Административен съд-Варна отчете успешна година

Административен съд-Варна отчете успешна година
Административен съд-Варна проведе отчетно събрание

Административен съд – Варна oтчете изминалата 2019 г.

На събитието присъстваха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, Атанаска Дишева – член на ВСС, Мариника Чернева – зам. председател и ръководител на Първа колегия на ВАС, Емилия Миткова – председател на Първо отделение на ВАС.

Председателят на Административен съд - Варна – съдия Елена Янакиева e отчела в Доклада за дейността на съда през 2019 г., че през посочения период се налага изводът за намаляване броя на постъпилите дела (първоинстанционни и касационни) през 2019 г. – 3 577 бр. или с 84 бр. дела по-малко в сравнение с предходната 2018 г., но се увеличава личната натовареност на магистратите, защото през 2019 г. техният брой e намалял.

Очевидно най-голямо е намалението на делата по ДОПК и ЗМ – 264 бр., които са със 174 броя по-малко в сравнение с 2018 г. Същевременно  се e увеличил броят на касационните производства, другите административни дела - 510 бр., които обхващат над 200 материални закона и на исковите производства - 302 броя, които компенсираха заетостта и натовареността на магистратите. През този период, поради проведените в Община Варна местни избори, в съда са образувани 16 бр. дела по Изборния кодекс.

През 2019 г. се e запaзила трайната положителна тенденция за приключване на голяма част от разглежданите дела през отчетния период. От разгледаните през периода 4 445 бр. дела са свършени 3 685 дела или 82,9% от делата, който показател е основание да се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по отношение броя на свършените дела. "Това е показател, че всички съдии са предприели необходимите мерки и са използвали всички процесуални способи за бързина и процесуална икономия и дисциплиниране на страните, довели до изключително висок процент приключили от разгледаните дела. Изводът за бързина на административното правораздаване се подкрепя и от данните за свършените в тримесечен срок дела – 2 702 бр. или 73,32% от общия брой свършени през годината 3 685 бр. дела като в този срок се включва и срокът за постановяване на съдебен акт", заявила е съдия Янакиева.

И през отчетната 2019 г. усилията на всички магистрати за спазване на инструктивните срокове по насрочване, разглеждане и решаване на делата и повишаване качеството на съдебната дейност, са довели до постигане на много добри резултати от правораздавателната дейност в съда. Съгласно данните от статистиката  през 2019 г. от решените по същество 3 018 дела, съдебните актове са изготвени в едномесечен срок по 2 723 дела или 90,23% от всички.

По отношение качеството на постановените съдебни актове, през отчетния период се наблюдава повишаване на процента потвърдени от касационната инстанция съдебни актове по същество, спрямо 2018 г.

От общо върнатите обжалвани дела в съда за периода, по които е било постановено решение - 742 бр., изцяло оставени в сила са общо 471 решения или 63,48%. Този процент се е повишил в сравнение с 2018 г., когато потвърдени са били 62,66% от всички проверени решения.

"Увеличаването на процента на потвърдените съдебни решения през този отчетен период налага извода, че съдиите в Административен съд – Варна са положили повече усилия за проучване на доказателствения материал по делото, за съблюдаване практиката на Върховен административен съд, СЕС и ЕСПЧ, както и постановените тълкувателни решения. Като отличен атестат за високото качество на постановените съдебни актове от съдиите, следва да бъде взет предвид и големият брой необжалвани съдебни актове през периода. В сравнение с 2018 г. е увеличен с 5%, когато необжалвани са били 57% от всички подлежащи на обжалване актове. В сравнение с 2017 г. процентът на необжалваните дела се е увеличил с 8%, когато необжалвани са били 49% от всички подлежащи на обжалване актове", заявила е председателят на съда.

"От анализа на горните данни се налагат изводите, че съдиите при изготвяне на съдебните актове са проявили висок професионализъм  и са показали много добра теоретична подготовка, стремеж за  надграждане и усъвършенстване на техните знания и опит, с което са убедили страните в законосъборазността и правилността на постановения съдебен акт, включително и за страната по спора,  за която актът не е бил позитивен", допълнила е тя.

В доклада съдия Янакиева е отчела, че Административен съд – Варна продължава да е един от малкото съдилища в страната, които на практика хармонизират българското правораздаване, прилагайки пряко европейските правни норми и чрез отправяне на допустими и мотивирани преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Председателят на ВАС Георги Чолаков и кадровикът Атанаска Дишева  са поздравили за успешната работа ръководството, съдиите и служителите на Административен съд – Варна и са отбелязали, че е осигурен висок стандарт на правосъдие и превръщане на съдебната институция "в ефективен гарант за върховенството на закона". 

Парламентът не откри виновни по върховете на властта за мащабния теч на данни от 2019 година

Предишна новина

23-ма задържани след спецакцията в Благоевград

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  | нерегистриран
  3
  -2

  Браво!

  Отчитате 0,82 % повече оставени в сила актове. Това трябва да е голям успех!?!

  А забавените с 2 години решения не ги виждам в отчета!

  За тях мълчание.

  Боже, прибери си вересиите!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.