Актуални проблеми по прилагането на НПК и търсенето на съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6 от ЕКПЧ

І. По въпроса за основанията за задържане по чл. 64, ал. 2 НПК, постановено от прокурор, и допустимостта на съдебния контрол за неговата законност Основно право на гражданите по чл. 30 от Конституцията на Република България е правото им на лична свобода и неприкосновеност, което може да бъде о...