Алексей Трифонов веднага да оглави СГС

Алексей Трифонов веднага да оглави СГС
Съдия Алексей Трифонов, снимка: архив/БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) допусна предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избора на съдия Алексей Трифонов за председател на Софийски градски съд (СГС).

Предложението за такова искане бе направено от съдебния кадровик Драгомир Кояджиков преди 2 седмици, с аргумент, че най-големият окръжен съд у нас вече година и три месеца е без титулярен ръководител, което не дава възможност за залагане на по-дългосрочни планове за развитието му и вреди на организацията на работата му. Освен това той напомни, че през изминалата година се наблюдава значително текучество на зам.-председатели на съда, като към настоящия момент свободните места за този пост са четири. Мнозинството от членовете на Колегията се съгласиха със становището на Кояджиков и изпратиха искането за предварително изпълнение на решението си във ВАС.

От определението на върховните съдии става ясно, че и те споделят голяма част от изводите на Драгомир Кояджиков и мнозинството в Съдийската колегия. "Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона. Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна /влошаване/ в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам. председатели и свободни длъжности за зам. председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така и функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането", смятат върховните магистрати.

Според съдиите от ВАС е неоснователен и доводът на Евгени Георгиев, с който той се противопостави на искането на Съдийската колегия за предварително изпълнение на решението й, "че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018г.". "Такъв довод обезсмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен. От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването", пише в определението на магистратите.

"Предвид изложеното дефицитът в управленския екип, изразяващ се в продължително изпълнение на длъжността от временно изпълняващ, неокомплектоваността на екипа и липсата на стратегия в управлението следва да се приеме, че винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настъпят значителни вреди", категорични са съдиите Марчева, Георгиев и Тодоров.

Определението на ВАС е окончателно.

Алексей Трифонов бе избран безапелационно за административен ръководител на СГС на 27 ноември м.г. В резултат на решението на Съдийската колегия опонентът му Евгени Георгиев, който на два пъти се явява в процедурата, но не събра нужното мнозинство, обжалва решението на съдебните кадровици пред ВАС. По-късно той поиска и отвод на един от върховните магистрати – съдия Юлия Тодорова, която бе част от съдебния състав, на който се падна делото му и го получи. Съдия Тодорова бе заменена в състава с колежката си Наталия Марчева. Предстои първото заседание по делото на Георгиев по същество срещу решението на Съдийската колегия да се проведе на 26 февруари т.г.

Ето и пълния текст на определението на ВАС:

Производството е образувано по жалба от Е. Георгиев, съдия в Софийски градски съд срещу решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС. С молба от 23.01.2019г., чрез процесуален представител СК на ВСС е поискала на основание чл. 167, ал. 1 АПК във връзка с чл. 194б от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ от съда да допусне предварително изпълнение на решението за избор на председател на Софийски градски съд. Представени са доказателства по опис, в които и извлечение от протокол № 2 от заседание на СК на ВСС, проведено на 22.01.2019г. по т. 36.

Поддържа се в искането, че е налице особено важен обществен интерес, както и че от закъснение изпълнението на административния акт могат да настъпят значителни вреди по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК.

Поддържа се, че с решението е избран административен ръководител на Софийски градски съд в изпълнение на една от основните функции на СК на ВСС за оптимизация на работата и постигане на възможно най ефективни резултати в работата съда за максимално кратък срок от избрания за длъжността кандидат. Отглагането или забавянето на изпълнението ще засегне негативно работата на съда и на съдебната влас като цяло с оглед обстоятелството, че СГС е най големия съд в страната пред който се разглеждат и разрешават сериозни и значими правни спорове с голям обществен интерес. Наред с това се поддържа, че продължително време длъжността се заема от изпълняващ функциите административен ръководител, през което време е настъпило почти пълно разформироване на управленския екип, поради напускане на зам. предеседателите, водещо след себе си до дезорганизация в работата и до достигане на резултати под оптималните за продължителен период от време и невъзможност за провеждане на управленската концепция на избрания за административен ръководител, които обстоятелства пораждат сериозна опасност от увреждане на особено важни обществени интереси. Също така, че вече година и три месеца съдът се управлява от и.ф административен ръководител, което е пречка за приемането на стратегия за управлението на съда и залагането на дългосрочни цели. Налице е текучество на зам. председатели на съда като и към настоящия момент са свободни 4 длъжности за зам. председател.

Поддържа се и това, че с предварителното изпълнение на акта не би могло да се засегне неблагоприятно нечии права и интереси, още по малко би увредило интересите на некласираните кандидати и няма да бъде нарушен чл. 6 АПК за засягане в по голяма степен от необходимото за целта. Постъпила е допълнителна молба от 30..01.2019г. от процесуален представител на СК на ВСС с която се поддържа направеното искане и се представя пълен стенографски протокол от заседанието, проведено на 22.01.2019г.

По така направеното искане е взел становище жалбоподателят Е. Георгиев в което поддържа доводи за неговата неоснователност. Възражението се състои в това, че с искането не са представени никакви доказателства, че чрез допускането на предварителното изпълнение ще се защити особено важен обществен интерес и, че без допускането на предварително изпълнение ще настъпят значителни вреди от липсата на предварително изпълнение. При липсата на доказателства няма как да се направи извод, че от закъснение на изпълнението на решението ще се засегне важен обществен интерес и ще настъпят значителни вреди. Поддържа се, че и в други подобни случаи звена от съдебната система са били без пълен управленски екип, което не е навредило на работата им като се дава за пример Върховен административен съд. Наред с това се оспорват твърденията, че има влошаване в показателите на работата на СГС, а напротив се е подобрила, видно от обобщените таблици за работата през първото полугодие на 2017 и второто полугодие на 2018г.

Поддържа се и това, че принципното положение заложено в чл. 187, ал. 1 ЗСВ е, че жалбата спира изпълнението, и допускането му е по изключение и при наличие на извънредни обстоятелства, каквито в случая не са налице.

Отговор с възражение от заинтересованата страна А. Трифонов не е постъпил.

Върховен административен съд, шесто отделение за да се произнесе по направеното искане взе предвид следното:

Разпоредбата на чл. 167, ал. 1 АПК предвижда, че при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварителното изпълнение на административния акт при условията, при което може да бъде допуснато от административния орган. В чл. 60, ал. 1 АПК са посочени хипотезите, в които се преценява дали се налага допускане на предварително изпълнение, включително за защита на особено важни обществени интереси и когато от закъснение на изпълнението може да последва значителна вреда.

Така цитирана уредбата дава право на всяка от страните по делото да иска предварително изпълнение в хипотезите и на основанията в закона, наличието на които следва да бъдат преценени в конкретния съдебен правен спор.

Решението на СК на Висшия съдебен съвет, чието предварително изпълнение се иска, е постановено в резултат на изпълнение на едно от функционалните му правомощия по чл. 130а, ал. 5 от КРБ и по чл. 30, ал. 5 ЗСВ. Тези правомощия го характеризират като кадрови колективен орган включително и по определяне броя, назначаване и освобождаване на административните ръководители и техните заместнии в органите на съдебната власт и да решават въпроси за организацията и дейността на съответната система от органи на съдебната власт. Характеристиката на тези правомощия, наред с останалите водят до извода, че структурирането, управлението и контролът по отношение на работата на звената в съдебната система и в нейната в цялост е непрекъснат процес в който кадровият орган е непрекъснато ангажиран. Поради това, след постановяване на решението за избор на административен ръководител СК на ВСС продължава да е ангажирана с изпълнението на това решение и оценка на изпълнението му от избрания кандидат. Това определя и съдържанието на правният интерес в случая да иска предварително изпълнение от съда на решението си. Това право е предоставено по чл. 167, ал. 1 АПК и не е поставено в зависимост от обстоятелството дали е било упражнено от органа при издаване на акта, а в зависимост от предивените в чл. 60 АПК материални предпоставки. По конкретното искане следва да се прецени тяхното наличие, а именно защита на важен обществен интерес и дали от закъснение на изпълрнението на акта могат да настъпят значителни вреди.

Искането е мотивирано на първо място с обстоятелството, че забавянето засяга най големия окръжен съд в страната и съдебната власт като цяло с оглед броя и значимостта на делата, които се разглеждат в него. Тези доводи самостоятелно не могат автоматично да доведат до извода, че е наложително предварително изпълнение на акта за избор на административен ръководител, защото най важният обществен интерес в случая е да бъде законно избран, което е предмета на спора по същество. Ако предварителното изпълнение на решението за избор на административен ръководител на този съд е от особена важност само поради характеристиката на звеното от съдебната власт, то не имало пречка да е предвидено предварително изпълнение по закон, което не е направено. Преценката на този довод обаче следва да бъде извършена наред с останалите доводи. Те са, че дълго време - година и три месеца длъжността не се заема от титуляр и управленският екип се е разпаднал и на практика го няма, което прави невъзможно изграждане и изпълнение на стратегическа управленска програма с разпределение на функциите между членовете на екипа. Наред с това, че е невъзможно да бъде изпълнявана концепцията на избрания административен ръководител. Тези доводи в конкретния случай са основателни. В разпоредбата на чл. 194б, ал. 1 т. 2 ЗСВ е предвидено, че кандидатите в рамките на събеседването се преценяват за управленска компетентност като административни ръководители, за което защитават концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт. Законово е предвидено каква да е структурата на звената на съдебната власт и органите за тяхното управление. Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона. Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна/влошаване/ в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам. председатели и свободни длъжности за зам. председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането. Този извод се налага и без да се прилагат доказателства. Неоснователен е доводът, че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018г. Такъв довод обезмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен. От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването. Екипността в управлението на звената от съдебната система е правило в управлението й, и изключенията от това правило, макар и да не са се отразили на отделни звена, не може да служи като пример и основание да не се приложи правилото, както неоснователно поддържа жалбоподателят във възражението си.

Предвид изложеното дефицитът в управленския екип, изразяващ се в продължително изпълнение на длъжността от временно изпълняващ, неокомплектованост на екипа и липса на стратегия в управлението следва да се приеме, че винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настяпят значителни вреди. Тези вреди могат да се изразяват по различен начин - неблагоприятно влияние в прякото и непосредствено организиране на функционирането на звеното от съдебната система, оптимизиране на работата, създаване и поддържане на оптимални материални условия за работата на магистратите и др. които параметри са в преценката на кадровия орган и което обосновава правният интерес от искане на предварително изпълнение на акта.

Предвид изложеното следва дабъде допуснато предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС.

Разпоредбата на чл. 167, ал. 3 АПСК предвижда, че определението по искането подлежи на обжалване, което е в синхрон с двуинстанционноста на съдебното производство.

С разпоредбата на чл. 194б, ал. 5 ЗСВ се предвижда, че решението на съответната колегия на ВСС по ал. 4 може да се обжалва по реда на чл. 187 ЗСВ, според която решението на съда е окончателно.

При това законово изключение от двуинстанционността на производството по основния спор по същество, определението по искане за допускане на предварително изпълнение на обжалвания акт също не следва да подлежи на двуинстанционен контрол, в този смисъл определение № 10296 от 1.08.2018г. на ВАС петчелен състав на Първа колегия по адм. дело № 9465/2018г.

Воден от горното и на основание чл. 167, ал. 1 АПК, ВАС шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 14988/2018г. по описа на Върховен административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Още по темата

Д-р Иван Димитров отива на съд за убийството на Жоро Плъха

Предишна новина

Президентът наложи вето на промените в Закона за защита на личните данни

Следваща новина

Коментари

21 Коментара

 1. 25
  Четящ | нерегистриран
  0
  -1

  Тук не виждам "особено мнение ?

  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fc1c97f7bf3527d4c2258397002d01bd?OpenDocument

 2. 24
  Politikani | нерегистриран
  5
  -1

  Тук има повече политика отколкото свършена работа. И така събародниците ви 30 години чакат промяна, но все сте в преход.

 3. 23
  Изи | нерегистриран
  4
  -1

  И какво е на коментара, само предложих Красимира Филипова да я направят Градски Прокурор и картинката е пъла.

 4. 22
  ********************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 21
  123 | нерегистриран
  4
  -8

  Поредният председател под чехъл, на който жена му ще определя кадровите решения.

 6. 18
  Правет свят | нерегистриран
  12
  -4

  Стига трихте коментари! Първо 13, след това 15. Май не харесват на женичката на Готиния. Споко има скриншотове!

 7. 17
  любопитен | нерегистриран
  9
  -3
  До коментар #9 от "Марко | нерегистриран":
  Добре ги почна нещата Калоян,но неуспя да устиска на натискате.  Без твърда и справедлива десница СГС е неуправляем...

  То пък интересно що не ги довърши? Много бързо си плю на петичките, а? Безстрашния?!!!

 8. 16
  Делянчо Слабия | нерегистриран
  14
  -11

  Така, раздавам задачите и после търся отговорност.

  ВАС - добре се справихте с вашата част. Сега да подредим играчите на разкаляния терен /ех, кога Баце ще оправи и терените в таз държава, стига само недостроени магистрали, аз ще осигуря строителя/.

  Първо, шеф на НО - Готиния нема конкуренция, туй е ясно като бял ден.

  Второ, шеф на ГО - Вежливият лос е доказал качества в СРС.

  Трето, шеф на ТО /най-важното/ - Светльо Милионеро, силно мой човек, а и Батков много го харесва, още от времето на неговото шефство - колко поръчки изпълни, не е истина - даже повече отколкото бях дал.

  Аре - и издънки не ща. Опичайте си акъла и умната.

 9. 14
  Правен свят | нерегистриран
  11
  -3

  Защо изтрийте коментар No13?

 10. 12
  ххх | нерегистриран
  10
  -13

  Интересно какъв екип ще сформира Трифонов. За зам. на НО упорито се спряга името на Милев. За ГО е пълна мъгла. Важното е обаче да вкараме нашия човек възможно най-бързо.

 11. 11
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 10
  :) | нерегистриран
  16
  -7

  Ето, че и Марко се изказа. Е Марко, свърши с твърдата ръка на Топалов. Сега е време за друга.

 13. 9
  Марко | нерегистриран
  10
  -21

  Добре ги почна нещата Калоян,но неуспя да устиска на натискате.  Без твърда и справедлива десница СГС е неуправляем...

 14. 8
  | нерегистриран
  15
  0
  До коментар #1 от " | нерегистриран":
  Сега Алексей трябва без всякакво забавяне да встъпи и да поиска отстраняването на оцелелите все още заместник-председатели на СГС. Те са остатък от проваления управленски модел, налаган от Лозан Панов и Калоян Топалов.

  А те са....

 15. 7
  Кирил | нерегистриран
  25
  -7

  На малко прасе и на нов началник не се радвай , че не знаеш каква свиня може да излезе;))

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.