Бойко Атанасов се кандидатира за европейски делегиран прокурор с нулево ниво на език и с тройки в дипломата

Бойко Атанасов се кандидатира за европейски делегиран прокурор с нулево ниво на език и с тройки в дипломата
Бойко Атанасов, снимка:БГНЕС/архив

Районният прокурор на Сливница също се яви в процедурата

Пламен Петков - административен ръководител на Районна прокуратура - Сливница, също се яви като кандидат за европейски делегиран прокурор. Според документите, депозирани от него, той е бил първо следовател в Ямбол, след което от 2006 г. става прокурор в Софийската районна прокуратура, а от октомври 2018 г. е административен ръководител на Районна прокуратура-Сливница.

"Целите на Европейската прокуратура са борба с измами със средства на ЕС в размер над 10 000 евро или трансгранични измами с ДДС, включващи щети в размер над 10 млн. евро, предвид притежаваните от мен познания и опит в борбата с такъв вид престъпление, считам, че бих бил изключително полезен като делегиран европейски прокурор“, пише в мотивационното си писмо кандидатът.

Следователят Бойко Атанасов, който е известен с амбициите си да заема всеки овакантен пост в българското държавно обвинение, се насочи и към новата Европейска прокуратура. Новината, че е подал документи като претендент в процедурата за подбор на европейски делегирани прокурори съобщи самият той в социалните мрежи, но по-късно това се потвърди и от документите, публикувани в сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС). Както „Правен свят“ писа, другият публично обявен от ВСС кандидат за делегиран европейски прокурор се казва Димитър Младенов.

Оказва се обаче, че за разлика от Младенов, който е доктор по наказателен процес и автор на поредица научни публикации, Бойко Атанасов се явява в процедурата със Среден 3 в дипломата си по Наказателноправни науки и с ниво на английски език под санитарния минимум. Данните за това, че Атанасов не притежава необходимия ценз, за да се явява в подобна процедура, са публично достъпни и „Правен свят“ вече е имал възможност да представи информация за това. През лятото на 2019 година следователят дори бе изявил желание да стане главен прокурор на България, въпреки крайно незадоволителните резултати, които е показал по време на изпитите си преди изобщо да стане юрист. От дипломата на Атанасов стана ясно още, че освен Среден 3 по Нaказателноправни науки, той е постигнал същата оценка и по Гражданскоправни науки, както и по основополагащи предмети от специалността "Право" в българските университети, като "Римско право" и "Общо учение за държавата". Общодостъпният документ, с който Бойко Атанасов доказва, че е юрист, сочи още че той има среден успех от курса на обучение – "Добър" 4,30, а от държавните изпити – "Добър" 4. Подобни резултати определено предизвикват сериозно недоумение относно самоувереността на кандидата Атанасов, че ще успее да се справи с отговорностите на поста, за който кандидатства.

Липсата на дори минимално владее на английски език пък Атанасов демонстрира съвсем недвусмислено по време на процедурата за избор на европейски прокурор, в която – разбира се – той отново беше претендент. По време на изслушването на кандидатите, проведено през февруари 2019 година, Атанасов пропусна да спомени предварително, че не владее никакви езици, но това се прояви мигновено в момента, в който конкурсната комисия му зададе задача, в рамките на подбора, да прочете текст от английски език. Резултатът, видимо от приложеното видео, се оказа плачевен. Липсата на умение у Атанасов да комуникира на един от работните за Европейския съюз езици буди учудването как той би могъл да се разбира с колегите си в Европейската прокуратура, при това по теми като злоупотреба с европейски средства. Въпреки очевидния неуспех на Атанасов да се справя с английския език, в документите си към процедурата като кандидат за европейски делегиран прокурор той е приложил сертификат от Център за професионално обучение"Хармония", според който владее езика на ниво C1.

Освен, че придобилият шеговития прякор „вечният кандидат“ Атанасов не притежава необходимите качества, за да заеме едно от 10-те места за европейски делегиран прокурор, самият той у нас е обект и на няколко дисциплинарни производства. Не само това, но професионалната биография на Атанасов показва, че той е и сред един от най-често отстранявани от разследвания магистрат заради бездействието си или рискът от техния провал.  Така например през 2011 година Бойко Атанасов и още двама следователи са отстранени от разследване за пране на пари, тъй като "не могат да осигурят законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок". За период от повече от една година не са извършени всички необходими огледи на иззетите по делото веществени доказателства, пише прокурорът. Оказва се, че екипът от следователи, в който влиза и Атанасов, са поискали от ръководещия разследването информация за това дали има привлечени обвиняеми лица и кои са те. Това се случва половин година след като следователите са уведомени за същото с изрично Постановление на прокурор от СГП. Това говори "най-малко за непознаване на материалите по досъдебното производство", констатира прокурорът. По друго производство, свързано с финансово престъпление, извършено през 2004 г., разпределено за разследване на Бойко Атанасов, през 2012 г. друг прокурор от СГП констатира, че следователят не може "да осигури правилното и срочно провеждане на разследването". Обвинителят дори заключава, че наложилата се в случаи като този незаконосъобразна практика (по приключване на досъдебни производства по формален от разследващите органи начин) "не следва да бъде толерирана и допускана". Конкретните слабости по работата на следователя са описани на две страници, като дори се оказва, че "делото не е докладвано по какъвто и да е начин на наблюдаващ прокурор в период, надхвърлящ 7 месеца, през който делото фактически се е намирало при сл. Б. Атанасов".

Трети прокурор от СГП през 2011 г. отстранява Бойко Атанасов от разследване по чл. 260, ал.1 от НК, тъй като е констатирано "едногодишно бездействие" от страна на следователя. Прокурорът се чуди защо, въпреки указанията, Атанасов не е възложил провеждането на експертизи.  Четвърти прокурор от СГП, този път още през 2010 г., т.е. година след като Атанасов постъпва в Следствения отдел на градското обвинение, го отстранява от разследване за данъчни престъпления. "Разследването по делото не е приключено и не са изпълнени указанията дадени в постановленията на СГП от 2010г. и 2009г. Не са проведени повторни разпити на свидетелите З., В. и П. Извършените по този начин поправки от следователя не водят до отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, тъй като не са извършени след датата на установяване на нарушенията. За втори път следовател Б. Атанасов е допуснал нарушение на закона и не е изпълнил служебните си задължения по чл. 203 ал. 1 и ал. 2 от НПК. Предвид изложените съображения може да се направи обоснован извод, че Б. Атанасов не е в състояние да приключи разследването по делото за период около една година... Фактическата обстановка по делото не е изяснена в изискуемата от закона степен. На Б. Атанасов е указвано два пъти да вземе всички необходими мерки за успешно и срочно приключване на разследването, съответно с писма от 28.12.2009г. и 05.05.2010г. Срокът на разследване е бил продължаван два пъти. Предвид гореизложените съображения считам, че следовател Б. Атанасов не може да осигури правилно провеждане на разследването, следва да бъде отстранен от делото и да му бъде наложено административно наказание", посочва прокурорът.

През 2015 г. пети прокурор от СГП отстранява Бойко Атанасов, този път от разследване срещу организирана престъпна група, тъй като следователят "не е извършил нито едно процесуално-следствено действие или каквато и да била друга дейност, насочена към провеждане и приключване на разследването по делото". Особено интересен се оказва казус от 2013-та година, при който шести прокурор от СГП отстранява от разследване Бойко Атанасов. Постановлението на държавния обвинител се простира на цели шест страници, вероятно защото преди това следователят е решил, че е по-добре да пише директно на главния прокурор, очаквайки, че така ще "прескочи" наблюдаващия прокурор. Действието си Атанасов обяснил с желанието да осигури "качествено приключване на досъдебното производство".

В постановлението си, с което го отстранява, държавният обвинител от СГП изнася кратка лекция на Бойко Атанасов за основополагащите принципи в НПК. Припомня му, че според чл. 203, ал. 4 от НПК задължение на разследващия орган е системно да докладва на прокурора за хода на разследването, "като обсъжда с него възможните версии и всички други въпроси от значение за законосъобразното и успешно приключване на разследването. За сведение на следовател Бойко Атанасов изрично следва да се подчертае, че посоченото задължение на разследващия орган е към прокурора, който упражнява ръководство и надзор върху разследването, а не към Главния прокурор на Република България". Според прокурора от СГП, действието на Бойко Атанасов да изпрати материалите по досъдебното производство директно до "обвинител №1" е "в грубо нарушение на процесуалните норми - чл.203, ал.4 НПК, чл.219 НПК, и разкрива непознаването на съдържанието на разпоредбата на чл.196 НПК за правомощията на прокурора, упражняващ ръководство и надзор върху разследването, както и на разпоредбата на чл.46, ал.4 НПК за функциите на Главния прокурор". По конкретния казус е констатирано още, че за периода февруари - юли 2013 г., единствената информация за хода на разследването, която Атанасов е подал, е искане за удължаване на разследването, но нито веднъж не е докладвал хода на самото досъдебно производство. "От оскъдната фактология в писмото на следовател Бойко Атанасов до Главния прокурор на Република България, съдържаща се в едно единствено изречение, както и в лаконичното материално-правно становище за действията на ...(разследваното лице-бел.ред), също съдържащо се в едно единствено изречение, се извежда по категоричен начин, че следовател Бойко Атанасов не разграничава и смесва обективните признаци на съставите на чл.219 НК и на чл.282 НК", пише още прокурорът от СГП, като допълнително и подробно мотивира това си твърдение.

Констатациите на шестимата прокурори от СГП за професионалните качества на Бойко Атанасов са повече от красноречиви, още повече, че са направени в период от шест години, което изключва каквото и да е единодействие между тях.

И понеже, Бойко Атанасов много иска да участва в поредната открита процедура за някой пост, при това вече и извън пределите на страната, считаме за важно да представим и начина, по който следователят представя резултатите от своята работа в писмена форма. Документът, факсимиле от който публикуваме, е изготвен от следовател Б. Атанасов на 30 септември 2015 г. и представлява мнение за спиране на наказателно производство. В червено са отбелязани правописните, пунктуационните и други грешки, които са допуснати.

Още по темата

Проф. Пламен Киров: Съдии да разследват главния прокурор е абсурд

Предишна новина

10-годишно дете зад волана, шофира по улиците на Пещера

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 15
  Свободен полиглот | нерегистриран
  18
  -3

  Тези констатации, важат за целият среден и висш управленски ешалон, в милата ни родина, освободена 1878 година, повторно превзета от полуграмотни на 09.09.1944 г., и напълнена с калинки, сатисти, фигурантихи всякакви други насекоми, последните години.

 2. 14
  :):):) | нерегистриран
  8
  -2
  До коментар #11 от "До 10 | нерегистриран":
  Не искаш. Ще те засрами.

  Приемам предизвикателството.

 3. 13
  | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #10 от "ссср | нерегистриран":
  Браво на човека. Искам да видя дипломите на автора на статията и редактора на сайта.

  Няма как анонимници да си изкарат дипломите. Те се срамуват имената си да обявят... Анонимници - наемници

 4. 12
  ало ало | нерегистриран
  15
  -1

  1/10 от районните съдии са от ЮЗУ - текат конкурси за Окръжните съдилища - да се провери какви оценки ще изкарат и дали и с колко ще са по - ниски от тези на завършилите СУ.

 5. 11
  До 10 | нерегистриран
  2
  -13

  Не искаш. Ще те засрами.

 6. 10
  ссср | нерегистриран
  24
  -1

  Браво на човека. Искам да видя дипломите на автора на статията и редактора на сайта.

 7. 9
  Финикиев | нерегистриран
  9
  -4
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  Абе имаше ноторен "участник" в предишен ВСС, цялата му диплома с тройки, вклч и на държавнни изпити, ама не писахте изрично по темата, даяже същия герои неотдавна даваше акъл във вашия сайт по тема и материя, на която има тройка в Университета. Тройкаджия, ама станал магистрат, добрал се до ВСС.
  Аз като имам почти само шестици в дипломата, и 5,67 от държавните изпити да не би да мога да отида във ВСС? Дори и магистрат не ми позволиха да стана-през 2002г, когато назначенията ставаха с подаване на молбичка. Е на моята молбичка резолюцията беше НЕ -подадох молбата, без да е ходатайствано.

  И с ходатайство не става.

 8. 8
  | нерегистриран
  7
  -13
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Напълно съм съгласен че след като публикуват дипломата на един кандидат, да публикуват дипломите на всички, а защо не и на тези от ВСС, които ще ги препитват.
  Освен това диплома от СУ не е равна на диплома от ЮЗУ или БСУ, макар правно да са приравнени.
  Познавам префектни юристи изпитвани някога от проф.Живко Сталев, които имат 3 по граждански процес. Тази тройка струва колкото 10 щестици в ЮЗУ, а в Академията да не говорим.

  За Академията да мълчиш. И то не е Академия а ВИ-МВР-“Г. Димитров”. Там се учеше качествено право

 9. 7
  | нерегистриран
  20
  -6
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  Абе имаше ноторен "участник" в предишен ВСС, цялата му диплома с тройки, вклч и на държавнни изпити, ама не писахте изрично по темата, даяже същия герои неотдавна даваше акъл във вашия сайт по тема и материя, на която има тройка в Университета. Тройкаджия, ама станал магистрат, добрал се до ВСС.
  Аз като имам почти само шестици в дипломата, и 5,67 от държавните изпити да не би да мога да отида във ВСС? Дори и магистрат не ми позволиха да стана-през 2002г, когато назначенията ставаха с подаване на молбичка. Е на моята молбичка резолюцията беше НЕ -подадох молбата, без да е ходатайствано.

  Напълно съм съгласен че след като публикуват дипломата на един кандидат, да публикуват дипломите на всички, а защо не и на тези от ВСС, които ще ги препитват.
  Освен това диплома от СУ не е равна на диплома от ЮЗУ или БСУ, макар правно да са приравнени.
  Познавам префектни юристи изпитвани някога от проф.Живко Сталев, които имат 3 по граждански процес. Тази тройка струва колкото 10 щестици в ЮЗУ, а в Академията да не говорим.

 10. 6
  | нерегистриран
  24
  -5

  Абе имаше ноторен "участник" в предишен ВСС, цялата му диплома с тройки, вклч и на държавнни изпити, ама не писахте изрично по темата, даяже същия герои неотдавна даваше акъл във вашия сайт по тема и материя, на която има тройка в Университета. Тройкаджия, ама станал магистрат, добрал се до ВСС.
  Аз като имам почти само шестици в дипломата, и 5,67 от държавните изпити да не би да мога да отида във ВСС? Дори и магистрат не ми позволиха да стана-през 2002г, когато назначенията ставаха с подаване на молбичка. Е на моята молбичка резолюцията беше НЕ -подадох молбата, без да е ходатайствано.

 11. 5
  Абе | нерегистриран
  18
  -6

  Нещо много ви е страх от Бойко, колко време и място сте отделили........значи вече хората са определени и понеже Бойко ще го разкаже на всички , вие вземате мерки за пълна дискредитация.
  Много сте умни , ЕЙ

 12. 4
  Въпрос 2 | нерегистриран
  19
  -4

  Откъде смешният свят разполага с акт на Бойко Атанасов по досъдебно производство?

 13. 3
  Въпрос | нерегистриран
  15
  -3

  Въпрос към органа на Инструмента - самият Инструмент какви езици владее и на какво ниво?

 14. 1
  Ингилизов | нерегистриран
  26
  -3

  Защо се учудвате? У нас колкото си по-посредствен- ниски оценки, едвам-едвам завършили, не знаят чужди езици- толкова повече те издигат. Това е социална норма, житейско правило. А че този е взел документ от този "учебен център"- това не е никак трудно, от този център могат всякаква бележка да ти дадат. Там се "учат" за кръчмари, хотелиери, между другото имат и "курсове по английски език", нещо като курсове за попове, все едно.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.