Съдиите сами да решат по време на референдум какъв да бъде избраният модел за прекрояване на съдебната карта по отношение на съдилищата. Това предложи съдебният кадровик Боряна Димитрова, обосновавайки идеята си с това, че ВСС, като управленски орган не може безстрастно просто да определи един даден модел, без да отчете мнението на самите магистрати.

А както „Правен свят“ писа, моделите изработени и поставени на предварително обсъждане със съдиите от петте апелативни района са общо четири. Три от тях са разработени от външната за системата фирма „Глобъл Адвайзърс“. Четвъртият е дело на членовете на Съдийската колегия Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, които са и координатори по проекта в частта за оптимизацията на съдебната карта.

Вариантите бяха представени „Глобъл Адвайзърс“.

Вариант 1 – Районен съд в рамките на даден окръжен район преминава в към друг по-натоварен съд, който може и да не е в същия окръжен района.

„Приемането на Вариант 1 няма да ограничи достъпa на правосъдие на гражданите. Там, където е имало съд, ще има институцията, която ще предоставя същите услуги. Това не значи, че гражданите ще трябва да пътуват до друго място. Този модел би трябвало да се избере тогава, когато имаме съдилища в близки райони, които имат рязко изразена разлика в натовареността. Ако ние обединим две съдилища, при които един много силно натоварен съд се обедини с такъв, който няма никаква натовареност – ще решим проблема. Ако ние възприемем този модел, ние ще решим и проблема със специализацията, която според мен повишава скоростта и качеството на правораздаването. Като негатив ще имаме това, че ще е необходимо съдиите от този орган, в който ще има териториално отделение ще трябва да поемат спешната дейност на другия съд. Това може да доведе до известни организационни трудности, но проблемът е решим. Какво правим със съдебните райони – инициираме законодателна промяна така, че всеки съдебен район да бъде асоцииран и със съответното териториално отделение“, обясни Красимир Шекерджиев.

Той обяви и какви ще са конкретните предложения за оптимизацията по съдилища, ако бъде възприет вариант 1. Шекерджиев изрично подчерта, че при избора на органите е съобразен не основно финансовият фактор, а този за уравновесяването на натовареността, както и подобряване на срочността, като няма да бъде затруднено пътуване на граждани или достъпът им до правосъдие.

РС-Кула да стане ТО на РС-Видин, РС-Берковица да стане ТО на РС-Монтана, РС-Оряхово минава като ТО на РС-Козлодуй, районните съдилища в Трън, Брезник и Радомир да станат ТО на РС-Перник, районните съдилища в Дряново и Трябва да станат ТО на РС-Габрово, РС-Ардино да стане ТО на РС-Кърджали, РС-Чепеларе да стане ТО на РС-Смолян, районните съдилища в Раднево и Гълъбово да станат ТО на РС-Стара Загора, РС-Средец да стане ТО на РС-Бургас, РС-Тополовград да станат ТО на РС-Елхово, РС-Омуртаг да стане ТО на РС-Търговище, РС-Велики Преслав да стане ТО на РС-Шумен, РС-Генерал Тошево да стане ТО на РС-Добрич.

 ТО няма да имат самостоятелен бюджет, а съдиите и служителите ще бъдат зачислени на щат в приемащия съд, предвижда още моделът. „Няма да се налага командироване, няма да се налага да се назначават административните ръководители, които съдиите не искат, няма да местим нотариусите, ако не променим съдебните райони. Единствените проблеми ще са с дежурствата, но това може да бъде решено от председателя на всеки районен съд“, посочи Шекерджиев.

Вариант 2 – обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район.

„Този вариант означава пълно закриване на съдилища. Според нас обаче той е напълно неприложим и би постигнал същите цели като вариант 1“, посочи Шекерджиев и уточни, че подобна алтернатива би довела дори до сливане на съдебни райони, а крие риск и от ограничаване на достъпа до правосъдие. Съдиите, пред които е бил представен въпросният модел, също категорично са се заявили „против“ него.

Вариант 3 - комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен  регион на база на определени стандарти за численост.

„Модел 3 във всички случи може да бъде приложен за няколко съдилища, за повече от един в един съдебен район. Но няма какво да крием – моделът не е реформа на съдебната карта. Борят магистрати, районите и съдилищата остават същите. На практика съдебната карта не помръдва, остава в същия вид. Изравняването на натовареността не може да бъде постигната по този начин. Преместването на магистрати от един в друг съд може да бъде постигнато и при сега действащите правила. Този вариант се отнася до съдебните служители, но не и за магистратите“, обясни Шекерджиев и този вариант.

„Тук идеята беше да направим администрацията мобилна. Този вариант дава възможност общата администрация да бъде в окръжен съд и да обслужва и районните съдилища и да бъде мобилна, когато някой регион има нужда от служители те да могат да помагат. Това обаче изисква сериозни законодателни изменения“, подчерта и Боряна Димитрова и посочи, че сред магистратите се е оформило становище, че този вариант следва да бъде приложен заедно с вариант 1.

Вариант 4 – променя се родова подсъдност на даден районен съд, който остава да работи само по наказателни дела от административен характер, някои мерки за неотклонение, по дела, разглеждани в закрито заседание, вкл. всички, разглеждани по дежурство, както и за сравнително по-леки от правна страна спорове. Идеята е да се създаде единен основен първоинстанционен съд окръжен съд.

„Идеята за този вариант се зароди тук в тази зала, когато с колегите Кояджиков и Марчева предложихме създаването на единни първоинстанционни и второинстанционни съдилища. Дори и законодателните изменения, които следва да се направят не са толкова страшни. Говорим за частична промяна на родовата подсъдност и справянето с налични ресурс вътре. Имаме районен съд – първа инстанция – по бързо ликвидни дела, окръжният съд става основна първа инстанция и втора инстанция по делата на РС. Апелативният съд става истинска втора инстанция. По този начин ние не даваме, а отнемаме от натовареността по делата. Едни дела отиват в окръжен съд, а част от делата на окръжния съд отиват в районния съд. Районният съд може да се състои от постоянен и непостоянен състав. Постоянният състав да е само от съдии от районния съд, а непостоянните може да включва и съдии от окръжния съд. Останалите районни съдии се местят в окръжния съд – след атестация, съответния ранг и решение на Общото събрание на горния съд“, обясни Боряна Димитрова подчертавайки, че този модел ще реши и част от проблемите с конкурсното начало.

Общият брой на съдиите в районните съдилища ще се определя ежегодно в края на годината от Съдийската колегия по броя дела. Съдиите от окръжния съд ще дават и дежурства в районния съд, като натоварването няма да е голямо, а ако има необходимост – броят на съдиите или часовете работа магистратите от окръжния съд може да бъде увеличен. Подобна алтернатива може да бъде разгледана и в обратен вариант – районен съдия може да отиде в окръжния съд спрямо броя на делата.

"Районните съдилища в малките градове стават естествени териториални отделения и „входяща точка“ за книжата към районните, окръжните и апелативните съдилища като ще се предоставят и услуги за ОС и АС, като освен подаване на книжа, ще се извършват и справки. Предлага се възможността, получаването на документ по дело от първоинстанционния окръжен съд, респективно апелативен съд, да става по заявка, подадена в ТО на РС (ако страната няма възможност да я подаде по електронен път директно до окръжния или апелативния съд). Заявката се изпраща от ТО по електронен път в ОС/АС незабавно. Съответно, документът, който се иска от окръжния или апелативния съд се връща в ТО по електронен път и се предоставя на гражданина. Предлага се това да става в рамките на 24 часа – от днес за утре и само при спешност – веднага. При невъзможност на страна по дело в ОС или АС да се яви физически по делото си в ОС (който се намира в областния град) или в АС, участва от залата в ТО чрез видеоконферентна връзка", обясни още Димитрова, като подчерта, че идеята с териториалните отделения в този вариант е да останат 28-те районни съдилища в областните центрове, а останалите да бъдат трансформирани.

Заради дългото обсъждане по моделите и множеството въпроси не бе решено кой/кои точно модел/и ще бъдат приложени в настоящото заседание, а вариатн 4 дори остана за доизясняване за другата седмица.

Още по темата

Тринадесет наркотрафиканти се признаха за виновни и бяха осъдени

Предишна новина

КС: Искането на ВКС за обявяването на противоконституционност на бонусите за кадровици е недопустимо

Следваща новина

Коментари

28 Коментара

 1. 28
  бившо педи Б. Велчеф | нерегистриран
  2
  -1

  Лайнярът педал Шикержиеф и една смрадлива п-тка ще оправят съдебната система. Бах мааму

 2. 27
  ****** | нерегистриран
  1
  0

  Ако чрез реформата заплатите станат по 3000 евро не ми пука за никаква независимост.

 3. 26
  Петкова | нерегистриран
  10
  0

  Вниманието на партиите и на управляващите основно е насочено към уредбата и функционирането на съдебната система и конкретно към определяне на реда и условията за назначаване и повишаване в длъжност, както и за придобиване на несменяемост на съдиите, чрез които нормативни решения се търсят възможности и решения за намеса и контрол върху правораздаването. С вариант 4 директно се купуват гласовете на съдиите, като никой от тях няма да се замисли за създаващата се зависимост и контрол върху съдебната власт. Целта на реформата е ограничаване автономията и независимостта на съдилищата, колкото по малко самостоятелни съдилища, токова по малко мнения.

 4. 25
  Съдия | нерегистриран
  5
  -1

  Всички селски пръчки в София.

 5. 24
  фифи | нерегистриран
  5
  -1
  До коментар #22 от "Хахан | нерегистриран":
  Хаха, и на теб ти се идва НА София....

  най-хубавото е, че НЕ

 6. 23
  | нерегистриран
  20
  -3

  Задава се поредица от прекроявания, поредица от усвоявания и поредица от присвоявания. Ремонт на ремонта и пак ремонт - и така до кроя на света!

 7. 22
  Хахан | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #4 от "фифи | нерегистриран":
  ...каза софиянецът от крайния квартал Обеля 78-а част, който се буди сутрин в панелния си блок от мощните псувни на овчаря, който пасе стадото си наоколо

  Хаха, и на теб ти се идва НА София....

 8. 21
  | нерегистриран
  13
  -16
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Можете ли да си представите, че никой не повдига въпрос за военните търтеи?! Идеите на Борянка са безумни и целят само едно- хаос, в който са възможни всички варианти за уреждане на наши хора!

  Е голяма реформа ще се получи като ги няма военните, няма що! Десет човека ще решат проблемите на съдебната система! Наивно, глупаво и смешно!

 9. 20
  | нерегистриран
  28
  -4

  Можете ли да си представите, че никой не повдига въпрос за военните търтеи?! Идеите на Борянка са безумни и целят само едно- хаос, в който са възможни всички варианти за уреждане на наши хора!

 10. 19
  Ужас!!! | нерегистриран
  22
  -6

  Четвъртият вариант е направо безумен! Май целта е да уредят себе си - някои от членовете на ВСС, тоест провинциалните съдии и тези от столицата, които сана по-ниско ниво, за да могат директно да скочат на по-високо ниво? Така ли е? И същевременно, както се казва, освен себе си, ще уредят и приятелите си по интереси - другите връзкари, така ли е?

 11. 18
  нерегистриран | нерегистриран
  5
  -31

  Правили Ви впечатления, че съдилищата който ще бъдат обособени или преименувани от райнни съдилища в ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ без самостоятелен бюджет. Много добре.Значи няма да има нужда от счетоводител. А какво ще получават съдий и служители, пак ли колкото 15 най- натоварени съдилища от страната? До кога ще лежат на гърба на големите и натоварени ? Правили Ви впечатление, че и тези ТО са и пилотни по ЕИСС?

 12. 17
  Надежда | нерегистриран
  26
  -2

  Време е ВСС да разбере, че не е достатъчно да се мери натовареността на съдиите, а трябва да се помисли и за претоварените служители. Трябва да се определи колко служители от специализираната администрация са нужни, за да върви работата във всяка съдебна инстанция. И нека не забравяме колко много са натоварени служителите на районно ниво. Новата ЕИСС може да покаже реално колко записа дневно прави всеки служител от всяко едно ниво на съдебната система. Искаме справедливост. Щом в окръжен съд има служители доста години след пенсия, то е ясно, че там натоварването е нищожно, за да стоят по 3, 4, 5, 6 години след пенсиониране. Такъв е един окръжен съд в североизточна българия.

 13. 16
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 15
  | нерегистриран
  9
  -8
  До коментар #9 от "Cato | нерегистриран":
  Шекерът е най-прав. Субсидирано може да се вземе и от &4. А референдум не става, но допитването не е безполезно.

  Шекерът даде и най-конкретните и точни мотиви защо не подкрепя Гешев,но не го послушаха! Оказа се прав!

 15. 14
  | нерегистриран
  7
  -2

  Изрязване на гнилите ябълки, и после друго каквото и да е!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.