Централен административен съд да разтовари ВАС

Централен административен съд да разтовари ВАС

Изненадващо, в последния работен ден преди зимната си ваканция, двама депутати от управляващото мнозинство - председателят на Правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и неговият заместник Христиан Митев от Обединени патриоти, внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Идеите, предлагани от депутатите не са нови, а по-скоро преповтарят намеренията на доскорошния председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев и на настоящия представляващ на Висшия съдебен съвeт (ВСС) Боян Магдалинчев, доскоро заместник-председател на ВАС. 

Депутатите от управляващата коалиция предлагат създаването на изцяло нов Централен административен съд, който в голяма степен да разтовари ВАС. "В хода на прилагането на Кодекса практиката показа, че е налице неправилната тенденция законодателят широко да използва т. 8 на чл. 132 АПК. Така основният процесуален закон, който определя и трябва да определя подсъдността, се оказа изместен от множество специални материални закони, които определят родова подсъдност на Върховния административен съд като първа инстанция. По този начин Върховния административен съд се оказа претоварен с разглеждане на първоинстанционни дела по оспорване на актове на множество регулатори (КЗК, КРС, КФН, ДКЕВР), докато по Конституция в чл. 125, ал. 2 е изрично определена подсъдността му по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите", пишат Кирилов и Митев.

Новият съдебен орган трябва да поеме обжалванията на актове на държавни агенции, както и касационните жалби и протести срещу първоинстанционни решения на административните съдилища. Депутатите дават примери с практиката в други страни членки на ЕС. "Например в областта на конкуренцията, която е обща политика на ЕС, делата се гледат на първа инстанция или от специализиран съд или от регионален съд в областта, в която е седалището на регулатора, но никога от върховен съд, който правораздава като касационна инстанция (например Германия, Франция, Италия и Великобритания). Например решенията на италианския регулатор в областта на конкуренцията се обжалват пред Районния административен съд като първа инстанция, базиран в Рим, а решенията на Районния административен съд се обжалва пред Върховния административен съд на Италия", пише още в мотивите на вносителите, които ръководят Комисията по правни въпроси на 44-тото Народно събрание.

"Законопроектът има за цел намирането на бързи и навременни мерки, които да допринесат за предпазване блокирането на дейността на съдилищата в административното правораздаване. Законодателната инициатива е продиктувана от необходимостта от промени в правната уредба, които да гарантират справедливо и бързо съдебно производство. С изменението на родовата подсъдност ще се гарантира конституционно установената функция на Върховния административен съд за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване (чл. 125, ал. 1 от Конституцията) и същевременно ще се създаде Централен административен съд, който да разглежда дела като първа инстанция по оспорванията срещу актовете на централни ведомства (комисии и агенции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет)", гласи част от предварителната оценка за въздействие на Проекта на ЗИД на АПК.

"Предложените изменения в родовата подсъдност ще доведат до концептуална промяна и реформа - Върховния административен съд да изостави несвойствената си роля на първа инстанция и да встъпи в конституционно определената му - да уеднаквява практиката в административното правораздаване чрез тълкувателна дейност, а Централен административен съд като административен съд да разглежда дела като първа инстанция по оспорванията срещу актовете на председателите на държавните агенции и техните заместници, на председателите на държавните комисии, на изпълнителните директори на изпълнителните агенции и на ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет", мотивират се още вносителите на проекта за промяна на АПК. 

"Промяната в подсъдността ще доведе до намаляване постъпленията на дела във Върховния административен съд и постъпленията на дела в новосъздадения Централен административен съд, което ще изисква кадрова обезпеченост чрез откриване на нови щатни бройки за съдии, назначаване на съдебни служители и обезпеченост на сградния фонд. Всички тези дейности, задължителни за изпълнение на измененията в закона ще изискват увеличаване на бюджета на съдебната власт", смятат народните представители. 

"Правен свят" публикува без редакторска намеса и конкретните текстове, предложени като ЗИД на АПК:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г" бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г" бр. 104 от 2013 г" бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г. и бр. 13, 58, 63 и 85 от 2017 г.)

§ 1. В чл.132 се правят следните изменения и допълнения:

1.   В ал.1 преди думите "на Върховния административен съд" се добавя "на Централния административен съд и".

2.  В ал. 2:

а)    Точка 1 се изменя така:

"1. оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове на Министерския съвет и на министрите. Оспорванията на остананите подзаконови нормативни актове, с изключение тези на общинските съвети, са подсъдни на Централния административен съд;".

б)    В т. 2 се създава изречение второ: "Когато тези органи са оправомощили или делегирали правомощията си на други длъжностни лица или органи, издадените от тях по силата на оправомощаването или по делегация административни актове се оспорват пред съответния административен съд;"

в)   Точка 4 се отменя.

г)   В т. 5 накрая се добавят думите "на административните съдилища, на Централния административен съд и на Върховния административен съд, в предвидените от закон случаи, с изключение на решенията по Глава единадесета."

д)   В т. 6 накрая се добавят думите "на Централния административен съд и на Върховния административен съд в предвидените от закон случаи."

е)    Точка 7 се изменя така:

"7. искания за отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела на административните съдилища, Централния административен съд и на Върховния административен съд."

ж)    Точка 8 се изменя така:

"8. по изключение, оспорванията срещу други актове, посочени в закон, когато особено важни обстоятелства налагат това."

3. Създава се ал. 3:

"(3) На Централния административен съд са подсъдни:

1.      оспорванията срещу актовете на председателите на държавните агенции и техните заместници, на председателите на държавните комисии, на изпълнителните директори на изпълнителните агенции и на ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет.

2.    оспорванията срещу актове на органите на Българска народна банка.

3.      касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения на административните съдилища, в предвидените в закон случаи;

4.      касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения на административните съдилища по Глава единадесета.

5.       частни жалби срещу определения и разпореждания на административните съдилища, в предвидените в закон случаи;

6.   оспорванията срещу други актове, посочени в закон."

§ 2. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1.      В ал. 1 накрая се добавя "с изключение на случаите, когато актът като първа инстанция е подсъден на Централния административен съд."

2.     В ал. 2 след думите "по ал.1" се добавя "с изключение на случаите, когато актът като първа инстанция е подсъден на Централния административен съд ".

3.    В ал. 3 след думите "административния съд" се добавя " или Централния административен съд".

4.    В ал. 4 накрая се добавя "с изключение на случаите когато актът е подсъден на Централния административен съд, в който случай като първа инстанция те се разглеждат от него".

§ 3. Създава се чл. 164а:

"Състав на Централния административен съд"

"Чл.164а. Централният административен съд разглежда делото в състав от трима съдии".

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г" бр.1,23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. — бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85 и 90 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1.   В чл. 38, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а)  в т. 2 след думите "за заместниците му" съюзът "и" се заличава и се поставя запетая, а след думите "съдиите от този съд" се добавя "и за председателя на Централния административен съд;"

б) в т. 8 след думите "апелативните съдилища" се добавя "на Централния административен съд".

2.   В чл. 61, ал. 1 след думата "апелативни" се поставя запетая и се добавя "Централен административен съд".

3.   В чл. 63 се правят следните допълнения:

1.       В ал. 1 след думата "административните" се добавя "Централния административен съд".

2.   В ал. 3 след думата "съдилища" и се добавя "и Централния административен съд".

3.   В ал. 8 след думите "административните съдилища" се добавя "на Централния административен съд".

4.   Създава се Раздел Va:

"Раздел Va"

Централен административен съд

Чл. 94а. (1) На Централния административен съд като първа инстанция са подсъдни административните дела по оспорване актовете на административните органи изрично посочени в закон.

(2) Централният административен съд разглежда като касационна инстанция жалби срещу актове на административните съдилища, в случаите посочени със закон.

Централният административен съд е приравнен на апелативен съд и седалището му е в София.

Чл. 946 (1) Централният административен съд разглежда административните дела в състав от трима съдии.

(2) В случаите предвидени със закон, в производството пред Централния административен съд участва прокурор.

Чл. 94в. (1) Централният административен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

(2) По решение на общото събрание на съдиите при съда могат да се създават специализирани по материя отделения, които се ръководят от председателя или неговите заместници.

Чл. 94г. (1) Централният административен съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.

(2) Общото събрание:

1.   утвърждава състава на отделенията;

2.   по предложение на председателя на съда в края на всеки три години обсъжда разпределението на съдиите по отделения, когато такива са обособени;

3.   анализира и обобщава практиката на съда;

4.   дава мнения пред Върховния административен съд по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

5.   приема решения в други предвидени със закона случаи.

(3) Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на съда.

(4) Общото събрание се свиква и по искане на председателя на съда и на не по-малко от една трета от всички съдии.

(5) Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.

Чл. 94д. (1) Председателят на Централния административен съд:

1.    осъществява общо организационно и административно ръководство на административния съд и го представлява;

2.       изготвя:

а)      годишен доклад за дейността на съда, който до края на февруари предоставя на председателя на Върховния административен съд за включване в годишния доклад;

б)     информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

1.       правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

2.        разпределя съдиите от съда по отделения, когато такива са обособени;

3.      председателства съдебни състави от всички отделения;

4.       свиква съдиите от съда за обсъждане на доклада по т. 2, буква "а" и исканията за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

5.       назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

6.      свиква и ръководи общото събрание на съдиите от съда;

7.     организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;

8.    публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на съда в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на Върховния административен съд.

(2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Чл. 94е. (1) Когато съдия от Централния административен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от административен съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 - 9.

1.   В чл. 122, се правят следните изменения и допълнения:

а)  В ал.1, т .9 след думите "административните съдилища" се добавя "и Централния административен съд.";

б) В ал.1, т.10 след думите "Върховния административен съд" се добавя "Централния административен съд";

в)  В ал. 2 след думите "дейността на" се добавя "Централния административен съд и".

2.   В чл.123, ал.1 след думите "на негово място съдия от" се добавя "Централния административен съд,".

3.   В чл.163, т. 2 след думите "наказателен съд," се добавя "съдия в Централния административен съд,".

4.   В чл. 164, ал. 5 след думите "апелативен съд" се добавя "за съдия в Централния административен съд".

В чл. 167, ал. 1, т. 2 след думите "специализиран наказателен съд" съюзът "и" се заличава като се поставя запетая и след 1.   думите "военно- апелативния съд" се добавя "на Централния административен съд".

2.   В чл. 170, ал. 3 след думите "на апелативен съд" се добавя "на Централния административен съд".

3.   В чл. 233, ал. 2 след думите "специализирания наказателен съд" съюзът "и" се заличава и се поставя запетая, а след думите "Административен съд-град София" се добавя "и в Централния административен съд".

4.   В чл. 338 се правят следните допълнения:

1.   Създава се т. 5а:

"5а. председателя на Централния административен съд - за съдиите от този съд;

2.      В т.10 след думите "за председателите на" се добавя "Централния административен съд и ".

5.   В преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се създават:

§ 1. Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон осигурява на Централния административен съд и администрацията му сграда за осъществяване на дейността му.

§ 2 (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет определя броя на съдиите и служителите в Централния административен съд.

(2)   Щатният състав на Централния административен съд се осигурява и чрез трансформиране на незаети щатни бройки за съдии и съдебни служители в системата на съдебната власт към датата на влизане в сила на този закон.

§ 3. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава административния ръководител и неговите заместници при Централния административен съд.

(2)  В 14-дневен срок от назначаването му административния ръководител на Централния административен съд уведомява Висшия съдебен съвет за свободните съдийски длъжности.

(3) В срок до 30 дни след постъпване на уведомлението по алинея втора Висшия съдебен съвет организира провеждането на конкурс за заемането на съдийските длъжности.

Още по темата

Какви са условията и редът за излизане на деца в чужбина

Предишна новина

Казусът "Техномаркет - Глориент" – сериозен тест за съдебната ни система

Следваща новина

Коментари

27 Коментара

 1. 27
  , | нерегистриран
  8
  0

  Защо за всяко дело си няма съд, просто ей така- 1000 дела- 1000 съдилища. Поредната смехория. Ами като ще има нова структура, защо не извадите от районните съдилища всички административни дела, образувани по обжалвани наказателни постановления? Дайте ги първо на административните съдилища, те и без друго имат незначителни на брой дела. Но нали районните съдилища са най-ниското ниво в системата там никой няма време да хленчи, че е натоварен и претоварен. Там работиш като робот, а заплатата ти не е по-висока.

 2. 26
  Наминаващ оперативен ! | нерегистриран
  13
  -1

  Супер ! Така определени и специално подбрани хора, ще гледат важни дела от значение за други хора, след което ще произнасят бързо справедливи решения ! Така се прави държава, власт, пари, медии и централни съдилища в един юмрук ! А не както си мислят някои хора...с чепкане на правната норма ???? Ako вземат с курс от АМВР и аз искам там ????

 3. 25
  | нерегистриран
  18
  -2

  Проектът е недоносче.

  Просто да се лишат господата от ВАС от възможността да гледат първоинстанционни дела, което не им е и работа.

  Проблемът е точно никакъв тези дела да се разпределят по административните съдилища, където си им е мястото.

  Ама то дава ли се на 28 бройки съдилища с незнам колко бройки съдии да гледат "важни" дела, на "важни" хора, по които не е лесно така да се постигне договореност и дирижиране?

  Я договаряй с толкоз народ? Не е лесно, па и по-скъпо иде.

  Не всеки е склонен да договаря под, над, на маса.

  По-лесно е с едно съдилище или с пет /като при данъчните дела, за които няма никаква логика да се стесняват в такъв териториален обхват и това е ясно на всички, както е ясно и защо е направено и се поддържа години наред това статукво/ да се работи.

  Айде стига с тези нови структури. Нека заработят наличните и изпълнителната власт да спре да им се меси в работата! Ама не се пуска, пусти му и кокал!

 4. 24
  Наблюдател | нерегистриран
  8
  -14

  Проектът е добър, така няма да се насрочват дела във ВАС за някакъв обикновен казус с оспорване на елементарно като правна сложност решение на някаква агенция - за 2020 година, а наистина ще се разглежда в разумен срок.

  Единственото, което не е правилно е седалището на Централния административен съд е да бъде София. Може да бъде в Казанлък или Габрово. Ще се спестят много пари на частните лица и ще се дисциплинират бюрократите.

 5. 23
  Да разтовари ВАС, | нерегистриран
  11
  -4

  за да натовари нас....

 6. 22
  Г.Колев | нерегистриран
  12
  -4

  Бояне, Голем си! Голем.

 7. 21
  Гоги | нерегистриран
  15
  -4

  За претседател предлагаме Г Колев,-)

 8. 20
  До9 | нерегистриран
  7
  -4

  Е па те сега защото не са техните, да не са други сучайно? Каквото им се спусне това са решенията,-)

 9. 19
  Според Закона за нормативните актове | нерегистриран
  17
  -1

  този така внесен в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс не се обсъжда от компетентния орган. 1. Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. 2. Председателят на Правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и неговият заместник Християн Митев от Обединени патриоти, са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)без мотивите, съответно докладът, да съдържат: финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, а проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно тези изисквания не се обсъжда от компетентния орган. Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Строежът на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени с указа по прилагане на Закона за нормативните актове.

 10. 18
  съдия-хотелиер и черни тоги със статут на „социално слаби“ | нерегистриран
  27
  -2

  Централен софийски затвор да разтовари ВАС от някои върховни съдии с "бедни" магистратски роднини и замесени в съдебни "услуги", имотни и други далавери, за да може наистина ВАС да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

 11. 17
  до 11 | нерегистриран
  18
  -1

  А защо само в тези два града?А,в друг североизточен град например в Разград, Административния съд да не би да имат работа?Не е ли същото като в Силистра и Монтана?А в други малки като посочените градове,където хора не останаха, да не би да имат работа.Като цяло в тези градчета я имат по 4-5 дела или малко повече за цяла седмица!?Ех,голяма работа ще е да си в такива административен.съдилища,съдия!Но,никой няма да ги лични,за да не се разваля раната на местните владетели,за съжаление!

 12. 16
  | нерегистриран
  25
  -3

  Предлагам в 24-те софийски района да има районни съдилища. Не е ли логично-във всеки район да има и районен съд-Люлински, Младостки, Слатински Районен съд и тн.

  А сегашния Софийски районен съд да стане Централен Софийски районен съд

 13. 15
  | нерегистриран
  27
  -3

  Твърде малка ни е държавата за толкова много съдилища.

 14. 14
  | нерегистриран
  24
  -1

  Супер е идеята! Ако може пет - във всеки апелативен район по - един мини ЦАС, пък ако ще и без Ц отпред например РАС /регионален/ още по - добре.

 15. 13
  Честито! | нерегистриран
  23
  -2

  Колеги, това е принос в съдебно-устройствената карта. Не се сещам от създаването на съдебната система след Освобождението да е имало Централен съд. Докато съдебният бюджет не стигне този на МВР от 1 милиард няма да мирясат.Ето и спецсъдът е с нова сграда, за която ще хвръкнат няколко десетки милиона, следва друг такъв ремонт на римската стена за АССГ, а раздуването на щатовете не е спирало.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.