Председателят на Софийския районен съд Александър Ангелов:

Необходими са бързи действия от ВСС по обявяване на конкурси и увеличаване на щатовете в СРС

Необходими са бързи действия от ВСС по обявяване на конкурси и увеличаване на щатовете в СРС
Съдия Александър Ангелов е председател на СРС от края на месец юли 2017 г.

Изминаха над 100 дни, откакто сте начело на най-големия съд у нас – Софийският районен съд (СРС). Действителността по-тежка ли се оказа от очакванията Ви?

Доста бързо измина досегашният период. Динамиката в управлението на най-големия и най-натоварения съд в страната е изключителна, постоянно възникват въпроси от различно естество, които следва да бъдат решавани, включително и доста неща, с които човек за първи път се сблъсква едва, когато е част от това управление.

Допреди година-две сигурно щяхте да посочите битовите условия като проблем № 1, но към днешна дата този въпрос е решен. Успяха ли всички наказателни съдии да се преместят в новата сграда на бул. "Скобелев"? 

Към момента наказателното отделение на СРС е изцяло преместено в новата сграда. Самото преместване ни отне доста енергия, тъй като обемите от дела, архив и други документации, са огромни. Доста натоварващо беше организирането и извършването на това преместване, което се отрази доста изморително на съдиите и на служителите. 

Т.нар. "Военно НДК" бе напълно обновено. При подобен мащабен проект, едва ли всичко е перфектно, има ли нужда от допълнителни инвестиции? 

Да, действително се касае за много мащабен проект и то свързан с преустройването на сграда, която първоначално е планирана за съвсем различно предназначение. Възникват някои проблеми, свързани с функционирането на обслужващи системи, но смятам, че съответните служители по поддръжката в съда са достатъчно добри професионалисти и успяват да отреагират на ситуациите, взимат възможните мерки, за да се коригират проблемите. Има необходимост от допълнителни инвестиции, които са свързани с подобряване на работната среда, осигуряване на по-приятни условия за работа, като например поставяне на отваряеми прозорци в сградата, на места, където това е технически допустимо. Смятам, че се касае за незначителна инвестиция на фона на разходите по проекта, вече са предприети действия по изпълнение на дейностите, така че скоро всичко ще бъде направено.

Хубаво би било, ако председателят на един съд се концентрира не в строително-монтажните дейности, а в осигуряването на бързо и ефективно правосъдие за гражданите. В този смисъл – натовареността на районните съдии ли е проблем № 1?

Смятам, че свръхнатовареността на СРС е основният проблем пред същинската ни дейност. За съжаление, в последно време се приеха законодателни промени, които се отразиха негативно в тази насока, увеличавайки значително натоварването  най-вече в гражданските отделения на съда. Тази свръхнатовареност, от своя страна, води и до значителни забавяния при разглеждането и решаването на делата. Решаването на въпроса със свръхнатовареността на съдиите в СРС ще бъде основен приоритет в моя мандат на административен ръководител, за което ще разчитам, в голяма степен, на съдействието на всички органи, които имат отношение по въпроса.

От къде идва този проблем с натовареността, който пък рефлектира в забавяне на делата, а оттам се стига и до сериозен ръст на установените от Инспектората към ВСС нарушения? Получава се ефектът на доминото, на лавината. 

Проблемът с натовареността е обусловен от обективния факт, че СРС е единственият първоинстанционен съд на територията на град София, където е съсредоточена голяма част от населението на страната, както и значителен обем търговски отношения. Много от съдиите в СРС през годините успяват да се справят с постоянния наплив на дела, като за сметка на това загърбват личния си живот, но това, в крайна сметка, довежда до едно акумулиране на умора и в един момент човек не може да поддържа скоростта, с която работи. Разбира се, има случаи, когато причините за сериозни забавяния са субективни, касае се за неправилна организация на работата на конкретен съдия, съответно, във всеки случай е важно да се изяснява кое надделява – дали обективните или субективни причини. 

Вярно ли е, че с ¼ се е увеличила натовареността на съдиите от гражданското отделение заради промяната при арбитражните съдилища? 

Увеличението на гражданските дела от началото на 2017 г. е значително, действително е около 25%, като началото на тази тенденция съвпадна с влизането в сила на промените, касаещи ограничаване компетентността на арбитражните съдилища. 

Един от методите за промяна на натовареността е смяната на подсъдността, работи ли се в тази посока?

Промяната на подсъдността е радикален начин, които действително може да доведе до по-равномерно натоварване между съдилищата в страната. За съжаление смятам, че по този въпрос до момента не се работи достатъчно активно. С участието на съдии от СРС бяха предложени законодателни изменения, които да променят подсъдността по дела и то по начин, че да не се препятства достъпът до правосъдие – например, по т.н. застрахователни дела. За да се гарантира това равномерно натоварване, е необходимо подсъдността по определени видове дела да е регламентирана по императивен начин, което до момента не се случва, а предоставянето на възможност за изборна подсъдност не е ефективен начин, тъй като опитът показва, че делата отново се завеждат в София.

Нотариусите, например, искат да Ви разтоварят, в някаква степен. Неотдавна дадоха пример с Испания, където разводите по взаимно съгласие не се извършват пред съдия, а пред нотариус. 

Не съм запознат с регламентацията на въпроса в Испания, но смятам, че всеки добър пример следва да се осмисля и евентуално въвежда в България. Претрупването на съда с дела несъмнено се отразява и на бързината, и на качеството на правосъдието. Така че, когато може да се приеме, че не е нужна санкция на съд, то такива производства следва да бъдат регламентирани по различна процедура, за да може съдът да се концентрира по съществените въпроси, където наистина е обосновано неговото участие, за да се защитят определени права.

Една от най-промотираните мерки на правителството за отпадане на административната тежест е предложението издаването на "свидетелство за съдимост" вече да става по служебен път. Това ще се отрази ли на работата на администрацията на СРС?

Това е въпрос на нормативно решение. Не смятам, че би довело до съществена промяна в натовареността на съответната администрация на СРС, доколкото би имало необходимостта да се издават относително същият брой свидетелства за съдимост. Смятам, че следва да се развива електронната размяна на документи, с цел да се намалява обемът от документи в хартиен вид, който сам по себе си създава проблем. 

При изслушването Ви пред Съдийската колегия на ВСС имахте опасения, че част от съдиите от СРС ще търсят ново професионално развитие. Как ще компенсирате преместване на магистрати в други съдебни инстанции – командироване и/или конкурси? 

Към момента на изслушването ми пред Съдийската колегия на ВСС вече беше проведен конкурс за повишаване и значителен брой съдии от СРС бяха класирани на челните места, като течаха процедури по обжалване. След встъпването ми като председател на СРС поетапно съдии от нашия съд започнаха да встъпват в СГС, респективно да освобождават съдебни състави. Към момента компенсираме това с няколко новоназначени съдии – част от тях младши съдии от СГС и част - преместени съдии в СРС от други съдилища, но проблемът с недостига на съдии в нашия съд е сериозен и, като цяло, индивидуалната натовареност е повишена.

За да се реши проблемът, са необходими бързи действия от страна на ВСС – провеждане на конкурс за назначаване на съдии на свободните длъжности при нас, евентуално преместване на съдии от страната, при възможност.

От съществено значение е и това да се работи за допълнително увеличаване на щата за съдии в СРС, тъй като повишаването на броя постъпващи дела и увеличаването на работата, вследствие на законодателните промени, не може да бъде компенсирано по друг начин. Това увеличение на делата се случи в момент, когато съдиите в СРС така или иначе бяха вече свръхнатоварени, така че следва да се работи в посока не само компенсиране увеличението на делата, но и привеждането на индивидуалната натовареност на всеки отделен съдия в нормални граници, в рамките, които самият ВСС и по-специално Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт  определи.

Готов ли сте да търсите отговорност от тези магистрати, при които забавянето не е въпрос на натовареност, а на стил на работа? Може би нещо, което в годините назад в СРС е било толерирано. 

Смятам, че когато забавянията при разглеждане и решаване на делата се дължат на субективни причини, както Вие го наричате на "стил на работа", то следва задължително да се предприемат мерки за преодоляване на ситуацията, вкл. и в краен случай - ангажирането на дисциплинарната отговорност на конкретния съдия. Много е важно да се наблюдава работата на съдиите, за да може да се предприемат необходимите мерки още при възникването на проблема. Така той би могъл да бъде разрешен дори без да се налага прилагане на дисциплинарни наказания, докато ако проблемът бъде оставен да се задълбочи, в крайна сметка се стига до неприятна ситуация, при която нарушенията са твърде тежки и е неизбежно предприемането на дисциплинарни мерки, но тогава вече е налице реална възможност съдията да бъде наказан с много тежко наказание. Т.е. това, че не са взети мерки, не прави услуга на такъв съдия. 

Завиждате ли на съдиите от Специализираните съдилища, които може да получават по половин заплата месечно, допълнително към месечната си заплата? Противниците на спецсъдилищата дават като пример именно високата натовареността на районните съдии.

Не може да става въпрос за завист. Аз се надявам, че ще има воля и съответни възможности за такова стимулиране и на съдиите, и на служителите и от нашия съд, който е най-натовареният. Така би могло да се обезщети огромното количество труд, което полагаме, както и да се повиши мотивацията, каквато несъмнено е нужна, за да се справи човек с такава натоварена и напрегната работа.

Съдиите от Спецсъда, обаче, могат да Ви завиждат за броя на залите, защото при тях ситуация е кризисна. Има ли място при Вас за Спецсъда?

Към момента новата сграда на СРС е изцяло усвоена от нас, като, за съжаление, броят на съдебните зали е дори недостатъчен, макар самите зали принципно да са по-големи и по-удобни от тези в старата ни сграда. Но предполагам, че това са били оптималните възможности при проектирането на сградата, доколкото все пак се касае до преустройство на сграда, която е планирана с различна цел.

Чувствате ли подкрепа от ръководителите на горните инстанции? Така се случи, че след като поехте СРС, председателят на СГС напусна, обект на атаки е и председателят на САС, май останахте на заден план и за председателя на ВКС. 

До момента не мога да кажа, че нямам подкрепата на ръководителите на горните инстанции. Когато е било нужно, е била провеждана комуникация и е оказвано необходимото съдействие. Специално със СГС, естествено, имаме доста взаимоотношения, доколкото дейността ни е тясно свързана и считам, че комуникацията между ръководствата е добра, все пак това е част от задълженията ни. Подкрепа е нужна най-вече във връзка с мерките, за които говоря, че могат да облекчат положението на нашия съд – предприемането на законодателни изменения, увеличаване на щатната численост и запълване на свободните съдийски щатове, така че се надявам там да има също необходимата подкрепа, макар тези мерки да са от преките правомощията на други институции.

Не толкова като председател на съд, а като съдия, как си обяснявате - защо в обществото вместо респект, съдебната власт генерира недоверие? 

Смятам, че огромната част от съдиите вършат отговорно и прецизно своята работа. Но, за съжаление, въз основа на отделни негативни примери се извежда и обобщаващият негативен имидж. Ако се погледне по-реално ще се види, че големият процент дела приключват в сравнително разумни срокове и с правилни крайни актове.

Има ли разделение между съдиите? Делят ли се на реформатори и защитници на статуквото, на членове на една или на друга съсловна организация, а може би това са част от методите за скрит натиск над магистратите? 

Лично аз не съм забелязал да има разделение между съдиите на тази база. Причина за разделение в нашия съд, смятам, че е неравномерната натовареност на отделните съдии, която се е получавала през годините. Не става въпрос за разпределяне на повече дела на един съдия в сравнение с друг, а за заемане на съдебни състави с различна висящност при постъпването на съдиите, като в някои случаи тази разлика е значителна. Това е съществен проблем за СРС и именно в тази насока се работи към момента, за да се премахне такъв вид основа за разделение.

Какво искате да чуете за ръководения от Вас съд?

Искам да чуя, че натовареността на съдиите и служителите е спаднала до ниво, при което да може спокойно да се работи, че гражданите и адвокатите са удовлетворени от срочността на разглеждане и приключване на делата, както и че СРС вече не е пример за бавно правосъдие. 

Искам да видя, че през почивните дни кабинетите не са пълни с работещи съдии, което се случва в момента. Това действително са по-дългосрочни цели, но на първо време ми се иска да видя демонстрация на воля това да се случи, на предприемане на първи стъпки в тази насока от всички ангажирани към проблема органи и институции. 

Съдия Александър Ангелов е завършил Академията на МВР, 4 г. по-късно получава и диплома по право от ЮЗУ "Неофит Рилски". През 2010 г. завършва финанси във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Между 2003-2009 г. работи в "Криминална полиция" и ГДБОП. От 2009 до 2011 г. е младши съдия в окръжния съд в Монтана, а от октомври 2011 г. е командирован в Софийския районен съд (СРС). Пет години по-късно получава и титулярно място. Разглежда граждански и наказателни дела. На 25 юли 2017 г. е избран за председател на СРС от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Още по темата

МВР и Нотариалната камара в опит да елиминират измамите при препродажба на превозни средства

Предишна новина

Висшият адвокатски съвет награди за поредна година студенти по право

Следваща новина

Коментари

20 Коментара

 1. 20
  истина | нерегистриран
  6
  -3

  Разочарован съм, че се излива много злоба и непрофесионализъм срещу колеги в бранша. Независимо кога и колко са били Председатели на този най- голям и натоварен съд в страната с огромни проблеми, им прави чест за отговорноста, която са поели. Смело мога да кажа, че по- труден и неблагодарен пост от този Председател на СРС няма в цялата съдебна система. Все пак трябва да бъдем и малко признателни и благодарни.Защото и ние можем някога да бъдем такива.

 2. 19
  мИтоди,спри се | нерегистриран
  31
  -2

  Ибро Лалов (кварталния) - реформатора,бореца за свобода,строителя на новата сграда,архитекта,озеленителя,градинаря,стожера на морала в съдебната власт и политиката...

 3. 18
  НДК | нерегистриран
  12
  0
  До коментар #16 от "Сашко | нерегистриран":
  До коментар 13: Този човек, който си има кусури, извади съдиите от СРС от онази дупка, в която нямаха дори тоалетна хартия и сапун в тоалетните. И в която стояха 20 и повече години. Бързичко забравяте, нали? Друго си е в кабинети по двама, с паркинг, с картини по коридорите?

  Деловодната система я подобри за няколко месеца толкова, колкото не е направено с години. Това че някой е вкарал Кошутов в СРС е друга тема, но ти е доста преди Методи. А и вече една година той не е председател, защо нещата не са променени за толкова време? Защо СИНС не е започнала да функционира? Нали е лесно?

  Интересно, защо всички съдии, деловодители и секретари искат да се върнат в т.н. "дупка" на Драган Цанков! Защото от хубавото никой не бяга! Ако отчитаме липсата на елементарни условия на труд, като достъп до дневна светлина, въздух и т.н. като заслуги на "този човек, който извади съдиите от СРС от онази дупка", то наистина тук прокуратурата следва да се позанимае,редом с ремонтите и обществените поръчки!

 4. 17
  Б.Т | нерегистриран
  28
  -4
  До коментар #12 от "Кварталния | нерегистриран":
  Полицаят само как бащински говори. Не знае от къде се влиза в сградата на Скобелев, но умува. Няма работеща вентилация, няма кошове за боклук дори в съдебните зали, служителите напускат, взима някакви ученички (може да са от Симеоново). Няма читава деловодна система. СИНС не работи в СРС. Самият той не знае наказателен или граждански съдия е - постоянно се мести от състав на състав. За хората около него да не говорим. Този човек е бедствие за съда. Но явно предишният ВСС си го сложи за да има влияние и в СРС, който винаги се е славел като свободен съд. Е, вече е филиал на Академията на МВР. Да живеят ченгетата!

  Методи, жалък си...Ангелов от полицай става съдия /с конкурс/, от Монтана идва в СРС /с конкурс/, в СРС е избран за председател от колегите си и подкрепен от ВСС /единодушно/. Всичко това говори за една постепенна градация, която не може да се случи без качества. А ти как израстна за последните 15 години в системата? Имаш ли смелост да смениш материята? Щеше ли да станеш председател без Янева и Влахов?

 5. 16
  Сашко | нерегистриран
  4
  -26

  До коментар 13: Този човек, който си има кусури, извади съдиите от СРС от онази дупка, в която нямаха дори тоалетна хартия и сапун в тоалетните. И в която стояха 20 и повече години. Бързичко забравяте, нали? Друго си е в кабинети по двама, с паркинг, с картини по коридорите?

  Деловодната система я подобри за няколко месеца толкова, колкото не е направено с години. Това че някой е вкарал Кошутов в СРС е друга тема, но ти е доста преди Методи. А и вече една година той не е председател, защо нещата не са променени за толкова време? Защо СИНС не е започнала да функционира? Нали е лесно?

 6. 15
  bojanets | нерегистриран
  16
  -1

  Простата истина е, че в Столична община реално (а не по регистрация) живее 1/3 от населението на страната и е съсредоточена основната стоанска и социална дейност, вкл . тук са седалищата на почти всички банки и застранователи, тук са и централните държавни органи. Няма как СРС да не е претоварен - това е логически невъзможно, освен ако над 1/3 от съдиите на районно ниво не са в него. Иначе за сведение Ангелов се е местил само веднъж от наказателното в едно от гражданските отделения и се е справил успешно навсякъде, но за някои хора е по-важно да изкажат първичната си лишена от всякаква мисъл омраза към всеки, който някога е работил в МВР.

 7. 14
  Аз | нерегистриран
  18
  -1

  Дано постигнеш всичко и колегите ти те оценят.

 8. 13
  SGV | нерегистриран
  41
  -6

  Кварталният, или по скоро Методи, спри да пишеш тъпотии. СИНС трябваше да работи от м.04.2016г., по което време ти беше председател, но не само че не я въведе, ами направи такъв батак, че сега оправия няма. Няма читава деловодна система, защото за близо 5 г. не направи нищо по въпроса, накрая даде едни милиони на кошутов за един боклук, който не върши никаква работа и не може да се оправи и занапред. Този човек, борецът за справедливост, закопа съда отвсякъде и оправия няма години напред, а сега новият председател му е виновен. Крадецът вика дръжте крадеца. Срамота, нямам думи просто.

 9. 12
  Кварталния | нерегистриран
  9
  -38

  Полицаят само как бащински говори. Не знае от къде се влиза в сградата на Скобелев, но умува. Няма работеща вентилация, няма кошове за боклук дори в съдебните зали, служителите напускат, взима някакви ученички (може да са от Симеоново). Няма читава деловодна система. СИНС не работи в СРС. Самият той не знае наказателен или граждански съдия е - постоянно се мести от състав на състав. За хората около него да не говорим. Този човек е бедствие за съда. Но явно предишният ВСС си го сложи за да има влияние и в СРС, който винаги се е славел като свободен съд. Е, вече е филиал на Академията на МВР. Да живеят ченгетата!

 10. 11
  dhg | нерегистриран
  11
  0

  Че коя съдебна сграда в София е строена за такава , освен Съдебната палата ? Старият СРС са бивши лаборатории на Агрономическия факултет , новият СРС е ГУСВ и Военен хотел , Специализирания съд май беше ДАНС, ВСС беше някаква старовремска сграда , май на евреи .  Нещата в България се променят....но простотията на управляващите е вечна .

 11. 10
  dhg | нерегистриран
  9
  0

  Че коя съдебна сграда в София е строена за такава , освен Съдебната палата ? Старият СРС са бивши лаборатории на Агрономическия факултет , новият СРС е ГУСВ и Военен хотел , Специализирания съд май беше ДАНС, ВСС беше някаква старовремска сграда , май на евреи .  Нещата в България се променят....но простотията на управляващите е вечна .

 12. 9
  Кражба за милиони | нерегистриран
  26
  0

  "Т.нар. "Военно НДК" бе напълно обновено. При подобен мащабен проект, едва ли всичко е перфектно, има ли нужда от допълнителни инвестиции?  ...... Има необходимост от допълнителни инвестиции. ........ като например поставяне на отваряеми прозорци в сградата, на места, където това е технически допустимо. "  Сграда, в която съдии и съдебни служители работят при условия, които не съществуват дори в Зимбабве! Кой допусна сграда без отваряеми прозорци и вентилация в съдийски кабинети , без дневна светлина в зали и секретарски и деловодни стаи, къде е сега борецът за справедливост, познаващ всяко кътче в нея, нека си каже кой!

 13. 8
  ?! | нерегистриран
  14
  0
  До коментар #5 от " | нерегистриран":


  Пич, шегуваш ли се или наистина не може да си представиш?!?  Положението е толкова зле като натовареност на съдии и администрация и липса на пълноценна деловодна система (всичко това по вина на ВСС), че не се съставят формулярите при приключване на дело и не се въвеждат в СИНС.  На практика съдия в ГО получава дела с общ начален коефициент около 300 на година, при норма 100.

  Да повдигнем темата за деловодната система.

  Всички знтаем, че наскоро бяха наринати огромна сума пари за нова деловодна система. Която НЕ работи. Време е да се поиска сметка защо се платиха тези пари за нещо, което не върши работа!?

 14. 7
  dfjhie | нерегистриран
  12
  -12

  Много ми е интересна каква е мотивацията на тези , които пишат глупостите , че СРС не е натоварен съд . Комплекси ли ви тресат ? Смятате , че ви подценяват във вашата работа ? По-натоварени сте ? Искате да дойдете да работите в София ....или просто сте тролове и искате да хейтите с повод и без повод.  Хайде , кажете си или навеки замълчете .

 15. 6
  ж | нерегистриран
  16
  -11

  До N5 Стига бе, сега СИНС ви е виновен, въвеждането на информацията в системата е въпрос на административна организация, а този административен ръководител вие сами си го избрахте. СРС съвсем съзнателно поддържа остарелия мит за голямата си натовареност, просто там има много хора на които не им се работи. Сто граждански съдии разполегат с 35 заседатели зали, такъв лукс рядко се среща и не е само това.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.