post-featured-image-31427.jpg

Нови положения при съдебното оспорване на наложени административни санкции

Съдебният контрол върху актове на администрацията, с които се налагат административни санкции за извършени административни нарушения, е втората, при това – незадължителна фаза на административнонака...
post-featured-image-30672.jpg

Нови положения в производството по налагане на административни санкции

В България няма единна информационна система за съставените актове за установяване на административни нарушения, за издадените наказателни постановления и за глобите, наложени с фиш. Не може да има...