Административните съдии с общо становище по проекта за промени на АПК

Административните съдии с общо становище по проекта за промени на АПК

Административните съдии подкрепят измененията в ЗИД на АПК относно родовата подсъдност и държавните такси, правят предложения по усъвършестване на измененията относно електронното правосъдие, мълчаливото съгласие и касационното обжалване, отхвърлят предложеното разглеждане на дела от Върховния административен съд в едноличен състав и механизма за уеднаквяване на съдебната практика и се съгласяват с въвеждането на съкратени срокове по разглеждане на делата при преходни разпоредби за етапното им влизане в сила. Това става ясно от съвместно становище на съдии от административните съдилища и от Върховния административен съд по Закона за изменение и допълнение на АПК.

Становището по законопроекта е поискано от вносителите - депутати от Реформаторския блок, преди разглеждането му на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. То е изготвено от работна група, съставена от съдии от Върховния административен съд и университетски преподаватели по административно право и процес, включително членове на работната група по изготвянето на законопроекта. Работната група е прегледала и обобщила всички становища, постъпили от административните съдилища в страната и от съдиите от Върховния административен съд.

"Правен свят" представя формираното общо становище по предложените със законопроекта изменения и допълнения на АПК.

Изменението в родовата подсъдност по множество специални закони (ДОПК, ЗЗК, ЗКФН, ЗЕС и т.н.) се подкрепя като обоснована и необходима реформа. От една страна това ще улесни достъпа до правосъдие на гражданите и на юридическите лица, а от друга страна ще позволи по-равномерно натоварване сред административните съдилища. Разтоварването на ВАС ще гарантира функцията му на върховна съдебна инстанция и по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела.

Работната група подкрепя увеличаването на държавните такси в касационното производство при запазване на досегашния размер на таксите в първоинстанционното производство. Изменението се приема като удачна мярка срещу злоупотребата с право на жалба, срещано в съдебната практика като необосновано многократно сезиране на касационната инстанция с един и същи разрешен със сила на пресъдено нещо спор. Категорично и единодушно е становището на съдиите за запазване на предварителното внасяне на държавните такси като условие за редовност на обжалването и в този смисъл не се подкрепя предложението на законопроекта за последващото им внасяне след постановяване на окончателно съдебно решение. Работната група предлага прецизиране на текстовете на законопроекта, за да се уеднаквят таксите по отмяна на влезли в сила решения с тези по касационни дела, а таксите по частни жалба с тези по първоинстанционни дела. Предлага се държавните такси за едноличния търговец да са като за физическо лице.  

Въвеждането на института на мълчаливото съгласие се подкрепя, но със забележки по предложената уредба. Съдиите намират, че е недопустимо орган по изпълнението да се натоварва с правомощие да определя съдържанието на приравненото на административен  акт мълчаливо  съгласие. Предлагат редакция на изменението, според която заявителят регистрира съдържанието на мълчаливото съгласие в деловодството на съответния административен орган. Работната група предлага да отпадне обжалването на мълчаливото съгласие, тъй като това би обезсмислило института. Предлага се функциите по налагане на наказания да се делегират на овластен от председателя на съда съдебен служител, а не да са на самия председател на съда, както законопроектът предлага.

Работната група прави бележки и по отношение на разпоредбите за електронно правосъдие. Отбелязва се, че достъп до т.нар. "електронно дело" следва да имат само страните по делото и техните процесуални представители, за да бъдат спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Гражданите следва да бъдат задължени да посочат адрес на електронна поща или мобилен телефон за призоваване само ако имат такива.

По измененията в производството по касационно обжалване се предлага усъвършенстване на текстовете. Подкрепя се института на приподписване на касационната жалба от адвокат, но се предлага изключение за случаите по Закона за административните нарушения и наказания. Подкрепя се нововъведената разпоредба за администриране на касационното производство, но се предвиждат и правомощията на съдиите-докладчици. При разглеждане на заседанията се предлага да се запази принципът на открити съдебни заседания, освен ако съдът не реши друго. При правомощията на ВАС да връща делото за ново разглеждане се предлага връщане само в случаи, в които събирането на доказателства не е допустимо в касационното производство. По дефинирането на съществените нарушения на административнопроизводствените правила се предлага изброяването да е неизчерпателно с оглед възможността за съдебна преценка относно съществеността на процесуалното нарушение във всеки конкретен случай.

Работната група се противопоставя на предвиденото в законопроекта заседаване на ВАС в състав от един съдия. Според върховните съдии целеният с изменението ефект по разтоварване е несъвместим с ролята на ВАС, призван да осъществява върховен съдебен надзор. Не се подкрепят предложенията за уеднаквяване на съдебната практика на отделенията на ВАС и за контролиране на сроковете по кодекса от страна на инспектората към ВСС. Отхвърля се и изменение в ЗСВ, тъй като според работната група трябва да се запази двуинстанциионността на производство по съдебен контрол на дисциплинарните производства срещу магистрати. Отхвърля се предложението решенията на Съда на Европейския съюз да са основание за отмяна на влязло в сила решение по административно дело поради непрецизност на редакцията. Не всяко решение на СЕС може да е основание за отмяна на влязъл в сила национален съдебен акт, като в тази връзка се препоръчва сравнително-правен анализ.

В преходните разпоредби се предлагат удължени срокове за влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на електронно правосъдие предвид необходимостта от техническото и организационното му обезпечаване, както и на разпоредбите за съкратени срокове при разглеждане и отлагане на административните дела.

Още по темата

Цветанов иска Станишев да бъде съден за набеждаване

Предишна новина

Египет осъди дете на 4 години на доживотен затвор

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 22
  Ти лайно недно | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Разбрахме те. Още първия път.

  По- скоро проблемът е в обезпечението, предвидено под формата на предварително заплащане на задълженията по РА, а не в събирането на ДТ по делата. Всяко дело, освен изрично предвидените изключения, съществуващи основно за хора без доходи или в неравностойно положение, следва да се проведе след заплатена такава такса. Няма как скъпа машина да работи без пари.

  си гледай делата, а не парите!  Пък и нищо не разбираш от стойност, понеже нямаш такава!

 2. 21
  ТОЧНО! | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #20 от "И най-добрият закон се проваля, ако няма кой да го прилага | нерегистриран":
  АПК е най-добрият кодекс, защото беше направен навреме от добри специалисти, но прилаган от неуки държавни служители и слабо подготвени и продажни поръчкови магистрати. Прокурорите във Върховна административна прокуратура дори не знаят какво е участието на прокурора в административния процес, че те са длъжни да следят за спазване на законността в административния процес с цел предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразните административни и съдебни актове. В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор дори и не си дава труда да следи и предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен - а е длъжен съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

  Реформаторите - велики законодатели и най-паче Зеленогорския екс (не)корумпиран кмет на Даге-то!  Такъв див популизъм, отдавна не бях виждал и естествено - игра с публиката и заигравки-подявки с рожбите на кака Венче Марковска /вече адвокатка в Кюстендил/.  Да се вдигнат държавните такси, та да не се преуморяват много от работа и да съсредоточат само върху доходоносните делца.  Бай Ганьовска класика.

 3. 20
  И най-добрият закон се проваля, ако няма кой да го прилага | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #11 от "АПК е най-добрият кодекс, защото беше направен навреме от добри специалисти. | нерегистриран":
  Вече е време да бъде осъвременен, за да си остане най-добрият. А не да има архаични текстове по рождение както в ГПК - като напр. призоваването със залепванена призовка върху пощенската кутия! Чудесно е, че има съгласие между съдиите и изготвилите проекта. Дай боже повече единомислие и толерантност да има в държавата ни. След първо четене вносителите трябва да внесат предложенията на смесената работна група. А правната комисия вместо да бездейства или да се занимава с незначителни неща, да вземе да гледа важните законопроекти.

  АПК е най-добрият кодекс, защото беше направен навреме от добри специалисти, но прилаган от неуки държавни служители и слабо подготвени и продажни поръчкови магистрати. Прокурорите във Върховна административна прокуратура дори не знаят какво е участието на прокурора в административния процес, че те са длъжни да следят за спазване на законността в административния процес с цел предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразните административни и съдебни актове. В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор дори и не си дава труда да следи и предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен - а е длъжен съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 4. 19
  | нерегистриран
  6
  0

  Протест пред Варненския административен съд! Равносметката е : Председател - дълбоко потопен! Заместници - не са дошли на работа! Съдии - чудят се къде се намират - на алея или на улица! Пресаташе - на масаж!

 5. 18
  Сульо, Пульо и Марульо от Националния съвет за тристранно сътрудничество | нерегистриран
  3
  0

  Кандидатите за държавни служители ще се явяват на два конкурса, за да бъдат назначени - централизиран и на място в институцията, в която кандидатстват. За това се споразумяха правителството, бизнесът и синдикатите по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде БНТ. Какво общо имат държавните служители с Националният съвет за тристранно сътрудничество с Председател

  Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

  Заместник-председател/и

  Кирил Домусчиев - КРИБ; Димитър Манолов - КТ "Подкрепа", .

  Членове

  Владислав Горанов, министър на финансите

  Пламен Димитров; Иван Кокалов; Веселин Никифоров; Николай Ненков; Чавдар Христов, представители на КНСБ

  Йоанис Партениотис; Димитър Манолов; Емил Димитров, представители на КТ "Подкрепа"

  Божидар Данев; Димитър Бранков, представители на БСК

  Васил Велев; Ивелин Желязков, представители на АИКБ

  Кирил Домусчиев; Румяна Георгиева, представители на KРИБ

  Цветан Симеонов; Васил Тодоров, представители на БТПП

  В чл. 116 на Конституцията е постановено, че “ държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията”, а условията, при които държавните служители се назначават и освобождават от длъжност, се определят със закон, а не от бизнесът, синдикатите или Националния съвет за тристранно сътрудничество. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), КТ „ПОДКРЕПА” или друга синдикална организация няма никакво законово основание да представлява и защитава правата и интересите на българските държавни служители. Няма законово основание Сульо, Пульо и Марульо от бизнесът, синдикатите и Националния съвет за тристранно сътрудничество да обсъждат държавните служители. Държавните служители са лица, на които специален закон предоставя статут на държавен служител - Закона за държавния служител.

 6. 17
  123 | нерегистриран
  5
  -4

  С тези държавни такси административното правосъдие ще стане лукс, а съдиите могат да останат без работа.

 7. 16
  | нерегистриран
  4
  -6

  Това становище е отпреди няколко месеца, по проект, който беше внесен от странна измислена работна група. Така нареченото "обсъждане" от съдии във ВАС и административните съдилища просто не се състоя, защото така поиска председателя и назначи за целта комисия за изготвяне на становището, което се представя сега. Като чета хвалебствия, нямам съмнение,че са писани от авторите на становището, които са и автори на проекта

 8. 15
  Един човек от юридическата гилдия | нерегистриран
  6
  -5

  Ето, чу се и съдийския глас, нека не остава глас в пустиня. Защото това е една смислена и професионална оценка за достойнствата на законопроекта. Съдиите подкрепят обоснованата и дълго чакана реформа в подсъдността, символичните държавни такси се увеличават. Да, електронното правосъдие се отлага занапред, но трябва да се въведе. Докога управляващите ще го отлагат? То е гарант за достъпно и ефикасно правосъдие. А мълчаливото съгласие е най-смелата реформа, изцяло в полза на гражданите, изцяло с цел да се избегне бюрокрацията и бездействието на администрацията. Защо обаче не се представи като най-положителния и революционен белег на този проект не е ясно. Или нивото на юридическата гилдията ни е такова, че само критикуваме и не търсим положителното, за да го доразвием и изпипаме.

 9. 14
  тъжен ден | нерегистриран
  9
  -3

  N 1 е изчерпал темата, особено с мнението, че в сегашния адм. процес няма справедливост. Този източник на правото не е познат на много от възпитаниците на ПУЦ-ове и Магнаурски школи. Всъщност смятам, че няма и надежда. Има т.нар. практика (брех, мааму стара, аз мислех че сме страна от континенталната правна система, а не от системата на прецедентното право) и то не общозадължителната практика по чл.124 ЗСВ (тълкувателни решения и постановления), а практика на съответното отделение от ВАС и ролята на административните съдии е да бъдат просто администратори, които констатират, че по това дело има практика, а не съдии, които да са съд и по фактите, и по правото... Не нов АПК, а нови съдии трябват, ама няма...

 10. 13
  | нерегистриран
  7
  -2

  Марш на гнилите ябълки и всичко ще си дойде на местото,-)

 11. 12
  До 10 | нерегистриран
  5
  -1

  Могат, стига да има желание за промяна на сегашната порочна практика.

 12. 11
  АПК е най-добрият кодекс, защото беше направен навреме от добри специалисти. | нерегистриран
  4
  -5

  Вече е време да бъде осъвременен, за да си остане най-добрият. А не да има архаични текстове по рождение както в ГПК - като напр. призоваването със залепванена призовка върху пощенската кутия! Чудесно е, че има съгласие между съдиите и изготвилите проекта. Дай боже повече единомислие и толерантност да има в държавата ни. След първо четене вносителите трябва да внесат предложенията на смесената работна група. А правната комисия вместо да бездейства или да се занимава с незначителни неща, да вземе да гледа важните законопроекти.

 13. 10
  | нерегистриран
  6
  -3
  До коментар #9 от " | нерегистриран":
  Ще има ли ефект, ако преди това не се изчистят старите "хищници"?

  Не. Защото така се нарушава балансът в екосистемата. Има си плевели, тревопасни и хищници. Не може без никой от тях.

  Пък и няма измислен начин да се определи кои са и да се "изчистят". И това, да не се лъжем, не е български проблем.

 14. 9
  | нерегистриран
  7
  -2

  Ще има ли ефект, ако преди това не се изчистят старите "хищници"?

 15. 8
  | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #7 от "#4 | нерегистриран":
  Повтарям първо държавата те е принудила по ДОПК да си заплатиш Ревизионният акт ннапълно -100 % , без да е ясно дали е законен или не . А след това според предложенията , съда ще ти разпореди да заплатиш пропоционална такса заради пова че си се осмелил да обжалваш!

  Разбрахме те. Още първия път.

  По- скоро проблемът е в обезпечението, предвидено под формата на предварително заплащане на задълженията по РА, а не в събирането на ДТ по делата. Всяко дело, освен изрично предвидените изключения, съществуващи основно за хора без доходи или в неравностойно положение, следва да се проведе след заплатена такава такса. Няма как скъпа машина да работи без пари.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.