Когато се качи без билет във влака, пътникът сключва договор с превозвача

Когато се качи без билет във влака, пътникът сключва договор с превозвача

Когато се качи във влака без билет, пътникът сключва договор с превозвача, но това важи, ако до влака има свободен достъп, реши Съдът на Европейския съюз.

Казусът

В съответствие с условията си за превоз Национално дружество на белгийските железници (Société nationale des chemins de fer belges -  SNCB) съставя актове на пътниците, които пътуват във влака без валиден документ за превоз. Пътниците са имали възможност да уредят отношенията си с дружеството като незабавно платят цената на пътуването, заедно с увеличението по т.нар. "бордна тарифа" или в 14-дневен срок от нарушението заплатят фиксирана сума в размер на 75 евро. След изтичането на срока остава възможността да платят фиксирана сума от 225 евро. В конкретния случай трима пътници не използват нито една от тези възможности. Затова SNCB предявява искове срещу тях пред съда в Антверпен, Белгия, като иска да бъдат осъдени да му платят съответно 880,20 евро, 1103,90 евро и 2394 евро. Дружеството мотивира исковете си с това, че те не са закупили документи за превоз.

Съдът постави въпроса какво е правоотношението между дружеството и пътниците без документ за превоз и дали регламентът на Съюза за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, трябва да се тълкува в смисъл, че хипотезата, в която пътникът се качва във влака, за да пътува, без да си е закупил билет, попада в обхвата на понятието "договор за превоз" по смисъла на този регламент.

Решението

В своето решение Съдът отбелязва, че щом железопътното предприятие предоставя свободен достъп до влак и щом пътникът се качва в него, то и двете страни изявяват съвпадаща воля да встъпят в договорно правоотношение. Що се отнася до въпроса дали притежаването на билет от пътника е абсолютно необходима предпоставка, за да се приеме, че е налице "договор за превоз", Съдът приема, че билетът не е нищо повече от документа, който материализира договора за превоз.

Понятието "договор за превоз" не зависи от това дали пътникът притежава билет и следователно обхваща хипотезата, в която пътникът се качва във влак със свободен достъп с цел да пътува, без да си е набавил билет. Доколкото обаче в Регламент № 1371/2007 няма разпоредби в това отношение, това тълкуване не засяга въпросите за действителността на договора и за последиците от неизпълнението на задълженията на някоя от страните, въпроси, които продължават да се уреждат от приложимото национално право.

Що се отнася до правомощието на националния съд да измени евентуално неравноправната наказателна клауза, магистратите констатират, че тя е част от общите условия за превоз на SNCB, за които националният съд уточнява, че са "считани за общо задължителни, тъй като са с нормативен характер" и че са "обнародвани чрез официалното им публикуване от държавата".

Договорните клаузи, които отразяват в частност задължителни законови или подзаконови разпоредби не са предмет на разпоредбите на Директивата. Съгласно практиката на Съда обаче това изключение от приложното поле на Директивата предполага да са изпълнени две условия. От една страна, договорната клауза трябва да отразява законова или подзаконова разпоредба, а от друга страна, разпоредбата трябва да е задължителна. Проверката за наличието на тези условия е от компетентността на националния съд. Ако националният съд намери, че тези условия не са изпълнени и че следователно наказателната клауза попада в приложното поле на Директивата, Съдът припомня, че националните съдилища не могат да намаляват размера на неустойката, която са счели за неравноправна, нито пък могат въз основа на принципи на националното договорно право да заместят тази клауза с диспозитивна разпоредба от националното право, а са длъжни да не приложат въпросната клауза, освен ако договорът няма да може да се изпълнява без неравноправната клауза, а обявяването му за недействителен в неговата цялост излага потребителя на особено неблагоприятни последици.

Трансформация на съдийски щатове от страната в СРС предизвика спор във ВСС

Предишна новина

ВСС отказа удължаване на срока за ведомствен апартамент на съдийка от Варна

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.