Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу бивш кмет на пловдивската община Родопи

Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу бивш кмет на пловдивската община Родопи

Специализирана прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на пловдивската община "Родопи" Йордан Шишков за безстопанственост.

Той е подсъдим за това, че в периода от 09 септемри 2008г. до 17 януари 2011 г. в Пловдив, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община "Родопи", област Пловдив, в условията на продължавано престъпление не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество и от това е последвала значителна щета за общината, в общ размер на 575 981.76 лева – престъпление по чл. 219 ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

Разследването на Специализираната прокуратура е установило следното:

С Решение от 23.06.2008г. на Кмета на Община "Родопи" е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на пътна настилка на път 1У-86213 с.Дедево - Равнища от км. 0+000 до км.9+000".  В т.Ш.1.2 от Обявлението за обществената поръчка възложителят е включил условие, че поръчката ще започне да се изпълнява само при наличие на осигурено финансиране в общинския бюджет. Установено е, че кметът никога не е искал от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството финансиране за обекта - ремонт на пътя с.Дедево -Равнища. Йордан Шишков е поискал финансиране за обект-ремонт на пътя с.Храбрино - Дедево, за което е получил отказ за финансиране от МРРБ.

След проведената процедура, на 09.09.2008 г. обвиняемият Шивков е сключил Договор  за извършване на строително-монтажни работи: Ремонт на пътната настилка на път 1У-86213 "Дедево - Равнища" между Община "Родопи" област Пловдив и търговско дружество.
В чл. 3 ал.2 от Договора е посочено/за разлика от посоченото в Обявлението/, че възложителят ще заплати на изпълнителя договорената цена след предаване на завършения обект. На 29.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и е издадена фактура № 1/12.01.2011г. на стойност 3 111 825.71 лева с ДДС.

На 25.06.2009г. обвиняемият Шишков е сключил Анекс, а на 17.01.2011г. е сключил Спогодба към Договор от 09.09.2008г., в която са предвидени нов падеж - 30.06.2010г. и арбитраж "ад хок".

Поради неизпълнение на задълженията на общината, предвид липсата на финансиране, изпълнителят е завел арбитражно дело и му е присъдена сумата, ведно с неустойка за неизпълнение в размер на 10 %. По арбитражното дело са направени разноски за счетоводна експертиза и е присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 36 000 лева.

Установено е, че тези разходи са възникнали, тъй като договорът не е бил прекратен при знание за липса на финансиране в разумен срок, съответно са били предоговорени  клаузи, които са довели до допълнителни плащания, и то без право на обжалване, като Общинският съвет не е бил уведомен за сключването на Анекс и Споразумение, въпреки съществуващото такова задължение на кмета.

Налице е причинно-следствена връзка между действията на Шишков и настъпилите допълнителни плащания. По аналогичен на описания начин, обвиняемият е сключил и втори договор, Анекс към него и Спогодба.

С Решение № от 01.12.2008г. на кмета на общината е открита процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс с предмет Ремонт на пътната настилка на път IV - 86213 "Дедево-Равнища" от км.9+000до км 11+500". В т.Ш.1.2. от Обявлението възложителят е посочил, че финансирането ще се извърши със средства от общинския бюджет или от външна финансираща
институция.

На 28.04.2009 г. кметът сключва  Договор   за извършване на СМР, като е записано, че заплащането ще се извърши след изготвяне на Акта за приемане на работата и след привеждане на сумата от финансиращата институция.

Договорът не е бил прекратен въпреки, че не е било осигурено финансиране в общинския бюджет, макар че чл.43, ал.4 от ЗОП предвижда това право. Обвиняемият е знаел, че няма извършено финансиране от друга институция, както и че липсват средства в Общинския бюджет, които да поемат този разход.
Поради горното изпълнението от страна на изпълнителя не е било разплатено, въпреки че на 11.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, и е била издадена фактура   на стойност 1 484 725.72 лева с ДДС.

На 19.10.2009 г. Шишков е сключил Анекс към договора от 28.04.2009 г. и на 29.10.2010 г. е сключил Спогодба към същия договор, без Общинският съвет да бъде уведомен, че се изменят параметри по договора - нов падеж и арбитраж "ад хок".

Извършените предоговаряния по описаните два договора не защитават интересите на общината и неуведомяването за тях е довело до свръхплащания, извън пряко извършената престация от страна на изпълнителя. Това е довело до плащане на конкретни суми по конкретни дати ежемесечно, съгласно Анекса и Споразумението и по двата договора, при липса на финансиране, и с добавката за арбитражно решаване, при непогасяване на задълженията. Изпълнителите са завели дела и са получили  изпълнителен лист, което променя изобщо характера и договореното относно финансовия източник. Така директно източник става общинският бюджет чрез запориране на банковата сметка на Общината, а не финансираща институция.

Обвиняемият Шишков чрез непрекратяване на договора се е поставил в ситуация  да бъде   принуден  да  подпише   Анекса  и Споразумението (които не са изготвени от юрисконсулт на Общината, и които в много по-голяма степен защитават интересите на изпълнителя, отколкото на възложителя). Анексът и Споразумението дават път на принудителното изпълнение без форма на обжалване.

Стойността на причинената щета за община Родопи, област Пловдив, е в размер на 575 981.76 лева, установено от назначената по делото експертиза.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разглеждане на делото.

Срещу Йордан Шишков през годините се водеха редица дела, свързани с обществени поръчки, сред които за ремонт на улици и пренасочване на средства от такса смет. Шишков има и условна присъда от две години, с три години изпитателен срок и 2000 лева глоба.

Още по темата

Изпращат на съд директора на МБАЛ - Враца и двама лекари за длъжностно присвояване

Предишна новина

НИП посрещна 130 представители на националните и европейските обучителни институции

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.