Легитимно ли е ръководството на ССБ?

Легитимно ли е ръководството на ССБ?
Настоящият председател на ССБ Калин Калкапчиев и Мирослава Тодорова, бивш председател на организацията, колаж: снимки от телевизионни участия на двамата съдии, "Правен свят"

В продължение на години група от медии, неправителствени организации, политически лица, икономически и адвокатски кръгове, както и магистрати, упорито внушаваха на обществото, че само една съсловна организация има привилегията да представлява над 2000-те български съдии. Декларации, отворени писма и позиции на ръководството на въпросната организация по актуални въпроси, свързани с правосъдието, както и с дейността на останалите власти, редовно бяха представяни за обща позиция на съдиите в България или поне на мнозинството от тях. В отделни публикации и изказвания бяха изнасяни твърдения, че членската маса на тази съсловна организация е около и дори над 1000 действащи съдии.

Промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), приети преди три години, позволиха да се внесе яснота за представителността на всички професионални организации в съдебната система. И докато Народното събрание гласуваше правилата за по-голяма прозрачност, сред които и въведеното задължение магистратите да декларират членство в професионални съюзи, сдружения и клубове по интереси, както и в неформални организации, Съюзът на съдиите в България (ССБ) засекрети данните за своята членска маса. Благодарение на Централния публичен регистър по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ и след получените отговори по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от Висшия съдебен съвет (ВСС), "Правен свят" успя да установи с точност представителността на всички магистратски организации и най-вече на ССБ. Акцентираме върху въпросната организация, тъй като в публикация на сайта й от 7 май 2019 г. става ясно, че ССБ има претенциите да наследи историята на Съюза/Сдружението на българските съдии, основан преди 100 години.

Към дата 9 април 2019 г., в България действащите съдии са 2210, като в т.ч. влизат 169 административни ръководители, 148 заместници на административните ръководители и 47 младши съдии. От тях към 2017 г., в изпълнение на изискванията на ЗСВ, членство в ССБ собственоръчно са декларирали 584 съдии, което е половината от лансираните в продължение на години 1000 членове.

"Правен свят" откри и откъде идва това несъответствие. През месец май 2011 г. тогавашният председател на ССБ съдия Мирослава Тодорова твърди, че организацията има 1000 души членска маса, разпределени в 13 секции. Изказването си съдия Тодорова прави в рамките на заключителна конференция по проект "Организационно укрепване на ССБ", финансиран със средства на холандското правителство по програма МАТРА. "Много полезен е резултатът от проекта", коментира и съдия Калин Калпакчиев, тогава член на Комуникационната комисия на ССБ, а понастоящем председател на организацията.

През ноември 2017 г., според данни от Годишното Общо събрание на ССБ, проведено в Пловдив, съсловната организация вече е наброявала 766 члена. Само година по-късно обаче тази информация е актуализирана, а както се оказва - и далеч не е точна.

В средата на ноември 2018 г., поради изтичане на мандата на предишния Управителен съвет на ССБ, начело със съдия Атанас Атанасов, Общото събрание на организацията избира за нов председател съдия Калин Калпакчиев. Вписването на промените в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) обаче става възможно от втория опит. От ССБ били задължени да представят актуален списък на членовете си, както и на присъствалите на ОС, на което са избрани новите органи на управление.

От протокола за Общото събрание е видно, че за по-малко от година членската маса на организацията е намаляла с нови 200 съдии и към есента на 2018 г. тя е наброявала 582 съдии. От тях, в предварително определения час за начало на ОС, са присъствали едва 87 души. След отлагане с един час, събранието започва своята работа в присъствието на едва 104 от членовете на организацията. Това става възможно на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, според който "Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго". Разбира се, уставът на ССБ допуска именно това – вместо близо 300 съдии да взимат решение от името на 582-ма членове, това да могат да правят и около стотина.

От присъствения списък на 10 ноември 2018 г. се разбира, че ССБ има представителност основно в столицата. Прави впечатление, че не малка част от присъствалите на ОС в определен период от време са били част от ръководните органи на организацията – Управителен съвет или Контролен съвет, както и тези, които по-късно са избрани за членове на новото ръководство. Става ясно още, че през ноември м.г. на заседанието не е присъствал нито един съдия от Велико Търново. Нямало е и съдия от Пловдив или поне липсва подпис срещу посоченото име на един магистрат от местен съд.

В крайна сметка, ОС избира нов УС на ССБ, начело на който застава Калин Калпакчиев, който една година и един месец по-рано приключи мандата си като член на Висшия съдебен съвет (ВСС). При вписването на Калпакчиев в Регистъра на ЮЛНЦ е представен списък на членовете на Сдружение ССБ, като изрично е посочено, че той е актуален към дата 3 септември 2018 г., всяка от страниците е заверена с подписа на действащия към онзи момент председател на ССБ Атанас Атанасов и с печата на организацията.

Оказва се, че в документа, който от ССБ са представили в Регистъра, присъстват имената на лица, които междувременно са били освободени от статута им на съдии, заради преминаване на друг държавен пост. Най-фрапантен е случаят с присъствието в списъка на името на Теодора Точкова, която е освободена от ВСС като съдия още на 8 април 2015 г., т.е. две години и половина по-рано заради избирането й за главен съдебен инспектор. В списъка, удостоверяващ членската маса на ССБ, присъстват имената и на действащи членове на Висшия съдебен съвет, които са освободени като съдии още през октомври 2017 г. Сред тях са имената на Цветинка Пашкунова, Севделин Мавров, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска, Драгомир Кояджиков.

Присъствието на имената на петима представители на Съдийската колегия и на главния съдебен инспектор в списък на действащите членове на Съюза на съдиите в България е повече от проблемно, най-малкото защото това неволно би ги поставило в конфликт на интереси, особено, ако разглеждат кадрови или дисциплинарни казуси, свързани с магистрати от същата организация. 

Според чл. 14.2 от Устава на ССБ, членове на организацията могат да бъдат дееспособни лица, които вече не са действащи съдии. Според чл. 20.4 от същия Устав, членовете на Съюза също така са длъжни редовно да внасят членския си внос. Остава открит въпросът – дали ръководителят на Инспектората на съдебната власт и една пета от членовете на ВСС, които не са магистрати, са продължили да си плащат членски внос и след освобождаването им.

"Правен свят" разговаря с действащи съдии, които признаха, че макар и да са декларирали членство в организацията пред Регистъра към ВСС през 2017 г., не са наясно със своя статут, защото от години не са плащали членския внос, нито са били търсени за участие при взимането на решения. Така се оказва, че ръководството на ССБ предпочита да не контролира спазването на Устава на организацията, най-малкото, защото това би довело до драстичен спад на членовете й.

Всъщност, въпросът с актуалния състав на ССБ е повече от сериозен, защото той може да доведе до поставяне под съмнение изобщо на легитимността на настоящото ръководство на организацията, както и на изразяваните от нея позиции. Но дори и всичко да е изрядно от нормативна гледна точка, самият факт, че съсловната организация разчита на членове, които вече са външни за системата, в т.ч. пенсионирани или недействащи съдии, показва доколко държавните институции следва да разглеждат ССБ като организация с достатъчно авторитетна представителност, когато я включват при разглеждането на определени решения. При всички случаи, информацията за десетократното разминаване между твърдяната (около 1000) и реалната (около 100 присъствали на последното ОС) членска маса на ССБ, напълно потвърждава тезата, че Съюзът и най-вече свързаните с него кръгове, заблуждават общественото мнение когато твърдят, че той изразява позицията на мнозинството от българските съдии. Обективният прочит на документите сочи, че решенията, декларациите и позициите по различни въпроси, които излизат от името на ССБ, се взимат от една капсулирана групичка магистрати (членовете на УС), която може да претендира да представлява около 5% или около стотина от общия брой на съдиите у нас.

"Правен свят" вече потърси позицията на засегнатите страни по повдигнатите в статията въпроси.

Теодора Точкова потвърди, че не е плащала членски внос към ССБ от м. април 2015 г. и не знае защо още е в списъците на организацията
 
"Нямам информация дали съм включена в списъци на членовете на Съюза на съдиите в България или в списъци на други съсловни организации. За тази информация би следвало да се обърнете към тях.
Не съм заплащала членски внос на Съюза на съдиите в България в периода след избора ми за главен инспектор на ИВСС до момента". Това отговори главният съдебен инспектор Теодора Точкова на поставените от "Правен свят" въпроси. 
 
Отговорът потвърждава, че ръководството на ССБ нарушава собствения си Устав, като не предприема действия по събиране на дължимия членски внос, както и че реално завишава броя на членовете си с т.нар. "мъртви души", действащи или бивши магистрати, които след като са преустановили плащането на членския си внос, би следвало да не се разглеждат като активни членове на организацията. 
 

Отново задържаха член на групата Пуси райът

Предишна новина

Разследваме онлайн измама за 1 млн. лева*

Следваща новина

Коментари

18 Коментара

 1. 26
  магистрат | нерегистриран
  4
  -3

  Този въпрос с "повишена трудност" дали касае Правен свят и някой извън членовете на ССБ?

  Или това е начинът да се освободите от комплексите си? Ха, ха.. ..Дерзайте все така по комсомолски, но незабравяйте и притчата за кучето и кервана..

 2. 25
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 24
  Въпрос | нерегистриран
  17
  -10

  Ако ССБ е толкова незначителна организация, защо толкова се занимавате с нея? Три дни тази публикация виси на челно място

 4. 23
  съдия до коментар 5 | нерегистриран
  14
  -9

  Браво , точен анализ на същността на този лицемерен и вреден “съюз”.

 5. 21
  ********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 20
  Дяволита Въпросителна | нерегистриран
  4
  -2

  Следите винаги остават. Справка - Юда.

 7. 17
  | нерегистриран
  14
  -3
  До коментар #3 от "Бивш член | нерегистриран":
  За съжаление ССБ в лицето на управляващите го през последните години направи всичко възможно, за да отврати членовете си и да ги отблъсне от организацията, която все повече наподобява секта. Двойствени стандарти по идентични каузи, декларации в защита на "нашите" и такива срещу "враговете" при едни и същи факти, обусловили и едните, и другите декларации, безпринципност .... Не знам дали ръководството си дава сметка как изглежда в очите на обикновените магистрати, които се интересуват само от работата си, а не политиканстват и нямат властови амбиции. Жалки мерзавци, съсипахте добрите идеи, които ни сплотяваха по-рано, с фюрерската си политика! Севернокорейският лидер само може да се учи от вас на тоталитаризъм! И имате наглостта да претендирате за свобода на мисълта и за независимост, когато вие сте най-върлите им отрицатели, ако противоречат на вашата партийна линия!









  Напълно се присъединявам!

  Добавям само един факт, потвърждаващ написаното от Вас: последната декларация на ССБ по повод изказването на Лалов. В стремежа си да реализират на всяка цена партийната си цел те са готови да "сготвят" и един от феновете-наивници, като го слагат удобно в ръцете на ВСС за дисциплинарка, посочвайки, че е нарушен Етичния кодекс, защото не е съобщил за намеса в независимостта му. Лалов силно ме отвращава като личност, но това спрямо него е подло и гнусно. Това обаче демонстрира на практика моралния облик на ръководството.

 8. 13
  ******************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 10
  *********************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 9
  | нерегистриран
  15
  -6
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Тези на снимката не са ли двойка?

  Да. Много си подхождат.

 11. 8
  | нерегистриран
  16
  -7

  Тези на снимката не са ли двойка?

 12. 7
  Красимир Мазгалов - ССБ | нерегистриран
  22
  -6

  Не съм съгласен с мненията, изразени по - долу. Ние сме много демократична организация. Ето как бях избран аз - чрез демократично гласуване. Другаря Калпакчиев също го избрахме така. Е вярно е, че Нела и Мира си ни харесват, но само как пишем актовете, да не си помислите друго!

 13. 6
  Щом няма достатъчно членове - курс към въоръжена борба | нерегистриран
  30
  -7

  От доста време чакам ССБ да обяви курс към въоръжена борба . Историята на БКП показва , че щом масите не се присъединяват доброволно към борбата , трябва да се излезе в гората , да се ограбват мандри и да се чака братска сила да премине границата . Е , броят на партизаните рязко нараства 1-2 дена преди преврата , че и след него , но това е положението . Без революционен терор не става , не може само с лапане , командировки в чужбина и НПО-та .

 14. 5
  | нерегистриран
  38
  -6

  ССБ /вече/ е партийна организация . Във всяка партийна организация има върхушка , която обира облагите ; твърд електорат , който се върти около върхушката и иска да се включи в нея ; и голяма маса от шушумиги , които гласуват по инерция и от наивност . Намаляването и на твърдия електорат , и на шушумигите е естествен процес особено в една съдийска организация , в която хората имат достатъчно акъл , за да разберат какво се случва . Вижда се , че ССБ едва е събрал 100 души на общо събрание . Постепенно ще станат 90 , 70 , 20 ….накрая ръководството ще събеседва само със себе си . Влезеш ли в схемата на партийност и масонска ложа , това се получава . Единственото решение е "да се опомнят" , но досега няма случай на партиец в България "да се опомнил" - парите и облагите заслепяват и връщане назад няма .

 15. 4
  Защо? | нерегистриран
  18
  -23

  Защо не си гледате работата, която изисква по-аргументирано да плюете срещу зададените ви мишени. Това, че някой не си е декларирал членството нищо не значи - не го отписва автоматично като член, същевременно няма и санкция за недеклариране на членство. Друг е въпросът и че задължението за деклариране на членство в съсловна организация е абсолютно в противоречие с правото на свободно сдружаване. Казаха го и Консултативният съвет на европейските съдии, и Международната съдийска асоциация. А като сте потърсили становището на засегнатите страни, защо не сте го изчакали, преди да публикувате "разкритията" си?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.