Съдебните служители да отпаднат от Антикорупционния закон

Съдебните служители да отпаднат от Антикорупционния закон

Служителите в администрацията на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет (ВСС), на Инспектората към ВСС и на Националния институт на правосъдието (НИП), с изключение на служителите, които заемат технически длъжности, да не декларират доходи и имущество по силата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗКПКОНПИ) предлага Правната комисия към кадровия орган. Това става ясно от дневния ред на Пленума на ВСС, насрочен за четвъртък, когато кадровиците ще трябва да решат дали да предложат на народните представители въпросното законово изменение.

Предложението идва близо година след като стана ясно, че съдебните служители са се оказали в обхвата на Антикорупционния закон и след като съсловната им организация - Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт – изрази категоричното си недоволство и изненада, че те попадат в т.нар. "високи етажи на властта", по силата на което са задължени да декларират редица обстоятелства относно имуществото си и това на семействата им. "Недоумение сред нас будят мащабите на широко приложно поле на Закона и практически неограниченият кръг от правни субекти в рамките на администрацията – до най-ниските длъжности от експерти и специалисти, които се явяват правно задължени да подават декларации за имущество. В рамките на страната това са около 10 000 души. Още по-голяма е изненадата от обхвата на декларациите, изискващи подробно и детайлно описване на имуществени активи и пасиви от всякакъв порядък и то не само на служителите, но и на техните съпрузи, а и нещо повече – на лицата, с които те се намират във фактическо съжителство", написаха през лятото на 2018 година в становище до премиера, правителството и правосъдния министър от Сдружението.

Идеята за отпадането на част от съдебните служители от Антикорупционния закон на членовете на Правната комисия към ВСС произлиза основно от факта, че в ЗПКОНПИ изрично е посочено, че всички съдебни служители трябва да подават декларациите си пред ръководителя на съответния съд или прокуратура, а проверката им трябва да се извършва от Комисия, съставена също от съдебни служители в съответния орган на съдебната власт. Според Комисията, "не е налице инспекторат или аналогична структура, с функции, подобни на посочените в чл. 46 или 46а от Закона за администрацията, а от друга ИВСС няма правомощия по отношение на съдебните служители Същевременно, в рамките на проведените обществени консултации по проекта на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието са изразени множество становища от органите на съдебната власт за фактическа невъзможност от съставяне на предвидената в закона комисия от служители, поради липса на достатъчно такива, особено в по-малките по численост органи".

Освен предложените законови изменения, Правната комисия на ВСС предлага Пленумът да изиска от Народното събрание и автентично тълкуване относно приложението на §2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по въпроса: Какво следва да се разбира под "организация и ред за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси" по отношение на администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието, и как разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество следва да се приложат "съответно" за лицата посочени в ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона?

Уреждането на въпроса дали всички съдебни служители ще трябва да декларират доходи и имущество се налага освен това и заради предстоящото приемане от страна на ВСС на новата Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието.

Първият предложен проект на въпросната Наредба бе разгледан на заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13 декември 2018 г., но бе върнат на работната група, която се занимаваше с него за допълване и прецизиране.

Според кадровиците, в първия проект липсват реална възможност Комисията от служители, на която е възложена проверката на декларациите за имущество и интереси, да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции, да иска разкриване на банкова тайна, застрахователна тайна и данъчна и осигурителна информация, както и възможността за създаване на множество малки комисии за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, съставени от служители, които да извършват проверка на подадените декларации чрез искания за разкриване на банкова и застрахователна тайна. Неясна за членовете на Съвета бе й регламентацията по отношение на това кой е органът, който следва да установи наличието или липсата на конфликт на интереси. Според кадровиците липсва и законово правомощие Пленумът на ВСС да уреди в проекта на наредба административнонаказателна отговорност, доколкото §2, ал. 6 от ДР на ЗПКОНПИ не предоставя законова делегация за приемане на административнонаказателни разпоредби, а посочва кои текстове от закона следва да намерят субсидиарно приложение.

Новият проект на Наредба вече е готов, преминал е през обществени консултации и трябва да бъде приет в най-кратки срокове. В него изцяло са изменени разпоредбите, касаещи реда и начина на проверка на декларациите за имущество и интереси, като е регламентирано, че проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които комисията по чл. 15 не е оправомощена от специален закон да поиска и да получи съответната информация. Посочено е че за целите на проверката на декларациите достъпът до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, поддържани от други държавни органи, се извършва по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция ’’Електронно управление". В Наредбата все пак са предвидени и случаите, в които е невъзможно сформиране на комисия поради недостатъчна численост на съответната администрация, като е посочено, че по предложение на органа по избора или назначаването и със съгласието на съответния административен ръководител, се включват служители от по-горестоящата администрация.

Предвидено е още и, че при встъпването в длъжност в администрацията на органите на съдебната власт, на ВСС, на ИВСС и на НИП, задълженото лице трябва да подава пред органа по избора или назначаването декларация за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт, както и да уведоми органа по избора или назначаването в 7-дневен срок за възникнали обстоятелства за несъвместимост.

Последната дума и най-важните отговори обаче се чакат от законодателя.

Султанът на Бруней наложи мораториум върху смъртното наказание

Предишна новина

Осъдиха майка, вземала детски с лъжа

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 4
  !!!! | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #3 от " | нерегистриран":
  Целта на тези декларации е да е тегаво на служителите на КОНПИ, пък й по-лесно ще се замотаят, имащите нуждаот такава проверка, особи.

  Само дето съдебните служители подават декларациите си пред работодателя, а не пред КПКОНПИ. Не че съм съгласен с подаването на такава декларация.

 2. 3
  | нерегистриран
  1
  -3

  Целта на тези декларации е да е тегаво на служителите на КОНПИ, пък й по-лесно ще се замотаят, имащите нуждаот такава проверка, особи.

 3. 2
  | нерегистриран
  26
  0

  Безумията на Кунева още дълго ще тормозят цялата съдебна власт!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.