Как Лозан Панов осигури удължаване на командироването на съдия Лилия Терзиева от Пещера в София

Как Лозан Панов осигури удължаване на командироването на съдия Лилия Терзиева от Пещера в София
Лозан Панов, председател на ВКС, снимка: БГНЕС

108 или под 5% от българските съдии правораздават в различни съдилища в страната в качеството си на командировани. Това сочи справката на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 27 юни 2018 г. Какво може да накара "първия" сред съдиите да положи невиждани усилия, за да уреди кариерното развитие на една определена съдийка е въпрос, който членовете на Съдийската колегия на ВСС дискутираха преди три седмици, но отговор така и не получиха. Вероятно защото отговорът трябваше да бъде даден от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. За мащабите на ангажираността на Панов с удължаването на командироването на една млада съдийка от Пещера в София, при това не веднъж, а цели два пъти в рамките само на последната половин година, говори фактът, че успя да събуди искрено учудване у представляващия ВСС Боян Магдалинчев, чиято професионална кариера в съдебната власт датира от 1979 година. Само че, освен куриозно-пикантната страна, данните за лобиране от страна на Панов в полза на един определен магистрат, разкриват притеснителни факти за скрити зависимости и задкулисни договорки по върховете на съдебната система.

Забележителното в заседанието на Съдийската колегия на 19 юни 2018 г. е начинът, по който Панов реагира, когато започна да отговаря на предварително поставени от кадровика Боряна Димитрова въпроси, отнасящи се до свръх усилията, демонстрирани от председателя на ВКС по удължаване командироването на съдия Лилия Терзиева-Владимирова от Районен съд-Пещера в Софийския районен съд (СРС). Панов изоставя джентълменския си маниер и отправя остри нападки по адрес на избрания с прекия вот на съдиите кадровик, правейки намек, че част от членовете на ВСС играят ролята на "гумени печати". "Очевидно е, че внасянето на точките цели нещо съвсем различно. Няма да коментирам "политически изказвания", защото не мисля, че някой е направил такива в днешното заседание, а интерпретацията на тези изказвания вече е преценка на всеки един от нас. Мисля, че всички разбрахме целта на внесените точки и съм убеден, че какъвто и отговор да дам, той винаги ще бъде неудовлетворителен за Вас…", "Г-жо Димитрова, ще използвам Вашето изказване от 10.10.2017 г. за гумените печати, където казвате, че отказвате да бъдете гумен печат...", "Ако няма други изказвания, да продължим по дневния ред; "парламентарният контрол" очевидно приключи…" Това са само част коментарите на Панов по адрес на Боряна Димитрова. Всъщност, непремерената реакция на Панов не е прецедент, що се отнася до повдигането на въпроса за взаимоотношенията му с младата съдийка от Пещера Лилия Терзиева-Владимирова. 

На 19 февруари 2018 г. публикуваната в "Правен свят" статията "Как съдийка, командирована от Лозан Панов от Пещера в София, реши дело в негова полза" разкри странното съвпадение по дело за уволнение на дългогодишна служителка от администрацията на ВКС. Материалът разкриваше както наличието на съдебно решение в полза на председателя на ВКС, взето от командирован от него съдия, така и пренебрегване от Панов на правилата на ВСС за командироване на магистрати. Публикацията отприщи лавинообразна атака срещу "Правен свят", която онагледи свързаностите между ръководството на Съюза на съдиите в България, председателя на ВКС и неговото лоби в Съдийската колегия, оглавявано от кадровика Атанаска Дишева. В опит да отклони вниманието от представените факти, Панов поиска проверка на Инспектората към ВСС за случайното разпределение на делото, която очаквано приключи с извод, че нарушения не са установени. Оказва се, че пет месеца след публикацията на "Правен свят", фактите не просто намериха своето потвърждение, но подозренията за свързаност между председателя на ВКС и командированата от Пещера в София районна съдийка значително се увеличават. И ако през февруари Панов се оказа силно подразнен от представянето му като "благодетел" на Терзиева, какъвто категорично отрече да е бил, то няколко месеца по-късно, действията му го самоопровергават.

Командироване без край...

Със заповед № 624 от 15.04.2016 г. Лозан Панов командирова съдия Лилия Терзиева от Районен съд-Пещера в СРС с мотива, че най-големият съд в страната не може да функционира нормално при непопълнен щатен състав. Преместването на Терзиева в столицата от своя страна води до затруднение в работата на съда в Пещера, в който остават двама съдии, начело с председателя Камен Гатев.

На заседанието на Съдийската колегия на 19.06.2018 г. се разбира, че два пъти председателят на РС-Пещера е правил искания за откомандироването от СРС на съдия Терзиева. Първото е било още през ноември 2017 г., когато Гатев е бил принуден да го оттегли с мотива, че скоро предстои връщането на работа на съдийка, която е била в отпуск по майчинство. Преди около два месеца Гатев прави повторно искане за връщането на Терзиева в съда в Пещера. Това предизвиква незабавната намеса лично на председателя на ВКС и председателстващ Съдийската колегия Лозан Панов. Не веднъж, не два пъти, а цели три пъти административният ръководител на РС-Пещера е привикван в кабинета на Лозан Панов. Всичко това се случва само в рамките на няколко дни в края на месец май и началото на юни. На срещите присъства и председателят на СРС Александър Ангелов, който е принуден да обяснява колко належащо е оставането на съдия Терзиева в СРС. На две от срещите, инициирани от Панов, присъства и самата съдийка. Не е трудно да се досетим как се е чувствал съдия Гатев, когато три пъти е трябвало да пътува от Пещера до София, за да бъде накаран повторно да оттегли искането си за откомандироването на Терзиева от столицата. Нещо повече, за да аргументира искането си, Панов признава, че е изисквал подробни справки за работата на районния съд в Пещера, както и разяснение откога на работа се е върнала съдийката, която е била в отпуск по майчинство.

Представляващият ВСС и дългогодишен съдия Боян Магдалинчев дори прави изказване, което ясно маркира действията на Панов като извънредни и необичайни. "Аз съм, г-н Панов, много учуден, и впечатлен даже, от информацията, която сте събирал във връзка с натовареността сега, през юни месец, за да не се откомандирова съдията. Толкова подробна информация дали беше събирана, когато се командироваше тя от Пещера в Софийския районен съд? То се е искало очевидно през ден информация в тази посока; срещи са следвали една след друга – да се види каква е не само натовареността на Районен съд-Пещера, но и видовете дела, които са разглеждани вътре. Може би такава подробна информация трябваше да събира преди да се командирова съдията, за да се види каква е натовареността и следва ли да бъде командирована. И като краен резултат, в резултат на тази информация се получава резултатът "не прекратява командироването на съдията", като, разбира се, допълнително е обосновано и с връщането на работа на колегата, който е ползвал отпуск по бащинство или по майчинство, не разбрах. (Реплика на Л.Панов: майчинство). Да, най-вероятно. Такова усърдие трябва да се полага във всеки един момент – както при командироването, така и при откомандироването", отбелязва Магдалинчев.

В отговора си Панов развива познатата вече теза за натовареността на най-големия съд в страната, което вероятно трябва да обясни и прекомерната му ангажираност с "командироването без край" на съдия Терзиева в София. "Повярвайте ми, и двамата председатели (на СРС и на РС-Пещера) бяха много коректни. Самите те предложиха тази инициатива с разделянето и конкретиката на делата във връзка с преценката да се направи анализ не само на конкретния брой, но и на натовареността с оглед на тежестта на делата, които се гледат, за което благодаря и на двамата председатели… сега с връщането на този магистрат натовареността на колегите, каквато е констатирана в края на годината и началото на първото тримесечие, вече е по-различна не само поради простото обстоятелство, че вместо на двама, броят постъпили дела се разделят на трима. Но както и да го гледаме, натовареността на Софийския районен съд е по-висока от тази на колегите от Районен съд-Пещера", казва Панов.

Съдия в СРС - "на всяка цена"

Дори и да са искали кадровиците да "повярват" на Панов, че с действията си е преследвал единствено принципното решаване на проблема с натовареността на СРС, то фактите трудно ще им дадат тази възможност. Оказва се, че между първото и второто искане на председателя на РС-Пещера за откомандироване на Терзиева, самата съдийка е търсила начин "на всяка цена" да остане съдия в Районен съд-София. А когато това се оказва невъзможно, идва спешната намеса от "благодетеля".

В началото на декември 2017 г., непосредствено след като административният ръководител на Терзиева – Камен Гатев, е оттеглил първото си искане за откомандироването от СРС и връщането й в РС-Пещера, съдийката вижда възможност да получи титулярно място на магистрат в София. Това става възможно след решение на Съдийската колегия на ВСС, председателствана от Панов, с което се обявява конкурс за заемане на 36 длъжности "съдия" в районните съдилища в страната, включително и в СРС. В средата на януари Лилия Терзиева-Владимирова, съдия в РС-Пещера, подава заявление за участие в конкурса, като настоява за преместване именно в СРС. Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС обаче установява, че кандидатката не отговаря на условията в чл. 191, ал. 1, изр. 1 от Закона за съдебната власт, според които в конкурса могат да участватмагистрати, които са заемали без прекъсване същата длъжност поне три години. Към онзи момент прослуженото време от Терзиева като "съдия в районен съд" е било 2 години, 6 месеца и 7 дни. Съдийката атакува недопускането си до конкурса, но ресорната колегия на ВСС отхвърля възражението й на 17.04.2018 г. Следва ново обжалване пред Върховния административен съд, този път на решението на кадровия орган. На 1-ви юни тричленен състав на ВАС окончателно решава, че Терзиева няма нужния стаж за участие в конкурса. По това време действията на Панов за удължаване на командироването й в СРС вече са в ход.

Всички тези констатации дадоха повод на "Правен свят" да потърси коментар от председателя на ВКС Лозан Панов. Още миналия петък до кабинета му бяха изпратени писмени въпроси, на които Панов не е отговорил. А въпросите стават все повече.

Делото за уволнението на служителка от ВКС стигна до...ВКС

Що се отнася до решението на съдия Лилия Терзиева в полза на командировалия и очевидно силно ангажиран с кариерата й Лозан Панов по делото за уволнението на служителка от ВКС, то се оказа неправилно. 

На 5-ти април 2018 г. тричленен въззивен състав на Софийския градски съд, в който влизат Розинела Янчева, Ралица Димитрова и Александрина Дончева, приемат, че Лозан Панов незаконосъобразно е уволнил Мартина Динева от длъжността "експерт – протокол и международна дейност" в администрацията на ВКС. Решението на съдия Терзиева е отменено с мотива, че според Закона за съдебната власт, съответната колегия на ВСС има правомощията да определя броя на служителите в администрацията на съдилищата, нещо което Панов не е съобразил при извършената от него "чистка" във ВКС в началото на 2017 г. Решението на СГС не е окончателно, а председателят на ВКС е имал право да го обжалва пред ВКС. Така се оказва, че върховни съдии от Гражданската колегия на ВКС разглеждат дело за уволнението на служителка от администрацията на съда, разпоредено със заповед на административния ръководител на Върховния съд!

Развитието на казуса е поредната неловка ситуация, в която Лозан Панов поставя върховните съдии от Гражданската колегия на ВКС. Само преди половин година те бяха принудени да изтърпят безкрайните му опити за отстраняването на дългогодишния ръководител на колегията Красимир Влахов и налагането на фаворита на Панов за нов заместник-председател в лицето на съдия Светла Димитрова. След като Съдийската колегия на ВСС бламира искането на Панов за смяна на председателя на Гражданската колегия, Влахов сам депозира оставката си с писмо до кадровиците. "Срамувам се да съм част от екипа на човек, който няма съзнанието за високата отговорност, с която го задължава заеманата от него позиция на върха на съдебната власт; който възприема Върховния касационен съд като трибуна за отправяне на спорни публични послания, без да проявява особен интерес нито към правораздавателната и тълкувателна дейност на съда, нито към хората, които ги осъществяват", написа Влахов до членовете на ВСС. Писмото на съдия Красимир Влахов разкри смущаващи подробности за методите на работа на Лозан Панов като председател на Върховния съд. Проблемът е, че порочните практики на управление на ВКС от последните три години и половина, както става ясно, вече се разпростират във все повече съдилища в страната. Заради това, вместо учудване от странната ангажираност на Панов с кариерата на Лилия Терзиева-Владимирова, кадровиците на съдебната власт трябва да предприемат далеч по-категорични действия, докато не е станало прекалено късно.

Още по темата

Срещу 10 хиляди лева гаранция пуснаха от ареста шефа на КАТ-Благоевград

Предишна новина

До 4500 лв. такса за обжалване по административни дела - ще е процент от интереса*

Следваща новина

Коментари

34 Коментара

 1. 23
  Пъкълчо | нерегистриран
  30
  -3

  Коментара на 19 е показателен за абсурдността на командироването. Лицето Димитър Мирчев от ОС-Враца е със железни връзки, след няколко месеца "работа" във Враца ислед спечелен външен конкурс е директно командирован през 2012г. в Апелативен съд - София и там си е й до сега, към 2012г. същият няма дори ранг съдия в ОС. Никой обаче няма да смее да повдигне въпрос за неговото командироване - страха и зависимостите са големи.

 2. 22
  | нерегистриран
  25
  -6

  "Лилия Терзиева-Владимирова, която е направила компромис, съгласявайки се да заеме съдийска длъжност"  Като чета приключенията й ще да е направила доста повече компромиси и за доста повече неща се е съгласила! Само дето в това няма нищо похвално!

 3. 21
  16-ти април | нерегистриран
  8
  -3

  до № 15 - много си прав!

 4. 20
  и. д. мъж на Черен лебед | нерегистриран
  22
  -11

  Много молим ПС да не вдига излишен шум. Командированата съдийка е с голям опит да решава дела, в които съм страна в моя полза. Пък сега ще трябва да се решава едно дело за отмяна на една глоба. Предполагам разбирате колко е важно да е командирована в правилното време на правилното място!

 5. 19
  Д2 | нерегистриран
  36
  -3

  След разнищването на проблема с РС - Пещера искрено се надявам ПС да насочи сауроновото си око и към друг свой любим съд - Софийския апелативен съд, където от години скъпата ни председателка Даниела Дончева е командировала лицето Димитър Мирчев от ОС-Враца без същия да притежава ранг на апелативен съдия, което е задължително законово изискване за командироване на това ниво съгласно чл. 107, ал 1 ЗСВ. Много скоро по случая ще бъде сезирана и СК на ВСС да упражни новото си правомощие за прекратяване на командироването по чл. 30, ал. 5, т. 18 ЗСВ.

 6. 18
  | нерегистриран
  9
  -1

  до 15

  прав си напълно прав

 7. 17
  | нерегистриран
  25
  -4

  Приветствам инициативата на ПС най-сетне да постави на внимание проблема "командироване в съд.власт", което отдавна се е превърнало във форма на нелегитимно и неконкурсно скрито кадруване от адм. ръководители, много често в полза на свои любимци със силиконови гръбнаци, изпълняващи чужди поръчки. Ужасяваща е бройката на 108 командировани съдии към днешна дата, а не по различно е положението и в Прокуратурата. Лекарството срещу подобна болест е само едно и то е хирургично - незабавна отмяна на института на командироването от ЗСВ и въвеждане на цялостна нова кадрова система, изключваща нуждата от командироване, за което отдавна са дадени предложения /напр. за въвеждането на конкурси за т.нар. "листи на чакащи", провеждани преди реалното овакантяване на щатните бройки/. Съдебната номенклатура обаче люто се съпротивлява на подобна промяна, тъй като не иска да изпусне и този кокал, чрез който пък изпълнява поръчките на нейните господари...

 8. 16
  | нерегистриран
  17
  -4

  И последно !  ВСС, евро-председателството приключи, НДК е реновиран, поради което предлагам:

  1. Да направите един Районен съд, един Окръжен и един Апелативен съд за цялата страна, разбира се със седалище в София.

  2. Да поискате от бащицата, да се свети името му !, за нуждите на тези съдилища сградата на НДК, като се запазят правата и върху всички останали "наши" сгради в София.

  Така ще се решат всички проблеми с натоварването, с единна информационна и пр. електронни системи, с единната и на минимум администрация,с миграцията и кариерните напъни, и пр., и пр.

  Така ще се реши проблема и на Лилия, и на Пещера и на СРС !

  Ура ! Да живей !

 9. 15
  | нерегистриран
  46
  -3

  Поредно доказателство за порочност на конкурсното начало в този му вид - централизирано.

  Поредно доказателство за сгрешената щатна политика на предходния и настоящия ВСС.

  Съдебната система можеше да мине и без Лилия Терзиева-Владимирова, която е направила компромис, съгласявайки се да заеме съдийска длъжност в РС - Пещера, въпреки че е от София и желае да продължи да живее там. Този компромис й е изглеждал поносим, защото е приемала работата си в Пещера като вход за съдебната система, но в следващите дни - пътувайки ден, след ден, нещата са започнали да изглеждат различно - нетърпимо, поради което и припряно, нахално и арогантно тя настоява да стане на нейната - нейното единствено подходящо място е в София, и не тя дължи нещо на съдебната система и на РС - Пещера, а съдебната система и РС - Пещера са й длъжници - те, и всички ние, трябва да проявим разбиране към личните й нужди.

  Лилийо, не ни занимавай със себе си и с погрешните си лични избори.

  А това, че личните ти избори са погрешни, свидетелства, че нямаш качества да взимаш решения, засягащи чужда правна сфера !

  Когато РС - Пещера чака 6-7-9- 12 месеца, за да се проведе и приключи конкурс за заемане на 1 свободна длъжност съдия, трябва да разчита, че ще я заеме човек, който поне 8-9-10 години ще работи там и няма да ангажира никой с кариерните си напъни и лични нужди. Нека мястото се заеме от човек, имащ връзка и отношение към района и населяващите го хора, а не от гастрольор, като Лилия, и много други като нея.

  ВСС, коригирайте си слугинския - по отношение на изпълнителната власт, маниер !

  Престанете да прилагате количествени критерии и сравнения с европейските съдебни системи, нямащи нищо общо с българската действителност ! В Европа хората не се съдят за щяло и нещяло неизпълнение на договори за битово потребление - ток, вода, телекомуникации и пр., в България, обаче, хората и търг.дружества - доставчици, се съдят. В Европа хората не се съдят за неизпълнение на договори с вещноправен ефект, защото не са "тарикати", сключващи ги, за да не ги изпълнят. След като тук има повече дела, ще има и повече съдии.

  ВСС,не може за всеки отрасъл да има нормала, скала, стандарт и пр. за здравословни и безопасни условия на труд, а за нашата работа да няма !

  ВСС, не може в ХХІ век да има РС с щат от 2-ма съдии, които да разглеждат всякакви по вид - граждански, наказателни, административнонаказателни, и тежест дела; да дават дежурства по 1/2 месец - като крепостни; да не могат да си ползват платения годишен отпуск, защото единия от двата съдии трябва да остане в съда.

  Работата на съдията не е прост, механичен труд, и не случайно за да се упражнява е необходима подготовка - общообразователна и специализирана, продължаваща 15-17 години. Изключвам обучението на десетки хиляди българи с лоша общообразователна и специализирана подготовка от последните 20 години в специалност "Право" на 10 правни ПУЦ - а.

  Наличието на последните от тях в системата на правосъдието не е основание за принципното подценяване работата на съдията, като такъв, и не е основание за наша гузност.

  За жалост членовете на ВСС носят тази гузност и през призмата на същата формират политиката на съдебната система и власт и упражняват функциите си.

  Пълен нихилизъм и скудоумие !

 10. 14
  айде, айде | нерегистриран
  28
  -7
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Не съм фен на Панов, но това да мачкаш районен съдия заради него е направо гнусно. В СРС има много командировани съдии от далеч по натоварени съдилища, а дела с уволнения на служители от ВКС имат и други. Плюс това е нелепо да твърдиш, че е толкоз важно на районно ниво да имаш кадри.. В тази история с Терзиева има друг момент, който остава настрани, защото съдбата на един съдия няма значение. Например това, че живее в София, щото е от София и трябва да пътува ежедневно до Пещера. Има семейство и дете. Факт е също така, че натовареността на РС-Пещера е също толкова нелепа, колкото и това че Лозан чука Терзиева. Фактите са прости тя иска да е в София-СРС има по-голяма нужда от Пещера. А срещите са провокирани единствено и само от истериите на председателя на Пещера, защото има опасност да му вземат бройка по 194. Иначе си плюйте Панов колкото искате, има за какво, ама оставате момичето, че е доста гадно.

  На въпросното момиче хич, ама хич не му липсва нахалство. Няма нужния стаж, а вече тръгнала по конкурси.

 11. 13
  редактор | нерегистриран
  22
  -4

  Вчера имаше публикация в ПС:

  Иван Гешев е новият зам.-главен прокурор

  Прокурорската колегия назначи и заместник на градския прокурор, това е Емил Петров

  Считам, че по-коректно заглавие би било:

  Благодетeл в действие:

  Как Сотир Цацаров осигури назначаването на Иван Гешев от СП като зам. във ВКП и на брата на Пепи Еврото за зам. в СГП.

  Прескачане на нива в системата без конкурс.

  Съответният текст на публикацията също би бил много интересен, но за без пари - толкова...

 12. 12
  Другоселец | нерегистриран
  22
  -10

  Аман от поръчкови статии.

 13. 11
  | нерегистриран
  32
  -10
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Не съм фен на Панов, но това да мачкаш районен съдия заради него е направо гнусно. В СРС има много командировани съдии от далеч по натоварени съдилища, а дела с уволнения на служители от ВКС имат и други. Плюс това е нелепо да твърдиш, че е толкоз важно на районно ниво да имаш кадри.. В тази история с Терзиева има друг момент, който остава настрани, защото съдбата на един съдия няма значение. Например това, че живее в София, щото е от София и трябва да пътува ежедневно до Пещера. Има семейство и дете. Факт е също така, че натовареността на РС-Пещера е също толкова нелепа, колкото и това че Лозан чука Терзиева. Фактите са прости тя иска да е в София-СРС има по-голяма нужда от Пещера. А срещите са провокирани единствено и само от истериите на председателя на Пещера, защото има опасност да му вземат бройка по 194. Иначе си плюйте Панов колкото искате, има за какво, ама оставате момичето, че е доста гадно.  Много обичам когато софийски капацитети говорят за "нелепа" натовареност на провинциални същилища - хайде погледнете статистическите таблици за миналата година действителната натовареност в РС-Пещера към делата за разглеждане е 77,60, а към свършените дела е 69,97. при "свръхнатонарите" топлофикатори 79,37 към делата за разглеждане и, забележете - 55,04 към свършените дела, т.е. колегите от РС Пешера са разгледали с около 15 дела повече месечно от корифеите в СРС

  Засрамете се вече...

 14. 10
  с.Драгалевци, Софийско | нерегистриран
  18
  -8
  До коментар #6 от "Позорящ правосъдието | нерегистриран":
  Панов, Панов, иди си, превръщаш се вече в посмесище, не в председател! В коя нормална държава след подобни действия на ръководителя на Върховния съд, той ще продължи да заема длъжност. Мутроландия!

  Но така е, нали Панов слушка, а Борисов има нужда от него.

  Чудя се, какво очакват тези младежи, които кандидатстват и завършват право - да се превърнат в следващите лебеди ли?

  Не може да си отиде. Партията когато и каквото каже. И също: да се допита до игумена на Драгалевския манастир.

 15. 9
  | нерегистриран
  11
  -8

  Гатев да се оплаче институционално от търговията с влияние за сметка на съда в Пещера.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.