Налице е опит за въвличането на ВСС в организирана кампания с нечисти намерения

Налице е опит за въвличането на ВСС в организирана кампания с нечисти намерения

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

позволявам си да ангажирам вниманието на целия състав и на Вас, госпожо министър на правосъдието, за да изразя опасенията си от предпоставките, които са налице за нарушаване на авторитета на институцията ВСС чрез опитите за въвличането му в организирана кампания по ограничаване на една от основните демократични ценности на нашето съвремие, каквато несъмнено е свободата на словото. 

За съжаление, се налага да отбележа, че в последните месеци сайтът "Правен свят" е обект на безпрецедентен натиск, оказван от група български съдии, правораздаващи основно в софийски съдилища, целящ ограничаване на публикуването на придружени с факти и доказателства журналистически материали, както и на критични анализи и коментари и, което е най-притеснително, дори на интервюта с официални представители на независими държавни институции, призвани да разследват прояви на корупция и закононарушения "по високите етажи на властта". Журналистически материали, съдържащи конкретни данни и факти, повдигащи основателни въпроси за работата на отделни съдии, за да не послужат като основание за извършване на нужните проверки, биват манипулативно тълкувани, като отделни изрази или цитати от статиите се представят за "атакасрещу независимостта на магистратите.

Не бих се обръщал към вас, ако целият този натиск, упражняван от овластени по силата на Конституцията и законите на страната действащи съдии срещу независими журналисти не получаваше и настоятелна институционална подкрепа, в лицето на председателя на Върховния касационен съд, който, възползващ се от правото си и на председателстващ заседанията на Съдийската колегия на ВСС, систематично ангажира и най-висшия кадрови орган на съдебната власт, опитвайки се да го въвлече в кампанията по налагане на цензура върху независимия сайт "Правен свят".

Безпрецедентно за практиката на ВСС, но е факт, че от досега проведените за 2018 г. общо 14 заседания на Съдийската колегия, в около 1/3 от тях сайтът "Правен свят" е обект на дискусии, съдържащи понякога неприемливи внушения и коментари, провокирани именно от определящия предварителния дневен ред председател на колегията. Нещо повече, това се прави под давлението и по изричното настояване на групата съдии, обединени в съсловна организация, без изяснена представителност, доколкото броят на членовете й сред действащите магистрати не е публично оповестен.

Определеният по волята на председателстващия заседанията на Съдийската колегия предварителен дневен ред за 15 май 2018 г. по категоричен начин доказва наличието на организирана кампания, целяща ограничаването на основни права и свободи, гарантирани от Конституцията и международни договори, по които Република България е страна. Оказва се, че от общо осем точки в дневния ред на заседание №15/2018 на Съдийската колегия, цели две точки, при това №1 и №2, са посветени основно на разкрития, направени от журналисти на сайта "Правен свят". Акцентирам вниманието ви върху този факт, доколкото той говори и за приоритетите на председателстващия заседанията на колегията, отговаряща за управлението и процесите в съдилищата у нас.

До екипа на сайта достигна информация, че по силата на правомощията си председателят на ВКС през изминалата седмица е извършил спешно посещение в Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) във връзка именно с публикации на "Правен свят". От протокола на заседанието на Съдийската колегия на 08 май 2018 г. е видно, че когато една от публикациите бе дискутирана в продължение на над два часа и половина, подобна инспекция нито е била обсъждана, нито е взимано решение в тази посока. Този детайл ми се струва важен, тъй като председателстващият колегията не е проявявал подобен интерес за работата на специализираните съдилища, дори когато магистрати от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд се обърнаха с апел към ВСС за предприемането на спешни мерки по осигуряване на подходящи условия за изпълнение на законовите им задължения.

Макар подобни проверки да са полезни и необходими както за подобряване на работата на магистратите, така и за повишаване на доверието на обществото, позволявам си да имам съмнения относно провеждането им в конкретните случаи и най-вече за целения ефект от тяхното извършване. Това е така и защото на заседанието на Съдийската колегия на 27 февруари 2018 г., отново по искане на председателстващия, бе прието решение за възлагане на проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно работата на командирован в Софийския районен съд магистрат. Това отново стана след публикация на "Правен свят", повдигаща въпроси не толкова за работата на визирания районен съдия, отколкото за действията на председателя на ВКС по командироване на съдии от страната в СРС. И тъй като изводите от проверката на ИВСС ще са обект на обсъждане на заседанието на Съдийската колегия този вторник, смея да твърдя, че те ни най-малко не отричат фактите в публикацията, един от които е, че командирован по заповед на председателя на ВКС от Пещера в София съдия разглежда дело за освобождаване от длъжност на служител от администрацията на ВКС, по което ответник се явява именно административният ръководител на най-висшата съдебна инстанция, като го решава в полза на председателя. Както в този случай, така и при изненадващата инспекция в АСпНС, очевидно става въпрос за опит за осигуряването на аргументи срещу журналистическите разкрития, без изобщо подобни въпроси да са били повдигани или да са били акцент в публикациите. Не бих искал да допускам, че това се прави, за да бъдат подведени членовете на Съдийската колегия при разглеждане на казусите.

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,

апелирам да преразгледате решението си по точка №36, прието на 08 май 2018 г., не само защото е неприемливо да се смесват две напълно различни по стил и съдържание публикации, на две различни медии, но и защото има риск от засягане на авторитета на институцията, която представлявате и въвличането й в чужда кампания, целяща ограничаване правото на журналистите да са коректив на властта. В същото време декларирам, че нито една от публикациите на "Правен свят" в последните месеци не е целяла да засегне доброто име на български съдия, прокурор или следовател, нито е имала за цел оказване на натиск при взимането на определено съдийско или каквото и да е друго решение. Още повече, че повечето от публикациите се базират върху постановени вече решения. Подчертавам това, защото организираната кампания срещу сайта се базира именно на подобни неистини и внушения, идващи от действащи съдии, но и от свързани с тях политически лица, които не желаят да приемат, че е възможен критичен прочит върху работата на всички институции в съдебната власт, не само на една определена част от нея. Ескалирането на атаките срещу "Правен свят" показва, че изданието е успяло да засегне сериозни интереси в съдебната власт, които очевидно притеснени и от бъдещи разкрития, търсят начин да институционализират натиска върху независимите журналисти, което да доведе, най-малкото, до налагането на автоцензура у авторите на разследвания, коментари и анализи, а така също и до всяването на страх в представители на държавата, които имат своя критичен прочит върху един или друг съдебен акт.

Евентуалното въвличане на Съдийската колегия на ВСС в тази кампания срещу "Правен свят" освен, че се явява ключов елемент за постигането на далеч по-голяма стратегическа цел, може да се тълкува и като посегателство върху правото на свободно изразяване на мнение без намесата на държавните власти, гарантирано от чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Още веднъж ще подчертая, че публикациите в "Правен свят", провокирали системните атаки срещу сайта, отговарят на всички най-високи стандарти на съвременната журналистика, тъй като се базират на факти, при спазване на авторитета и достойнството на лицата, станали обект на материалите.

Едва ли е нужно точно на членовете на ВСС да обръщам внимание, но ще си позволя да напомня, че трайно установена практика по дела пред Европейския съд по правата на човека е представители на съдебната власт, които са в качеството си на длъжностни лица, да бъдат подложени на критика в много по-широки граници в сравнение с обикновените граждани (SARL Libération § 74, 2008). Многократно Съдът е постановявал решения, подкрепящи критичната роля на медиите по отношение на лица от съдебната система, особено в случаите, при които се засяга"обществен интерес". Това бе потвърдено от решение на Съда в Страсбург и през изминалата 2017 г. (Tavares de Almeida Fernandes and Almeida Fernandes v. Portugal). В практиката си ЕСПЧ допуска журналистическата свобода да обхваща дори евентуално преувеличаване и провокация (Prager And Oberschlick v Austria). За да няма съмнение във верността на визираните дела, веднага правя уточнението, че те са цитирани в публикации на един от най-добрите специалисти по медийно право у нас – проф. Нели Огнянова. 

В полза на правото на журналистите да информират обществеността, ще си позволя да цитирам решение и на Софийския районен съд от 09 април 2018 г. по дело №25192/2017 г., в което са представени цитати от произведението "Черният лебед" на един от най-авторитетните съвременни автори Насим Талеб: "Проблемът на свръхпричинността не е у журналистите, а у аудиторията. Никой не би платил и долар за абстрактна статистическа поредица, напомняща скучна колежанска лекция. Искаме да ни разказват истории и в това няма нищо нередно – освен че трябва по-щателно да проверяваме дали историята сериозно преиначава реалността. Възможно ли е художествената измислица да разкрива истината, а документалистиката да е убежище за лъжци? Възможно ли е басните и приказките да са по-близо до истината, отколкото новините на "Ей Би Си" с техните щателно проверени факти? Просто си помислете за това, че вестниците се стараят да постигнат безукорна фактология, но я вплитат в разказ по начин, който да създава впечатление за причинност (и познание). Има служители, отговорни за проверката на фактите, а не за проверката на интелекта. Уви!"

Позволих си да цитирам въпросното съдебно решение неслучайно. И по всяка вероятност публикуването на целия текст на решението в "Правен свят" е една от основните причини уважаемият председател на ВКС да използва правомощията, които заеманата длъжност му предоставя, за да оказва недопустим институционален натиск върху журналистите в сайта. В тази връзка ще цитирам и извадка от Становище на Асоциацията на европейските журналисти в България, разпространено на 10 май 2018 г., в което се казва: "Съдебните решения, както и всеки акт на публичната власт, не са и не бива да бъдат защитени от критики. Нещо повече – медиите имат дълг да насочат общественото внимание всеки път, когато властта – съдебна, изпълнителна и законодателна - действа противоречиво. Тези критики обаче трябва да са аргументирани и съобразени с правилата на журналистическата етика и професионални стандарти. Не е защитен от персонална критика и представителят на публичната власт, бил той и магистрат, ако неговата личност – професионална биография, професионални и лични обвързаности, кариерно израстване и т.н. – има отношение към коментираните факти".

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

в заключение бих искал да напомня, че докато по настояване на председателя на ВКС станалата (честа) практика Съдийската колегия на ВСС да обсъжда не въпроси, отнасящи се до управлението на съдилищата, а до медийна регулация и журналистически публикации, страната ни "пропадна" с още две позиции в Годишната класация на международната организация "Репортери без граници" за медийна свобода и вече заема незавидното 111-то място. В този смисъл звучи и констатацията за влошаване на ситуацията със свободата на медиите в Югоизточна Европа на представителя на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа г-н Арлем Дезир, направена преди дни на международна конференция в Македония.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

с ясното съзнание, че далеч не смятам себе си и колегите в "Правен свят" за безгрешни, позволете ми да изразя надежда, че след като сте се запознали с настоящата позиция, ще предотвратите опита институцията, част от която сте, да бъде употребена с нечисти намерения и занапред с общи усилия ще продължим ползотворното сътрудничество за подобряване на обществените възприятия спрямо съдебната система, повишаване на доверието към магистратите и оздравяване на медийната среда у нас.

*Позицията, която е адресирана до членовете на ВСС и до министъра на правосъдието, бе входирана в деловодствата на Висшия съдебен съвет и на Министерство на правосъдието на 14 май 2018 г. Подзаглавието е цитат от Становище на АЕЖ - България.

Липсата на гаранция за физическата безопасност на съдията пряко се отразява на възможността да правораздава

Предишна новина

Съдът отхвърли абсурдно искане на "зелените"

Следваща новина

Коментари

32 Коментара

 1. 36
  Мария Карагьозова | нерегистриран
  0
  0

  Напълно подкрепям изложеното становище в статията /писмото до ВСС!

 2. 35
  CEM | нерегистриран
  1
  0

  Америка за Пеевски, нали?  Вчера цял ден, поради липса на новини, българската ОБЩЕСТВЕНА национална телевизия ни облъчваше с кадри от сватбата на шестия по ред престолонаследник на чужд трон!  Вие какво искате от журналистите?  Те получават сребърниците и изпълняват по договора за поръчка! Отделен е въпроса, дали въобще има държава и най-вече - КОНТРОЛ! Или е като в онази мутренска чалга от началото на прехода - куче влачи, диря няма.

 3. 34
  Забелязва се едно непрестанно триене на коментари, забавно е, значи има ефект! Ефектът е силен, щом се трие скоростно! | нерегистриран
  4
  -1

  Забелязва се едно непрестанно триене на коментари, забавно е, значи има ефект! Ефектът е силен, щом се трие скоростно!

 4. 32
  Езоп | нерегистриран
  12
  -2
  До коментар #31 от "адвокат–сак | нерегистриран":
  КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Чл. 41.

  (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право НЕ МОЖЕ да бъде насочено срещу правата И ДОБРОТО ИМЕ на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

  Чл. 39.

  (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

  (2) Това право НЕ МОЖЕ да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

  Имам въпрос към “правен свят“- Вие преброихте ли колко пъти един и същ трол публикува коментари в тема от раздела “Горещо от форума“, в които псуваше всички правоспособни юристи,адвокати и всички физически лица, упражняващи която и да е юридическа професия? Какво направихте вие след публикуването на тези коментари - колко денонощия те стояха неизтрити и можеха да бъдат прочетени от всеки, посетил сайтът ви? Можете ли да обясните редакционната си политика по отношение на това ваше бездействие?

  За мен вашият сайт е един жълт парцал.Вие не сте “Правен свят“, а “Светът на платени тролове и маргинали, обединени от омразата си към Духът и Буквата на Закона“. ПОГНУСЕНА СЪМ от цялостната ви политика! Не съм магистрат, а обикновен редови адвокат и считам “медията“ ви за рупор и инкубатор на радикализиращи се криминални елементи, които с цинизъм и наглост се нахвърлят на всеки правоспособен юрист поради самият факт на съществуването му. Само, че- всяко едно общество е единен свързан механизъм. Няма как физически да премахнете правоспособните юристи в България, за да може вашите поръчкови джурналя да се настанят на нашето място и да изпълняват нашите функции. И не се заблуждавайте- вие НЕ СТЕ мерило за нищо друго, освен за омразата, обидата, клеветата и набедяването. Мисля, че е време физическите лица, пострадали от вашите деяния , да потърсят реализиране на защита на правата си по съдебен ред.

  поздравления!

 5. 31
  адвокат–сак | нерегистриран
  20
  -3

  КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Чл. 41.

  (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право НЕ МОЖЕ да бъде насочено срещу правата И ДОБРОТО ИМЕ на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

  Чл. 39.

  (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

  (2) Това право НЕ МОЖЕ да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

  Имам въпрос към “правен свят“- Вие преброихте ли колко пъти един и същ трол публикува коментари в тема от раздела “Горещо от форума“, в които псуваше всички правоспособни юристи,адвокати и всички физически лица, упражняващи която и да е юридическа професия? Какво направихте вие след публикуването на тези коментари - колко денонощия те стояха неизтрити и можеха да бъдат прочетени от всеки, посетил сайтът ви? Можете ли да обясните редакционната си политика по отношение на това ваше бездействие?

  За мен вашият сайт е един жълт парцал.Вие не сте “Правен свят“, а “Светът на платени тролове и маргинали, обединени от омразата си към Духът и Буквата на Закона“. ПОГНУСЕНА СЪМ от цялостната ви политика! Не съм магистрат, а обикновен редови адвокат и считам “медията“ ви за рупор и инкубатор на радикализиращи се криминални елементи, които с цинизъм и наглост се нахвърлят на всеки правоспособен юрист поради самият факт на съществуването му. Само, че- всяко едно общество е единен свързан механизъм. Няма как физически да премахнете правоспособните юристи в България, за да може вашите поръчкови джурналя да се настанят на нашето място и да изпълняват нашите функции. И не се заблуждавайте- вие НЕ СТЕ мерило за нищо друго, освен за омразата, обидата, клеветата и набедяването. Мисля, че е време физическите лица, пострадали от вашите деяния , да потърсят реализиране на защита на правата си по съдебен ред.

 6. 30
  Езоп | нерегистриран
  21
  -2

  Журналя, а не журналисти. Уточнихме, че такива в БГ няма. Само авторедакторът още не го знае, но и той скоро ще влезе в час.

 7. 29
  другарска критика 2 | нерегистриран
  22
  -3
  До коментар #26 от "другарска критика | нерегистриран":
  Съдът не е Светия синод или пък масонска ложа, нито задруга на майсторите, че да не се споменава с лошо, хеле пък да се критикува. В едно свободно общество всичко може да се пише за всекиго, както казват французите. Едно време ген.де Гол-президент на Франция- най-много обичал да слуша шеги и доста критични отзиви за себе си. А тук магистрати се мръщят, когато им коментират решенията. И даже правят специални заседания, за да обсъждат критиките, но не за да ги вземат предвид, а за да заклеймят критиците. Преди ЦК на БКП допускаше само "другарска", "добронамерена критика", а сега даже и това не се допуска. Е, това демокрация ли е ?

  Разликата е, че всякакви идиоти бълват безнаказано всевъзможни глупости и нямат спирка, а магистратът не може да им отговори по подобен начин, дори по никакъв, защото думите му удобно ще бъдат преиначени. И на реторсия не може да се позове даже, в кръга на шегата. Точно затова ВСС е призван да го защити и да говори вместо него. Да махнат забраните по етичния кодекс, пък тогава да си говорим за свобода на словото - юристите можем добре да си служим с думите...

 8. 28
  Езоп | нерегистриран
  21
  -2
  До коментар #26 от "другарска критика | нерегистриран":
  Съдът не е Светия синод или пък масонска ложа, нито задруга на майсторите, че да не се споменава с лошо, хеле пък да се критикува. В едно свободно общество всичко може да се пише за всекиго, както казват французите. Едно време ген.де Гол-президент на Франция- най-много обичал да слуша шеги и доста критични отзиви за себе си. А тук магистрати се мръщят, когато им коментират решенията. И даже правят специални заседания, за да обсъждат критиките, но не за да ги вземат предвид, а за да заклеймят критиците. Преди ЦК на БКП допускаше само "другарска", "добронамерена критика", а сега даже и това не се допуска. Е, това демокрация ли е ?

  така е, само че журналиста се вживяват като магистрати. Изобщо, те са пенкилери-магистрати, лекари, политици и най-паче МОРАЛИСТИ! Зависи от поръчката, де...

 9. 27
  приказки под шипковия храст | нерегистриран
  24
  -4

  Излязло едно лице, представящо се за журналист, преди няколко дни, по неговата си телевизия и обяснява как принципно било възможно съдията да има уговорка да си дели парите с ищеца, в чиято полза бил отсъдил против него. Той не знаел такова нещо, но принципно било възможно. Та помислих си аз, че принципно е възможно и същото това лице да е било подобаващо и мощно "уважено" от свой върл почитател, популярен телевизионен водещ. Сега, аз не знам за такова нещо, но принципно е възможно... И не твърдя факти, а правя субективна преценка на обективното положение!

 10. 26
  другарска критика | нерегистриран
  5
  -22
  До коментар #18 от "Въпроси към автора | нерегистриран":
  Бих искал да попитам автора на материала някои неща, след като в текста се съзират декларирани добри идеи за принципност,обективност,професионализъм за журналистите в отразяване дейността на трите власти/когато те взимат противоречиви решения/.

  Авторът подкрепя ли анонимните материали,респ. такива зад които стои име на несъществуващо физическо лице ?

  Авторът подкрепя ли обидните и клеветнически квалификации срещу конкретни магистрати , ако постановено от тях/и още невлязло в сила/ решение не му харесва ?/след като знаем ,че едно съд.решение няма как да се хареса на всички,минимум има две страни и едната дефинитивно не е доволна/?

  Колко представители на изпълнителната и законодателната власт бяха обект на злостни медийни кампании/при противоречиви техни решения и действия/и защо се провеждат досега такива кампании само срещу представмители на съд.власт ?

  Съдът не е Светия синод или пък масонска ложа, нито задруга на майсторите, че да не се споменава с лошо, хеле пък да се критикува. В едно свободно общество всичко може да се пише за всекиго, както казват французите. Едно време ген.де Гол-президент на Франция- най-много обичал да слуша шеги и доста критични отзиви за себе си. А тук магистрати се мръщят, когато им коментират решенията. И даже правят специални заседания, за да обсъждат критиките, но не за да ги вземат предвид, а за да заклеймят критиците. Преди ЦК на БКП допускаше само "другарска", "добронамерена критика", а сега даже и това не се допуска. Е, това демокрация ли е ?

 11. 25
  Високите стандарти | нерегистриран
  15
  -2

  Започва прилагането на високите стандарти в триенето на коментари

 12. 24
  Интересно | нерегистриран
  16
  -3
  До коментар #23 от " | нерегистриран":
  Всичко произтича от решенията на корумпирани съдии като Росенова, Врачева и Колева от АСпНС, както и на подобни на тях. Ако съдиите работят почтено, никой няма да ги атакува за каквото и да било решение. Но такива като тези омаскаряват гилдията.

  Съзнаваш ли, че носиш отговорност за това, което твърдиш. Защото приписваш престъпление на съдии. Хайде, напиши си името и застани зад твърдението си, че посочените от теб са корумпирани.

 13. 23
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 22
  Две изтрити мнения за 10 минути! Много бавно бе! | нерегистриран
  16
  -2

  !

 15. 20
  радетел за "сЛобода" на словото | нерегистриран
  19
  -1

  1. В публикацията на Правен свят "Как идентични искания за промяна на мярка за неотклонение се решават по два различни начина в АСпНС", съдебният състав назидателно е наречен "придобилия славата като "Първи оправдателен състав" на АСпНС", като избирателно са посочени няколко акта, с цел да се направи определено НЕГАТИВНО внушение, а коментари, като този; "Колкото и да се опитват да ни внушат, някои чуждо финансирани съсловни организации, за необходимостта от неприкосновеност на съдиите и уважаване на техните решения, примери като този с "домашния арест" на Ал Хусаини и останалите противоречиви решения, не само говорят за рецидив в действията на определени магистрати, но и правят спешна необходимостта от реакция на Инспектората към ВСС и Съдийската колегия на ВСС. Защото трудно може да се намери обяснение какво точно се промени за периода 20 март - 5 април, освен състава на АСпНС, за да са налице две противоположни съдебни решения." са повече от недопустими. Ако "журналистът" има някакви данни за противоправни действия на съдия, следва да подаде сигнал до компетентния орган, разбира се като си напише надлежно името и личните данни, да се извърши проверка и ако сигналът се окаже основателен, да си направи съответната публикация. Така че ВСС е на ход и следва да набие канчето на публикувалата помия "медия"...

  2. Интересно ми е защо "Правен свят" беше продаден от близки до Христо Иванов и ССБ лица на сегашните му собственици, които най-малкото имат възможност да предоставят цялата база данни на сайта от публикации с айпитата на съмнителни, "сенчести" субекти, съмнения в каквато насока започвам да имам... Не че ми пука особено де. И нали уж получавали грантове, не можаха ли да си го продадат помежду си. Или да го бяха закрили, че вече яко смърди... кофти въздух дишаме.

  3. Утре щяло да има протест на някакви псевдожурналисти - щели да питат членовете на ВСС "Левски ла*но ли е?". Та аз искам да попитам тук: "Пе*алко Пе*алков Пе*ал ли е?" - с плюс гласувате "за", с минус - "не". Уточнявам, че в случая *=Й, за модератора и онези - с мръсното подсъзнание, иде реч... Та говорим за пеЙане на песни, че не смея вече да го изпиша правилно ПЕЕ/вски/НЕ.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.