фен на съдебната система на РБ | нерегистриран":
  До коментар [#16 #296528] от ":Според нас въпроса с коя ръка трябва да сигнализира пешеходецът преди да пресече пешеходната пътека е спорен. Т.напр., ако се фиксира в законодателството с коя ръка да сигнализира, в случая дясната, пешеходецът може инстинктивно да допусне грешка, ако например е "левак". Това може да се изтълкува от съда като предпоставка или причина за произшествието. Ето защо ние предлагаме да се постанови, щото пешеходецът да има възможност да сигнализира и с двете ръце, в зависимост от това дали е преценил преди пресичането от коя му страна е най-близкото приближаващо МПС. Освем това има хора без ръце, с една ръка, или с гипсирана дясна ръка и прочия. При тези хипотези ние предлагаме да се даде чрез законодателството възможност на пешеходците да сигнализират и с крак. Високо вдигнат крак/вж. по-горе кой/ в позиция "шпиц" и посока към пътното платно би символизирал "стоп, бариера" и ще задължава водача да спре. И те така...

  А ерекцията брои ли се за сигнал за предстоящо пресичане, ако си с гипсирани или ампутирани крайници? Сори, ама цялата тази ситуация е толкова абсурдна, че човек го избива на лигня...

 14. 24
  Фен на съдебната система на РБ | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #16 от " | нерегистриран":
  Във всеки случай, ако видя лице на улицата с мощно изпъната напред дясна ръка(както съветва чл 32 ЗДвП), това леко ще навее асоциации за 30-те г в Берлин, и е възможно пешеходецът да бъде погрешно разбран .

  До коментар [#16 #296528] от ":Според нас въпроса с коя ръка трябва да сигнализира пешеходецът преди да пресече пешеходната пътека е спорен. Т.напр., ако се фиксира в законодателството с коя ръка да сигнализира, в случая дясната, пешеходецът може инстинктивно да допусне грешка, ако например е "левак". Това може да се изтълкува от съда като предпоставка или причина за произшествието. Ето защо ние предлагаме да се постанови, щото пешеходецът да има възможност да сигнализира и с двете ръце, в зависимост от това дали е преценил преди пресичането от коя му страна е най-близкото приближаващо МПС. Освем това има хора без ръце, с една ръка, или с гипсирана дясна ръка и прочия. При тези хипотези ние предлагаме да се даде чрез законодателството възможност на пешеходците да сигнализират и с крак. Високо вдигнат крак/вж. по-горе кой/ в позиция "шпиц" и посока към пътното платно би символизирал "стоп, бариера" и ще задължава водача да спре. И те така...

 15. 23
  Кофти матриал | нерегистриран
  11
  0

  На калпав въпрос - калпав отговор. Струва ми се, че някак си се опитват да изведат, при това по тълкувателен път, несъществуващи правила за поведение от последиците при нарушаването на други. А това просто е безумно.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.