Адвокатурата срещу прането на пари: Проверяват комплексно и оценяват рискови клиенти преди сделка

Адвокатурата срещу прането на пари: Проверяват комплексно и оценяват рискови клиенти преди сделка

Koмплексна проверка и оценка на риска даден клиент да се окаже перач на пари или финансиращ тероризма – това са основните мерки, които Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) представи под формата на вътрешните правила срещу изпирането на пари.

Предстои те да преминат през обсъждане в гилдията в рамките на една седмица.

А основните мерки, които по-конкретно ще трябва да бъдат спазвани от всеки адвокат, който планира сделка с клиент, отнасяща се до каквито и да било финансови операции, са: идентифициране на лица чрез комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП; съхраняване на събраните и изготвените, за целите на ЗМИП, документи, данни и информация; оценка на риска от изпиране на пари; разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти в предвидените от закона случаи; разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

След извършването на комплексна проверка и оценки на рисковете дали клиентът възнамерява да пере пари или да финансира тероризма и при наличието на такъв риск, адвокатите ще са задължени да уведомяват министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ, след което да се отказват от работа с въпросните лица.

Комплексна проверка

Чл.7. Комплексната проверка на клиентите на адвоката включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими явни източници на информация, като интернет, регистри с онлайн достъп и др.;

2. идентифициране на действителния собственик на клиент, различен от физическо лице и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на адвоката да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в случаите по чл.2 от тези правила;

4. изясняване на произхода на средствата, чрез които ще се извърши плащането по сделка или действие, чрез подаване на декларация от клиента;

5. при договори с продължително изпълнение и с предмет съгласно чл. 2 текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

В случаите, в които aдвокат не може да изпълни изискванията за комплексна проверка, той е длъжен да предупреди клиента, че ще трябва да откаже извършването на услугата или деловите взаимоотношения, ако не бъде попълнен съответният формуляр.

Идентификацията на клиент – данните за физическото лице се събират чрез предоставяне на официален документ за самоличност, който трябва да бъде с валиден срок и снимка на лицето. Задължително се снема и съхранява копие от предоставения документ. Идентификацията на клиент - юридическо лице или друго правно образувание се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното му състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните. При идентифицирането на клиент - юридическо лице или друго правно образувание адвокатите установяват и неговата структура на собственост, управление и контрол.

При встъпване в делови взаимоотношения адвокатът събира данни за професионалната дейност на клиента иза целта и характера на участието му в деловото взаимоотношение. При установяване на делови взаимоотношения или при вече установени такива отношения, адвокатът изяснява произхода на средствата на клиента си чрез писмена декларация.

Адвокатът осъществява текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверява сделките и операциите, извършвани през  цялото времетраене на тези взаимоотношения за съответствие с рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по чл. 7, т. 1– 4 информация за него и/или за неговата стопанска дейност, като своевременно актуализира събраните документи, данни и информация.

Адвокатът поставя под текущо и разширено наблюдение определени категории делови взаимоотношения, както и всички сложни или необичайно големи сделки или операции, които се извършват по необичайни схеми, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на адвоката или не съответстват на наличната информация за клиента. В тези случаи адвокатът осъществява по-интензивно по степен и характер наблюдение на деловите взаимоотношения с оглед на преценка дали сделките или операциите са съмнителни.

Мерки за разширена комплексна проверка спрямо Видни политически личности

Чл. 32.(1) При встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с видна политическа личност адвокатът предприема в допълнение на мерките по чл. 5, ал. 2 и следните мерки за разширена комплексна проверка:

1. изясняване на източника на имуществено състояние на клиента или неговия действителен собственик, като при наличието на механизъм за публичност адвокатът извършва периодично преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента или неговия действителен собственик и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка;

2. извършване на текущо и разширено наблюдение върху деловите взаимоотношения чрез периодичен преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото е установено, че е видна политическа личност, с цел преценка за наличието на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск.

(2) Действията по ал. 1, т. 1 и т. 2 се документират и се актуализират на годишна база или на по-кратки периоди от време, ако адвокатът прецени, че е необходимо.

Идентифициране на Видни политически личности

Чл. 33.(1) Адвокатът следва да установи дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик е Видна политическа личност, която се използва един от следните източници на информация:

1. писмена декларация, изискана от клиента, с цел установяване дали лицето е видна политическа личност („Декларация за Видна политическа личност”);

2. информация, получена чрез прилагане на мерките за разширена комплексна проверка;

3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни

бази данни;

(3) Декларацията за видна политическа личност може да се подаде до адвоката, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис.

(4) Адвокатът прилага поне два от способите по ал. 1, за да установи дали клиентът или действителният собственик е видна политическа личност, когато:

1. клиентът или действителният му собственик е гражданин или местно лице от държава, за която е налична информация за високи нива на корупция, или от държава - обект на санкции, ембарго или подобни мерки от страна на Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и в случаите на конкретни указания от страна на Европейския съюз или Организацията на обединените нации;

2. клиентът е със структура на собственост, която включва номинални собственици и управители или по друг начин затруднява установяването на действителните собственици и/или предпоставя анонимност;

3. при липса на реална дейност в страната, видно от публикуваните финансови отчети;

4. при частично съвпадение на идентификационните данни с тези на лица, за които е налична негативна информация в бази данни или информация от открити източници;

Съмнителни клиенти

Чл. 40.(1) Критерии за клиенти, които създават съмнение, че се занимават с пране на пари, могат примерно да бъдат наблюдавани в следните случаи:

1. Клиенти, встъпващи в делови отношения или търсещи услуги при необичайни или нетрадиционни обстоятелства (преценено въз основа на всички обстоятелства, свързани с упълномощаването и представляването);

2. Клиенти, за които според обстоятелствата може да се направи обоснован извод, че не развиват дейност, а се използват като дружества за насочване  на доход, дружества, които не водят счетоводство и не публикуват финансови отчети; дружества, при които действителния собственик е скрит зад номинални акционери или дружества, контролирани чрез номинални директори или директори - юридически лица, доколкото адвокатът е в състояние да установи това със средствата, предвидени в тези Правила;

3. Клиенти, които предлагат да заплатят значително по-високи хонорари за услуги, чиято обичайна цена, с оглед обявените от адвоката тарифи, е по- ниска. Случаите, когато адвокатът получава значителна сума като възнаграждение за успех, не се разглеждат като рисков фактор;

4. Очебийна демонстрация на свръхлукс и парадиране с притежавани от клиента активи, когато това е несъвместимо с установеното въз основа на (луксозни марки коли, дрехи, аксесоари и др.) от страна на даден клиент, когато това е несъответстващо на декларираното от него финансово състояние, доходи и/или приходи;

6. Представители или пълномощници на клиенти, чиито документи, удостоверяващи тяхната самоличност и/или представителна власт, пораждат съмнение в автентичността им;

7. Клиенти, при които е трудно да се идентифицират бенефициерите на доверителната собственост: това може да включва неограничена доверителна собственост, което дава неограничени права на доверителния собственик да посочва бенефициера измежду група бенефициери и да разпределя активите, обект на доверителна собственост, и когато доверителна собственост се учредява с цел управлението на акции на дадено дружество, което може да затрудни установяването на бенефициерите на активите, управлявани от доверителното управление;

8. Клиент, който показва видими признаци на притеснение или демонстриранеобичайно поведение и реакции, които пораждат основателни съмнения за целите на операцията / сделката, за която се изисква съдействие от адвоката;

9. Клиент, който откаже да удостовери с декларация произхода на паричнитесредства, с които се разплаща при осъществяване на операцията / сделката;

10. Клиентът предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване наоперацията и/или сключване на сделката;

11. Клиентът предлага операцията/сделката да бъде официално оформена по начин, различен от действителните отношения между страните;

12. Клиент от страна със статут на офшорна зона или определена като данъчноубежище.

13. Клиент от държава, неприлагащи препоръките на FATF /FinancialActionTaskForce/ или източниците на средствата му са от такава държава.

(2) Критерии за съмнителни средства на Клиенти са налице в следните случаи:

Критерии, свързани с размера на средствата:

а) значително увеличение на капитала на новорегистрирано дружество или последователни вноски за увеличение на капитала за кратък период от време в същото дружество, освен когато това е в изпълнение на утвърден от съответния орган на дружеството бизнес план;

б) доколкото е в компетантността на адвоката да установява тези факти, прекомерно висока или ниска цена спрямо номиналната или пазарна стойност, на която се прехвърлят акции или дялове на дружества;

в) искане за съдействие приизвършване на сделка от новосъздадено дружество, свързана с ангажирането на съществен финансов ресурс, в случаите когато такава сделка не може да бъде оправдана с обосновани корпоративни съображения и цели, с обичайната дейност на клиента или на дружествата от неговата група;

г) Клиентът или третото лице настоява да предостави значителна сума пари в брой като обезпечение, предоставено от кредитополучателя / длъжника, вместо просто да използва тези средства директно.

Адвокатът оценява за всеки отделен случай наличието на съмнение заизпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за използване на средства с престъпен произход с оглед цялата събрана и проверена информация за клиента, неговия рисков профил, деловото взаимоотношение, случайната операция или сделка и друга информация, свързана със случая.

Пътуваме със самолет от България до Гърция само с отрицателен PCR тест

Предишна новина

Важни ли са нормите от Етичния кодекс на адвоката за ВАдвС?

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  !? | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #5 от "престанете с глупости | нерегистриран":
  Адвокатите не са полиция и не могат да бъдат доносници , шепотници на властта. Адвокатурата е свободна ,независима и самоуправляваща се. Ако прокуратурата е зависима от властта, тогава майната и, няма нужда от нея. ?! Престанете да слугувате и да се правите на по големи католици от папата. Професията ,адвокат е свята ,не я цапайте със стражарски приоми.

  Адвокатурата ,не прокуратурата.За последната е нормално,тя винаги е била в услуга на властта. А както добре знаем, всяка власт е покварена ! Имах предвид , адвокатурата. Адвокатите са свободни хора. Те не са държавни служители, не са слуги на който и да било. не са полицаи, следователи, прокурори или съдии. Адвокатите са адвокати. те не могат да донасят на ДАНС , сегашната държавна сигурност,не могат да донасят тайно и шепотно и ентусиазирано слугински .Адвокатите на са прости ку --- ви ! самата мисъл за доносничество и разследване на клиенти и порочна ,извратена .Само болен ум може да допусне,адвоката да разследва клиента си и да донася на ДАНС или както се казват инструментите за насилие на властта. Осъзнайте се излезте от престъпната хипноза.

 2. 5
  престанете с глупости | нерегистриран
  5
  0

  Адвокатите не са полиция и не могат да бъдат доносници , шепотници на властта. Адвокатурата е свободна ,независима и самоуправляваща се. Ако прокуратурата е зависима от властта, тогава майната и, няма нужда от нея. ?! Престанете да слугувате и да се правите на по големи католици от папата. Професията ,адвокат е свята ,не я цапайте със стражарски приоми.

 3. 4
  Кеворкян | нерегистриран
  4
  0

  Обособете се, излезте от ролята на поддържащ фон от пищялки.
  Създайте по най-бърз начин една организация – афиширайте я, легализирайте я, говорете чрез нея – със своя си глас.

  Имате прекрасен пример: Бунтът на Майките на деца с увреждания.
  Тези храбри жени постигнаха всичко сами.
  Уплашиха Властта и я принудиха да отстъпи.

  Наречете се „Нова България“ – не „демократична“ или някаква друга – а просто НОВА.
  Излезте от миманса – и станете новите герои.
  И не позволявайте на никой да ви ухажва.

  Не ви трябват посредници.
  Не ви трябват службаши – бивши министри на Б.Б.
  Ще бъде позорно, ако тъкмо те ви използват.

  Доведете родителите си на протестите – ще можете ли?

  Искайте да увеличат пенсиите им – нещо достатъчно конкретно, за да бъде запомнено.
  Ако не ви послушат, поне ще разполагате с една признание, че тук се упражнява геноцид.

  Разбирате ли, че докато не протестират най-окаяните, милионите клетници, нищо няма да се промени.
  Потърсете път към тях.
  Превърнете „Нова България“ в мост към тях.

  И най-важното: какво точно искате да се случи след оставката?
  Подготвени ли сте за това „След“?
  Ако не сте, търсете съюзници – но обезателно извън Сектата.

  Направете си труда и проверете, как са гласували младите на предишни избори.

 4. 2
  Обективен | нерегистриран
  1
  -4
  До коментар #1 от "Павлов | нерегистриран":
  Адвокатите в качеството им на официални агенти и доносници или частни проверяващи. И това доживяхме да видим след 30г. псевдо демокрация. ПОЗОР!

  Това са най-добрите клиенти за един адвокат.Нека да сме честни !

 5. 1
  Павлов | нерегистриран
  10
  0

  Адвокатите в качеството им на официални агенти и доносници или частни проверяващи. И това доживяхме да видим след 30г. псевдо демокрация. ПОЗОР!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.