Без отнемане на убежището на бежанци, проявили хулиганство

Без отнемане на убежището на бежанци, проявили хулиганство
Снимка: Reuters, архив

Кандидат за международна закрила, наказан за сериозни нарушения на правилника в център за настаняване или за прояви на сериозно насилие, не може да бъде санкциониран с отнемане на възможността за ползване на материалните условия, свързани с дома, храната или облеклото. Съдът на Европейския съюз (СЕС) приема, че тази разпоредба, във връзка с член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не позволява на държавите членки да налагат санкция с отнемане, дори временно, на възможността на кандидата да ползва материалните условия в дома.

Казусът

Zubair Haqbin е афганистански гражданин, който пристига в Белгия като непридружено ненавършило пълнолетие лице. След като подава молба за международна закрила, той е настанен в приемен център, където участва в сбиване между лица с различен етнически произход. Вследствие на това директорът на приемния център го лишава от правото на ползване на материална помощ за срок от петнадесет дни. В този период лицето нощува в парк в Брюксел и при приятели. При тези обстоятелства е отправено запитване до СЕС при какви условия може да бъде наложена такава санкция на непридружено ненавършило пълнолетие лице.

Решението

Съдът уточнява, че отнемането, дори временно, на възможността за ползване на всички материални условия е несъвместимо със задължението да се осигури достоен стандарт на живот. Подобна санкция би довела до неспазване на изискването за пропорционалност. Съдиите припомнят, че държавите членки са длъжни да гарантират постоянно и без прекъсване достоен стандарт на живот и че органите, които отговарят за приемането на кандидатите за международна закрила, трябва да гарантират достъп до условията. Следователно, те не могат да се ограничат до това да предоставят на изключения кандидат списък с частни центрове за бездомни лица, които могат да го приемат.

Що се отнася до санкция, с която се ограничава възможността за ползване на материалните условия (дневни разходи, храна, облекло), СЕС пояснява, че компетентните органи трябва да гарантират, че, предвид особеното положение на кандидата, такава санкция е в съответствие с принципа на пропорционалност и не засяга достойнството му. В това отношение Съдът припомня, че в подобни случаи могат да се наложат други мерки, като поставяне на кандидата в отделна част на центъра за настаняване или преместване в друг център. Когато кандидатът е ненавършило пълнолетие и следователно уязвимо лице с оглед на член 24 от Хартата на основните права, тези санкции трябва да се налагат като се вземе предвид по-специално висшият интерес на детето.

Ирландия е осъдена да заплати 5 000 000 евро заради неизпълнение на предходно решение на Съда

В решение от 12 ноември 2019 (Европейска комисия срещу Ирландия) СЕС осъжда Ирландия на имуществени санкции за това, че не е предприела конкретни действия по постановено решение от 2008 г. С последното Съдът е установил, че държавата е нарушила Директива 85/3372, допускайки изграждането на вятърни генератори в Дерибрин, Ирландия без предварителна оценка за въздействието им върху околната среда. По-късно ирландското правителство въвежда процедура по узаконяване, която да позволи на оператора на вятърните генератори да се съобрази с изискванията на Директивата. Тъй като обаче операторът на вятърните генератори не е задействал тази процедура и същата не е започната служебно от ирландските власти, Комисията завежда втори иск за установяване на неизпълнение на задължения.

Съдът припомня, че съгласно принципа на лоялно сътрудничество държавите членки са длъжни да вземат всички необходими мерки, за да отстранят пропуска да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда. Те следва да извършват оценка и след въвеждането в експлоатация на съответното съоръжение, като трябва да отчетат не само бъдещите последици от съоръжението, но и екологичното въздействие от момента на изграждането му.

Предвид тежестта и продължителността на неизпълнението на задължения (от първото решение са изминали повече от единадесет години), както и платежоспособността на Ирландия, европейските съдии осъждат държавата членка да заплати на ЕК еднократно сума в размер на 5 000 000 EUR и периодична имуществена санкция в размер на 15 000 EUR на ден, считано от произнасяне на днешното решение до изпълнението на решението от 2008 г.

Изборът на Гешев и на Панов – приликите и разликите

Предишна новина

Правилата за раздаване на бонуси за специализираните съдии са дискриминиращи

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.