Пуснаха за обществено обсъждане новите образци на заповед за изпълнение

Пуснаха за обществено обсъждане новите образци на заповед за изпълнение

След последните мащабни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), свързани със засилване на защитата на потребителите във връзка със заповедните производства, Министерството на правосъдието пусна и новите образци на заповеди за изпълнение за обществено обсъждане.

Така вече към заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК се прилагат договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови приложения и изменения, както и приложимите общи условия, ако има такива в случай, че договорът е сключен с потребител (чл. 410, ал. 3 от ГПК).

В образците са отразени още и следните обстоятелства: заявлението срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния (чл. 411, ал. 1, изречение второ от ГПК); съдът не издава заповед за изпълнение, когато искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това (чл. 411, ал. 2, т. 3 от ГПК); в заповедта за изпълнение се съдържа указание към длъжника, че в случай че възражението е неоснователно, той може да понесе разноски в по-висок размер от посочения в заповедта (чл. 412, т. 9 от ГПК);

С последните промени в ГПК освен това срокът за възражение срещу заповедта за изпълнение се удължава от двуседмичен на едномесечен (чл. 414, ал. 2 от ГПК), а когато е поискано издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК на основание извлечение от счетоводните книги на банка, към него се представя документът, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (чл. 417, т. 2 от ГПК).

Новите образци на заповеди за изпълнение отразяват и, че когато е поискано издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК на основание документ по чл. 417 - ценна книга, обезпечаваща вземане, произтичащо от договор, сключен с потребител, към заявлението се прилага договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (чл. 417, т. 10 от ГПК), както и, че срокът за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение се удължава от двуседмичен на едномесечен (чл. 419, ал. 1 от ГПК).

В случай че длъжникът е потребител, надлежното обезпечение за спиране на изпълнението е в размер до една трета от вземането (чл. 420, ал. 1 от ГПК). По този начин законодателно се определя горна граница на надлежното обезпечение, което може да бъде изискано от потребител, за разлика от предходната нормативна уредба, която оставяше определянето на обезпечението изцяло на преценката на съда.

"Целта на предлаганата нова наредба е образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство да бъдат приведени в съответствие с цитираните промени в заповедното производство, направени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. (обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г.). Като резултат от прилагането на уредбата, съдържаща се в проекта на наредба, се очаква улесняване на упражняването и защитата на правата на потребителите в качеството им на длъжници в заповедното производство по ГПК. За прилагането на разпоредбите на проекта на наредба няма да са необходими финансови и други средства", пише в мотивите към проекта на Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Прокуратурата разследва смъртта на двама души във Варна, след умишлено причинен взрив

Предишна новина

Цар Киро е душил и плюл по журналисти, но това не е престъпление, а административно нарушение

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.