01 Ноември

Игнат Георгиев

Инспектор в ИВСС

02 Ноември

Калин Софиянски

прокурор във ВКП

03 Ноември

Огнян Евгениев

председател на АдмС Монтана

Владимир Йорданов

прокурор във ВАП

04 Ноември

Ерик Василев

съдия във ВКС

05 Ноември

Димитър Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

гл.ас. Ива Пушкарова

преподавател

Мартин Аврамов

съдия във ВАС

Албена Радославова

съдия във ВАС

06 Ноември

проф. Лъчезар Дачев

преподавател

Радосвет Андреев

прокурор във ВКП

Павлина Найденова

съдия във ВАС

Ралица Негенцова

председател на Висшия адвокатски съвет

07 Ноември

Марин Арсов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

Емил Владимиров

прокурор във ВКП

08 Ноември

Емилиян Арнаудов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

Калина Серафимова

прокурор във ВКП

Добринка Симеонова

съдия във ВАС

09 Ноември

Лазар Мичев

председател на ОС-Разград

Юлиана Кацарова-Чорбаджиева

зам.-директор на НСлС

Елга Цонева

председател на АдмС Русе

Румен Георгиев

бивш член на ВСС

Денчо Денчев

член на Контролния съвет на Нотариалната камара

11 Ноември

Рая Димова

прокурор във ВАП

Диана Гърбатова

съдия във ВАС

Таня Недкова

апелативен прокурор на Велико Търново

12 Ноември

Красимир Георгиев

председател на ОС Стара Загора

Дичо Атанасов

окръжен прокурор - Стара Загора

14 Ноември

Юлия Ковачева

съдия във ВАС, бивш член на ВСС

17 Ноември

Милена Беремска

прокурор във ВАП

18 Ноември

Цанка Цанкова

бивш конституционен съдия 

19 Ноември

Красимир Кънчев

съдия във ВАС

Соня Янкулова

съдия във ВАС

Димитър Енчев
адвокат - трилионер

20 Ноември

Борислава Стоянова

прокурор във ВКП

22 Ноември

Виктор Токушев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

Благовеста Липчева

съдия във ВАС

23 Ноември

Бисерка Цанева

съдия във ВАС

24 Ноември

Славка Славова

прокурор във ВКП

Бойко Ботев

адвокат

25 Ноември

Маргарита Димова

съдия във ВКС

Димитър Илковски

член на ВАдвС

26 Ноември

Диана Танева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 Ноември

Каролина Хлебарова-Кирова

прокурор във ВКП

28 Ноември

Даниела Костова

съдия, бивш член на ВСС

проф. Цветан Сивков

преподавател

Валя Рушанова

съдия във ВКС

Красимир Ангелов

прокурор във ВАП

29 Ноември

Пенка Богданова

прокурор във ВКП

Мими Фурнаджиева

съдия във ВКС