post-featured-image-89953.jpg

Бавно правосъдие. Отговорността на държавата

Когато говорим за качествено правораздаване освен крайният съдебен акт няма как да не включим и времето за решаване на делото. Без съмнение и най-справедливият закон става неефетивен, ако не бъде своев...
post-featured-image-88425.jpg

Привилегията право на задържане и нейното зачитане в изпълнителния процес

В практиката кредитори с привилигировани вземания най-често са тези, чиито вземания са били обезпечени със залог и ипотека. Както ще се види в следващите редове обаче не по-малка, а дори и изпреваряващ...
post-featured-image-87387.jpg

Кой „плаща” за спасяването на туризма или как се получи така, че потребителят ще кредитира туроператора за цяла година

Извънредното положение изтече на 13.05.2020 г., в края сме и на обявената извънредна епидемична обстановка. В рамките на по-малко от два месеца станахме свидетели на бурно уреждане и преуреждане на ред...
post-featured-image-86962.jpg

Трудово възнаграждение при непълно работно време

След обявеното, с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., извънредно положение, редица актове претърпяха промени и допълнения. Въведените безпрецедентни мерки за социална изолация и предотвратя...
post-featured-image-85433.jpg

Tърговска тайна – мерки за защита и обезщетения

Информацията винаги е била ценен капитал, особено за тези, които знаят как да боравят с нея. Интелектуалният капитал на предприятията представлява скъпо струваща инвестиция и обхваща един продължите...
post-featured-image-85221.jpg

Неравноправните клаузи и заповедно производство

Заповедното производство е уредено в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като факултативна възможност за кредитора да защити накърнените си имуществени права, като се снабди с изпълнителен титул п...
post-featured-image-85037.jpg

Пътуване на дете в чужбина

Родителите решават чрез взаимно съгласие всички въпроси отнасящи се до ненавършилите им пълнолетие деца. Основен принцип залеганал в отношенията родител-дете по повод упражняване на родителските пра...