Зам.­-министърът на вътрешните работи:

Лични карти и паспорти с чип - най­-късно до края на 2019­ година*

Лични карти и паспорти с чип - най­-късно до края на 2019­ година*

Г­-н Ципов, кога реално да очакваме първите издадени нови документи за самоличност?

Надявам се, до края на 2019 г. Да припомним хронологията. С промените в Закона за българските лични документи и според Закона за електронната идентификация, и двата приети през 2016 г., бе предвидено ново поколение лични документи. Още през 2016 г. Предприехме действията, за да подготвим условията за т.нар. централизирана персонализация на българските лични документи. През септември м.г. МС одобри този централизиран модел. В момента на 30 места се персонализират всички видове български лични документи ­ паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС, и различните видове разрешения за пребиваване на чужденци и граждани на държави ­ членки на ЕС. Това доведе до необходимостта да подготвим документацията за обществена поръчка за изграждане на централизирана система за персонализация и за доставка на техническо оборудване за тази нова система ­ процедура, която ще обявим тази седмица. Такова централизирано персонализиране на документи за самоличност се препоръчва в документи на Международната организация за гражданската авиация (ICAO), в изискванията на Международната организация за стандарти (ISO) и в редица актове на ЕС. В тези документи централизираната система за издаване на документи за самоличност се препоръчва като най­ефективен метод за издаване и за защита срещу подправяне на документи за самоличност. Предвиждаме централизирана система за персонализация на българските документи с децентрализирано приемане на заявленията за издаване и вземане на готовия документ.

Тоест и след 2019 г. заявленията ще се подават и документите ще се получават, както досега ­ в районното управление, а ще се изработват в София и ще се транспортират обратно до населеното място?

Точно така. Няма да има промяна ­ във всяко районно управление или областна дирекция, където има звена за документи за самоличност, ще се подават заявления за издаване и ще се получават готовите.

Какви са предимствата на тази нова система?

Тя ще отговаря на добрите практики на европейско и на международно ниво. И досега България е на едно от първите места в Европа, притежавайки изключително висока степен на защити на документа срещу фалшификация и подправяне. Издадените през новия век документи за самоличност са съобразени с всички изисквания както на актовете на ЕС, така и на други международни актове. Последните изследвания на индекса Henely Passport за 2018 г. показа, че с български паспорт може да се пътува в 169 държави по света свободно, без виза. В контекста на променената международна среда за сигурност след терористичните актове през последните години на територията на европейските държави и засиления миграционен натиск обаче документите за самоличност се превърнаха в ключов елемент от защитата на националната ни сигурност, който може ефективно да подпомогне противодействието както на тероризма, така и на международната организирана престъпност, а също така и за ограничаване на засиления миграционен натиск. В тази връзка и на европейско ниво започват инициативи за приемане на различни законодателни предложения, последното от които е за регламент на ЕП и на Съвета на ЕС относно повишаване на сигурността на личните документи на гражданите на съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Този регламент предвижда по­сериозна защита и изисква наличието на задължителни биометрични данни в личните карти на гражданите на ЕС. Всъщност с промените от 2016 г. Ние предвидихме точно това ­ в личната карта на българския гражданин да бъде вложен електронен носител, в който ще има, от една страна, биометрични данни, от друга, в него ще бъде записана електронната идентичност на българските граждани. Очакваме по­високо ниво на сигурност на производството на документите, като то ще бъде съсредоточено физически на едно място, където могат да бъдат приложени всичките модерни методи за защита на помещението, контрол на достъпа до работните места, видеонаблюдение, по­защитена и надеждна структура на производство на документите за самоличност. Ще се подобри ефективността на работа на обслужващия персонал, като ще се създаде възможност за по­тясна специализация и за намаляване на броя на този персонал. В момента имаме 30 центъра за персонализация, в които работят около 200 човека, а щатът за всички тези центрове е близо 300. Сега тази бройка ще бъде намалена няколко пъти, като служителите, които в момента се занимават с тази дейност, няма да бъдат освобождавани. Те ще бъдат пренасочени към други административни услуги, предлагани от МВР.

Какво ще се промени за българите, когато пътуват с новото поколение лични карти?

Ще преминават граничните проверки на летищата през т.нар. електронни гейтове. В международния паспорт от 2009 г. има вграден електронен носител с биометрични данни. С промените в закона отпреди 2 г. въведохме и в личната карта, и в паспорта възможност електронният носител да е носител и на биометрични данни, и на електронна идентификация. От една страна, това ще облекчи пътуването на гражданите, ще може да ги идентифицира лесно и сигурно пред граничните органи. От друга, ще им даде възможност, ползвайки електронната си идентификация, да докажат електронната си самоличност и да ползват всички електронни административни услуги на държавата.

А ще могат ли да гласуват с новата си карта? Ето, сега ЦИК иска въвеждането наелектронния идентификатор, за да получат българите възможност да гласуват презкомпютъра си.

Ние ще осигурим националната схема за електронна идентификация. Но гласуването освен през личните карти би могло да се случи и през друг носител. Когато се обсъждаше Законът за електронната идентификация, имаше идеи това да е здравноосигурителната карта, също с чип, или банкова карта. Нашите очаквания са тази част от обществената поръчка да бъде приключена най-­бързо, защото тази информационна система трябва да създаде условия за широко разпространение на електронната идентификация.

Какво включва процедурата по подготовка за издаването на новите документи за самоличност?

Няколко елемента ­ изграждане на централизирана система за персонализация. Ще се построи нова сграда, в която ще се помещава този национален център за персонализация към МВР и за предоставяне на административни услуги. Сградата трябва да бъде изградена по най­модерните стандарти за защитеност. Следващият елемент са доставките на най­новото техническо оборудване на пазара. И накрая е изграждането на Национален автоматизиран информационен фонд "Български лични документи", където данните на всеки гражданин, на когото се издава нов документ или му се подменя изтекъл, да бъдат защитени възможно най­добре. Идеята е новата сграда да бъде построена в имот на Академията на МВР в непосредствена близост до летището. Така, ако гражданинът има нужда от спешно издаване на документ за самоличност, ще си подаде заявлението в РУ или в областната дирекция и ако пътува, на път за летището ще мине през центъра и ще получи готовия документ. Ще запазим всички изисквания към предоставяните услуги, няма да има промяна. Остават 3 вида услуги ­ обикновена, бърза и експресна. Може да има промяна в експресната, която сега е "до 8 часа". Идеята е да увеличим времето на издаване на "от 12 до 24 часа", защото в крайна сметка готовият документ, който ще бъде произведен в София, трябва да стигне в съответното населено място.

Какво друго ще можем да правим с личната карта? Да ходим на лекар, да ползваме административни услуги?

С картата през електронната идентификация ще могат да се ползват всякакви електронни административни услуги. Какъв пример да дам? В момента българските граждани плащат данъците си през интернет страницата на НАП, като от НАП издават персонален идентификационен код. Би могло да се мисли личните карти с електронен носител да се ползват за плащане на данъците и таксите по този начин. И всякакви други подобни електронни услуги, които държавата предоставя. Това може сериозно да облекчи административното обслужване. През март тази година МС одобри идейните проекти на новото поколение български лични документи. Запазват се трите основни вида ­ личната карта, паспортът и удостоверенията за пребиваване на чужденци. С новата система ще бъдат издавани три нови вида документи. Сега българският паспорт е документ за пътуване със срок на валидност 5 г. Предвиждаме алтернативна възможност. Както личните карти и шофьорските книжки са валидни 10 г., ще има и нов образец за паспорт с валидност до 10 г. Гражданите ще преценят дали искат 5­-годишен или 10­-годишен паспорт. В момента паспортът е с 32 страници. Когато бъде одобрен от МС образецът за 10-­годишен паспорт ­разбира се, след промени в закона, ­очакваме той да е с 48 страници. Ще има и още два нови вида документи. Единият е лична карта за пребиваване на служител на НАТО. Образецът ще бъде подобен на тези, които сега издаваме като документ за пребиваване на гражданин на ЕС. И нещо, което сигурно също ще предизвика интерес ­ предвиждаме издаването на временна карта за самоличност, която ще създаде условия да не се отклоняват от правосъдие лица с наложени мерки за процесуална принуда по смисъла на НПК. Такава ще се издава, когато срещу съответния гражданин има образувано наказателно производство и му е постановена мярка за процесуална принуда ­ забрана за напускане на страната. Тази мярка се налага по силата на НПК от прокуратурата или съда. Тогава, когато е наложена от съд след влязла в сила присъда на съответната инстанция, се предвижда и отнемане на валидната лична карта. Но тъй като тези лица не са осъдени окончателно с влязла в сила присъда лишаване от свобода или някакво друго наказание, ще им бъде издавана карта за самоличност, която ще е абсолютно идентична с редовната, но тя ще бъде временна и няма да им позволява да пътуват с нея извън страната. По отношение на последния документ смятаме, че до една възможна степен ще бъде решен и проблемът с т.нар. отклоняване от правосъдие.

Цените остават ли същите?

Стремежът ни е да няма промяна в таксите. Очакваме на процедурата по Закона за обществените поръчки да се явят всички сериозни европейски компании и че ще има минимум 7 или 8 кандидата, които сега произвеждат документите за самоличност на повече от 2/3 от държавите ­ членки на ЕС. С одобрените идейни проекти предвиждаме под формата на защити в паспорта и картата да се включат сюжети от тракийското наследство като Панагюрското или Рогозенското съкровище, антични сгради от Пловдив, Несебър и други, елементи от Златната църква във Велики Преслав или Царевец в Търново, възрожденски сюжети и къщи, включително и по­съвременна архитектура като сградите на Народния театър "Иван Вазов" и БАН. Кои обаче от тези елементи ще залегнат във вече утвърдените образци, ще видим. Това ще стане с решение на МС, когато стартира производството на новото поколение документи. Очакваме, ако стартира тази седмица, процедурата да приключи в края на тази или в началото на следващата година. Предвиждаме преходен етап за преминаване от децентрализирана към централизирана система за персонализация, който ще е до 18 месеца. Смятам, че в този период ще може да се построи сградата, да се достави оборудването, да се изгради новата автоматизирана информационна система, която да съхранява данните на гражданите. Така че моите очаквания са най­късно в края на 2019 г. да започнем издаването на новите образци документи за самоличност. От друга страна, осигурихме до есента на 2020 г. издаването на документи за самоличност по сегашната децентрализирана система. Така всички български граждани може да са сигурни, че документът им ще бъде издаден. Хубаво е да са напомни, че през 2020 г. започва подмяната на издадените през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС, и се надявам това да става вече от новата система.

А сегашните документи може ли да си ползваме до края на срока на валидност и едва след това да ги сменяме?

По силата на действащия закон категорично няма задължение документите да бъдат подменяни преди изтичането на срока им за валидност. Идеята е да подготвим новата система за издаването им и да започне експлоатацията ѝ. И това ще стане точно когато започва пикът на подмяна на документите за самоличност през 2020 г.

*Интервюто препечатваме от в-к "24 часа"

Още по темата

Протестите в Букурещ - добре подготвен майдан

Предишна новина

Бенчо Бенчев отложи явяването си в следствието

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  ПРОКУРОРСКИ ПРОИЗВОЛ | нерегистриран
  0
  -2

  ЩЕ ИМА ЛИ МЕГДАН ЗА ОБЛАГА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ!!!?

 2. 4
  ТВЪРДО ПРОТИВ СПЕЦИАЛНА ОСТРАКИРАЩА ЛИЧНА КАРТА ЗА ОБВИНЯЕМИ! | нерегистриран
  5
  -2

  Въпросната временна карта за самоличност на обвиняеми и подсъдими ЩЕ Е противоконституционна!  Тя представлява ОСТРАКИРАНЕ на лица, които не са осъдени.

  Обвиняем има право да не съобщава на роднини, работодател, съседи, катаджията като те спре, в агенция по вписвания, като гласуваш, като се явяваш по граждански дела, като се явяваш като свидетел-по каквито и да е дела,че е обвиняем. Дали си обвиняем-това са лични данни, и не касаят никой друг, и имаш право да не го съобщаваш. Това ще бъде невъзможно, с въвеждането на новата лична карта на обвиняем. Така ти ще се явяваш осъден-без съд и присъда.  Това дали си обвиняем е лична информация, и с изключение на съдията по КОНКРЕТНОТО наказателно дело, прокурорът-и то този ,който те обвинямва и никой друг(например ако си свидетел по друго наказателно дело, не си длъжен да съобщаваш,че си обвиняем), разследващия милиционер,, никой друг няма право да изисква информация дали си обвиняем.  С карта за обвиняем ти ще имаш в добавка и :

  -забрана да се впишеш като адвокат-незаконно но е, но ще се прави,

  -ще имаш влошено обслужване в болници

  - ще загубиш работа, или няма да те назначат

  -ще бъдеш редовно арестуван, дори и да не си извършил нищо незаконно-както и сега се прави със всеки вписан в регистрите на МВР(дори и да е оправдан-криминсалната регистрация не се заличава)-и днес се прави редовно , и напълно незаконно-ако те спре на улицата полицай, и си осъждан, или п одсъдим те арестуват "профилактично", сега ще стане правило

  -ще имаш затруднения при обслужване с мобилни оператори, банки и тн-защото по тези ширини, ако си затруднен, пр итесненен , уязвим-това се използва. А със специалната лична карта на обвиняем ще се знае от всеки положението ти. Последиците от това ще останат , дори и да бъдеш оправдан, или обвинението "снето". Веднъж "обществеността " научи ли ,че си обвиняем, няма отърваване от крлеймото, дори и да бъдсеш оправдан.

  ТВЪРДО ПРОТИВ СПЕЦИАЛНА ОСТРАКИРАЩА ЛИЧНА КАРТА ЗА ОБВИНЯЕМИ!

 3. 3
  не на чипирането! | нерегистриран
  1
  -2

  Не на чипирането!

  Сменете си документите сега-преди чипирането, можете и преди крайния срок-така поне ще отложите неизбежното!

  --------------

  Не можете да се борите, с това, което е речено да стане ,но можете да го отложите...

  -------------------  Из Откровение 13:  16 Вторият звяр накара всички хора — ниско и високопоставени, богати и бедни, свободни и роби — да бъдат белязани на дясната си ръка или на челото си,  17така че никой да не може нито да купува, нито да продава, ако няма този белег, който е името на звяра или числото, съответстващо на името му.  18Който е умен, може да открие значението на числото на звяра. За това е нужна мъдрост, защото то съответства на името на човек. Числото му е 666.

 4. 2
  Ципов, непротивоконституционствувай | нерегистриран
  6
  -3

  За разлика със змразяването на обезщетенията на магистрати, които са обект на наказателно или дисциплинарно производство до приключване на делото или дисциплинарката срещу тях, обективирано в чл. 225, ал. 3 от ЗСВ, въвеждането на временна лична карта за обвиняеми и подсъдими, за да бъде решен проблемът на МВР с т.нар. отклоняване от правосъдие, неук псевдо юрист Красимир Ципов, е в тежко несъответствие с прогласената на конституционно ниво презумпция за невиновност по чл. 31, ал. 3, както и забраната по чл. 31, ал. 4 от Конституцията на Република България за ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.

 5. 1
  Следващия етап | нерегистриран
  9
  -1

  ще бъде имплантиране на чип. Така поне няма опасност да го загубиш.Визите ще се татуират.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.