Председателят на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт Александър Николов:

Реформата в съдебната система, засяга не само магистратите, а и съдебната администрация

Реформата в съдебната система, засяга не само магистратите, а и съдебната администрация
Александър Николов е председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт и главен секретар на Върховния административен съд

Г-н Николов, какво наложи създаването на ново сдружение, обединяващо съдебните служители? 

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) е първата организация, която обединява служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС), Инспектората на ВСС (ИВСС), Националния институт на правосъдието (НИП) и на всички органи на съдебната власт. За краткото време на своето съществуване сдружението обединява над 1400 членове, служители в администрацията на над 74 органа на съдебната власт, локализирани в 42 организационни секции. В този смисъл САОСВ е не просто най-голямата, но и най-представителната НПО в рамките на съдебната система.

Идеята за създаването на това сдружение се появи доста отдавна, премина през много обсъждания, предложения и амбициозни идеи и планове. Сдружението е създадено с цел прецизиране на законовия статут, повишаване на квалификацията и защитата на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители. А те определено се нуждаят от защита и то не защото са застрашени, а защото не са приоритет на нито един орган, организация или институция, а промяна е необходима. За да бъдат ефективни и полезни за съдебната система, съдебните служителите трябва да работят при ясни правила и процедури, в нормална работна среда, като при проявени високи професионални качества, следва да им се предоставя възможност за кариерни развитие и израстване.

Какви са основните приоритети на Сдружението?

Основните проблеми, идентифицирани от нас в работата на съдебната администрация, са липса на мотивация, липса на възможности за развитие, неравномерна натовареност, лоша организация на работата и липса на контрол, различни практики и правила за работа, липса на ясни правила за подбор и назначаване на съдебните служители, неефективна методика за атестиране,  липса на типови длъжностни характеристики за всяка длъжност в органите на съдебната власт (ОСВ), непълноти в правилниците за работа в администрацията на ОСВ, липса на първоначално обучение и недостатъчни възможности за допълнителна квалификация и лоши условия на труд.

Именно с тази цел беше създадено и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт – да работим за подобряване на работата на съдебната администрация, а оттам и на съдебната система като цяло.

Проблемите във всички органи на съдебната власт са едни и същи, независимо от местоположение, брой служители, вид ОСВ, затова и считам, че предприемането на съответните мерки би било достатъчно ефективно решение за всички ОСВ.

В този смисъл основните ни приоритети към момента са унифицирането на правилата за работа на администрацията и методиките за назначаване и оценяване, както и утвърждаването на типови длъжностни характеристики за всички длъжности в съдебната администрация и повишаване на квалификацията на съдебните служители. В тази връзка следва да се отбележи, че идеята на Висшият съдебен съвет за унифицирани щатни структури по нива, с предварително разчетени щатове, резерви и специфики, както и планирано увеличаване или намаляване на щатове до постигане на оптимизация, е пряко свързана с унифициране начина на работа на администрациите в ОСВ. 

На следващо място смятам, че общите изисквания за заемане на длъжност в съдебната администрация, следва да бъдат регламентирани на ниво закон, като в правилниците по чл.342, ал.2 от ЗСВ следва да се разпишат съответно специфичните изисквания за заемане на длъжност в ОСВ, ВСС, ИВСС и НИП. По този начин ще се гарантира еднозначност и прозрачност в изискванията за заемане на длъжност в администрацията в ОСВ. Следва също така да се приеме адекватен класификатор на длъжностите в ОСВ, който да отчита справедливо работата на съдебните служители. 

В тази връзка трябва да се разреши и въпросът с натовареността на съдебните служители – да се изготви методика за оценка на натовареността, да се създаде система за контрол на качеството, обвързана със съответните дисциплинарни мерки. Не на последно място – да се разпише и реализира диференцирано заплащане, в зависимост от конкретни качествени и количествени показатели, съобразени със спецификите на всички длъжности в ОСВ. И най-важното – необходимо е да се наблегне на обучението и професионалната подготовка на съдебните служители – да се предвидят първоначални обучения, задължителни за всеки новоназначен служител, както и по-големи възможности за допълнителни обучения и обучителни мероприятия, семинари и тийм билдинг програми.

Много са мерките и подходите, които могат и трябва да бъдат предприети за подобряването и оптимизирането на работата на съдебната администрация и считам, че необходимото начало вече е поставено и тепърва престои истинската работа в тази насока.

Поставили сте си високи цели. Как смятате реално да ги постигнете, с какво финансиране?

Предизвикателствата поставени пред Сдружението са комплексни и амбициозни и ще изискват непрекъсната работа и всеотдайност от страна на Управителния съвет и членовете му. Най-важният гарант за успешна реализация на целите на Сдружението  е обединението на администрацията на всички ОСВ. Наши партньори са водещите правни факултети в страната, Институтът за държавата и правото при БАН, ВКС, ВАС, Прокуратура на РБ и др., което само подчертава широкообхватността на поставените от нас цели, и експертният ресурс, който Сдружението може да ангажира с оглед успешното реализиране на целите си.

По отношение на финансирането, освен членският внос, разчитаме на дарения, средства от собствени инициативи чрез провеждане на обучения за други администрации. Отделно от това кандидатстваме по различни проекти за европейско финансиране.

Говорите за съдебна реформа. Как смятате, че дейността на едно такова сдружение може да повлияе реформирането на правосъдието?

Реформата в съдебната система, гарантирането на срочното разглеждане на делата и справедливостта, засяга не само магистратите, а и съдебната администрация. Редица европейски препоръки, както и последният доклад констатира, че  следва да се засили нивото на компетенции на съдебната администрация с оглед на по-доброто обслужване на гражданите. Същите тези препоръки недвусмислено говорят именно за конкретната нужда от дефиниране на позицията на служителя, защото именно съдебният служител е първият, когото срещат гражданите в определен съд и прокуратура. В този смисъл той е носител на огромна отговорност. Да не говорим за значимостта му в професионалния контекст на правораздаването. 

Сдружението Ви вече функционира почти една година. Какво сте постигнали до момента?

За тази година постигнахме много. Като цяло успяхме да изградим облика на Сдружението, да го популяризираме, да запознаем членовете си, институциите и обществеността с мисията и целите ни. Проведохме много срещи, водихме редица преговори, сключихме меморандуми за сътрудничество, станахме член на Гражданския съвет към ВСС, изготвихме и депозирахме становища и предложения до редица институции по въпроси от нашата компетентност. 

Наред с това САОСВ бе съорганизатор на Кръгла маса на тема "Професионалното обучение на съдебната администрация. Съдебният служител – ключов фактор за работата на съдебната власт". В рамките на този форум бе отчетена необходимостта от създаването на конкретна специалност в средното образование, като по инициатива на Националния институт на правосъдието се създаде междуведомствена експертна работна група за анализ на необходимите знания, умения и компетентности на служителите от специализираната администрация на органите на съдебна власт с участието на представители на администрацията на Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието, Върховен административен съд, Върховен касационен съд, Главния прокурор, както и представители на Сдружението на администрацията на органите на съдебна власт. 

В рамките на работната група бе изработен проект за специалност, с необходимата за съдебната власт отраслова и специфична подготовка, с наименование "Съдебна администрация", включена в професионално направление 34 "Стопански дейности и администрация", с трета степен на професионална квалификация (Ниво 4 НКР), определена според Националната квалификационна рамка на Република България (НКР). Проектът за новата специалност е предоставен от Националния институт на правосъдието, на вниманието на Министъра на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Съумяхме, също така, да сезираме новия състав на ВСС с конкретни предложения за промяна за постигането на стабилност в работата на съдебната администрация, базирани на идентифицираните в процеса на нашата работа слаби места, празноти и необходимости. 

Освен това изпратихме конкретни предложения до НИП за организация на обучителните дейности на НИП, относими към дейността на съдебната администрация.

Направени са постъпления и се очаква скоро да станем членове на най-големите организации за съдебна администрация в международен план.

Планираме и работим активно по организацията на участие с конкретни събития по време на европредседателството на Република България.

Считам, че постигнахме много за краткото време на съществуване на САОСВ, благодарение на упоритата работа на всички, ангажирани с дейността на сдружението, в това число членовете на Управителния съвет, нашите членове и партньори. Искрено вярвам, че амбицията, упоритостта и усилената работа много бързо ще доведе до очакваните от нас резултати, и нашите, на пръв поглед утопични цели, ще бъдат реално осъществени.

С какво работата Ви като главен секретар на Върхорвия административен съд (ВАС) допринася за дейността Ви като председател на САОСВ и обратното? Как съвместявате двете дейности?

Работата ми като главен секретар ми даде възможност да се запозная детайлно с работата на цялата администрация на ВАС. Като ръководител на всички съдебни служители във ВАС, припознах проблемите и нуждите им и в стремежа си да намеря ефективни решения и да оптимизирам и осъвременя работата им, осъзнах, че работата на цялата съдебна система е неизменно свързана, и промяна е наложителна в целия механизъм. Унифицирането на правилата за всички ОСВ, повишаването на квалификацията на работещите в системата и създаването на регламентация на длъжността "съдебен служител" ще доведе до онази положителна промяна към която се стремим всички в контекста на съдебна реформа и ефективно правораздаване. 

От друга страна работата ми като председател на Сдружението безспорно ми помага да бъда по-добър ръководител, тъй като основната ми мисия е да защитавам интересите на съдебните служители и съответно това е насоката, в която работя и в работата си като главен секретар на ВАС.

Съвместяването е необходимо и лесно, даже бих го нарекъл допълване, но питайте ме дали разполагам със свободно време?!

Какво успяхте да постигнете за институцията и нейната администрация за трите години, през които заемате длъжността главен секретар на ВАС?

Като главен секретар на ВАС работата ми беше насочена към усъвършенстване на процеса на управление на човешките ресурси, повишаване на доверието в работата на съда като цяло, повишаване на квалификацията на съдебните служители и съдебните помощници. Основните ми усилия целяха оптимизиране на изградената йерархична структура, позволяваща бърз информационен обмен между звената и възможност за адекватна и своевременна реакция при възникнала ситуация. Отделно от това основна грижа беше подобряването на битовите условия на работа на съдиите и съдебните служители във ВАС, което е доста трудна задача, като се има предвид, че капацитетът на съдебната сграда е крайно недостатъчен за големия брой магистрати и служители.

С мое участие се реализира изменение на Правилника за администрацията на ВАС, чрез което се отговори на нарасналия обем от работа и се осигури по-бързо и качествено администриране на делата и преписките чрез преодоляване на констатираното дублиране на функции, като по този начин изчерпателно се регламентира дейността на администрацията.

По моя инициатива беше утвърдена нова структура на администрацията, което наложи да се обединят някои служби и отдели с ниска численост в съответствие с новия Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата. Актуализираха се длъжностното разписание и длъжностните характеристики съобразени с новата организационна структура на съда.

Под ръководството ми бяха идентифицирани и отстранени слабостите и пропуските на съществуващите вътрешни правила, указания, ръководства и наръчници, като същите бяха съобразени със законодателството и изискванията на ЗФУКПС и утвърдени  със заповед на председателя на ВАС. Изгради се Интегрирана система за финансово управление и контрол включваща всички налични политики и процедури за работа, обединени в един документ.

Всичко гореизложено беше необходимо с оглед цялостна ревизия и актуализация на съществуващата документация, свързана с управлението на човешките ресурси и подобряване на документооборота на съда.

Друг основен приоритет за мен беше организирането и провеждането на обучителни курсове и семинари за съдебните служители и съдебните помощници, като усилията ми в тази насока продължават и към момента.

Участвах в проект за създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България. Основните заложени в проекта цели практически позволяват осъществяване на преход към електронно правосъдие като гарант за бързина, достъпност и повишена ефикасност на правораздавателната дейност. Улеснен е, и в този смисъл значително по-бърз и оперативен, обменът на информация между административните съдилища. В рамките на този проект беше създадена Единната деловодна информационна система на ВАС и административните съдилища.

Планира се да бъде разработена и въведена в тестова експлоатация електронна система за отпуски на магистратите и служителите на ВАС, даваща възможност за дистанционно (през интернет) планиране, координиране, заявяване и одобряване на отпуски, осигуряваща прозрачна и лесно достъпна актуална информация, която е в процес на внедряване в администрацията на съда. Планува се в края на годината програмата да заработи ефективно.

Всичко постигнато от мен за този период беше благодарение на доверието, което председателят на ВАС Георги Колев ми гласува и самостоятелността, с която разполагах при вземане на решения, касаещи администрацията на ВАС. Искам да използвам случая да му благодаря за доверието и съвместната работа. Убеден съм, че новият председател съдия Чолаков ще продължи усилията за подобряване работата на администрацията на ВАС, като се има предвид, че той също познава нуждите, слабите места, както и силните страни на съдебните служители във ВАС. Освен това до момента той беше един от най-обичаните от служителите си, ръководител на отделение във ВАС. 

Тази година се навършиха 10 години от създаването на административните съдилища в България. Успешен ли беше за съдебната система този ход?

Категорично! Обособяването на административните съдилища в самостоятелна система е едно от най-далновидните и сполучливи решения на законодателя. Отделянето на административно-правните спорове от системата на общите съдилища позволи да бъде значително повишена ефективността и качеството на контрола, който се осъществява върху органите на изпълнителната власт. 

Със създаването на административните съдилища се изгради един ефективен механизъм за съдебен надзор над актовете и действията на администрацията, който представлява най-значимата гаранция за законност при упражняването на власт от страна на държавните органи и за защита на правата и интересите на гражданите и юридическите лица. По този начин изградената система на административни съдилища в Република България зае своето съществено място сред институциите на правовата държава, предназначени да охраняват ценностите и достижения на съвременната демокрация и правов ред.

Какво Ви кара да оценявате толкова високо работата на административните съдилища?

Това не е моя лична оценка, а е оценката, която Европейската комисия дава на България за създаването на административните съдилища. За поредна година ЕК публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, в което се съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на 28-те държави-членки на Евросъюза в областта на административно правосъдие. 

В този смисъл информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2017 г. прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите членки на ЕС и дава обективна представа, базирана на статистически данни, а не на политически оценки. Според информационното табло, основните параметри за оценка на отделните правосъдни системи се обуславя от три основни фактора. Първият е за ефикасност – показатели относно продължителността на производствата (т.е. времето, което е необходимо да се разреши един правен спор), за дела на приключените производства (т.е. съотношението между броя на решените и броя на новообразуваните дела) и броя на висящите дела (тези, които остават за разрешаване от текущата за следващата година). Вторият е за качество–показатели относно правната помощ, съдебните такси, обучението, наблюдението върху съдилищата, бюджета и човешките ресурси). Третият е за независимост-показатели относно усещането за независимост на съдебната власт сред дружествата и широката общественост, както и относно гаранциите за независимостта на съдиите.

Това е петото Информационно табло, като данните показват, че административното правосъдие у нас е на много добра позиция. Според данните по показателя "време, необходимо за разрешаване на административните дела на първа инстанция", България се нарежда на четвърто място в Евросъюза. В тази сфера са необходими около 122 дни, т.е. 4 месеца за разрешаване на административноправния спор по едно дело. По този показател България е далеч пред държави като Франция и Германия, където са нужни съответно 313 и 349 дни, а в Италия дори 1008 дни. Пред нас са само Швеция, Унгария и Естония. Виждате колко сме напред и кои държави са след нас.

Изводът е, че административното правосъдие в България е на водещи позиции в страните от ЕС. Очевидно в България административните спорове се разглеждат и разрешават бързо и качествено. Отговаряме напълно на първия от основните показатели за добро правосъдие – за ефикасност – продължителността на производствата, дела на приключените производства  и броя на висящите дела. Това сочат всички графики в Информационното табло и това е тенденция, която се запазва.

За съжаление по друг показател – "доверие в съда", положението е точно обратното. Броят на хората, които не вярват в съдебната система е твърде висок. 

На какво считате, че се дължи това несъответствие между високата оценка на ЕК за работата на административните съдилища и липсата на доверие в обществото?

Считам, че до голяма степен липсата на доверие в съдебната система се дължи на характера на правораздавателния процес. След разрешаването на правния спор, винаги ще има една недоволна страна, а в някои случай и повече. В този смисъл хората които губят делата си, естествено търсят причините извън себе си и в случая е удобно да обвиним съдебната система. Това мислене е типично за нашите географски ширини, но трябва да се промени.

Възможно ли е недоверието да се дължи на роднинските назначения в системата на административните съдилища и по специално във Върховния административен съд, за което информира и новоизбрания председател? 

Считам, че с темата за роднинските назначения се спекулира в общественото пространство без да се отчитат факти и обстоятелства, свързани с назначаването на съдебните служители.

Да, в администрацията на ВАС има такива случаи, но всички съдебни служители във ВАС са назначени след конкурс по законоустановената процедура. Важно е всичко да бъде съобразено с правилата още при назначаването и това е така. Не можем да не допуснем до конкурс за съдебен служител даден кандидат, само защото той или тя е роднина на магистрат или да прекратим трудовото правоотношение с такъв служител. Едно такова разрешение накърнява принципа за свобода на труда, прогласен в чл. 48, ал. 3 от Конституцията, който предоставя правото на всеки гражданин свободно да избира своята професия и място на работа. 

Правото на труд е уредено в българската Конституция като основно право и неговото свободно упражняване в пълен обем е основно конституционно право на всеки български гражданин. Правото на труд е гарантирано и от Хартата на основните права на Европейския съюз, а практиката на Съда на Европейския съюз възприема принципа, че ограничения върху осъществяването на свободата да се упражнява определена професия са недопустими.

Ако съдебният служител отговаря на изискванията на закона, положил е успешно конкурс за длъжността, за която кандидатства по законоустановената процедура и има нужната експертиза трябва ли да бъде отстранен от длъжност, защото е нечий роднина? Мисля, че този въпрос не се нуждае от отговор.

По отношение на вече назначените служители, има строг периодичен контрол. В момента, както всяка година, в съда се провежда процедура по атестиране на служителите, като становище дават и тримата съдии – членове на състава, по отношение на служителите, с които работят. Ако всички, които работят непосредствено с него, са доволни от работата му, няма причина да се прекрати трудовото правоотношение с такъв човек, независимо чий роднина е той. В Кодекса на труда не съществува подобно основание за прекратяване на трудово правоотношение.

И един последен въпрос, който считам, че остана недоизяснен. Името Ви беше замесено в скандал, по време на номинирането на членове за ВСС от съдийската колегия, а именно едно писмо, изпратено от Вас до всички председатели на административните съдилища с предложение за кандидатурата на съдия Светлозар Рачев.

На първо място искам да отбележа, че това писмо представляваше официална кореспонденция и в него няма нищо тайно, скандално и сензационно. Използването на електронна поща между съдилищата е основен и открит начин на комуникация. Писмото съдържаше предложение, което в оригинал към момента на изпращането му е подписано от магистрати от ВАС и административни ръководители на административните съдилища. Същото е изпратено до всички административни ръководители на административните съдилища по тяхно желание, за да могат да запознаят съдиите с него и желаещите от тях да имат възможността да го подпишат. Изпратено е по този начин с оглед невъзможността да се съберат подписи от цялата страна върху едно предложение, като всеки, който го е подкрепил се е подписал под екземпляр от него. 

Всички предложения, съдържащи подписи са комплектовани с оригинала на предложението и изпратени на ВСС. Моето участие беше чисто техническо и логистично, съобразно искането на председателите на административните съдилища. Предложението и мотивите са първоначално подписани от съдии от ВАС и повечето председатели на административните съдилища, преди да бъде сведено до знанието и на съдиите в страната. Не съществува нормативна забрана председателят на ВАС да издигне или подкрепи кандидат за член на ВСС и тълкуването на тази подкрепа като натиск в случая имаше за цел да създаде напрежение и да злепостави кандидата, непосредствено преди самия избор. Беше направен опит името на един достоен съдия да бъде употребено за други цели. 

Александър Николов е председател на най-голямата неправителствена организация в съдебната система - Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт и главен секретар на Върховния административен съд.

Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони

Предишна новина

ГЕРБ иска да отпадне давността за приватизационни престъпления

Следваща новина

Коментари

51 Коментара

 1. 51
  | нерегистриран
  2
  -1

  Под всяка новина може да има положителни и отрицателни коментари. Това е демокрацията, в която всеки може да има свое мнение. Просто червените тролове са свикнали да има само една вярна линия, посочена от партията - в случая да се хвали верния, умен и способен син на тати и мама, на Партията и народа.

  Важното е кои коментари са смислени и добре аргументирани. Кой е виновен, че клакьорите на "нашето момче" са умни като него?

 2. 50
  | нерегистриран
  1
  -3
  До коментар #49 от "Х | нерегистриран":
  ДОПЪЛВАМ ЗАГЛАВИЕТО -"... КАКТО И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,РАЗБИРА СЕ..."

  Писна ми от анонимни платени драскачки,който единствената им задача в живота(срещу пари)да пишат злостни коментари по всяка новина,била тя негативна или позитивна.Такива като теб нямат право да говорят за български народ.Не се хабете излишно, няма смисъл.Този човек го оценяват съдиите и служителите във ВАС и тези хора който са му гласували доверие и ги представлява,а не група нехранимайковци без работа. Ние от гилдията сме най- великите и най-кадърните, всеки друг е неспособен.Принципът е следния: Ако на мен ми пишат двойка на изпит- значи професора ме мрази. Ако на колежката пишат двойка- значи е тъпа. Ако на мен пишат шестица- значи съм умен. Ако на колежката пишат шестица- значи е спала с професора" Нямам какво да добавя.Винаги имаме оправдание за собствения си неуспех.Каквото да напишат в този сайт за някого- все ще се намери кой да го оплюе.Моля направете справка под всяка една новина какво се излива,даже не си правят труда и да пишат различни неща.

  Само че наистина фактите говорят.Не виждам нещо от написаното да не е така,и за проблемите в администрацията и към работата на административните съдилища.

 3. 49
  Х | нерегистриран
  1
  -1

  ДОПЪЛВАМ ЗАГЛАВИЕТО -"... КАКТО И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,РАЗБИРА СЕ..."

 4. 48
  | нерегистриран
  1
  -2

  Незнам колега дали са на един човек,но пък хейтърството е едно и също.Виждам че се дразните от положителните оценки към автора,но има и хора който мислят и са обективни за разклика от вас.

 5. 47
  | нерегистриран
  2
  0

  Колкото кухи отговорите, толкова и похвалните коментари. Май ще да са дело на един човек!

 6. 46
  ССБ | нерегистриран
  2
  -3

  Браво колеги!Само напред и нека душманите да си пишат....

 7. 45
  читател | нерегистриран
  2
  -2

  Успех на Сдружението!

 8. 44
  | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #39 от "Запознат | нерегистриран":
  Тази платена ПР акция е част от театъра по назначаването на Сашко за ГлавСек на ВСС (сегашният е пред пенсия). Създаденият от Сашко и Пазвантова (ВКС) профсъюз е типична казионна организация в която чрез заплахи, репресии и машинации бяха набутани под строй оцелелите от кланетата във СГС и ВКС и на други места съдебни служители. Целта е политически контрол на масите и разбира се грантове за за Сашко и Пазвантоглу. Циничното е, че точно тези млади и красиви съдебни помощници приличащи си по тройките и двойките с които завършиха "правото" и станаха съдебни помощници ОСКАТИХА БГ съдебната администрация, като направиха тотална оравнивиловка на щатовете (напр. младши експерт, експерт и главен експерт бяха обединени в една длъжност експерт) лишиха съдебните служители от всякаква възможност за кариерно израстване, намалиха заплатите, съкратиха заплатите и извършиха дивашки и показни кланета на всички, които бяха с образование и потенциал. Да не говорим за електронното правосъдие на Сашко - спомената от него система е в същност преправен, мъртво роден софтуер за обслужване на ... митниците ?! и макар, че го крият - не работи и няма да заработи! Въпрос на време е 2та милиона дадени за него по европроект да бъдат поискани обратно от ЕС - а това ще означава фалит за ВАС. Главно действащо лице е Сашко !

  Много точно и смислено интервю, което пряко отразява различната гледна точка и нуждата от промяна.На автора пожелавам успех и искам да кажа че ВАС е от малкото стабилни институции в която съдебната администрация работи нормално.Поздрави на всички хейтъри

 9. 43
  Икономист | нерегистриран
  2
  -2

  Даже според мен не само че агент на ДС,но е виновен за целия преход......тук в този форум има доста вредители и комплексари.Ето такива хора ще ни изкарат от калта.....

 10. 42
  ДС | нерегистриран
  3
  -1

  Това момче е агент на ДС от 1986.Има документи за това.

 11. 41
  Съдия | нерегистриран
  5
  -3

  От както Сашо е Главен секретар се усеща че имаме такъв.От целият му екип е най успешен и читав.Това и служители и съдии ще го потвърдят.

 12. 40
  Служител | нерегистриран
  4
  -3

  Аз съм от 20 години в съдебната система и няма човек който да ме накара да направя нещо против моята воля.Виждам голям смисъл в това Сдружение,факт, че има повече от 1500 човека означава кауза.Това че административните съдилища имат системи има първи Ел.правосъдие явно дразни.Ние ама малък съд и работим от две години с тази система и няма проблем.

 13. 39
  Запознат | нерегистриран
  5
  -2

  Тази платена ПР акция е част от театъра по назначаването на Сашко за ГлавСек на ВСС (сегашният е пред пенсия). Създаденият от Сашко и Пазвантова (ВКС) профсъюз е типична казионна организация в която чрез заплахи, репресии и машинации бяха набутани под строй оцелелите от кланетата във СГС и ВКС и на други места съдебни служители. Целта е политически контрол на масите и разбира се грантове за за Сашко и Пазвантоглу. Циничното е, че точно тези млади и красиви съдебни помощници приличащи си по тройките и двойките с които завършиха "правото" и станаха съдебни помощници ОСКАТИХА БГ съдебната администрация, като направиха тотална оравнивиловка на щатовете (напр. младши експерт, експерт и главен експерт бяха обединени в една длъжност експерт) лишиха съдебните служители от всякаква възможност за кариерно израстване, намалиха заплатите, съкратиха заплатите и извършиха дивашки и показни кланета на всички, които бяха с образование и потенциал. Да не говорим за електронното правосъдие на Сашко - спомената от него система е в същност преправен, мъртво роден софтуер за обслужване на ... митниците ?! и макар, че го крият - не работи и няма да заработи! Въпрос на време е 2та милиона дадени за него по европроект да бъдат поискани обратно от ЕС - а това ще означава фалит за ВАС. Главно действащо лице е Сашко !

 14. 38
  България | нерегистриран
  4
  -6

  Браво за хубавото интервю.Поздравявам неговия автор.Позволих си да прочета коментарите и съм меко казано разтревожен и омерзен за хората и злобата ,която ги яде отвътре.Цял живот сме анонимни ,защото никои не смее да излезе с името си,но както и да е.Малцина знаят че цената на успеха е изключително висока. Трябва да имаш талант и да работиш адски много, за да постигнеш нещо.Повечетто постове тук показват,че талантът и трудът нямат никакво значение. Единственото важно нещо в тоя живот е да имаш връзки. Отношението към успелите хора винаги е еднозначно – “връзкарско”Не харесваме известните, защото ни е ясно как са станали известни – с връзки. Българинът е убеден, че светът е несправедлив. Но така е когато завистта взима превес.

 15. 37
  | нерегистриран
  5
  -7

  Страхотно интервю!Поздравления

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.