Електронният магазин и изискванията на закона

Електронният магазин и изискванията на закона

Защо е добре за всеки бизнес да присъства в инернет?

Съвременните информационни и комуникационни технологии и интернет навлизат в живота ни все повече и се превръщат в основната среда, където хората общуват помежду си, търсят информация и все повече, включително и в България, ги използват и за да купуват различни стоки или услуги. По данни на НСИ, към края на 2019 г. над 75 % от домакинствата имат достъп до интернет, а лицата, които редовно използват интернет са над 2/3 от гражданите, като във възрастовата група до 54 г. това са над 73 %. Според данни на Евростат, за последните 5 годни делът на хората у нас, които пазаруват чрез интернет, е нараснал повече от два пъти.

Всичко това показва, че за всеки бизнес е добре да присъства в интернет, защото това създава предпоставки за разширяване на оборотите, а от там и на вашите печалби. В европейските страни делът на хората, които пазаруват онлайн е изключително висок, която тенденция ще се развива и в България в идващите години.

От тези цифри сами разбирате, че изграждането на електронен магазин, който е лесен за използване от потребителите представя пред всеки един бизнес прекрасна възможност за достигане до повече потребители, разширяване на пазара и на печалбите, защото поддръжката и експлоатацията на един електронен магазин е значително по-евтина от всички разходи по поддръжката на търговски обект, а и където и да се намира физически магазин е невъзможно да стигнете до толкова голям дял от потребителите, каквито възможности предоставя инернет.

Всичко това внася много промени в бизнеса. Електронната среда създава специфични законодателни необходимости за защита на правата на потребителите в интернет, с които следва да се съобразят търгуващите в инернет при изгражднето на онлайн магазина си и предлагане на своите продукти или услуги през интернет.

Каквo e необходимo, за да се отвори електронен магазин?

Процесът на разработване и стартиране на функционирането на електронен магазин минава през дейности от различен тип - необходимо е чисто технически да бъде избран и закупен домейн и да се избере хостинг, след това да се изработи магазинът, да бъдат предприети необходимите действия, за да се спазят изискванията на закона за онлайн търговията, а също така и чисто бизнес и технически решения - как ще се рекламира и къде, какви ще бъдат комуникационните канали за стигане до повече потребители, проучване на конкуренцията, оптимизация на съдържанието на сайта и други подобни.

Настоящата статия ще се концентрира основно към юридическите изисквания и предизвикателства, като останалите елементи ще бъдат само маркирани, за да знаете какво е необходимо за отварянето и разработването на online магазин.

  1. Създаването на уебсайт

На първо място, за да бъде прехвърлена търговката дейност в инернет пространството и електронният магазин да започне да функционира е необходимо да бъде създаден уебсайт. При създаването на уебсайта е от съществено значение какъв домейн ще бъде избран, защото същият следва да е подходящ, с оглед на това какво ще се продава на сайта. За пример - подходящ би бил домейна bijuta.bg, ако мислите да продавате бижута на сайта. Това е така, защото при търсенето от страна на потребителя, ако той не е чувал за вашите продукти и магазин по този начин ще Ви намери възможно най-лесно. В инернет са налични много бази данни, където може да се провери дали определен домейн е свободен при избора на най-подходящия домейн за инернет магазин.  

Следва също така при избора на домейн да се внимава той да не е близък или пък идентичен с името на вече регистрирана търговска марка. Последното е от изключително значение, защото ако не се спази посоченото изискване се допуска нарушение, което може да бъде преследвано от закона.  

Самото техническо изграждане на магазина може да бъде направено както от самия търговец, така и от специалисти, като изборът е изцяло на собственика на магазина. Възможно е да бъде използвана някоя от безплатните онлайн платформи за изграждането на сайта или пък да използва помощта на професионалисти, които ще могат да съдействат и помогнат с изграждането на магазина, също така същият да излиза по-напред при търсене в google, което е от изключително значение за това до колко хора ще достигне вашият уебсайт, а оттам и за обема на продажбите, които ще се реализират.

  1. Изисквания на закона

Освен изискванията на Търговския закон, данъчното законодателство и всички останали изисквания, които важат при упражняването на търговска дейност при електронния магазин и online търговията са налице и редица специфични изисквания както на Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителя, така и на други специални нормативни актове.

а) Важно да се знае от бъдещите инернет предприемачи е, че визуалното оформление на един сайт е обект на авторско право. Това ще рече, че при изготвянето на Вашия електронен магазин не следва да изглежда като друг сайт, който има сходно съдържание и в който се продават аналогични на Вашия продукт. При избора на цветове, секции и структура на сайта и цялостния му изглед не следва изграденият сайт да копира вече наложен такъв. Това е един от аспектите, който обуславя необходимостта от предварителния анализ и проучване на конкурентите, защото при допускане на подобно нарушение и изграждането на вашия уебсайт, идентичен по визуално оформление с този на конкурент, може да доведе до високи глоби и необходимост от цялостна промяна и преработване на изградения магазин, което ще е свързано с множество разходи и загуба на ценно време, което може да бъде използвано за разрастването на вашата дейност и реализирането на нови продажби. 

б) От изключително значение е да бъдат изготвени и да са достъпни на уебсайта Ви Общи условия за ползването му. Законът задължава всеки един търговец, който предлага своите продукти по интернет, да има публикувани на видно място на уебсайта си Общи условия, като потребителите на сайта следва да могат да ги открият по лесен начин. С Общите условия се регламентират отношенията, в които ще влиза търговецът с решилите да закупят продукт потребители на сайта.

В Общите условия трябва да има предоставена информация за фирмата или физическото лице, което всъщност извършва търговска дейност и подробни данни за него като наименование, ЕИК номер, адрес за коерспонденция, телефон, мейл и др. Законът въвежда изисквания, за да е наясно потребителят всъщност с кого договаря и при евентуални претенции към кого може да ги насочи. Също така в общите условия следва да е описана подробно цялата процедура по сключване на договори с потребителите на сайта и всички стъпки, които трябва да се извършат, за да се счита договорът за сключен, сроковете и начините на доставката на стоките и/или услугите и сроковете за това, начините за плащане, процедурите за връщане на стоките или услугите и други.

В интернет циркулират множество Общи условия, но за да е сигурен търговецът, че ползваните от него Общи условия ще са съобразени изцяло със закона е най-добре да се ползват услугите на специалист, който да ги изготви, защото има специфични законови изисквания към тяхното съдържание и предоставената информация, несъобразяването с които може да Ви създаде както проблеми и конфликти с клиенти, така и неприятни финансови санкции.

в) При сключването на сделки от страна на търговеца посредством средствата на информационното общество и електронен магазин неминуемо клиентите ще предоставят личните си данни, за да може договорът да бъде сключен и същият да се изпълни от страна на търговеца и предлаганият продукт да бъде изпратен. Законът за защита на личните данни и новото европейско законодателство в тази насока въвеждат множество изисквания към събирането, обработката и съхраняването на тези лични данни. Съобразяването с тези изисквания и качествената защита на личните данни на потребителите на електронния магазин е от първостепенно значение както за доверието на потребителите във Вас, така и за законосъобразното функциониране на Вашия online магазин. След влизането в сила на GDPR и измененията на вътрешното законодателство в съответствие с него не е налице изискване за регистрация като администратор на лични данни, но следва да бъдат публикувани на видно място на във всеки подобен сайт Политиката за поверителност на търговеца и Политика за използване на бисквитки (cookies), които да възпроизвеждат вътрешните правила за опазване сигурността на данните и начина, по който събирате, обработвате и съхранявате предоставените данни от страна на потребителя.

г) Договорите, които се сключват чрез интернет магазина с всеки един от неговите клиенти имат своята юридическа специфика, като законодателството в сферата на защита на потребителите ги третира като договори от разстояние. Дадена е възможност на всеки един клиент да върне стоката в 14-дневен срок без да излага каквато и да е причина за това, без да дължи обезщетение и без да бъде натоварван с каквито и да е разходи за това. Също така за търговеца е въведено задължение да бъде посочена крайната цена на стоката и/или услугата с включени всички данъци и такси. Следва да се знае, че за всяко допълнително плащане, като по-бърза доставка, търговецът следва изрично да уведоми потребителя и да изиска неговото съгласие. При възникнал спор дали това задължение е било действително спазено именно търговецът следва да установи, че е получил такова изрично съгласие от страна на потребителя.

д) Част от последните изменения, които бяха въведени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин създадоха задължение за всяко едно лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез online магазин да подаде информация по електронен път с електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33. Това важи независимо дали лицето използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

  1. Възможности за плащане

При "отварянето" на online магазин за потребителите е необходимо да бъдат предоставени и възможно най-широки възможности относно начините на плащане. Задължително е да бъде предоставена възможността на клиентите за извършването на плащане чрез наложен платеж. Това представлява начин на плащане, при който закупената стока/услуга се заплаща от страна на клиента в момента на нейната доставка. В България това е най-предпочитаният начин на плащане и ако не се предоставя от електронен магазин като възможност има опасност голяма част от клиентите да се откажат да използват този електронен магазин. Все още сред голяма част от потребителите е налице недоверие към различните начини на плащане и именно поради тази причина наложеният платеж продължава да бъде най-предпочитаната форма от потребителите.  

Следва да се предоставят възможности пред клиентите за плащане като виртуален POS (плащане с карта като в реален магазин), ePay, кредитна/дебитна карта (можете да ползвате Braintree за това), както и PayPal.

Адв. Мартин Костов. Настоящата статия представлява мнение на автора ѝ като не претендира за изчерпателност, като същата представлява опит да се маркират важните моменти от юридическа гледна точка при откриването и функционирането на интернет магазин.

Джйекуйеме*

Предишна новина

Прокуратурата разкри част от доказателствата срещу Нено Димов

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    ******** | нерегистриран

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.