Пътуване на дете в чужбина

Пътуване на дете в чужбина

Родителите решават чрез взаимно съгласие всички въпроси отнасящи се до ненавършилите им пълнолетие деца. Основен принцип залеганал в отношенията родител-дете по повод упражняване на родителските права и задължения е упражняването им в интерес на детето[1]. Какво се случва когато родителите не могат да постигнат съгласие и да поставят интереса на детето над влошените им отношения и лични конфликти? По-долу ще обърна внимание на един често срещан в пракиката спор, а именно спорът за пътуването на детето в чужбина.

Въпросите свързани с издаване на документи за пътуване в чужбина и извеждането на дете извън пределите на страната са от изключителната компетентност на неговите родители. Без значение е дали между тях е налице брачна връзка или не, или на кого е възложено упражняване на родителските права. При непостигане на съгласие между тях, кометентен да реши спора е районият съд по настоящ адрес на детето. Сега действащата правна уредба е дадена в чл. 127а СК, като самостоятелно изведена норма касаеща конкретно този въпос. За сравненение до 21.12.2010 г. регламентацията беше обща и се обхващаше от разпоредбата на чл. 123, ал. 2 СК, съгласно която разногласия между родителите относно упражняване на родителските права се предявяваха пред районният съд по настоящ адрес на детето[2]. Производството по заместване на липсващото съгласие по чл.127а СК е производство на спорна съдебна администрация, т.е. в него не се решава със сила на пресъдено нещо спор за съществуването или несъществуването на материално право, а съдът е сезиран с молба за съдействие относно въпрос свързан с упражняване на родителски права, в конкретната хипотеза - пътуване на детето в чужбина. Съдът следва да съобрази своето решение с интересите на детето и да постанови акт по целесъобразност. По долу ще разгледам въпроса какво включва тази целесъобразност, тук искам да обърна внимание на една от спецификите на производството на спорна съдебна администрация, а именно въпросът с разпределение на разноските. Принципът на присъждане на разноски в исковото производство е регламентиран в чл. 78 ГПК, а именно - заплатените от ищеца такси и адвокатско възнаграждение се заплащат от ответника съобразно уважената част от иска. Ответникът също има право на разноски при хипотезите на чл.78, ал.2 - 4 ГПК. Важи ли този принцип и в това производство? Както посочих това е производство на спорна съдебна администрация, нямаща сила на пресъдено нещо, а самото решение ползва и двамата родители, в този смисъл тук принципът за разпределене на разноските не важи. Всяка страна следва да понесе разноските, които е направила, независимо от изхода на спора. След 2015 г. съдебната пракитка е константна в тази насока, в този смисъл е и Определение № 385/25.08.2015 г ВКС.

Следващата специфика на разглежданото производство е подсъдността. Съгласно чл. 127а, ал. 2 СК при непостигане на съгласие спорът се отнася до райнния съд по настоящ адрес на дететето. Определение на понятието настоящ адрес се съдържа в § 1, т. 15 Закон за закрила на детето, а именно това е адресът, на който детето пребивава. Тази местна подсъдност е специална спрямо общите правила за определяне на местната подсъдност уредени в ГПК. Целта е да се гарантира защитата и съобразяването с най-добрия интерес на детето, тъй като съдът по адреса, на който детето пребивава, се предполага, че ще има най-добра възможност да изследва и защити интересите на детето. Така например в хипотезата на чл. 15, ал. 1 Закон за закрила на дететето, когато са налице предпоставките да бъде изслушано и самото дете, най-малко затруднения биха му се причинили, ако се яви в съда, който се намира по мястото на неговото пребиваване, без да е необходимо детето да предприема пътуване. Редица процесуални действия се извършват и по този адрес – изготвяне на социален доклад от съответната дирекция "Социално подпомагане" и т.н. Съгласно съдебната практика[3] под настоящ адрес на детето, не следва да се прилага формалната дефиниция от ЗГР, а следва да се приема мястото в което детето фактически пребивава към момента на завеждане на производството по чл. 127а СК. Предвид динамиката на днешния начин на живот е възможно детето да пребивава и извън пределите на страната, било поради обучение в чужбина, било поради трудова заетост на родителя, с когото детето живее. Съобразно Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г.[4] компетентен да разгледа делото, в случай, че детето пребива на теритроията на държава членка на ЕС, е съдът по "обичайното местопребиваване" на детето, като тук се изследват характера на връзките на детето с мястото на което то пребивава. Във връзка с преюдициарно запитване, относно местната компетентност по дела на български граждани пребиваващи на територията на различни държави членки, ВКС е постановил Определение № 496 от 10.11.2015 г. по ч.гр.д. 1988/2015 г. Г.К. I Г.О ВКС, според което разногласието между родители за пътуване на дете български гражданин зад граница и за издаването на документ за самоличност на това дете, което чл. 127а, ал. 2 СК предоставя за разрешаване на гражданския съд, попада в материалното приложно поле на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. и съответно ще се приложат разпоредбите на Регламента. В случая се касае за особена местна подсъдност, за която съдът следи служено, без да е необходимо възражение на ответника, това е така защото предметът на делото не е свързан с права на ответника, а се отнася до права и интереси на детето, за защита на които съдът следи служебно.

На следващо място предпоставка за уважаване на искането за заместване на съгласието на родителя за изваждане на документ за пътуване (паспорт) и напускане на страната е защитата на най-добрия интерес на детето. Интересът на детето за пътуване в чужбина се преценява за всеки конкретен случай, като се вземе предвид дали се касае за кратковременно пътуване за екскуризя или за продължително пътуване за обучение, например. В контекста на решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Пенчеви срещу България" от 10.05.2015 г., с което страната ни е критикувана относно формалното прилагане на установената до тогава съдебна практика, съгласно която се отказва разрешение за неограничено пътуване на дете в чужбина само с единия родител, като се приема, че това е противоречащо на интереса на детето, както и относно продължителността на тези производства, със свое Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк. д. №1/2016 г ОСГК на ВКС дава отговор на въпроса, при какви ограничения, с оглед интереса на детето, може да се даде съгласие за пътуване по реда на чл. 127а СК.

На първо място, за да се извърши преценка за интереса на детето, пътуването следва да има времева и пространствена рамка, т.е. да е предвидимо във време и пространство. Така държавите, които ще посети детето, може да са конкретно посочени или определяеми по зададен критерий - наприемер държавите членки на ЕС; периода също следва да се фискира за една, две и т.н. години.

На второ място, с оглед необходимостта от събиране на доказателства, включително и служебно от съда съобразно чл.127а, ал. 3 СК, искането следва да бъде конкретизирано, дали се касае за краткосрочни пътувания или за промяна в местоживеенето на детето, тъй като в този случай ще следва да се направи компексна преценка за интереса на детето. Решението по делото се постаноява и при зачитане на мнението на детето в хипотезите на чл. 15 Закон за закрила на детето.

В заключение можем да обобщим, че съдът ще даде съгласие за пътуване на детето в чужбина и за изваждане на съответните лични документи, ако другия родител отказва да даде съгласие, само за определен период от време до определена държава или за държави, чийто кръг е определяем, или за неограничен брой пътувания, през определени периоди от време, но също до определени държави, като това ще стане след извършване на цялостен преглед на конкретната семейна ситуация, преценка на интересите на всяка от страните, като водещ е интересът на детето.

Много са пъстри хипотезите пред които животът може да ни изправи. Да се даде еднозначен отговор на въпроса, кое би било в най-добър интерес на детето, дали неограниченото пътуване или фиксираното за определен период от време пътуване, или следва да се иска съгласие за всяко конкретно пътуване, не е възможно. Факт е че производството по получаване на съгласие по реда на чл. 127а СК отнема един значителен по продължителност период, който ако вземем предвид и едно евентуално обжалване, би обезмислило едно инцидентно екскурзионно пътуване, за ваканция, например. В този смисъл децата не рядко стават заложници на отношенията между техните родители и на практика биват лишени от възможността да опознават света и да разширяват своя кръгозор чрез пътуване. Макар и нуждаеща се от още прецизиране, съдебната практика показва, че съдът лека полека изоставя формалистичното прилагане на утвърдени модели, като изследва комплексно въпросите свързани със защита на интереса на детето при заместване на съгласието за пътуване. Защитата в пълен обем на най-добрия интерес на децата, обаче е в ръцете на техните родители, никоя съдебна или административна инстутиция не би могла да защити интереса на децата така, както биха го направили техните родители, ако поставят детето над своето его.


[1] виж чл. 123, ал. 1 СК

[2] чл. 123 (2) (ДВ бр. 98 от 14.12.2018) Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост - и на детето. Решението на съда може да се обжалва по общия ред.

[3] Виж Определение № 185/23.04.2013 г. по ч.гр.д. № 2198/2013 ВКС II ГО

[4] Виж чл. 1, пар. 1, буква ‘б" във връзка с чл. 2,т.7 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003, достъпен на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32003R2201

 

Още по темата

Двама нови зам.-окръжни прокурори встъпиха в длъжност във Варна

Предишна новина

Мария Шишкова остава зам.-главен прокурор

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Ех колко много компетентни за интереса на детето | нерегистриран
    0
    0

    колко много глупости от Име: Евелина Драганова Овчарова; Рег. №: 5994; Адвокатски съвет: София; Адрес: гр. София, кв. Дървеница, бл.35, вх.В, ап.78; Телефон: 0888397890.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.