Иван Чолаков, председател на Адвокатска колегия - Благоевград:

Адвокат не е професия, а състояние на духа

Адвокат не е професия, а състояние на духа

По случай 22-ри ноември – Денят на българската адвокатура – "Правен свят" потърси адв. Иван Чолаков, председател на Адвокатска колегия - Благоевград, за коментар по актуални теми и проблеми, свързани с правото.

Г-н Чолаков, според някои юристи въвеждането на т. нар. разпоредително заседание, на което ще се дава "последен шанс" на страните да посочват процесуални нарушения, допуснати по време на досъдебното производство, ще доведе до повече оправдателни присъди, тъй като по време на съдебната фаза на процеса страните няма да имат право да връщат делото на прокуратурата, дори да бъдат междувременно открити в хода на делото. Какво е мнението на адвокатурата по този повод?

Мнението на адвокатурата е еднозначно и то е, че тези конкретни промени в НПК ограничават процесуалните права на страните в процеса, нарушават правото на защита, иначе гарантирано от Конституцията, ЕКПЧ и ред други актове. Не виждам как точно ще се стигне до повече оправдателни присъди, но дори и да е така, няма никакво значение, тъй като ние адвокатите се стремим преди всичко към справедливи присъди, а никоя присъда не може да е справедлива, когато до постановяването й се е стигнало чрез погазване на права. Тези промени  бяха и безсмислени, тъй като процентът на върнатите на прокуратурата дела бе пренебрежимо малък. Премахна се инстанционният контрол, при това от онези инстанции, в които по дефиниция има по-добри юристи, с повече практически опит. Надявам се тези промени да не се задържат много дълго време, защото ще причинят много несправедливост.

Очаквам да бъдат провъзгласени за противоконституционни от Конституционния съд или законодателното събрание да осъзнае грешката си и да ги отмени.

В медиите се появи информация за наличието на доклад от август т. г. на директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП – Бургас, с който се иска извършването на проверка на семейства на съдии, счетоводни фирми и адвокатски дружества, които обслужват задължени лица по издадени заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Висшият адвокатски съвет излезе с остра декларация срещу подобен доклад? Как ще коментирате този казус? Стартирали ли са подобни проверки на семействата на адвокати?

От вчера в медиите се появи и официалното потвърждение - отговор на ръководството на НАП за наличието на такъв доклад, макар да се отрича реалното извършване на проверки в резултат на доклада. До разгласяването на този проблем с целевите проверки се достигна в резултат  на усилията на няколко колеги от Адвокатска колегия- Бургас, при това не само, защото има такъв доклад, а и защото реално се извършват такива проверки. Лично са били проверени 23 /двадесет и трима/ адвокати или членове на  семействата им или свързани с тях фирми.

Проверките се извършват от проверяващи екипи на НАП от Сливен и Ямбол, като са обхванати също така и счетоводни къщи и семейства на неудобни съдии. Очевидно е, че сме изправени пред една особено мракобесническа практика на изпълнителната власт, която преследва онези, чрез които гражданите осъществяват и защитават  своите права и законни интереси. Ето защо, не е достатъчно само да се признае наличието на такъв доклад, но тези "целеви проверки", от които очевидно се очакват и "целеви резултати" незабавно трябва да се прекратят, а всички свързани с осъществяването им лица да понесат отговорността си.

Миналата седмица излезе последният доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Този път той е написан в доста положителен тон. Чуха се мнения, че европейските чиновници са се изморили да дават препоръки, които не се изпълняват от българските съдебни органи. Други казаха, че в доклада липсват нови препоръки, е изключителен успех и напредък. Обективен ли е докладът според вас и нужно ли е след 10 години страната ни все още да подлежи на наблюдение?

Цинично е да се твърди, че щом в доклада липсват нови препоръки, значи е постигнат успех и напредък. Според мен означава, че Европейската комисия със зле прикривано оттегчение констатира очевидното, а то е, че за поредна година не можем да се справим с едни и същи проблеми в правосъдната система. За съжаление обаче, докладът се пише, според мен, не в резултат на обширно, всестранно  и независимо наблюдение върху всички проблеми, свързани с правосъдието, а като се четат медийни публикации и коментари и след провеждането на формални срещи и разговори с представители на правителството и някои  неправителствени организации. Поради това и докладът е обективен, но непълен. Според мен в доклада трябваше да намери място и отказа на законодателната власт в продължение на почти вече три години да разгледа предложените от адвокатурата изменения в Закона за адвокатурата, с което пряко наруши свободата, независимостта и самоуправлението на адвокатурата, прогласени от чл.134 от Конституцията.

Оптимист ли сте, че един хипотетичен общ механизъм, който да оценява правосъдието във всички държави-членки в ЕС, ще работи и така ще се снеме негативното впечатление на европейските ни партньори и българските граждани за съдебната ни система?

Общ механизъм – да, защото състоянието на правосъдието и в другите страни-членки не е особено добро и се нуждае от спешни корекции. А доколкото за негативното впечатление, независимо от всякакви механизми, то ще си остане, докато в правораздавнето не се извършат реални и значими промени, в резултат от прилагането на които гражданите и обществото да видят практически резултати.

По повод празника - Деня на адвокатурата. Има ли все така голям интерес към професията? Все повече български младежи завършват право в Европа, каква е тяхната реализация и какво е нивото на подготовката им в контекста на българската правна среда?

Интересът към адвокатската професия никога няма да намалее, тъй като това е една от наистина свободните и независими професии и младите хора ще продължават да бъдат привлечени от нея. Както казваме в нашите среди – адвокат не е професия, а състояние на духа! Иначе, правната среда прави трудна професионалната реализация не само за завършилите право в Европа или другаде по света, но и за завършилите тук.

Живеем в динамична среда, как адвокатите могат да се възползват от новите технологии, нужни са адвокати с познания не само в наказателно, търговско, гражданско право, но и в дигиталното право и защитата на интелектуалната собственост. Нуждаят ли се адвокатите от допълнителни обучения в тази насока и откъде могат да се намерят средства за такива?

Напълно съм съласен с Вас, че ако днес един адвокат не се възползва пълноценно и всеобхватно от преимуществата на информационните технологии, то той не би могъл да бъде достатъчно конкуретноспособен, а от там ще е и непълноценен за своите клиенти. В Адвокатска колегия- Благоевград извършваме ежегодно обучение за пълноценното ползване на правно-информационната система, за която сме сключили годишен абонамент.

Има ли ясна дефиниция за гражданската отговорност на адвокатите в условията на договора за правна помощ и минимално необходимото му съдържание в Закона за адвокатурата?

Съдържанието на договора за правна помощ между адвокат и клиент не е нормативно регламентирано никъде. В този смисъл няма и регламентация за професионалната  отговорност, която носи адвоката при увреждане на клиента. Адвокатските колегии, при това не всички, издават за улеснение на членовете си кочани с формални договори за правна помощ, в чието съдържание този въпрос не е включен. Няма задължение обаче да се ползват само тези договори, винаги може да се сключи по-подробен писмен договор между адвокат и клиент, когато е необходима по-пълна регламентация на отношенията помежду им, включително и за професионалната отговорност при волно или неволно увреждане на  интересите на клиента при осъществяване на възложената правна помощ. Трябва да се подчертае, че дори и да не е включена в съдържанието на договора, професионалната отговорност на адвоката произтича пряко от закона и всеки един увреден клиент може да потърси съответното обезщетяване. Още повече, че адвокатите имаме и задължителни застраховки «професионална отговорност» със задължителни минимални застрахователни нива, което значително обелкчава претърпелия вреди.

От 2015 г. вече е факт т.нар. "гореща линия за първична правна помощ". Има ли интерес към тази услуга и в какъв мащаб е той?

На този въпрос вероятно по-точно би отговорил представител на Националното бюро за правна помощ, тъй като информацията ми е оскъдна. В Адвокатска колегия - Благоевград не действа такава "гореща телефонна линия" и нямам преки наблюдения. От миналата година обаче, разкрихме два центъра за безплатна правна помощ на социално слаби лица или на такива, нуждаещи се от специална закрила и мога да твърдя, че те работят много добре. Предстои да разкрием такива центрове във всеки съдебен район в областта, които са общо пет, от които в Благоевград и Петрич има разкрити. Тези центрове гарантират квалифицирана правна помощ от легитимни адвокати на всички, които не могат да си позволят платено правно консултиране, като за консултираните помоща е безплатна, а на адвоката, който я е осъществил се заплаща от Националното бюро за правна помощ. Така предпазваме най-беззащитните членове на обществото да търсят услугите на лица със съмнително правно образование или от такива, с несъмненна липса на правно образование, но позволяващи си да консултират.

Още ли настоявате за промяна на Закона за адвокатурата, преждевременно прекратения мандат на предишния парламент не позволи да се приемат?

Наясно сте, че бизнесът, гражданите и много други отрасли изобщо не са доволни от идеите Ви за промяна, може би и заради това вече близо три години, те остават само пожелание? Ако парламентът не ви чуе, може ли да се стигне и до протести на адвокатурата?

Промени в Закона за адвокатурата са наложителни и те не са в полза единствено и само на адвокатите. Предлаганите от нас промени целят единствено и само постигането на много повече правова държава, като се цели ограничаване на "сивия сектор" от пазара на правни услуги и предлагането им от неквалифицирани лица. Кое е по-добре, според Вас – да Ви се дават правни консултации и правна защита  от брокери, счетоводители, недоучили или непрактикуващи юристи или от лица, които практикуват правото ежедневно, посещават постоянно курсове и семинари за повишаване на квалификацията си, носят лична, професионална, имуществена и дисциплинарна отговорност, ако провалят интереса Ви, за което са и застраховани  и не на последно място са се заклели да не разгласяват тайните Ви никога? Липсата обаче  на медийно разгласяване за необходимостта от тези промени даде възможност на онези, които се почувстваха пряко засегнати от предлаганите промени, като счетоводители, юрисконсулти и нотариуси, които си позволяват да извършват адвокатски услуги без да са адвокати, да атакуват чрез медиите законопроекта. Спечелиха по-гласовитите пред медиите, но обществото не спечели.

На Националната конференция в Стара Загора, проведена на 01.10.2016 година ние коригирахме някои от текстовете, които даваха основание на противниците на законопроекта да го оспорват, като очакванията ни бяха да се внесе в настоящото Народно събрание именно този коригиран вариант на законопроекта. За съжаление, сега от Висшия адвокатски съвет са ни изпратили за обсъждане един конформистки и мракобесен вариант на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, който, освен, че е пълно отстъпление от идеите, заради които се борихме, съдържа предложения за промяна, които водят до ограничаване на свободата, независимостта и самоуправлението на Българската адвокатура чрез колегиите, като дава неограничена власт на Висшия адвокатски съвет, при това без право на съдебен контрол! Когато несправедливостта се превърне в закон, съпротивата се превръща в дълг, така, че ако се налага, ще има отново ефективни протестни действия не само срещу бездействието на Народното събрание и другите институции, но и срещу предложения за изменения в Закона за адвокатурата, които противоречат на принципите на свобода, независимост и самоуправление на адвокатурата.

 

Язовир "Бели Искър" се нуждае от спешен ремонт

Предишна новина

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да изслуша председателите на специализираните съдилища и прокуратури относно кадровата и материалната им обезпеченост

Следваща новина

Коментари

8 Коментара

 1. 8
  бла бла | нерегистриран
  5
  0

  Имам чувството,че Чолаков е лицето на адвокатите. Той член ли е ВАС??? Сигурно не е, щом пишат, че е председател на адвокатска колегия. Ама доколкото разбирам и такъв не е. Къде е Председателя на ВАС, за да даде той интервю,а не някакъв самозванец да говори от името на цялата адвокатура.За какъв се мисли той?!!? И какви очи има след като не е председател на колегия и не е член на ВАС да си позволява такива интервюта. А вие от "Правен свят" не можахте ли да се информирате, че Чолаков не е председател на Благоевградската колегия. Що за авторитет градите, щом разпространявате фалшиви новини

 2. 7
  мнение | нерегистриран
  2
  0

  Крайно време е в ЗАдв да се предвиди ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ за всеки , вписан като адвокат без изпит. ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО Е ДА ИМА ПРИВИЛЕГИЯ-ЛИЦА С НАД 5 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ СТАЖ ДА СТАВАТ АДВОКАТИ БЕЗ ИЗПИТ, ЩОМ ИМА ИЗПИТ ЗА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ. Щом лицата с над 5 години юридически стаж се счита,че са по презумпция подготвени, значи този изпит ще е песен, и малко удоволствие, изпит , на който ще блеснат със знанията си(да напомним,че сегашния изпит е по цялото право-дори и да нямам намерение да практикувам наказателно право, например, изрпитът вклч цялата материя на правото, която е необятна). Щом вписаните без изпит са толкова подготвени, приемаме,че без проблеми ще издържат този изпит, защото подготвения не се страхува от изпит.

  Но дали е така? Да напомним, когато на конкурс за съдии във ВКС за първоначално назначаване беше даден същия казус като за младши магистрати, и всички явили се юристи, с дълъг стаж, с мераци да станат съдии във ВКС бяха изпоскъсани. На казус, вече даван за младши магистраския конкурс...

  Странно е изпитът за младши адвокати да се провежда от изпитващи, които са неизпитвани.

  А още по-странно е изпитът за младши адвокати и адвокати да се организира от ВАдвС-при положение,че ВАдвС има голям проблем с валидността на Наредба номер 1-който не я е оспорил той не е постигнал отмяна на текстове, или проглрасяване дори на нищожност(иде реч за увеличението от 2014г, нищожно, поради неспазен чл 26 от ЗНА), те една валидна наредба трудно издават, а изпит ще организират?!

  Та-в обобщение-всеки станал адвокат без изпит-или при противоконституционната привилегия на сегашния закон, или при слободията на вписване по стария закон, действал до 2003 следва да бъде подложен на атестационен изпит. Даже защо не-изпитите за вече вписани адвокати да се периодични-примерно 1 път на 5 години, и в изпитните комисии да са университетски преподаватели, или висши магистрати(практика съдии да изпитват има-на държавния изпит за дипломантите-юристи в изпитните комисии от десетилетия има и съдии).

 3. 6
  Въпросче | нерегистриран
  0
  0

  Не знаех, че съществува "дигитално право" Някой може ли да каже какъв е методът и предмета на правно регулиране на тоз отрасъл..

 4. 5
  | нерегистриран
  3
  -3

  адвокат е състояние на духа най - близко до духовното състояние на плужъка - на голия охлюв или на хлебарката.

 5. 4
  Е как ще бъдат | нерегистриран
  1
  0

  обявени за противоконституцоинни, като такова искане не е правено?

 6. 3
  Екатерина Николва | нерегистриран
  0
  -2

  Адв.Чолаков, аз и моя екип навремето Ви подкрепихме в цялата Благоевградска област. Само ние! Ако бяхме останали, щяхме стачка да вдигнем, за да защитим каузата ви. Защото яз я разбирам, като защита правата на гражданите! За съжаление само съдия Пензов към момента е до мен! По-точно зад мен!!! В буквалния смисъл!

 7. 2
  регистриран Чолаков | нерегистриран
  13
  -1

  Чолаков, Вие председател ли сте на Благоевградската колегия, че да се представяте като такъв. Доколкото е известно в адвокатските среди Вие още не сте встъпили, защото избора Ви се обжалва пред ВКС. Тогава защо заблуждавате хората и се представяте такъв, след като не сте никакъв председател. Заради такива като Вас не бе гласуван предишния проект на Закона за адвокатурата. Не разбрахте ли, че с конфронтация НЕ СТАВА. Вие си живеете още в изградения от Вас собствен свят, където сте най-велик, най-знаещ и най-голям поборник за адвокатурата и всеки който не е с Вас е против Вас. НО ТОВА НЕ Е ТАКА и е крайно време да го разберете. Засрамете се наистина и престанете!

 8. 1
  Чолаков? | нерегистриран
  6
  -2

  Казвате следното: "Това е една от наистина свободните и независими професии...". ВАС по случай празника казва следното: "Не може да има свободна и просперираща България без силна, свободна и независима адвокатура". Защо тогава, адвокат Чолаков, изровихте земята в опита си да придобиете "нотариална компетентност", с което предлагахте вие, адвокатите, да работите под КОНТРОЛА НА МП? Предлагахте да бъдете ПРОВЕРЯВАНИ и КОНТРОЛИРАНИ от МП??? Сами се предлагахте на МП да ви контролира! Нима това е НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНА адвокатура? Така ли ги виждате нещата? В името на някаква евентуална неясна финансова облага от някакви нот. заверки, вие унижихте професията на адвоката и се опитахте да продадете независимостта на адвокатурата. Засрамете се!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.