Как Лозан Панов осигури удължаване на командироването на съдия Лилия Терзиева от Пещера в София

Как Лозан Панов осигури удължаване на командироването на съдия Лилия Терзиева от Пещера в София
Лозан Панов, председател на ВКС, снимка: БГНЕС

108 или под 5% от българските съдии правораздават в различни съдилища в страната в качеството си на командировани. Това сочи справката на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 27 юни 2018 г. Какво може да накара "първия" сред съдиите да положи невиждани усилия, за да уреди кариерното развитие на една определена съдийка е въпрос, който членовете на Съдийската колегия на ВСС дискутираха преди три седмици, но отговор така и не получиха. Вероятно защото отговорът трябваше да бъде даден от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. За мащабите на ангажираността на Панов с удължаването на командироването на една млада съдийка от Пещера в София, при това не веднъж, а цели два пъти в рамките само на последната половин година, говори фактът, че успя да събуди искрено учудване у представляващия ВСС Боян Магдалинчев, чиято професионална кариера в съдебната власт датира от 1979 година. Само че, освен куриозно-пикантната страна, данните за лобиране от страна на Панов в полза на един определен магистрат, разкриват притеснителни факти за скрити зависимости и задкулисни договорки по върховете на съдебната система.

Забележителното в заседанието на Съдийската колегия на 19 юни 2018 г. е начинът, по който Панов реагира, когато започна да отговаря на предварително поставени от кадровика Боряна Димитрова въпроси, отнасящи се до свръх усилията, демонстрирани от председателя на ВКС по удължаване командироването на съдия Лилия Терзиева-Владимирова от Районен съд-Пещера в Софийския районен съд (СРС). Панов изоставя джентълменския си маниер и отправя остри нападки по адрес на избрания с прекия вот на съдиите кадровик, правейки намек, че част от членовете на ВСС играят ролята на "гумени печати". "Очевидно е, че внасянето на точките цели нещо съвсем различно. Няма да коментирам "политически изказвания", защото не мисля, че някой е направил такива в днешното заседание, а интерпретацията на тези изказвания вече е преценка на всеки един от нас. Мисля, че всички разбрахме целта на внесените точки и съм убеден, че какъвто и отговор да дам, той винаги ще бъде неудовлетворителен за Вас…", "Г-жо Димитрова, ще използвам Вашето изказване от 10.10.2017 г. за гумените печати, където казвате, че отказвате да бъдете гумен печат...", "Ако няма други изказвания, да продължим по дневния ред; "парламентарният контрол" очевидно приключи…" Това са само част коментарите на Панов по адрес на Боряна Димитрова. Всъщност, непремерената реакция на Панов не е прецедент, що се отнася до повдигането на въпроса за взаимоотношенията му с младата съдийка от Пещера Лилия Терзиева-Владимирова. 

На 19 февруари 2018 г. публикуваната в "Правен свят" статията "Как съдийка, командирована от Лозан Панов от Пещера в София, реши дело в негова полза" разкри странното съвпадение по дело за уволнение на дългогодишна служителка от администрацията на ВКС. Материалът разкриваше както наличието на съдебно решение в полза на председателя на ВКС, взето от командирован от него съдия, така и пренебрегване от Панов на правилата на ВСС за командироване на магистрати. Публикацията отприщи лавинообразна атака срещу "Правен свят", която онагледи свързаностите между ръководството на Съюза на съдиите в България, председателя на ВКС и неговото лоби в Съдийската колегия, оглавявано от кадровика Атанаска Дишева. В опит да отклони вниманието от представените факти, Панов поиска проверка на Инспектората към ВСС за случайното разпределение на делото, която очаквано приключи с извод, че нарушения не са установени. Оказва се, че пет месеца след публикацията на "Правен свят", фактите не просто намериха своето потвърждение, но подозренията за свързаност между председателя на ВКС и командированата от Пещера в София районна съдийка значително се увеличават. И ако през февруари Панов се оказа силно подразнен от представянето му като "благодетел" на Терзиева, какъвто категорично отрече да е бил, то няколко месеца по-късно, действията му го самоопровергават.

Командироване без край...

Със заповед № 624 от 15.04.2016 г. Лозан Панов командирова съдия Лилия Терзиева от Районен съд-Пещера в СРС с мотива, че най-големият съд в страната не може да функционира нормално при непопълнен щатен състав. Преместването на Терзиева в столицата от своя страна води до затруднение в работата на съда в Пещера, в който остават двама съдии, начело с председателя Камен Гатев.

На заседанието на Съдийската колегия на 19.06.2018 г. се разбира, че два пъти председателят на РС-Пещера е правил искания за откомандироването от СРС на съдия Терзиева. Първото е било още през ноември 2017 г., когато Гатев е бил принуден да го оттегли с мотива, че скоро предстои връщането на работа на съдийка, която е била в отпуск по майчинство. Преди около два месеца Гатев прави повторно искане за връщането на Терзиева в съда в Пещера. Това предизвиква незабавната намеса лично на председателя на ВКС и председателстващ Съдийската колегия Лозан Панов. Не веднъж, не два пъти, а цели три пъти административният ръководител на РС-Пещера е привикван в кабинета на Лозан Панов. Всичко това се случва само в рамките на няколко дни в края на месец май и началото на юни. На срещите присъства и председателят на СРС Александър Ангелов, който е принуден да обяснява колко належащо е оставането на съдия Терзиева в СРС. На две от срещите, инициирани от Панов, присъства и самата съдийка. Не е трудно да се досетим как се е чувствал съдия Гатев, когато три пъти е трябвало да пътува от Пещера до София, за да бъде накаран повторно да оттегли искането си за откомандироването на Терзиева от столицата. Нещо повече, за да аргументира искането си, Панов признава, че е изисквал подробни справки за работата на районния съд в Пещера, както и разяснение откога на работа се е върнала съдийката, която е била в отпуск по майчинство.

Представляващият ВСС и дългогодишен съдия Боян Магдалинчев дори прави изказване, което ясно маркира действията на Панов като извънредни и необичайни. "Аз съм, г-н Панов, много учуден, и впечатлен даже, от информацията, която сте събирал във връзка с натовареността сега, през юни месец, за да не се откомандирова съдията. Толкова подробна информация дали беше събирана, когато се командироваше тя от Пещера в Софийския районен съд? То се е искало очевидно през ден информация в тази посока; срещи са следвали една след друга – да се види каква е не само натовареността на Районен съд-Пещера, но и видовете дела, които са разглеждани вътре. Може би такава подробна информация трябваше да събира преди да се командирова съдията, за да се види каква е натовареността и следва ли да бъде командирована. И като краен резултат, в резултат на тази информация се получава резултатът "не прекратява командироването на съдията", като, разбира се, допълнително е обосновано и с връщането на работа на колегата, който е ползвал отпуск по бащинство или по майчинство, не разбрах. (Реплика на Л.Панов: майчинство). Да, най-вероятно. Такова усърдие трябва да се полага във всеки един момент – както при командироването, така и при откомандироването", отбелязва Магдалинчев.

В отговора си Панов развива познатата вече теза за натовареността на най-големия съд в страната, което вероятно трябва да обясни и прекомерната му ангажираност с "командироването без край" на съдия Терзиева в София. "Повярвайте ми, и двамата председатели (на СРС и на РС-Пещера) бяха много коректни. Самите те предложиха тази инициатива с разделянето и конкретиката на делата във връзка с преценката да се направи анализ не само на конкретния брой, но и на натовареността с оглед на тежестта на делата, които се гледат, за което благодаря и на двамата председатели… сега с връщането на този магистрат натовареността на колегите, каквато е констатирана в края на годината и началото на първото тримесечие, вече е по-различна не само поради простото обстоятелство, че вместо на двама, броят постъпили дела се разделят на трима. Но както и да го гледаме, натовареността на Софийския районен съд е по-висока от тази на колегите от Районен съд-Пещера", казва Панов.

Съдия в СРС - "на всяка цена"

Дори и да са искали кадровиците да "повярват" на Панов, че с действията си е преследвал единствено принципното решаване на проблема с натовареността на СРС, то фактите трудно ще им дадат тази възможност. Оказва се, че между първото и второто искане на председателя на РС-Пещера за откомандироване на Терзиева, самата съдийка е търсила начин "на всяка цена" да остане съдия в Районен съд-София. А когато това се оказва невъзможно, идва спешната намеса от "благодетеля".

В началото на декември 2017 г., непосредствено след като административният ръководител на Терзиева – Камен Гатев, е оттеглил първото си искане за откомандироването от СРС и връщането й в РС-Пещера, съдийката вижда възможност да получи титулярно място на магистрат в София. Това става възможно след решение на Съдийската колегия на ВСС, председателствана от Панов, с което се обявява конкурс за заемане на 36 длъжности "съдия" в районните съдилища в страната, включително и в СРС. В средата на януари Лилия Терзиева-Владимирова, съдия в РС-Пещера, подава заявление за участие в конкурса, като настоява за преместване именно в СРС. Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС обаче установява, че кандидатката не отговаря на условията в чл. 191, ал. 1, изр. 1 от Закона за съдебната власт, според които в конкурса могат да участватмагистрати, които са заемали без прекъсване същата длъжност поне три години. Към онзи момент прослуженото време от Терзиева като "съдия в районен съд" е било 2 години, 6 месеца и 7 дни. Съдийката атакува недопускането си до конкурса, но ресорната колегия на ВСС отхвърля възражението й на 17.04.2018 г. Следва ново обжалване пред Върховния административен съд, този път на решението на кадровия орган. На 1-ви юни тричленен състав на ВАС окончателно решава, че Терзиева няма нужния стаж за участие в конкурса. По това време действията на Панов за удължаване на командироването й в СРС вече са в ход.

Всички тези констатации дадоха повод на "Правен свят" да потърси коментар от председателя на ВКС Лозан Панов. Още миналия петък до кабинета му бяха изпратени писмени въпроси, на които Панов не е отговорил. А въпросите стават все повече.

Делото за уволнението на служителка от ВКС стигна до...ВКС

Що се отнася до решението на съдия Лилия Терзиева в полза на командировалия и очевидно силно ангажиран с кариерата й Лозан Панов по делото за уволнението на служителка от ВКС, то се оказа неправилно. 

На 5-ти април 2018 г. тричленен въззивен състав на Софийския градски съд, в който влизат Розинела Янчева, Ралица Димитрова и Александрина Дончева, приемат, че Лозан Панов незаконосъобразно е уволнил Мартина Динева от длъжността "експерт – протокол и международна дейност" в администрацията на ВКС. Решението на съдия Терзиева е отменено с мотива, че според Закона за съдебната власт, съответната колегия на ВСС има правомощията да определя броя на служителите в администрацията на съдилищата, нещо което Панов не е съобразил при извършената от него "чистка" във ВКС в началото на 2017 г. Решението на СГС не е окончателно, а председателят на ВКС е имал право да го обжалва пред ВКС. Така се оказва, че върховни съдии от Гражданската колегия на ВКС разглеждат дело за уволнението на служителка от администрацията на съда, разпоредено със заповед на административния ръководител на Върховния съд!

Развитието на казуса е поредната неловка ситуация, в която Лозан Панов поставя върховните съдии от Гражданската колегия на ВКС. Само преди половин година те бяха принудени да изтърпят безкрайните му опити за отстраняването на дългогодишния ръководител на колегията Красимир Влахов и налагането на фаворита на Панов за нов заместник-председател в лицето на съдия Светла Димитрова. След като Съдийската колегия на ВСС бламира искането на Панов за смяна на председателя на Гражданската колегия, Влахов сам депозира оставката си с писмо до кадровиците. "Срамувам се да съм част от екипа на човек, който няма съзнанието за високата отговорност, с която го задължава заеманата от него позиция на върха на съдебната власт; който възприема Върховния касационен съд като трибуна за отправяне на спорни публични послания, без да проявява особен интерес нито към правораздавателната и тълкувателна дейност на съда, нито към хората, които ги осъществяват", написа Влахов до членовете на ВСС. Писмото на съдия Красимир Влахов разкри смущаващи подробности за методите на работа на Лозан Панов като председател на Върховния съд. Проблемът е, че порочните практики на управление на ВКС от последните три години и половина, както става ясно, вече се разпростират във все повече съдилища в страната. Заради това, вместо учудване от странната ангажираност на Панов с кариерата на Лилия Терзиева-Владимирова, кадровиците на съдебната власт трябва да предприемат далеч по-категорични действия, докато не е станало прекалено късно.

Още по темата

Срещу 10 хиляди лева гаранция пуснаха от ареста шефа на КАТ-Благоевград

Предишна новина

До 4500 лв. такса за обжалване по административни дела - ще е процент от интереса*

Следваща новина

Коментари

34 Коментара

 1. 38
  цензура | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #37 от "граждански съдия | нерегистриран":
  Тая циганка ми омръзна с всичките си претенции за всичко. Да й направят проверка в работно време да видят как пие всеки ден по 2-3 водки, прави скандали в залата, кара се с всички, държи се неадекватно. Ангелов да извика полицията да я тества с дрегер и да я уволняват. Аман от мангали.

  При условие,че сте съдия,смятам,че е крайно неуместно и недопустимо да използвате епитети ,квалификации и език на омраза.

  Модераторите спят ли или изтриват само позитивните коментари???

  Засрамете се!!!

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 37
  граждански съдия | нерегистриран
  6
  -3

  Тая циганка ми омръзна с всичките си претенции за всичко. Да й направят проверка в работно време да видят как пие всеки ден по 2-3 водки, прави скандали в залата, кара се с всички, държи се неадекватно. Ангелов да извика полицията да я тества с дрегер и да я уволняват. Аман от мангали.

 3. 36
  Прокурор | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #35 от "Не на кликите | нерегистриран":
  А как Цацаров осигури 3-4 мандат на севернокурейците в Пловдив за адм. ръководители на ПРС И ПОС ? Уж щеше да е без вечни поръчкови началници ,но не и за Цацаров ! Онези палячовци пак се канят да яхат системата и да дерибействат още 5 години.Калибацев разбирал от компютри , смях , ама не разбира нищо от право ,а това е предназчението му ! Как така никой не проверява актовите им? Колко са потвърдени и колко отменени дори частично ! Имал заем 300000 от чичо си ,алооо , значи чичо му управлява , и делата му се гледат в Пловдив, абсурди за които ВСС е сляп орган ! Да не говорим и за другия ,пълен некадърник ! Тааа , командироването е най малкия проблем !

  С изказванията си - лично и чрез говорителя на ПРБ, чрез вътрешните заповеди, които издава и продължава да пише, с държанието и с нищо неподкрепеното самочувствие, Цацаров я докара дотам, да ни е срам да кажем, че сме прокурори. Това неговото не е ръководство, то е незнание, неразбиране и отказ да се вслуша в проблемите на подчинените си.По този начин доверието на народа в ПРБ е безвъзвратно загубено."Работещата" прокуратура поне три работни дни месечно пише справки по спрени дела, дела срещу неизвестен и известен извършител, проверки за възобновяване и резолюции, дела срещу лица с две и повече висящи дела, задържани лица, непълнолетни извършители, прегледи по реда на надзора - писма до кметове, таксиметрови превози, заповеди за отчуждаване на общински имоти и съсобствености, и куп други глупости в пълния смисъл на думата. Прокурорите в РБ са най - добре платените деловодители, но те не работят юридическа работа, откъде да знаят разпоредбите на НК и НПК? Кой е виновният?

 4. 35
  Не на кликите | нерегистриран
  11
  -5

  А как Цацаров осигури 3-4 мандат на севернокурейците в Пловдив за адм. ръководители на ПРС И ПОС ? Уж щеше да е без вечни поръчкови началници ,но не и за Цацаров ! Онези палячовци пак се канят да яхат системата и да дерибействат още 5 години.Калибацев разбирал от компютри , смях , ама не разбира нищо от право ,а това е предназчението му ! Как така никой не проверява актовите им? Колко са потвърдени и колко отменени дори частично ! Имал заем 300000 от чичо си ,алооо , значи чичо му управлява , и делата му се гледат в Пловдив, абсурди за които ВСС е сляп орган ! Да не говорим и за другия ,пълен некадърник ! Тааа , командироването е най малкия проблем !

 5. 34
  | нерегистриран
  30
  -4

  Тя няма нито желание , нито намерение да помага на СРС . В момента , в който придобие стажа , ще хвръкне стремглаво нагоре , подпомагана отново от благодетеля си

 6. 33
  | нерегистриран
  8
  -1

  Такива като 15 трябва да са във ВСС.

 7. 32
  | нерегистриран
  25
  -4

  Няма друг с толкова претенци и в СРС като нея .

 8. 31
  | нерегистриран
  23
  -4

  Моля тя да обясни на колко години е детето и , когато е приела поста там нямала ли е дете и не е ли знаела , че ще пътува.

  Защото ако отговорът е не , аз много се съмнявам как може да взема решения .

  Детето и не е толкова малко и вдеки ден до работа пътуват много колеги

  Нищо изключително няма в нейния случай

 9. 30
  | нерегистриран
  24
  -8

  С новите промени в ЗСВ ВСС ще прекрати това безумие и ще сложи Лили на мястото й

 10. 29
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 28
  | нерегистриран
  20
  -5

  Точно така - с един куршум два заека - хем да му е под ръка , хем решава делата в негова полза

 12. 27
  **********************-************************************************************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 26
  | нерегистриран
  30
  -9

  Довиждане , Лилия ! Лек път обратно до Пещера !

  Изобщо няма да ни липсва смешния ти плач по събранията , с който ни занимаваш със смехотворните ти лични проблеми .

 14. 25
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 24
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.