Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Правната полемика, която предизвикват обществените поръчки в последните десет години, провокира написването на новото издание - "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП ". Проведеният анализ на пазара и оскъдната теоретико-практическа информация, която съществува по материята бяха основната движеща сила за наличието на настоящото издание. Безспорно познаването на нормативната уредба в детайли, на практиката на КЗК, съдилищата в страната и на Съда на Европейския Съюз е от особено значение, за всички работещи по материята. Основополагащата идея в книгата е да се разгледат детайлизирано възможните нормативни постановки с цел предпазване на възложителя (съответно упълномощените от него лица) от допускане на пропуски, грешки и нарушения, водещи до административно-наказателна, гражданска или дори, в някои случаи, до наказателна отговорност, включително ефективно лишаване от свобода[1]. Изданието е подходящо и за лицата, заети при стопански субекти, участващи по обществени поръчки. Добрата теоретическата и практическа подготовка ще предпази работодателите им, от допускане на грешки, пропуски и нарушения, които водят до тяхното отстраняване/дисквалифициране от участие по различните обществени поръчки.

Авторите[2] на най-новото и най-актуалното издание в областта на обществените поръчки - "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП",  задълбочено и всеобхватно анализират различните правни  институти в областта на обществените поръчки, приложими и при разходването на средства по европейските фондове и програми (ЗУСЕСИФ). "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП" успешно съчетава правната доктрина и правната практика в областта на обществените поръчки.

Настоящото издание сполучливо представя на достъпен език правомерните начини за организиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки, съобразно релевантно приложимото национално и европейско законодателство. По безспорен начин спомага и за придобиване на практически умения за работа в сферата. Представя в синтезиран, табличен вид, нормативно определените процедури за възлагане по реда на ЗОП, с оглед на което, улеснява възложителите в ежедневната им практичека работа.
 

С какво тази книга е по-различна и по-добра от останалата литература по темата - обществени поръчки ?

 1. Книгата ще Ви даде теоретико-практически познания по материята "обществени поръчки".
 2. Ще получите задълбочени познания в съдебната практика и практиката на КЗК и Съда на Европейския Съюз по практическото приложение на ЗОП и ППЗОП.
 3. Ще получите познания по най-често използваните стандарти в областта на обществените поръчки, пряко касаещи изготвянето на документации по ЗОП, както и пряко касаещи участващите в обществени поръчки стопански субекти, които, с оглед конкурентността им в тази област, ще могат значително да подобрят портфолиото си, съответно да увеличат възможностите да им се възлагат повече договори за обществени поръчки.
 4. Ще Ви даде значителни знания за избягване на грешки, пропуски, закононарушения[3], независимо от коя страна на правоотношението сте (за възложителя или за участник или за кандидат).
 5. Ще Ви даде необходимите знания, за да избегнете налагането на финансови корекции, когато разходвате средства по ЗУСЕСИФ, които средства винаги  трябва да се разходват в пълно съответствие със ЗОП и ППЗОП. Нарушенията по ЗОП в множеството случаи се трансформират в нередности по смисъла на  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Съгласно този регламент "нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. Нарушенията по ЗОП, "нередности " по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 са от своя  страна са основание за налагане на финансови корекции по ЗУСЕСИФ, както по безвъзмездно получените средства, така и по собствените такива[4].
 6. Независимо дали работите за регулярен възложител по чл. 5 ЗОП или за физическо лице, представляващо юридическо лице-възложител за конкретен случай, по чл. 6 ЗОП, което разходва средства по европейски фондове и програми, ще добиете познания, кога, при какви условия възложителят може да бъде наказан два пъти за едно и също нарушение, тоест в кои случаи на нарушения по ЗОП, забраната за двойното наказване (принципът "non bis in idem") по националното ни законодателство няма да бъде приложима.
 7. Когато работите за възложител, какво и как трябва да направите предварително, за да откриете, проведете и възложите обществената поръчка законосъобразно.
 8. Независимо дали работите за възложител или за стопански субект-кандидат или участник, ще придобиете теоретически и практически опит в тази сфера, който би Ви струвал години, а в "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП"  е изложен на 468 страници. Опитът, който ще Ви предоставят авторите на книгата, ще Ви предпази от грешки занапред.
 9. Ще подпомогнете повишаването на квалификацията си и експертността си.
 10. Много от въпросите, които си задавате в ежедневната си работа в областта на обществените поръчки, ще получат конкретен, ясен и обоснован отговор, подкрепен и обоснован с практика на КЗК и съдилищата в станата.
 11. След детайлно запознаване с книгата, Вашите познания и опит ще са изцяло на експертно ниво, което по беспорен начин ще повиши и вашата конкурентноспособност на пазара на труда.
 12. Книгата ще Ви даде солидни познания по начините, основанията и реда за обжалване по ЗОП.
 13. Теоретическият и практическият опит на двамата автори, предаден чрез книгата - "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП" e представен по начин, лесен за усвояване, не само от юристи, но и от всички работещи в сферата.
 14. Книгата е подходяща и като допълнение към теоретико-практичските курсове преподавани в магистратура - "Обществени поръчки" в различните висши учебни заведения в страната.
 15. Настоящото издание е подходящо и за студенти, изучаващи в курса си на обучение  дисциплината - "Обществени поръчки".

Структура и  съдържание на книгата?

Книгата е обособена в три дяла

Дял първи се състои от шестнадесет глави, всяка от които съдържа актуален юридически, теоретичен и практически анализ, въз основа правната доктрина и практика по разглежданата проблематика. Особено внимание е обърнато и на табличното представяне на фундаментални въпроси, с цел бързо и безпроблемно усвояване на материята.

Дял втори представя синтезирана извадка на релевантната практика на съдилищата и КЗК по разглежданата материя представена в дял първи.

В дял трети е представен подробен списък на стандарти приложими в областта на обществените поръчки, както и кратки разяснения по тях. Стандартите са основополагащ елемент за подготовката и провеждането на обществените поръчки. Универсалното им приложение и значение за всяка страна, възприемаща принципа на възлагане въз основа на състезателното начало, прави дял трети задължителен за съдържанието на настоящото ръководство. Например, единствено в тази книга се съдържа разяснение по един от най –популярните стандарти – ISO 9001, като за него се дава разяснението, че освен доказателство за контрол на избраното качество, сертификатът по този стандарт удостоверява и, че при осъществяване на дейността си, икономическият оператор спазва всички нормативни изисквания за дейността си.

За улеснение на читателите, основните дялове в книгата са отделени със самостоятелно съдържание.          


[1] Такъв пример от съдебната практика е посочен в книгата "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП".

[2] Д-р Антония Илиева и Пенчо Станкулов.

[3] Лицата, заети при възложители по ЗОП или такива по ЗУСЕСИФ, не носят отговорност по ЗОП, но за извършените от тях нарушения по ППЗОП са предвидени съответни административно наказателни състави. За нарушения на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, заетите с тази дейност лица носят дисциплинарна отговорност по съответното трудово или служебно правоотношение. Предвид факта, че ППЗОП съдържа разпоредби, пряко насочени към кандидати и участници в обществената поръчка, административно  - наказателна отговорност за техните представители, също не може да се изключи.

[4] Налагането на финансови корекции обаче не изключва реализирането на административно – наказателна, наказателна и гражданска отговорност на физическото лице, отговорно за законосъобразното разходване на средства по европейските фондове и програми.

 

Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Чехия срещу Директивата за засилване на контрола върху огнестрелно оръжие

Предишна новина

Млад мъж блудства с 8-годишно момиченце, задържан е

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.