Близо 40 души са глобени от началото на годината за неподадени декларации за конфликт на интереси

Близо 40 души са глобени от началото на годината за неподадени декларации за конфликт на интереси
Членовете на КПУКИ Паскал Бояджийски (вляво), Катя Станева ( по средата) и временния председател Николай Николов (вдясно)

От началото на годината има около 40 глобени лица, заемащи публична длъжност в съответните администрации, които не са подали декларации за конфликт на интереси, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси (ЗПУКИ). Това заяви Николай Николов, и.ф. председателят на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси (КПУКИ), по време на Петата годишна среща – дискусия на тема "Превенция на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати".

"Има данни от началото на годината за неподадени в срок декларации, но те са много скромни, тъй като ние пращаме на лицата, които трябва да подадат такава декларация напомнителни писма, тоест превенцията е в действие. Такива писма изпратихме и на председателя на парламента, и на президента, по отношение на служебното правителство, и на двамата министър-председатели. Заради това рязко падна броя на неподадените в срок декларации. Все пак от началото на годината има приблизително 40 души, които са глобени", уточни Николов.

Основният акцент, който той постави по време на дискусията, бе относно кампанията за проверка на декларациите по ЗПУКИ, която е провела Комисията в периода 21 март до 26 октомври 2017 г.

"Има близо 2000 производства за конфликт на интереси, образувани в КПУКИ за последните 6 години, имам около 1800 решения, с които са приключени около 1900 от тях към момента, както и около 150  решения на Върховния административен съд (ВАС). Вярваме, че тази практика трябва да се систематизира, подреди в подходящата форма, за да може информацията да достига до възможно най-голям кръг задължени лица", конкретизира Николов.

По думите му кампанията е обхванала практически цялата изпълнителна власт (бел. ред. 603 административни органа). Тя продължи седем месеца, като през това време до всеки един от проверените органи е изпратено писмо, с което се изисква да представи информация от регистъра за поддръжка на декларациите и също така, при условие, че на сайта не сме намерили публикуваните декларации се изиска и тяхното публикуване, въпреки че за непубликуване на декларациите не се носи административно-наказателна отговорност, допълни той.

"За да имаме качествена превенция няма смисъл тези декларации да стоят по чекмеджетата на няколко стотин хиляди служители. Тяхното място е на сайтовете на съответните институции, както изисква законът (бел.ред. чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ)", заяви Николов.

Той представи и резултатите за подадените декларации по ЗПУКИ, след края на кампанията. До преди нея най-големият проблем е бил публичността на декларациите, обясни Николов.

"По данни на Фондация по Програма достъп до информация, които са направили мониторинг, 36% от административните органи са публикували техните декларации тази година. 28% от 171 административни органа бяха публикували пълно или частично своите декларации преди кампанията, а след нея 78% или 470 административни органа. Това е утрояване на резултата и голяма крачка по отношение на превенцията на конфликта на интереси", уточни Николов и подчерта, че всички парламентаристи в 44-тото Народно събрание са си подали декларациите в законово установените срокове.

И.ф. председателят на Комисията взе отношение и по въпроса за мястото на КПУКИ в бъдещия антикорупционен орган, който предстои да бъде учреден. Той заяви, че предстои да бъде създаден "един общ орган, който да акумулира цели други органи или отделни структури от пет държавни органа, в това число и КПУКИ.

В закона, по който работи комисията, изрично е записано:

Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 2 в 30-дневен срок от избирането или назначаването му. В декларацията лицето посочва обстоятелствата, които биха довели до възникване на конфликт на интереси, като:

1. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) поети задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.; лицето посочва размера и вида на поетото задължение и своя кредитор;

3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо публична длъжност, има частен интерес.

5. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Лицето по ал. 1 може да прави промени в декларираните обстоятелства в срок до един месец от подаването на декларацията по ал. 1, когато трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1.

 

Още по темата

Положителните оценки от доклада ни мотивират за по-бързото постигане на 17-те препоръки на ЕК в предишния

Предишна новина

Удовлетворяваща е положителната оценка за дейността ни

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.