Винаги ще реши председателят, ние не можем да решим

Винаги ще реши председателят, ние не можем да решим
В средата на октомври месец 2017 г., председателят на ВКС Лозан Панов изненадващо поиска смяната на председателя на Гражданската колегия и заместник-председател на съда Красимир Влахов, колаж: Правен свят 

От три месеца съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) работят в нетипична обстановка. Причината – в средата на октомври председателят на ВКС Лозан Панов изненадващо иска освобождаването на един от заместниците си – съдия Красимир Влахов, който над пет години е председател на колегията. Мотивите на Панов са повече от противоречиви, а опитът му да окаже натиск за освобождаването на заместник-председателя среща несъгласието на мнозинството от съдиите, които подкрепят Влахов. Оказва се, че докато декларира подкрепа за нуждата от засилване на ролята на съдийското самоуправление, на практика Лозан Панов я неглижира и държи да има последната дума при определянето на ръководител на колегиите. 

На последното преди ваканцията заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет мнозинството отказа да удовлетвори искането да се стигне до освобождаването на Влахов. Сред причините кадровиците да не бързат да вземат решение, беше и липсата на информация за мнението на Гражданската колегия на ВКС, изразено на Общото събрание на върховните съдии от 18 октомври 2017 г. По реда на Закона за достъп до обществена информация, "Правен свят" получи протокола от заседанието, на което присъства и Лозан Панов.

От стенограмата се разбира, че на 16 октомври Панов е привикал Влахов в кабинета си, за да му съобщи, че вече не се ползва с доверието му и държи да го смени. В рамките на последващата дискусия, Панов на няколко пъти говори за умора на Влахов и липсата на синергия и екипност в отношенията им. "Възникващите проблеми в Колегията невинаги достигаха до мен посредством председателя на Колегията, а често за това при мен идваха самите съдии. Има ситуации, които предполагат повече подкрепа от моя страна, предполагат и повече информираност, но за тях липсваше синергията в работата ми със съдия Влахов. По принцип, заместник-председателят няма мандат. Това не означава ли, че аз във всеки един момент мога да сменя своя заместник-председател, но аз не съм го направил до този момент. Ако смятате, че ще го направя за в бъдеще, моля Ви кажете го. Диалогът ни винаги е съществувал, от самото начало, независимо от това как съм бил посрещан, по какъв начин сте ме възприемали. Но три години е период, в който вече имам по-различен поглед от погледа, който съм имал тогава, встъпвайки като председател на Върховния касационен съд", мотивира се Лозан Панов.

Самата дискусия става по искане на председателя на Колегията Красимир Влахов, който настоява да получи оценка за своята работа или своеобразен "вот на доверие", след който върховният съдия ще реши дали да подаде оставка или да се противопостави на опита на Панов да го отстрани. Искането на Влахов има своята логика, тъй като при встъпването на Лозан Панов като председател на ВКС, именно Гражданската колегия препотвърждава подкрепата си за своя ръководител Влахов, назначен в мандата на предишния съдия № 1 проф. Лазар Груев. "Продължавам да държа да получа оценка за моята работа, защото с процедурата, посочена от председателя, се внася предложение за моята смяна, т.е, ако нямам вашето доверие, оставката ми предстои, след излизането от тази зала ще бъде на бюрото му и ще предстои следващата процедура. И затова продължавам да държа, а както и вече стана дума многократно, на моята чест и достойнство", обръща се към колегите си Красимир Влахов. Призивът на магистрати да се проведе тайно гласуване не е приет. А когато към края на продължилата около час дискусия съдия Влахов предлага двамата с Панов да излязат и да оставят Колегията да реши самостоятелно, председателят на ВКС си изпуска нервите и дори нарушава добрия тон: "Очевидно имаме различия със съдия Влахов и в разбирането ни за чест и достойнство".

В крайна сметка, Лозан Панов не получава подкрепата на Гражданската колегия на ВКС за освобождаването на Красимир Влахов. Приема се предложението на съдия Бранислава Петкова, тъй като в медиите се появили "съобщения, че има брожения", ВКС да съобщи, че Общото събрание е изразило положителната си оценка за работата на Влахов и "остава открит въпросът за решението на председателя", което е причина и до днес Красимир Влахов да продължава да е заместник-председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия. 

В рамките на Общото събрание на 18 октомври миналата година върховните съдии от Гражданската колегия приемат студено предложението на Панов за наследник на Влахов, по-конкретно съдия Светла Димитрова. Нито един съдия не коментира номинацията на председателя на ВКС. Но се чуват мнения, като това на съдия Емил Томов: "че не трябва да влиза в плановете на председателя да си сменя заместниците, ръководители на колегии, каквито са и заместник-председателите. Той трябва да работи с тях. При неговото представителство те са заместници, особено в долните съдилища, но това е вторичното, функция от основното, важното и определящо: че те са професионалисти, които ако са утвърдени като председатели на колегия, председателството е и дълг председателят да работи с тях".

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд от 18 октомври 2017 г. ще бъде запомнено и с констатацията на един от върховните съдии, при това на доскорошния председател на Съюза на съдиите в България - Борислав Белазелков, с което се развенчава митът за независимостта на магистратите и ролята на административния ръководител в съдебната власт. "Винаги ще реши председателят, ние не можем да решим", казва съдия Белазелков. Коментарът обяснява и свръх активността на ССБ, когато става въпрос за кадруване и особено за решения на ВСС, свързани с избирането на председателите и заместник-председателите на съдилищата. 

"Правен свят" публикува Протокол от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС от 18.10.2017 г., предоставен по реда на ЗДОИ от администрацията на съда:

П Р O Т O К O Л

от заседанието на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, проведено на 18 октомври 201 7 г.

Днес 18 октомври 2017 година, в 14.00 часа в зала 15 на Съдебната палата се проведе заседание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.

От общо 53 съдии на заседанието присъстват председателят на Върховния касационен съд Лозан 11анов и 46 съдии от 1 ражданска колегия:

Красимир Влахов, Бойка Стоилова, Светла Димитрова, Емануела Балевска, Ьранислава Павлова, Жанин Силдарева, Симеон Чаначев, Стоил Сотиров, Ценка Георгиева, Борислав Белазелков, Светла Цачева, Любка Богданова, Веска Райчева, Пламен Стоев, Златка Русева, Дияна Ценева, Гълъби на Генчева, Снежанка Николова, Гмил Томов, Албена Бонева, Бонка Дечева, Светла Бояджиева, Жива Де кова, Мими Фурнаджиева, Камелия Маринова, Василка Илиева, Теодора Гроздева, Зоя Атанасова, Велислав Павков, Веселка Марева, Борис Илиев, Диана Хитова, Боян Цонев. Маргарита Георгиева, Драгомир Драгнев, Владимир Йорданов, Геника Михайлова. Димитър Димитров, Любка Андонова, Даниела Стоянова, Гергана Пикова, Майя Русева, Грик Василев, Геновева Николаева, Ваня Атанасова, Александър Цонев.

Отсъстват съдиите - Маргарита Соколова, Мария Иванова, Светлана Калинова, Марио Първанов, Здравка Първанова, Илияна Папазова и Олга Керелска.

Налице е изискуемият съгласно закона кворум, за да може Общото събрание на Гражданска колегия при ВКС да заседава и да взима валидни решения.

Заседанието се председателства от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Протоколът на заседанието се протоколира от секретаря на Гражданска колегия Борислава Лазарова.

Председателят Лозан Панов: - Колеги, по първа точка от дневния ред давам думата на колегата Влахов.

Съдия Красимир Влахов: - Здравейте, колеги. С няколко думи искам да представя това, което се случи в Правна комисия на Народното събрание в петък, което вече е финализирано, защото промените в ГПК, в частта касационно обжалване вчера минаха на второ четене.

Вие знаете, че на първо четене беше предвидено пълна отмяна на чл. 280 ГПК и свързаните с него текстове, така че по същество предложението беше за завръщане на действалият до 2008 г. модел на касационно обжалване. Преди около две седмици се проведе конференция в Народното събрание, посветена на десет години от влизане в сила на новия ГПК. Там беше направена една доста сериозна заявка, че на второ четене чл. 280 ГГ1К ще бъде отменен и като цяло настроението и духа, който владееше на конференцията, не бяха в полза на действащия модел на касационно обжалване и съответно начина, по който гой се прилага от Върховният касационен съд.

Миналият петък сутринта ми се обади председателят на Правната комисия г-н Кирилов, за да ни покани за предвидено заседание от 14.00 часа на комисията и настоятелно помоли да има наши представители. Отидохме със съдия Емануела Балевска, тъй като съдия Проданова отсъстваше, и се радвам, че отидохме. Не зная дали чл. 280 ГПК щеше да отпадне или не, но накратко ще ви кажа какво беше приготвено като текстове, които да се гласуват:

Първото предложение - отпадане на конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, което означаваше служебни задължения на Върховния касационен съд да проверява по всички възможни въпроси дали въззивното решение противоречи на практиката.

Второто предложение - оплакването за необоснованост, да е един вид абсолютно основание за допускане на касацията.

Третото - нова редакция на чл. 288 ГГ1К, така че касацията да се допуска дори само един от тримата членове на състава да е съгласен с това.

Четвъртото предложение - да се запази действащият модел на селективна касация при делата с цена на иска до 5000 лева, а делата с цена на иска над 5 000 лева касацията да е пълна.

Много тежко мина, но мисля, че постигнахме максимума със съдия Балевска като резултат.

Правният въпрос остана. Нова редакция придоби чл. 280, т. 2 ГГ1К, отпадна противоречивата практика на долните инстанции и беше заменена с противоречие с практиката на съда на Европейския съюз и на Конституционния съд. Там където има - било противоречива, било безпротиворечива практика на долните инстанции по обуславящия въпрос, са в точка 3-та.

По наше предложение се прие една компромисна формула, която мисля, че ще реши един наш проблем, с който мисля, че сме се сблъскали, какво да правим, когато установим, че едно въззивно решение е "много сбъркано", но нямаме и годно изложение, така че да го допуснем до касация и да оправим нещата. Новата алинея на чл. 280 ГПК е, че касация се допуска само при вероятна нищожност или недопустимост на въззивното решение, а и при очевидна негова неправилност по субективна абсолютно свободна преценка на решаващият състав. Това с нищо не ни обвързва, просто една факултативна възможност, когато нямаме годно изложение, а въззивното решение е много порочно. Текстът на чл. 288 ГПК остана, както и една нова алинея на чл. 290 ГПК, според която решенията на чл. 290 ГПК не са задължителна практика. Там нямаше какво да направим. Единственото, за което се преборихме, беше редакцията да е по- смислена, защото предложената не беше добра.

Мисля, че можем да се поздравим с един добър резултат. Държах да Ви запозная с това, защото тепърва предстои ГПК да бъде обнародван в Държавен вестник, а до момента не видях да е отразено съдържанието на гласуваните промени. Благодаря ви.

Председателят Лозан Панов: - Колеги, да преминем към втора точка. В понеделник разговарях със съдия Влахов по моя инициатива. В тази връзка бих искал да Ви запозная както със съдържанието на нашия разговор, така и с причините той да се проведе.

Съдия Влахов е председател на Гражданската колегия повече от пет години и шест месеца. Преди това около три години и няколко месеца той е председател на Софийски районен съд. Това означава, че гой приблизително девет години заема ръководни длъжности с тежки отговорности. Нормално е за такъв дълъг период от време да настъпи умора и изтощение, което да доведе до една инертност в неговата работа. Вече имах възможност да поговоря със съдия Влахов за проблемите ни в спазването на принципа на екипност и доверието помежду ни.

В тази връзка му казах, че ми се струва, че е дошъл момент, в който е необходимо друг колега да поеме ръководството на Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

В разговора ни съдия Влахов помоли да запази състава си, което е напълно нормално. Друга негова молба бе да бъде свикано също така Общо събрание на Колегията, което днес вече е факт. Аз също държа този въпрос да бъде изяснен пред Вас. Преди около три години Ви се доверих и поисках от Вас Вие да посочите кой да бъде титулярът, който да оглави Колегията. Времето, което измина, е достатъчно дълъг период, за да мога да дам и аз своето мнение. Председателят на колегията е свързващото звено, той е човекът, който осъществява връзката между мен-председателят и колегията. Синергията между Председател и зам. Председател е изключително важна, за да може колегите и техните проблеми да достигат до мен и обратното. В тази връзка считам, че е време за промени в ръководството на Гражданска колегия. Има друг колега, с когото вече съм разговарял и считам, че той ще се справи с това, което на мен ми липсваше в работата с моя досегашен заместник.

Аз искам да благодаря на съдия Влахов за труда, който е положил, гой не е малък и не става дума за несправяне с работата. Смятам обаче че работата в екип е изключително важна и затова този контакт между отделните звена в ръководството трябва да се подобри, за да може да се работи в една добра синергия. Тъй като ценя достойнството на всеки колега и считам, че го показвам в съвместната ни работа през последните три години, точно затова вярвах, че е по-разумно да предложа на съдия Влахов да бъде освободен, именно, за да запазя неговото достойнство и да не засягаме неговата чест. Това е, което исках да Ви кажа. Съдия Влахов не е подал оставка.

Съдия Красимир Влахов: - Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да благодаря на съдия Панов, защото той точно и коректно предаде разговора, който се проведе в понеделник.

Както и той каза, аз му заявих, че за мен в тази ситуация няма нищо по-важно от това да е спазено професионалното достойнство и също по- важно е да се запази бъдещия мир и добрата атмосфера, която има в Гражданска колегия.

Преди всичко искам да кажа, че дължа на това Общо събрание, аз никога няма да забравя, че те са хората /подкрепян или неподкрепян/, позволихте ми да стана част от Вас, хората, с които работихме толкова добре и постигнахме заедно толкова много конкретни неща. Преди две години и половина председателят съдия Панов даде възможност на колегията да посочи своя ръководител. Благодаря ви, че тогава ми дадохте своето доверие и аз продължих да бъда заместник-председател на Върховния касационен съд, само защото Вие ми възложихте тази отговорност. Съдия Панов беше напълно прав, тази работа беше свързана с изхабяване.

Някои от Вас знаят, че миналата година в една тежка за мен ситуация бях готов да си подам оставката и тогава ми казахте "не сме те избрали, за да бягаш от тази отговорност". Лз останах и продължих да нося тази отговорност. Единствената ми молба към Вас днес е и още веднъж благодаря на съдия Панов, че ще даде възможност, да изразите вашето становище и единствената ми молба към Вас е, да разбера вашата оценка за работата ми.

Председателят Лозан Панов: - Това е разговорът проведен в понеделник. Отново казвам, не бих наложил човек, не бих наложил някой, след като всеки от Вас ще има възможност да изложи своето становище. Но съгласно Закона за съдебната власт освен че се изисква становище от органите на съдийското самоуправление, необходимо е и работа в екип. Именно rio тази причина законодателят е предвидил възможността самият председател да номинира и представи съдията, с когото би искал да работи и това е съвсем логично. Отново повтарям, необходима е синергия в работата между ръководните звена на съда, трябва да се работи в екип, зам. Председателят трябва да умее добре да осъществява контакт между председател - заместник-председател, колегия.

Отдавам досегашните ни дефицити на едно изчерпване, водещо след себе си и инертност, което е нормално, затова има и мандати в структурата на съдебната система. Има ли въпроси към мен? Знаете, че от самото ми встъпване в длъжност като Председател на ВКС до този момент, Вие винаги по важни въпроси имахте възможност да си кажете мнението.

Съдия Борислав Белазелков: - Колеги, ние измерихме, беше измерено доверието, което ние имахме към различните кандидати да оглавят Гражданската колегия. Аз си мисля, че това, което се очаква от нас, е да измерим отново доверието към колегата Влахов, за да сме сигурни и ние, а пък и той, дали това доверие е същото, или е нещо различно. Аз Ви предлагам не всеки от нас да му казва на Краси колко е доволен, и колко е недоволен от работата, с която той се е справил, и не да съизмерваме доверието, което и до сега имаме към него, с доверието към следващият кандидат, защото това са две различни неща. Аз си мисля, че най-добре за Колегията ще бъде, ако може да има един обективен измерител, за който и ние да знаем каква част от доверието, когато му е било гласувано, тогава е запазена, и дали то се е увеличило или намалило. Когато стане реч за следващия кандидат, тогава ще се обсъжда съвсем друг въпрос. Аз Ви предлагам да направим едно допитване до Колегията, какво е състоянието на нашето доверие и нашето мнение за работата на Краси до сега. В каква форма ще го направим е друг въпрос. Най-лесният начин е един таен вот. Можем да го направим за 20 минути. Знаете как стана в Общото събрание, когато избирахме кандидатите. Мисля, че ако всеки става и почне да казва неговото мнение, тук е важно мнението на всички, общото мнение, а не индивидуалното мнение. Предлагам Ви да измерим доверието такова каквото е към Краси, доколкото зная, той го иска.

Съдия Емануела Балевска: - Тук има различен фактор. Когато се измерваше доверието към мен, нямаше фактора решение на председателя на съда. А сега доверието на председателя ли ще измерим? Не, защото така се поставя въпроса. Сега въпросът, който се поставя, е доколко "в екипността". Аз не мога да измервам доверието на председателя в този екип. Тук се поставиха два проблема, не за качествата, не за справяне или с несправяне, а за екип. Аз ли да измеря доверието на председателя в този екип?

Съдия Борислав Белазелков: - Аз не предлагам това. Аз предлагам да гласуваме, за да се знае, да знае Краси, ние имаме ли му доверие или му нямаме доверие. А когато дойде ново предложение за нов кандидат, тогава ще се решава съвсем друг въпрос. Както прецените. Според мен един човек, който пет години е работил, е хубаво да знае дали ние сме доволни от това, което е направил или не. Тогава ние гласувахме кой да бъде. Сега ние няма да гласуваме кой да бъде, и кой да не бъде. Не се поставя въпросът ние да изберем кой да бъде следващият председател на Гражданска колегия. Значи, че е свършил работа, но не значи, че няма да има следващ. Удовлетворението. Никой не оспорва това право. Едно е един човек да бъде изпратен с аплодисменти, а съвсем друго е да бъде изпратен тихомълком. Аз само предлагам.

Председателят Лозан Панов: - Никой не предлага нещо, което е тихомълком и никой не изпраща някого тихомълком. Затова провеждаме и общото събрание. Аз още веднъж благодаря на съдия Влахов за усилията, които е положил. И още нещо много важно. В началото, когато аз дойдох тук, се обърнах към Вас за подкрепа и Ви се доверих за решението, което Вие взехте. Затова аз не съм променял председателя на колегията. А освен това, искам да кажа, че никой не отменя правото ми да номинирам председател на колегията, нямаме в момента оставка. Никой не изпраща тихомълком някого. Напротив, но е време да дам и своето мнение за съвместната ми работа с Председателя на ГК през периода, в който ръководя съда. След девет години на ръководни постове е нормално човек да бъде изморен, да няма тази енергия и хъс. Ето защо, в крайна сметка обръщайки се към Вас, моля да уважите моето решение. Трябва да има екипност и в тази част има доста какво да се подобри.

Съдия Красимир Влахов: - Понеже някак си се постави въпроса, да не коментираме колко съм изморен. С оглед на това, което каза съдия Панов, аз продължавам да смятам, че за мен най-важното е вашата оценка.

Съдия Гълъбина Генчева: - Колеги, искам само да кажа това, че когато преди пет години бяхме в подобна ситуация, тогава аз нямах възможността публично да изкажа уважението си и благодарността си към съдия Чаначев, който беше наш ръководител. Сега съм благодарна, че имам тази възможност и да кажа "Благодаря ти Краси за тази работа, която вършеше". Затова, че аз знам, че ти имаш страхотни организаторски способности и най-вече не само това, че си близък с всеки един от нас, и че когато се наложи някой от нас да отсъства, поемаш и неговата работа, та дори и когато на някой се наложи да бъде опериран, говориш и с лекарите. Ти си с всеки един от нас не само в служебните ни проблеми, но и в личния ни живот. Искам публично да изкажа тази благодарност. Благодаря ти, че се раздаваш за работата си!

Съдия Емил Томов: — Колеги, обикновено не бързам да казвам това, което знам, че ще кажат и други, освен ако не смятам, че друг няма да каже това, което мисля. Питам се, кои са верните думи, които ние можем да кажем. Смятам, че не трябва да влиза в плановете на председателя да си сменя заместниците, ръководители на колегии, каквито са и заместник- председателите. Той трябва да работи с тях. При неговото представителство те са заместници, особено в долните съдилища, но това е вторичното, функция от основното, важното и определящо: че те са професионалисти, които ако са утвърдени като председатели на колегия, председателството е и дълг председателят да работи с тях.

Веднага казвам: мен Лозан Панов ме представлява. Не само формално. Той е автентичен съдия, визионер. Битките, в които влиза, са за моята и нашата чест. За нашето положение, уважение и роля в обществото, те са принципни, обаче: коя е опасността. Опасността е от ожесточението и на Това трябва спирачка. Свършвам, за да не забравя и аз и Вие, какво съм казал в началото. С цитат. Може да греши този, който се задоволява с много малко основания, но онзи, който има нужда от твърде много, е бездеен пред опасността.

Председателят Лозан Панов: - Аз ви благодаря, и ще Ви моля да не влизате в моите планове, а сами да изберете, както сте го нравили и преди. Както съм се обръщал към Вас и преди, както се обръщам към Вас и сега. Казвал съм Ви и преди и сега, и повтарям, от две години и малко повече време, аз работя в този съд, моето мнение като председател е от значение. Благодаря Ви за оценката, имам нужда от Вашата подкрепата, за да можем да развием потенциала на Колегията. Това съвсем не означава, че омаловажавам правото на чест и достойнство на г-н Влахов. Изминало е достатъчно време, след което идвам при Вас, за да дам своята обективна преценка за съвместната ни работа и това далеч не означава набиране на повече власт, ако смятате, че това целя. Възникващите проблеми в Колегията невинаги достигаха до мен посредством председателя на Колегията, а често затова при мен идваха самите съдии. Има ситуации, които предполагат повече подкрепа от моя страна, предполагат и повече информираност, но за тях липсваше синергията в работата ми със съдия Влахов. По принцип заместник-председателят няма мандат. Това не означава ли, че аз във всеки един момент мога да сменя своя заместник председател, но аз не съм го направил до този момент. Ако смятате, че ще го направя за в бъдеще, моля Ви кажете го. Диалогът ни винаги е съществувал, от самото начало, независимо от това как съм бил посрещан, по какъв начин сте ме възприемали. Но, три години е период, в който вече имам по-различен поглед от погледа, който съм имал тогава, встъпвайки като председател на Върховния касационен съд.

Съдия Светла Цанева: - Господин Панов, ваше право е да си изберете екип, както сте намислили и Никой не оспорва това ваше право. Мисля си, защо сме днес тук и обсъждаме този проблем? Доколкото разбирам, Вие сте решили да си смените ръководството, защото считате, че съдия Влахов така или иначе не е удачен в момента за вашия екип. Това е ваше право. Разбирам, че Краси иска от нас да разбере има ли нашето одобрение за това, което е свършил до този момент, ние доволни ли сме от неговата работа като председател на гражданска колегия. Иска да чуе какво е нашето отношение, той вашето вече го е разбрал. Не зная каква е формата, под която да му покажем нашето отношение. Лично моето отношение е безкрайно добро, защото Краси е освен това, което каза Габи, като приятел и като човек. Краси раздвижи тълкувателната дейност така, както никога не е била досега. Ние толкова много години и толкова тълкувателна работа не сме свършили през последните двадесет години, поне откакто аз съм в този съд, така не е работено по този начин. Ние имахме един приятел и колега. И казвам имахме, защото разбирам, че Вие сте решили така или иначе да смените ръководството. Ако ни и кажете какво сте решили, ще бъде съвсем добре. Краси, безкрайно е нашето отношение, и нашата благодарност към теб са безкрайни, но не е нашата воля в момента тази, която ще реши този проблем. Уважението и доверието ти го имаш на нас Гражданска колегия. Не мога да говоря от името на всички, но от мое име и на тези, с които съм говорила, мога спокойно да го изразя. А оттук нататък волята е в ръцете на председателя, каквото ни каже и както прецени, ще се случи така. Ние с това сме наясно господин председател, а наясно сме и с това, че Краси иска да чуе нашето мнение. Той разбира се не се чувства изчерпан, той е млад мъж. Да, Краси иска да разбере какво е нашето отношение, а под каква форма да го изразим, не ми е ясно. Може би купон.

Председателят Лозан Панов: - Разбира се, че ще кажа името на колегата, с когото съм разговарял, и смятам, че това е форумът, на който трябва да направя това. Съдия Светла Димитрова е номинацията ми за председател на Гражданска колегия. Вече имам поглед, тъй като съм работил с колегата и убедено смятам, че това е решението, което ще бъде полезно за Колегията и за Съда. Казвам го пред Вас, за да няма спекулации и интерпретации от каквото и да било естество.

Съдия Красимир Влахов: - Благодаря на съдия Панов, че осветли ситуацията, защото онзи ден не стана ясно. До сега имам уважението към съдия Димитрова, с която работим чудесно като съдия и председател на отделение.

Продължавам да държа да получа оценка за моята работа, защото с процедурата, посочена от председателя, се внася предложение за моята смяна, т.е, ако нямам вашето доверие, оставката ми предстои, след излизането от тази зала ще бъде на бюрото му и ще предстои следващата процедура. И затова продължавам да държа, а както и вече стана дума многократно за моята чест и достойнство.

Съдия Камелия Маринова: - Тъй като съдия Цачева общо взето каза това, което исках да кажа първоначално, аз предлагам да гласуваме дали ще удовлетворим желанието на съдия Влахов да кажем какво мислим за неговата работа. И това няма нищо общо със следващата номинация.

Съдия Жанин Силдарева: - Колеги, аз предлагам да гласуваме явно. Да отговорим на колегата Влахов, доволни ли сме от неговата работа, добре ли сме работили в екип, в Гражданската колегия под неговото ръководство, имаме ли някакви отрицателни мнения по въпроса и доколко то да стане с явно гласуване, и ще решим въпроса. Той иска да знае как стоят нещата между него и колегите му. Председателят съдия Панов има своето право да избере екипа си. Това право той има по закон и ние го разбираме, защото всеки от нас понякога си е позволявал да изрази предпочитания за работата си, доколкото това е възможно в един или други формати.

Съдия Стоил Сотиров: - Искам да продължа мисълта на колежката. Ако изобщо се стигне до гласуване, аз смятам, че то трябва да бъде направено по начин, по който преди две години и половина сме гласували. Само това, чисто процедурно. Не защото се страхувам да изразя явно вота си, но с едната процедура гласуваме тайно, с другата явно, ми се струва че има разминаване в процедурите. Чисто процедурно.

Съдия Камелия Маринова: - От нас не зависи кой ще бъде заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Гражданска колегия.

Съдия Албена Бонева: - Колеги, до сега всички изразиха своето положително отношение към работата на Краси, и мисля, че няма защо и аз да повтарям това. Предлагам следното, защото по-важно е дали някой смята, че има някои забележки, които няма да каже на Краси и те са такива, че изразяват недоверие или неодобрение към работата. Ако има такива, нека да ги чуем. Ако не, можем да приемем, че цялата Колегия одобрява онова, което свърши Краси за тези години, благодарни сме му, че по всяко време сме можели да влезем в кабинета му без никакви притеснения по всякакъв въпрос, и че има изключително коректно отношение към всеки един от нас. Както каза Габи, чувстваме го като приятел и ще продължим да го чувстваме като такъв, независимо дали ни е заместник-председател или не, защото той най-вече е наш колега. Ако сте съгласни да приемем, ако някой има да изрази становище за неодобрение, моля да каже, ако не, да приемем, че Колегията изразява своето уважение и благодарност.

Съдия Маргарита Георгиева: - Господин председател, аз искам да попитам. Разбирам, че Краси има необходимост от това да разбере за подкрепата си към него или неподкрепата си и да стане ясно. Вие имате ли някакви притеснения, ако подкрепата или неподкрепата бъде заявена чрез гласуване, както доколкото разбирам Краси иска. Защото аз мога да кажа, че благодаря на Краси за отношението му към мен. Разбира се няма безгрешни хора, гой знае какви забележки съм имала към работата му, но аз съм му ги казвала винаги. Ваше право е да си подберете екипа. Това решение и никой не го оспорва в гази зала. В крайна сметка Вие сте председателя на този съд и Вие трябва да се чувствате спокоен и сигурен в екипната си работа с ръководството на този съд, но не знаем до каква степен едно гласуване на това Общо събрание и неговото решение биха ви обвързали.

Председателят Лозан Панов: - В разговора в понеделник съдия Влахов поиска, отново го казвам, да се свика Общо събрание, за да получи оценка за своята работа. Вие решете в каква форма ще го оцените.

Съдия Красимир Влахов: - Седим тук вече час и обсъждаме какво искам аз. Нищо не искам. Аз вече казах, държа да знам оценката за моята работа и дали имам вашето доверие.

Съдия Емануела Балевска: - А ако не е срещу теб, а е за теб, какво ще те ползва това?

Съдия Красимир Влахов: - Тогава ще преценя. Защото тогава ще се иска от мен ла нося отговорност.

Съдия Борислав Белазелков: - Винаги ще реши председателят, ние не можем да решим.

Съдия Златка Русева: - Аз малко го разбирам като един вот Fia доверие, като в Парламента. Няма какво повече да се чудим. Законодателят го е казал в Закона за съдебната власт, че когато той си предлага своите заместници, нашият Пленум има консултативни функции. Далеч сме от това да търсим някакъв изход, то всичко е ясно, може би той иска да каже имате ли ми доверие и сега? С това гласуване това иска да кажем. Ако нещо друго има предвид Краси, да го каже. Аз така го разбирам, но повече да не се чудим кой какво да каже, повтаряме се. Мина един час, а по-нататък председателят, дали ние му имаме доверие или не, той си отчита негова та преценка.

Съдия Мими Фурнаджиева: - Колеги имам абсолютното предложение, нека да гласуваме. Ще гласуваме или няма да гласуваме?

Председателят Лозан Панов: - И това предложение да бъде тайно или явно.

Съдия Светла Цачева: - Ако някой не желае да гласува, той пак няма да гласува.

Съдия Емануела Балевска. - Колеги, аз нямам нищо против дали ще гласуваме или няма да гласуваме, кой както иска ще гласува. Въпросът е за какво ще гласуваме? Дали е доверие или с недоверие, защото в момента не се поставя въпроса за доверието. Поставя се въпроса как ще продължи работата в колегията, ако решим да гласуваме да напишем 6, 5, 4, 3 2, 1. Всеки да си отбележи и когато гой иска да има черно на бяло отлични оценки, тогава вече може с тези отлични оценки за работа като заместник-председател навсякъде да бъде доволен или недоволен за това, което ние сме му казали. Доверието ни гой го имаше до сега, защото с нищо не сме се противопоставили на което и да е решение. Напротив, аз мога да заявя, че е имал пълната ми подкрепа за абсолютно всичко. Какво сега да кажа за доверието. Имала съм му доверие. Затова съм го подкрепяла. Но какво доверие сега в момента да дам, когато става въпрос за втория момент. Председателят иска да си сформира екип, екип е който ще бъде в единомислие. Какво доверие? Доверие за промяна в екипа на председателя ли? Все едно ние да се противопоставяме. Аз лично такава отговорност не мога да поема. Всеки си поема отговорността за поста на който е. И аз като съдия мога да кажа отлична оценка на Красимир досег а, много добра или добра. По не мога да кажа "имам му доверие, нямам му доверие". Доверието е било към него до сега.

Съдия Мими Фурнаджиева: - Колеги, имам чувството че започваме много малко да противостоим един на друг, така както беше миналия път. И аз мисля и Ви призовавам да избегнем това противостоене, защото то не е в интерес на нито един от тези, които стоят rs тази зала. Истина е това което каза Емануела и аз съм съгласна. Ние сме били с Красимир и той много добре знае. Краси, ги много добре знаеш отношението на всеки един от нас в гази зала. Аз съм абсолютно сигурна, че ти за себе си си абсолютно наясно. Дали е необходимо обаче да тръгваме от тук нататък и отново да заставаме в противостояние, дали това е добрата цена питам?

Съдия Светла Цачева: - Краси, пет души или десет души гласували че не са доволни, какво значение има?

Съдия Красимир Влахов: - Въпрос на чест. Аз действително на нищо не държа. Ако искате с господин Панов да излезем и Общото събрание да реши проблема.

Председателят Лозан Панов: Очевидно имаме различия със съдия Влахов и в разбирането пи за чест достойнство.

Съдия Бранислава Павлова: - Колеги, аз мисля че доверието е лично усещане. Всеки човек има представа ira кого може да се довери и на кого не може да се довери. Предлагам, след като ние всички се обединяваме върху идеята, че до cei a сме подкрепяли Красимир в неговата работа и мисля че дори да сме имали някакви критики, сме били открити. Без критики не може, но в крайна сметка сме подкрепяли работата и мисля, че той не е имал никакви проблеми за каквото и да било когато е поставял въпроса за подкрепа. Тъй като всички знаем че в медиите се появиха съобщения, че има брожение и г.н. в съда. Ви предлагам да се изготви едно съобщение за медиите, че Общото събрание е изразило положителната си оценка за дейността на съдия Влахов и своята благодарност към него и остава открит въпросът за решението на председателя.

Председателят Лозан Панов: - Колеги, съгласни ли сте да гласуваме предложението на съдия Бранислава Павлова?

Съдиите в залата единодушно с вдигане на ръка подкрепят предложението направено от съдия Бранислава Павлова за съобщение до медиите.

Съдия Красимир Влахов: - Колеги, благодаря Ви. От тук насетне съдия Панов е в правото си.

Председателя! Лозан Панов: - И аз благодаря. Закривам заседанието.

Още по темата

Румен Радев: Няма политическа воля за реална и ефективна борба с корупцията

Предишна новина

Оправдателна присъда за Мартин Чоков за хулиганство

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 32
  комунизъм в действие | нерегистриран
  5
  0

  Изумен съм от комсомолско-партийната атмосфера на събранието! Учудваща психо закостенялост!

 2. 31
  Наблюдател | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #30 от " | нерегистриран":
  Нема по-големи рИформатори и борци със "СТАТУКВО"-то от дете на ЦК на БКП, дете на българо-съветската дружба и любов, подсъдим олигарх и брачен партньор на Черен лебед!  Да не забравяме и "Черните ангели" с муницията за носорози и слонове http://bit.ly/2mNJB3O !

 3. 30
  | нерегистриран
  6
  0

  Нема по-големи рИформатори и борци със "СТАТУКВО"-то от дете на ЦК на БКП, дете на българо-съветската дружба и любов, подсъдим олигарх и брачен партньор на Черен лебед!

 4. 29
  Мислещ | нерегистриран
  10
  -9

  Борбата е между порочното пост-комунистическо СТАТУКВО олицетворено от Красимир Влахов (с негово или без негово желание) от една страна и от друга страна ПЛАХИТЕ опити за промяна на това статукво от Лозан Панов! Ако Влахов е искрен и последователен, а не двуличен и подмолен в позициите си от времето, когато заедно с Панов протестираше на стълбите на Съдебната палата срещу това порочно статукво, независимо от неговите технико-административно-юридически качества, то би трябвало при създадената ситуация САМ да си подаде оставката от административния пост и да продължи да правораздава като ВКС-съдия! Така би изчистил и името си от основателните съмнения за зависимости и конфликти на интереси! Докато влизането в такъв вид КОНФРОНТАЦИЯ само усилва убеждението и на българското общество и юридическа общност, и на международните кръгове, за задкулисие, зависимости и обвързаности! А това не ще може да се поддържа вечно (до края на европредседателството :-)) и ще ескалира с вече по-неприятни последици за самия Влахов - безскрупулната му КОТЕРИЯ вече ще се е преориентирала и ще го е забравила и захвърлила като употребена салфетка!

 5. 28
  СамоСтоен | нерегистриран
  1
  -2

  Да ама думата "посирания" съм я написал правилно и съм спестил на "Дръндорков" необходимостта да я излизва и облизва! :-)

 6. 27
  Дръндорков | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #26 от "do #25 / DRANDIOTO | нерегистриран":
  Drandio ,tuk ne e forum po gramatika ,a za MNENIA i nikoi ne se interesuva ot nekvi drebni greshki ,vseki gi dopuska v barzinata ! Ako si mnogo nahasan po pravopis i pravogovor begay vav forumite kadeto razni lelki i chichkovci pensioneri se karat za vsqka zapetaq zashoto nishto drugo ne moje da rodi promitia im mozak !

  Пиши на български бе, резил, да не мислиш, че ще се напрягам да те разшифровам. Аман от илитерати.

 7. 26
  do #25 / DRANDIOTO | нерегистриран
  2
  -3

  Drandio ,tuk ne e forum po gramatika ,a za MNENIA i nikoi ne se interesuva ot nekvi drebni greshki ,vseki gi dopuska v barzinata ! Ako si mnogo nahasan po pravopis i pravogovor begay vav forumite kadeto razni lelki i chichkovci pensioneri se karat za vsqka zapetaq zashoto nishto drugo ne moje da rodi promitia im mozak !

 8. 25
  Дръндорков | нерегистриран
  4
  -6
  До коментар #23 от "СамоСтоен | нерегистриран":
  Лозан Панов трябва да действа по-решително и без скруполи към хората на БКП-ШАЙКАТА и ДС-ШКЕМБЕТАТА! Не може да се опитва толкова ПЛАХО и ГАЛАНТНО да ПОИЗЧИСТИ ръководните постове първо във ВКС именно от АРОГАНТНО-НЕОРДИНАРНО и ПАРТИЙНО-МАФИОТСКИ ИЗДИГНАТИ и ЗАВИСИМИ персони като Красимир Влахов! И БКП-ШАЙКАТА с ДС-ШКЕМБЕТАТА с цялата си медийна безпардонна и манипулативна мощ брани своя човек Влахов! Около Влахов се е оформила една "частно-партийна" КОТЕРИЯ от набързо издигнати СЪДИИ и "вършеещи" от негово име по всички инстанции АДВОКАТИ - все взаимо обвързани по партийно-ченгесаро съпружеско-роднинска, кумовско-сватовска, .... линия! Влахов до сега по никакъв начин не се е разграничил от тая КОТЕРИЯ, напротив прави всичко възможно да замазва посиранията й! Освен това пристрастната оценката за качествеността на юридическия "професионализъм" и управленски "капацитет" на Влахов от страна на капсулираната му съдийска КОТЕРИЯ, потвърден от излъчения от нея ВСС, усилива още повече убеждението за порочни обвързаности и подмолни зависимости в съдебната система! Скандалното БЕЗАПЕЛАЦИОННО неспазване на законите и поръчковото правораздаване на основата на зависимости чрез НЕОБЖАЛВАЕМИ пристрастни лични тълкувания, противоречащи на законите, собствените Тълкувателни решения на ВКС и правото въобще, е в основата на ВКС-гражданското "правораздаване", водено от Влахов! И всичкото това под прикритието на "незвисилостта", безотговрността и ненаказуемостта на ВКС-съдийско-адвокатските КОЛЕКТИВИ около Влахов, непрекъснато хленчещи за все повече ПАРИ, ХОНОРАРИ, ОБЛАГИ и ПРИВИЛЕГИИ! Вместо да бъдат И ФИНАНСОВО САНКЦИОНИРАНИ за некачествения си порочен псевдо-юридически КОТЕРИЕН ПРОДУКТ!

  Специалисте, скрупУли все още се пише с две "у", а и системата автоматично те поправя, колко упорито неграмотен трябва да си, за да успееш да пробуташ писанието си с правописните грешки...Ако и това от БАН вече не са го обявили за дублет, заради грамотните като теб...

 9. 24
  до 21 | нерегистриран
  6
  -8

  Това изцяло ще оваканти местата. Заместникът на Влахов за ГК и без това не се натиска, ръководителят на НК гледа към Страсбург, ръководителят на ТК също не се натиска да е заместник. Най-добре Панов да ръководи и трите колегии, че да няма такива общи събрания.

 10. 23
  СамоСтоен | нерегистриран
  15
  -7

  Лозан Панов трябва да действа по-решително и без скруполи към хората на БКП-ШАЙКАТА и ДС-ШКЕМБЕТАТА! Не може да се опитва толкова ПЛАХО и ГАЛАНТНО да ПОИЗЧИСТИ ръководните постове първо във ВКС именно от АРОГАНТНО-НЕОРДИНАРНО и ПАРТИЙНО-МАФИОТСКИ ИЗДИГНАТИ и ЗАВИСИМИ персони като Красимир Влахов! И БКП-ШАЙКАТА с ДС-ШКЕМБЕТАТА с цялата си медийна безпардонна и манипулативна мощ брани своя човек Влахов! Около Влахов се е оформила една "частно-партийна" КОТЕРИЯ от набързо издигнати СЪДИИ и "вършеещи" от негово име по всички инстанции АДВОКАТИ - все взаимо обвързани по партийно-ченгесаро съпружеско-роднинска, кумовско-сватовска, .... линия! Влахов до сега по никакъв начин не се е разграничил от тая КОТЕРИЯ, напротив прави всичко възможно да замазва посиранията й! Освен това пристрастната оценката за качествеността на юридическия "професионализъм" и управленски "капацитет" на Влахов от страна на капсулираната му съдийска КОТЕРИЯ, потвърден от излъчения от нея ВСС, усилива още повече убеждението за порочни обвързаности и подмолни зависимости в съдебната система! Скандалното БЕЗАПЕЛАЦИОННО неспазване на законите и поръчковото правораздаване на основата на зависимости чрез НЕОБЖАЛВАЕМИ пристрастни лични тълкувания, противоречащи на законите, собствените Тълкувателни решения на ВКС и правото въобще, е в основата на ВКС-гражданското "правораздаване", водено от Влахов! И всичкото това под прикритието на "незвисилостта", безотговрността и ненаказуемостта на ВКС-съдийско-адвокатските КОЛЕКТИВИ около Влахов, непрекъснато хленчещи за все повече ПАРИ, ХОНОРАРИ, ОБЛАГИ и ПРИВИЛЕГИИ! Вместо да бъдат И ФИНАНСОВО САНКЦИОНИРАНИ за некачествения си порочен псевдо-юридически КОТЕРИЕН ПРОДУКТ!

 11. 22
  Бакалов | нерегистриран
  7
  -13
  До коментар #19 от "Адвокат | нерегистриран":
  Само у мен ли се задълбочава усещането, че зад всичко това се крият конкретни интереси по конкретни дела. Не бих се изненадал дори Панов и Влахов да са се счепкали за едно конкретно, но мно-о-о-го важно дело. Останалото са алабализми. както се казва в един филм на Вайда, "ние сме далеч по-умни от разговора, който водим".

  И аз така мисля.Обикновено такива хора не се карат за идеи,а за интереси,т.е. за пари.Не са се разбрали за тарифата,или пък единият е поел ангажимент към едната страна,а другият-към другата.Едно време по комунистическо и магазинерите така се караха-на кого да продават дефицитни стоки.

 12. 21
  Решение | нерегистриран
  15
  -5

  Във ВКС се създава една книга за похвали и оплаквания по отношение на зам. председателя на ГК и по една за ТК и една за НК. И там колегите не устно ами дори писмено биха могли да си изказват мнението за прекия си ръководител. И зам. председателят като иска, без дължи каквато и да е държавна такса да си вземе едни заверени преписи от тази книга, които както се казва, да му послужат там където е необходимо. Едно просто и ясно решение.

 13. 20
  123 | нерегистриран
  10
  -22

  Бай Лизан хептен се изложи, не знам съдиите как го търпят да политиканства и излага гилдията им. Язък за честните и работещи колеги!

 14. 19
  Адвокат | нерегистриран
  8
  -14

  Само у мен ли се задълбочава усещането, че зад всичко това се крият конкретни интереси по конкретни дела. Не бих се изненадал дори Панов и Влахов да са се счепкали за едно конкретно, но мно-о-о-го важно дело. Останалото са алабализми. както се казва в един филм на Вайда, "ние сме далеч по-умни от разговора, който водим".

 15. 18
  Bruxelles | нерегистриран
  11
  -22

  Панов е човек на статуквото,т.е. на олигархията,на нереформираната съдебна власт,на силните на деня,на задкулисието,на това,за което става дума в докладите на ЕК и на Държавния департамент на САЩ.Следователно мястото му е извън ВКС.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.