Централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в България

Централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в България

Въвеждане на централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в страната – това предложение фигурира в доклад на екипа за управление на проект "Заповедно производство", осъществяван от Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия (ЕК), по който Висшия съдебен съвет (ВСС) е бенефициент. Препоръките и изводите от него ще бъдат обсъдени на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник.

Идеята е делата да бъдат разпределяни равномерно и според натовареността на даден съдия посредством критериите, заложени в Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС). "Предложените промени в подсъдността на заповедните дела следва да засягат само заповедното производство, като подсъдността на свързаните с него производства пред исковия и въззивния съд следва да остане непроменена. Доколкото вследствие на електронизацията цялото заповедното дело следва да се съхранява на електронен носител, няма да се налага изпращане на заповедното дело в друг район във връзка със съответното исково или въззивно производство, а исковият и въззивният съд следва да имат пълен достъп до заповедното дело в информационната система на съдилищата", пише в доклада.

Докладът относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България цели да подпомогне българските органи – ВСС, българските районни съдилища, Министерство на правосъдието, Държавна агенция "Електронно управление" и Министерство на икономиката в процеса на дигитализация на заповедното производство, за по- ефикасно разпределение на делата и съкращаване на времето за приключване на производството. В случая, въз основа на извършен анализ на действащата правна и техническа рамка, изготвен на предходен етап от проекта, и идентифицираните проблемни моменти, настоящият доклад предоставя предложения за преодоляването им.

Дигитализацията

Най-основният акцент на предложенията за законови изменения е заповедното производство да бъде дигитализирано. Докладът отчита, че е необходимо информационната система на заповедното производство в нейните части, свързани със взаимодействието с външни за съдебната система участници, както и частта, обслужваща производството в съдилищата, да стане част от Единния информационен портал за електронно правосъдие (ЕИП) и Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по член 410 ГПК

Изменения се предлагат и по отношение на подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по член 410 Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Предложението е да бъде изменен образецът на заявления, като той стане по-детайлен, а в електронния му вариант да бъде въведено автоматизирано попълване на някои полета, въз основа на вече въведена информация и/или връзка с други системи. Очаква се това да допринесе за намаляване на непълнотите и грешките, които заявителите допускат и които създават допълнително натоварване за съда и удължават времето за разглеждане на заявленията, поради нуждата от даване на указания, връчване на уведомления и т.н. Идеята е също така електронните образци на заявления, които заявителите попълват онлайн, да осъществяват връзка с някои основни регистри, поддържани от държавата, като ЕСГРАОН и Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. "Когато заявлението се подава не дистанционно, а на хартия, заявителят следва да има възможност да го подаде в удобен за него районен съд. При подаването, му хартиеното заявление, ведно с приложенията към него, следва да се дигитализира от съдебен служител, като оттам насетне заповедното дело следва да бъде разпределено. Освен сканиране и прилагане към делото на хартиеното заявление и всички свързани с него документи, дигитализирането следва да включва попълване, от страна на съдебен служител, на електронния образец на заявление", предлага още екипът по проекта.

Понастоящем отсъства изискване за прилагане на доказателства за вземането към заявленията по чл. 410 ГПК. Очаква се обаче, с разглежданите в момента предложения за изменение и допълнение на ГПК, включително във връзка с въвеждането на служебна проверка за неравноправни клаузи в потребителски договори, представянето на такива приложения да стане задължително. Доколкото в много случаи доказателствата за вземането включват изключително обемни договори и общи условия, налице са опасения, че въвеждането на такова изискване ще затормози съда с голям обем документация и ще го забави значително при разглеждането на заявленията.

Връчванията

Предложеното централизирано разпределение на заповедните производства няма да засегне уредбата на връчванията. Те ще бъдат осъществявани от връчителите по адреса на лицето, което следва да получи съобщението, както и досега. След като подлежащите на връчване книжа бъдат разпечатани от електронното досие на заповедното дело, те ще бъдат връчени по общия ред.

Възраженията

В доклада по проекта на Служба за подкрепа на структурните реформи се предлага и да се създаде нормативна и техническа възможност за подаване на възражения по електронен път, в случаите, когато длъжникът разполага с квалифициран електронен подпис, както и в случай, че изявленията, направени чрез използване на удостоверение за електронна идентификация, се приравнят на такива, подписани саморъчно. Дори и да се въведе възможност за електронно подаване на възражения, очакването е, че преобладаващият брой длъжници ще продължават да възразяват на хартия. При централизирано разпределение на заповедните дела, районът на заповедния съд няма непременно да съвпада със седалището/постоянния адрес на длъжника. Длъжникът следва да има възможност да подаде това заявление в избран от него районен съд, където то следва да се дигитализира, по подобие на процедурата по подаване на заявление на хартия, но без да се изисква заплащането на такса за тази обработка. Предвидено е още въззивният съд да има техническа възможност за достъп до цялото електронно заповедно дело и да отпадне изпращането на хартиен носител.

Издаване на изпълнителен лист

Проектният екип предлага, по аналогия с подаването на заявлението, кредиторът да може да се снабди с изпълнителен лист в избран от него районен съд, като електронният образ на издадения вече от заповедния съд изпълнителен лист бъде разпечатан от електронното заповедно дело, заверен от дежурен съдия и за получаването му от кредитора или от упълномощено от него лице се направи отбелязване в електронното заповедно дело. При връчването на изпълнителен лист не следва да се образува ново дело, а следва да се извърши отбелязване по електронното заповедно дело за това, че изпълнителният лист е бил връчен. С оглед дигитализацията на производството, на етап подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, заявителят следва да представя само електронните образи /копия от тези документи, ведно с декларация за тяхното съответствие с оригинала, а самият оригинал следва да бъде представен при получаването на изпълнителния лист в избрания от заявителя районен съд. Ако е налице съответствие между оригиналния документ и представения електронен документ и след разпореждане на оправомощения съдия, ще се направи надлежна бележка за издаден изпълнителен лист върху представения в оригинал документ.

За по адекватна защита на длъжника в заповедното производство по чл. 417 ГПК проектът предлага уеднаквяване на практиките по отношение на сумите, които следва да бъдат включени в обратния изпълнителен лист – като те да да включват и лихвите за периода от получаването на тези суми /вещи / такси /разноски до издаването на обратния изпълнителен лист.

Още по темата

Платформата за електронни обществени поръчки стартира от януари 2020 година

Предишна новина

Започна новият мандат на медиаторите към Окръжен съд – Варна

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 11
  най-подходящата реформа | нерегистриран
  5
  -1

  е просто да се отмени заповедното производство и да се върне стария ред по 237 ГПК /отм/. Защото в момента е такава каша /и неимоверна бумащина/, че само се генерират бройки дела. Скоро кредиторите ще се усетят, че им е по-лесно и по-евтино да си проведат обикновено исково производство. Ще пропуснат възраженията по чл.423, частни жалби по 419 и разни други усложнения. И без това длъжниците се крият и не си получават съобщенията. Тогава какво- задължително исково производство, служебен адвокат на разноски на ищеца /2 инстанции най-малко/.

 2. 10
  Копърков | нерегистриран
  3
  -2
  До коментар #9 от "Акулов | нерегистриран":
  Не съм сигурен , че всички , които участват в проекта са "паркетни специалисти". Според мен ще участват и съдии от СРС и други районни съдилища . Не казвам , че цялото заповедно производство трябва да излезе извън съда , но трябва да има опция и за съдебни помощници и ДСИ да участват особено по чл.410 ГПК за топлофикация , мобилни телефони , регреси по КЗ и други масовки. Идеята е , лицата , които не са съдии , да носят отговорност за действията си . Против съм писането "под псевдоним". Това за машинното издаване ми изглежда по-скоро фантастика , въпреки че няма лошо заявителите сами да си пишат заповедите за изпълнение , както ги караме за съдебните удостоверения :)))

  Като гледам "изработеното" до момента, определено са само паркетни. Никой практикуващ не може да измисли подобни глупости, даже и от СРС да е... Както казах, няма кой "да носи такава отговорност", защото съдебни помощници има в районни съдилища, броящи се на пръстите на едната ръка. Като уточнявам, че говорим само за десятките, няма как да се разпределят дела между съдебни изпълнители, съдебни помощници и съдии, които са с различен статут, по субективната преценка на някого, от което да произтичат и отговорности. Следва да е уредено в закона - по видове, но чак такава казуистика в ГПК едва ли би била удачна. На същия принцип може да се възложи и на съдебните секретари да изготвят заповедите за изпълнение по разпореждане на съдията, нещо от сорта на "Да се издаде заповед за изпълнение", дата и подпис, а те да си пишат другото. Т. нар. "машина" всъщност е софтуер и се ползва от доста години от монополисти и обслужващите ги адвокатски кантори. Ползват данните от счетоводните си програми и ги подават към софтуера, който ги "попълва" в заявленията и само ги печатат. Всичко е автоматизирано и няма ръчно набиране. Няма пречки да се преработи софтуерът и за заповеди. Подават данните по електронен път, заедно със заявлението и в съдилищата излизат автоматично заповедите.

 3. 9
  Акулов | нерегистриран
  2
  -1

  Не съм сигурен , че всички , които участват в проекта са "паркетни специалисти". Според мен ще участват и съдии от СРС и други районни съдилища . Не казвам , че цялото заповедно производство трябва да излезе извън съда , но трябва да има опция и за съдебни помощници и ДСИ да участват особено по чл.410 ГПК за топлофикация , мобилни телефони , регреси по КЗ и други масовки. Идеята е , лицата , които не са съдии , да носят отговорност за действията си . Против съм писането "под псевдоним". Това за машинното издаване ми изглежда по-скоро фантастика , въпреки че няма лошо заявителите сами да си пишат заповедите за изпълнение , както ги караме за съдебните удостоверения :)))

 4. 7
  Акулов | нерегистриран
  5
  -1
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  В районен съд няма съдебни помощници. Но може в разпределянето да се вкючат дси и съдиите по вписванията. Това ще облекчи много районните съдии.

  До коментар [#5 #401984] Давам съдебните помощници само за пример . Заповедното производство може да се прехвърли на лица с юридическо образование , които не са съдии и са държавни служители - ДСИ , съдебни помощници или нещо от този вид . Мисля , че реформата с търговския регистър беше удачна , като знаем какво беше във фирмените отделения . След като не могат да назначат достатъчно районни съдии , то изходът е заповедното производство да не се прави от районни съдии. Просто казвам , че е вариант , който може да залегне в закона като възможност .

 5. 6
  Копърков | нерегистриран
  5
  -4

  Споко, тази глупост няма как да стане. Ще вземат парите и папката с бумагите ще отлежава в някой шкаф...

 6. 5
  | нерегистриран
  7
  -1

  В районен съд няма съдебни помощници. Но може в разпределянето да се вкючат дси и съдиите по вписванията. Това ще облекчи много районните съдии.

 7. 4
  Акулов | нерегистриран
  8
  -4
  До коментар #2 от "Докога | нерегистриран":
  Иновативен подход за тормоз над районните съдилища. Пълна анархия и целта е да се изравнят заповедите между раята. Няма значение хамалогията и издевателствата над служителите, евентуалните грешки и липсата на сигурност при преценка на оригиналните документи, на отбелязванията. Просто е открийте щатове в РС. Няма нужда от глупави експерименти и разходи. Понякога простите неща и традициите са за предпочитане.  Е , това с откриването на щатове в РС е проблем . За да се открият тези щатове , трябва да се закрият други в слабо натоварени съдилища - апелативни , военни , окръжни , административни . Демек , да се правят реформи . ВСС си гледа кефа и затова са се хванали за идеята за електронно разпределение . Хем пари по проект падат , хем си нямат главоболия . Според мен е по-удачно да се прехвърлят част от заповедните производства на ДСИ и на съдебни помощници . Съдиите трябва да се занимават със съдийска работа , а заповедните производства в голямата си част не са точно това . Тогава обаче закриването на съдилища е неминуемо . Без натоварването от заповедните доста съдилища увисват …..

 8. 3
  | нерегистриран
  5
  -3
  До коментар #1 от "Копърков | нерегистриран":
  Някой пак ще гушне едни шапка пари, за да "роди" поредната гениална глупост. Това е пълен абсурд, сътворен от лица, които не са виждали заповедно производство дори на картинка...

  Най-лесно е да се хванеш за пояса на дядо си и да твърдиш , че както е било така и ще бъде ...

 9. 2
  Докога | нерегистриран
  8
  -6

  Иновативен подход за тормоз над районните съдилища. Пълна анархия и целта е да се изравнят заповедите между раята. Няма значение хамалогията и издевателствата над служителите, евентуалните грешки и липсата на сигурност при преценка на оригиналните документи, на отбелязванията. Просто е открийте щатове в РС. Няма нужда от глупави експерименти и разходи. Понякога простите неща и традициите са за предпочитане. 10. 1
  Копърков | нерегистриран
  6
  -8

  Някой пак ще гушне едни шапка пари, за да "роди" поредната гениална глупост. Това е пълен абсурд, сътворен от лица, които не са виждали заповедно производство дори на картинка...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.